Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Zagrożenia w rolnictwie – środki zapobiegawcze – przykłady”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Zagrożenia w rolnictwie – środki zapobiegawcze – przykłady”"— Zapis prezentacji:

1 „Zagrożenia w rolnictwie – środki zapobiegawcze – przykłady”
Opracowali: Antoni Antonik - Starszy Inspektor Pracy Mariusz Miszewski – Pracownik merytoryczny Gdańsk, 2014

2 Statystyka wypadkowa wg danych z KRUS
Wg danych KRUS Statystyka wypadkowa wg danych z KRUS

3 Statystyka wypadkowa wg danych z KRUS
Wg danych KRUS Statystyka wypadkowa wg danych z KRUS

4 Statystyka wypadkowa wg danych z KRUS
Wg danych KRUS

5 Choroby zawodowe: Za rolniczą chorobę zawodową uważa się chorobę, która powstała w związku z pracą w gospodarstwie rolnym. Wyróżniamy następujące choroby zawodowe: Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli; Astma oskrzelowa; Zewntątrzpochodne zapalenie pęcherzyków płucnych; Nowotwory złośliwe; Choroby skóry; Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy; Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy; Choroby zakaźne lub pasożytnicze i ich następstwa, w tym: Borelioza; Kleszczowe zapalenie mózgu; Toksokaroza. Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, których właściwość ustala się według miejsca, w którym praca była wykonywana. Następnie właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny wszczyna postępowanie, a w szczególności kieruje rolnika do jednostki orzeczniczej, na badanie w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania. Następnie lekarz przeprowadzający badanie w celu rozpoznania choroby zawodowej wydaje orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu lub braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej. Na podstawie zebranego materiału dowodowego, a w szczególności na podstawie orzeczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby zawodowej i oceny narażenia zawodowego rolnika, właściwy państwowy inspektor sanitarny wydaje decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej albo decyzję o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej. Warto podkreślić, że decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej jest podstawą do ubiegania się o świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników.

6 Statystyka wypadkowa wg danych z KRUS w 2013 roku
W województwie pomorskim w roku 2012 liczba wypadków przy pracy rolniczej wyniosła 715. W 2013 roku zanotowano 740 uznanych wypadków.

7 Najczęstsze przyczyny wypadków:
Wielozawodowość rolnika Praca często w osamotnieniu Zmienne stanowisko pracy Rolnik i jego rodzina będący dla siebie jednocześnie pracodawcą, który nie jest ograniczony przepisami bezpieczeństwa Tempo pracy i pośpiech Zmęczenie Zły stan techniczny maszyn

8 MASZYNY ROLNICZE ZAGROŻENIA WYPADKOWE

9 Najważniejsze zasady przy pracy i obsłudze ciągników, maszyn i agregatów rolniczych
Około 20 % wypadków w gospodarstwach rolnych zdarza się podczas eksploatacji ciągników i maszyn rolniczych. Najczęściej wynikają one z nieprzestrzegania i lekceważenia podstawowych zasad bhp. Dlatego należy się zawsze zapoznać z instrukcją obsługi, dołączanej do każdej zakupionej maszyny lub urządzenia, gdzie te zasady są podane. Dobre kwalifikacje osób obsługujących maszyny oraz znajomość i przestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji obsługi są podstawowym warunkiem gwarantującym bezpieczną pracę

10 Nie osłonięte wały przegubowo - teleskopowe są przyczyną wielu tragicznych wypadków.
PRACA Z TAKIM WAŁEM JEST IGRANIEM Z ŻYCIEM I ZDROWIEM WŁASNYM I SWOICH NAJBLIŻSZYCH!!!

11 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas eksploatacji maszyn wyposażonych w wały przegubowo-teleskopowe WOM Należy stosować wyłącznie wały posiadające znak bezpieczeństwa „B”, a od 1 maja 2004 znak „CE” oraz komplet sprawnych, nieuszkodzonych osłon Zakładanie wałów przegubowo-teleskopowych musi odbywać się przy wyłączonym wałku przekazania mocy WOM, wyłączonym silniku i wyjętym ze stacyjki ciągnika kluczyku Osłonę wału WP-T należy zabezpieczyć łańcuszkiem, aby zapobiec obracaniu się osłony z wałem Osłony wału należy chronić przed uszkodzeniem poprzez unikanie ostrych zakrętów na uwrociach podczas pracy agregatu, jak też ostrożne zdejmowanie przy rozprzęganiu agregatu.

12 Nie zamierzone (np. przypadkowe w wyniku potknięcia) zbliżenie się w strefę pracujących, nie osłoniętych przekładni naraża człowieka na ciężki uraz.

13 Brak osłon części ruchomych maszyn

14 Brak osłon części ruchomych maszyn

15 Brak osłon części ruchomych maszyn

16 Brak osłon części ruchomych maszyn
Nadmiernie zużyte tarcze

17

18 Do przegarniania ziarna należy użyć drewnianej łopatki !!!
Częstą przyczyną urazów dłoni podczas wysiewu nasion jest przegarnianie ziarna gołą ręką. Obracający się wał z mieszadełkami może spowodować bardzo dotkliwe urazy. Do przegarniania ziarna należy użyć drewnianej łopatki !!!

19 PRZED CZYSZCZENIEM MASZYN ROLNICZYCH NALEŻY WYŁĄCZYĆ NAPĘD I SILNIK CIĄGNIKA !!!

20 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pracy z maszynami rolniczymi
NALEŻY PRZESTRZEGAĆ WSKAZAŃ I SYMBOLI OSTRZEGAWCZYCH UMIESZCZONYCH NA CIĄGNIKACH I MASZYNACH – UMIESZCZONO JE TAM DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA Maszynę należy użytkować zgodnie z jej przeznaczeniem; Uruchomienie maszyny lub urządzenia powinno być poprzedzone oceną sprawności elementów i podzespołów decydujących o bezpieczeństwie obsługi, a w szczególności: pędni i przekładni pasowych i łańcuchowych, przekładni i kół zębatych, końcówek wałów, czopów, sprzęgieł oraz ostrych, wystających części maszyn i urządzeń; Wszelkie oryginalne osłony zabezpieczające muszą być zamontowane, uszkodzone lub brakujące należy zastąpić nowymi; Zabiegi konserwacyjne i czynności obsługi technicznej mogą być wykonywane WYŁĄCZNIE przy maszynie unieruchomionej oraz zabezpieczonej przed przypadkowym przetoczeniem i ewentualnym uruchomieniem.

21 Ręczne popychanie ciętego materiału stanowi zagrożenie pochwycenia palców między wałki zgniatające.
STREFA NIEBEZPIECZNA

22 STREFA URAZÓW PALCÓW Statystyka wypadków wskazuje, że 87% urazów odniesionych w wypadkach z gniotownikami, siekaczami, rozdrabniaczami i mieszalnikami pasz to urazy palców, do których dochodzi w wyniku ręcznego popychania lub wybierania przygotowywanych pasz

23 Kosiarki rotacyjne muszą być wyposażone w fartuch ochronny.
Osoby postronne nie mogą znajdować się w odległości mniejszej niż 50 m od pracującej kosiarki.

24 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pracy z ciągnikiem
Dla własnego bezpieczeństwa zadbaj, aby Twój ciągnik był wyposażony w bezpieczną kabinę lub ramę bezpieczeństwa, gaśnicę proszkową min. 2kg, apteczkę pierwszej pomocy. Systematycznie sprawdzaj sprawność układu kierowniczego i hamulcowego, urządzeń zaczepowo-przyłączeniowych, instalacji elektrycznej i ogumienia. Ciągnikiem może kierować wyłącznie osoba posiadająca prawo jazdy na ciągnik Uruchomienie i kierowanie ciągnikiem dopuszczalne jest wyłącznie ze stanowiska kierowcy W czasie pracy ciągnika nikt oprócz jego kierowcy nie może znajdować się na ciągniku Przed ruszeniem z miejsca należy upewnić się że w sąsiedztwie ciągnika nie przebywają osoby postronne, a szczególnie dzieci !!! W czasie jazdy pedały hamulców powinny być połączone zapadką, aby tylne koła hamowały jednocześnie Przy zjeżdżaniu z pochyłości włączyć należy bieg i sprzęgło W czasie postoju i przerw w pracy WYŁĄCZ ciągnik, WŁĄCZ hamulec ręczny, WYJMIJ kluczyk ze stacyjki

25 Nadal w gospodarstwie rolnym można spotkać ciągniki rolnicze bez kabiny

26 których użytkowanie może skończyć się w tragiczny sposób

27 PRZYCZEPY ROLNICZE ZAGROŻENIA WYPADKOWE

28 W każdym przypadku transportu materiałów wysoko załadowywanych (słoma, siano) niezbędnym wyposażeniem przyczep powinna być drabina o długości odpowiedniej do wysokości przewidywanego ładunku

29 Z załadowanej przyczepy schodź po drabinie,
Nie skacz z przyczepy i nie zjeżdżaj po słomie, gdyż możesz nadziać się na widły lub grabie.

30 Przewożenie osób na wysoko załadowanych przyczepach jest niedopuszczalne. Takie postępowanie grozi wypadkiem podczas przejeżdżania pod wiaduktami oraz pod konarami przydrożnych drzew.

31

32

33 Wchodzenie na przyczepę i schodzenie z niej sprawia dużo kłopotu
Wchodzenie na przyczepę i schodzenie z niej sprawia dużo kłopotu. Przyczepy powinny być wyposażone w urządzenia ułatwiające wchodzenie i schodzenie.

34 Wszelkie naprawy wykonywane pod uniesioną skrzynią ładunkową mogą być przeprowadzane po dodatkowym zabezpieczeniu skrzyni przed samoczynnym opadnięciem.

35 Prawidłowy rozrzutnik obornika powinien mieć komplet osłon oraz bezwzględnie siatkę ochronną na przedniej burcie.

36 Przykład wypadku podczas czyszczenia rozrzutnika do obornika

37 Niedopuszczalne jest przewożenie dzieci w miejscach niebezpiecznych

38 Niedopuszczalne jest przewożenie dzieci w nieprzystosowanych kabinach ciągnika

39 Niedopuszczalne jest przewożenie dzieci w miejscach niebezpiecznych

40 Brak połączenia ciągnika z układem hamulcowym i elektrycznym przyczepy.

41 Brak zabezpieczenia bolca przed wypadnięciem

42 Większość użytkowanych przez rolników przyczep nie posiada sprężyn utrzymujących zaczep nad podłożem po odczepieniu od ciągnika. Stanowi to z jednej strony zagrożenie upadku zaczepu na stopy, a ponadto utrudnia bezpieczne sprzęganie i …….

43 zmusza do posłużenia się pomocą drugiej osoby
.....zmusza do posłużenia się pomocą drugiej osoby. Takie sprzęganie powoduje konieczność podtrzymywania przez dłuższy czas dość ciężkiego zaczepu, a ponadto grozi urazem dłoni lub nóg na skutek wyślizgnięcia się zaczepu, bądź przygniecenia przez cofający się ciągnik.

44 Wykorzystywanie zaczepów automatycznych montowanych na ciągniku znacznie ułatwia czynność sprzęgania i czyni ją bezpieczną.

45 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pracy z maszynami rolniczymi
Agregowanie narzędzi, maszyn i przyczep może odbywać się wyłącznie w sposób określony instrukcją obsługi ciągnika i maszyny agregowanej do właściwych urządzeń przyłączeniowo-zaczepowych tj. układu trzypunktowego, górnego i dolnego zaczepu transportowego lub zaczepu rolniczego ciągnika; Należy zachować szczególną ostrożność przy sprzęganiu ciągnika ze sprzętem współpracującym, zwłaszcza gdy czynność ta wykonywana jest zespołowo; Maszyna może być łączona z ciągnikiem odpowiedniej klasy (mocy), określonej w instrukcji obsługi maszyny; Jeśli konieczne jest holowanie urządzeń nie przystosowanych do łączenia z ciągnikami należy stosować tylko połączenie sztywne; zabronione jest stosowanie do tego lin lub łańcuchów Gdy wałek WOM jest nieużywany – należy go wyłączyć i osłonić końcówkę.

46 PILARKI DO DREWNA ZAGROŻENIA WYPADKOWE

47 Coraz powszechniej wykorzystywane są przez rolników pilarki łańcuchowe
Coraz powszechniej wykorzystywane są przez rolników pilarki łańcuchowe. Niestety objawia się to także w statystyce wypadków.

48 Prawidłowe uruchamianie pilarki

49 Prace z pilarką łańcuchową należy wykonywać we właściwym ubraniu ochronnym
Najbardziej narażonymi na uraz częściami ciała są stopy i podudzie oraz

50 ...głowa. Aby uniknąć bardzo niebezpiecznych odbić pilarki nie należy ciąć końcówką prowadnicy.

51 Prawidłowe zabezpieczenia i osłony przerzynarki do drewna

52 Obsługa prostej pilarki tarczowej stołowej do zastosowań na zewnątrz budynków

53 Przerzynarka tarczowa pozbawiona wszelkich osłon z uszkodzoną powierzchnią stołu.

54 Tarcza piły, w której brakuje zębów lub jest skorodowana, wykrzywiona, ma widoczne pęknięcia, bez osłon nie może być dopuszczona do użytkowania.

55

56 Piły tarczowe do drewna wykonane prowizorycznie bez żadnych zabezpieczeń części ruchomych

57 Bezpieczna przerzynarka do poprzecznego cięcia drewna.

58 Poprawny sposób wykonywania cięcia wzdłużnego: użycie popychacza,
boczne ustawienie ciała. Popychacz

59 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pracy z pilarkami i przerzynarkami
Większość przerzynarek używanych przez rolników to przerzynarki własnej konstrukcji, pozbawione jakichkolwiek urządzeń ochronnych jak : osłon dolnej części piły tarczowej, elementów przekazujących napęd z silnika, kaptura ochronnego, czy klina rozszczepiającego. Podstawowe zasady bezpiecznej pracy przy użytkowaniu przerzynarek tarczowych: Używanie przerzynarek wyposażonych w konieczne urządzenia ochronne, sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej Używanie przerzynarek o dobrze naostrzonych zębach, właściwie rozwiedzionych i wyrównanych wierzchołkach zębów Stosowanie klina rozszczepiającego przy przecinaniu wzdłużnym, prowadnicy i drewnianego popychacza; nie należy stać na linii ewentualnego odrzutu drewna Nie należy usuwać odpadów ze stołu przerzynarki w czasie, gdy jest ona włączona, nie wolno hamować tarczy piły przypadkowymi przedmiotami Trzeba ochraniać słuch i wzrok – używaj okularów ochronnych i ochronników słuchu Należy dbać o porządek na stanowisku pracy – usuwać systematycznie odpady

60 Przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego – zagrożenia jakie stwarzają ręczne prace transportowe

61 Dlaczego dolegliwości mięśniowo – szkieletowe?

62 Dolegliwości mięśniowo – szkieletowe są najbardziej rozpowszechnionym problemem zdrowotnym związanym z pracą w Europie. 39% pracowników z nowych państw U.E. skarży się na bóle kręgosłupa, a 36% na bóle mięśniowe. W krajach dawnej 15 - tki proporcje te są o 14 – 15 pkt. procentowych niższe. The Fourth Working Conditions Survey, European Fundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2005.

63 Dwa rodzaje obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego
Obciążenie statyczne Obciążenie dynamiczne

64 Dwie drogi powstawania urazów:
Urazy kumulacyjne (powstające w wyniku wielokrotnego i/lub długotrwałego dźwigania nawet niewielkich ciężarów w ciągu zmian roboczych). Urazy ostre (powstające w wyniku przekroczenia normy podnoszenia ciężarów lub wypadku przy pracy).

65 Normy dźwigania i przenoszenia ładunków
Zostały określone z uwzględnieniem następujących czynników: Płci pracownika, Wieku pracownika, Odległości, na którą wykonywane są prace transportowe, Charakteru pracy, Charakteru drogi. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313 z późn. zm

66

67

68

69 ZAGROŻENIA W BUDYNKACH GOSPODARCZYCH

70 Bezpieczeństwo pracy w obejściu gospodarskim
Z badań przeprowadzonych przez inspektorów pracy wynika, że 70 % wypadków w rolnictwie zdarza się w obrębie zagrody rolniczej. Obejście jest również miejscem blisko 45 % wypadków śmiertelnych !!! Co piąty wypadek w rolnictwie to upadek podczas przemieszczania się ludzi po podwórzu w obrębie obejścia. Przyczyną tych wypadków są  nieutwardzona i nierówna nawierzchnia;  używanie nieodpowiedniego obuwia;  bałagan w obejściu. Ponad połowa z tych wypadków zdarza się podczas ręcznego przenoszenia różnych materiałów używanych w gospodarstwie – należy zadbać o elementarne zasady bhp podczas tych prac !!! Co roku odnotowywane są przypadki wpadnięcia – zwłaszcza dzieci – do niezabezpieczonych dołów i otworów typu szambo, zbiornik gnojowicy, studzienki. Większość strychów i poddaszy służy przechowywaniu pasz objętościowych – posiadają one niezabezpieczone otwory zrzutowe – co generuje znaczny odsetek wypadków.

71 Zły stan techniczny budynków zwiększa ryzyko wystąpienia wypadku

72 Niezabezpieczone bramy przed samoczynnym otwieraniem

73 Oddzielenie części mieszkalnej od produkcyjnej.

74 Zachowanie ładu i porządku na terenie gospodarstwa.

75 Wyrównanie i utwardzenie podwórzy gospodarskich.

76 Gospodarstwo Państwa Bystron w Sławkach III miejsce w konkursie krajowym „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w 2010 roku

77 Gospodarstwo Państwa Karcz w Koszwałach II miejsce w konkursie krajowym „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w 2011 roku

78 Gospodarstwo Państwa Łukaszewicz z Lędowa I miejsce w konkursie krajowym „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w 2013 roku

79 Nieporządek oraz brak ciągów technologicznych w miejscach wykonywania powtarzających się czynności często jest przyczyną wypadków.

80 Niezabezpieczone szambo przyczyną wypadków

81 Niezabezpieczone szambo przyczyną wypadków

82 Ze względu na trujące gazy nigdy nie wchodź:
do szamb, zbiorników na gnojowicę i gnojówkę Włazy do szamb zbiorników na gnojowicę i gnojówkę zabezpiecz betonową lub metalową pokrywą.

83 Przykład tragicznego wypadku –utonięcia dziecka w szambie !!!

84 Pomost z barierką ochronną.
DOBRZE ŹLE

85

86 Zasady prawidłowej budowy schodów
Stopień powinien mieć: - wysokość około 17 cm, - szerokość co najmniej 29 cm, aby można było na nim postawić całą stopę Podest Barierka przy schodach wysokości co najmniej 110 cm Poprzeczka w połowie wysokości barierki

87 Schody z poręczą. ŹLE DOBRZE

88 Rolnik po wizytacji pracownika inspekcji pracy zamontował barierkę.
Brak barierki na schodach.

89

90 Niezabezpieczone barierką schody

91 Bezpieczne drabiny zniszcz niebezpieczne, wadliwie wykonane i mało wytrzymałe drabiny wykonane w własnym zakresie z rozciętych na pół żerdzi nie maluj drewnianych drabin farbą kryjącą – taka farba może zakrywać ewentualne uszkodzenia drewna dwa segmenty drabiny rozstawnej muszą być zabezpieczone linką lub łańcuchem przed rozsunięciem się wchodź i schodź po drabinie twarzą do szczebli, nigdy tyłem !!! nie stawiaj drabiny na nierównym podłożu, naprzeciw drzwi i wrót, które mogą ją przy nagłym otwarciu przewrócić

92 Prowizorycznie wykonane i nieprawidłowe ustawienie drabiny

93 Prowizorycznie wykonane i nieprawidłowe ustawienie drabiny

94 Właściwe umocowanie drabiny umożliwia pewne postawienie stopy na szczeblu.

95 Istotna jest prawidłowa pozycja ciała w czasie pracy na drabinie.
DOBRZE Ciało utrzymywane w osi drabiny ŹLE

96 Często powodem wypadku jest źle ustawiona drabina.
Prawidłowy kąt ustawienia drabiny

97 Zabezpieczenie drabin przed poślizgiem.

98 Warto zapamiętać, że niedopuszczalne jest:

99 Bezpieczeństwo podczas obsługi zwierząt

100 W pomieszczeniach inwentarskich niedopuszczalne jest:
W pomieszczeniach przeznaczonych do hodowli lub chowu zwierząt, należy zapewnić w szczególności: 1) utrzymywanie czystości i porządku, w tym regularne usuwanie odchodów, 2) zwalczanie gryzoni, owadów i szkodliwych mikroorganizmów, 3) niedopuszczanie do zagrzybienia ścian i sufitów, 4) utrzymywanie właściwej wentylacji. W pomieszczeniach inwentarskich niedopuszczalne jest: 1) używanie ognia otwartego oraz palenie tytoniu, 2) wykonywanie nagłych ruchów oraz wydawanie dźwięków mogących niepokoić zwierzęta, 3) podchodzenie w bezpośrednie sąsiedztwo zwierząt w sposób niezauważalny dla zwierzęcia.  Zwierzęta gospodarskie, a w szczególności buhaje i ogiery powinny obsługiwać te same osoby.  Przy obsłudze buhajów i ogierów w wieku ponad 1 rok oraz knurów i tryków w wieku powyżej 9 miesięcy – powinni pracować sprawni fizycznie mężczyźni.  Do prowadzenia krów na pastwisko należy używać łańcuchów, linek i powrozów, które w razie szarpnięcia przez zwierzę nie powoduje urazów.

101 Jak chronić się przed chorobami odzwierzęcymi
W przypadku w pracy ze zwierzętami chorymi lub podejrzanymi o chorobę przenoszoną dla ludzi, stosować rękawice gumowe, buty gumowe, półmaski. Przed lub po pracy ze zwierzętami zabezpieczyć odpowiednimi opatrunkami (po odkażeniu) wszelkie skaleczenia odkrytych części ciała (rąk , nóg, głowy). Przed spożywaniem posiłków lub zapaleniem papierosa myć ręce z użyciem środka dezynfekującego. Nie korzystać z naczyń służących do pojenia lub karmienia zwierząt. W pomieszczeniach dla zwierząt przeprowadzać okresową deratyzację i dezynsekcję.

102 Jak chronić się przed chorobami odzwierzęcymi
Zwierzęta chore na choroby przenoszące się na ludzi odizolować od reszty stada, a produkty pochodzące od takich zwierząt spożywać wyłącznie po poddaniu obróbce termicznej (np. po przegotowaniu); pomieszczenie , sprzęt i ściółkę dokładnie wydezynfekować. Osoby mające kontakt z chorymi zwierzętami poddać badaniu lekarskiemu. Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze zwierząt gospodarskich powinni zostać poddani szczepieniom ochronnym przeciw tężcowi. Wykonywanie zabiegów weterynaryjnych na zwierzętach powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii.

103 Wypadki spowodowane przez zwierzęta to ok
Wypadki spowodowane przez zwierzęta to ok. 14% grupa wśród ogółu wypadków i około 4% wśród wypadków śmiertelnych rejestrowanych przez KRUS. większość (ponad 40%) tych wypadków zdarza się podczas obrządku i karmienia zwierząt, około 12% wypadków zdarza się podczas udoju, załadunku i przewozu zwierząt, pomocy przy zabiegach weterynaryjnych itp.

104 Najczęstsze przyczyny wypadków
pośpiech i brak ostrożności, agresja ze strony osób obsługujących zwierzęta, niewłaściwa konstrukcja budynków inwentarskich, przestarzałe technologie utrzymania zwierząt, niestosowanie przy udoju i zabiegach pielęgnacyjnych poskramiaczy i poskromów.

105 Zasady zapobiegania wypadkom
Zastosowanie nowoczesnych technologii utrzymania zwierząt, np. obór wolnostanowiskowych z halami udojowymi, właściwe zaplanowanie ciągów transportowych pasz, gnojowych, korytarzy przepędowych tak, aby nie krzyżowały się wzajemnie obszerne kojce i stanowiska dla zwierząt, koryta i poidła powinny być tak umieszczone, aby ich obsługa nie wymagała wchodzenia do kojców, wskazane jest, aby zwierzęta były obsługiwane stale przez te same osoby, nie dopuszczaj dzieci i kobiet do obsługi dużych rozpłodników.

106 Zasady bezpieczeństwa przy stosowaniu środków ochrony roślin.

107 BHP podczas używania środków chemicznych
Prace związane z używaniem środków chemicznymi powinny wykonywać osoby pełnoletnie, zdrowe, nie chorujące na choroby układu pokarmowego, nerwowego i oddechowego. Przy wszelkich pracach związanych ze stosowaniem chemicznych środków ochrony roślin należy używać odzieży ochronnej. Do pracy ze środkami ochrony roślin nie należy przystępować na czczo. W dniu pracy oraz w dniu poprzedzającym pracę i po jej zakończeniu, nie wolno spożywać alkoholu. Po zakończeniu pracy oraz zdjęciu ubrania i bielizny należy dokładnie umyć ciepłą wodą z mydłem ręce i twarz, a następnie całe ciało. Bezwzględnie należy przestrzegać okresów karencji, tj. okresu od terminu ostatniego zabiegu do terminu zbioru rośliny.

108 Przechowywanie środków ochrony roślin.
Środki ochrony roślin należy przechowywać w pomieszczeniu niedostępnym dla osób postronnych, szczególnie dzieci; w pomieszczeniu tym nie należy przechowywać innych materiałów za wyjątkiem odzieży używanej przy pracach chemizacyjnych oraz pustych opakowań po zużytych środkach. Jeżeli na etykiecie nie ma informacji o zwrocie pustych opakowań do producenta, należy je dokładnie wypłukać, a następnie złożyć na składowisku odpadów niebezpiecznych wyznaczonym przez miejscowe władze, a gdy takiego nie ma – na wysypisku odpadów komunalnych lub spalić, a pozostałości po spaleniu zakopać.

109 Okoliczności wypadków spowodowanych działaniem czynników szkodliwych pochodzenia chemicznego
zatrucia na skutek nieumiejętnego stosowania środków chemicznych, zatrucia na skutek omyłkowego spożycia roztworów chemicznych, przechowywanych w nieoryginalnych opakowaniach, np. butelkach po napojach, oparzenia podczas nieumiejętnego stosowania środków myjących i dezynfekcyjnych (mycie pomieszczeń inwentarskich, baniek, konwi, zbiorników używanych w produkcji mleka itp.).

110 Najczęstsze przyczyny wypadków
praca ze środkami ochrony roślin, pylistymi nawozami mineralnymi i wapnem bez właściwych środków ochrony indywidualnej, nieprzestrzeganie instrukcji stosowania środków ochrony roślin oraz środków myjąco-dezynfekcyjnych, przechowywanie pozostałości roztworów środków ochrony roślin i innych środków toksycznych w butelkach po napojach spożywczych, przechowywanie środków chemicznych w miejscach ogólnodostępnych.

111 Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie - Zagrożenia prądem elektrycznym
Powszechne stosowanie urządzeń zasilanych energią elektryczną niesie ze sobą różnego rodzaju zagrożenia zarówno dla człowieka jak i jego środowiska. Rolnik w swoim środowisku pracy ma do czynienia z wieloma urządzeniami elektrycznymi, które, jeśli są niewłaściwie użytkowane, stają się przyczynami wielu wypadków oraz chorób. Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki może być bezpośrednie lub pośrednie. Działanie bezpośrednie występuje wówczas, gdy przez ciało człowieka lub jego części popłynie prąd elektryczny, na skutek jednoczesnego dotknięcia przez człowieka dwóch punktów o różnych potencjałach elektrycznych. Prąd ten może wywoływać w organizmie ludzkim wiele zmian wynikających z działania cieplnego, oddziaływania na układ nerwowy oraz elektrolizy krwi i płynów fizjologicznych. Stan taki określa się terminem porażenie elektryczne. Działanie pośrednie powoduje różnego rodzaju urazy spowodowane prądem elektrycznym, powstające bez przepływu prądu przez organizm człowieka. Porażenia i oparzenia prądem elektrycznym najczęściej są spowodowane: -     wadliwą budową urządzeń -     pojawieniem się napięcia względem ziemi na metalowych częściach urządzeń       i konstrukcjach nie będących zwykle pod napięciem -     nieprzestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa pracy -     lekkomyślnością -     brakiem odpowiedniej wiedzy o zagrożeniach                    

112 Użytkowanie urządzeń elektrycznych może stać się przyczyną zagrożenia na skutek: -     złego stanu izolacji elektrycznej -     nieprawidłowego użytkowania elektrycznych urządzeń grzewczych -     braku ostrożności przy spawaniu -     przeciążenia urządzeń, przy braku odpowiedniego chłodzenia -     używania w transformatorach, kondensatorach lub wyłącznikach palnego oleju mineralnego

113 Używanie wadliwych lub nieodpowiednich urządzeń elektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem niesie niebezpieczeństwo wybuchu, który może również spowodować pożar.

114

115

116

117

118

119 Niezabezpieczona pokrywą tablica rozdzielcza prądu

120 Używanie wadliwych lub nieodpowiednich urządzeń elektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem niesie niebezpieczeństwo wybuchu, który może również spowodować pożar.

121 Warto, aby zapamiętać, że nie wolno:
naprawiać bezpieczników topikowych (korków), zakładać drutu i innych przedmiotów metalowych; trzeba mieć stały zapas odpowiednich bezpieczników, przewidzianych dla danego natężenia prądu, dotykać przewodów elektrycznych nieizolowanych ani leżących na nich przedmiotów, zarówno w miejscach oznaczonych tabliczkami ostrzegawczymi, jak i tam, gdzie tabliczek takich nie ma, zarzucanie przewodów elektrycznych słomą lub innymi materiałami, chodzenie po nich ani jeździć gdyż w ten sposób łatwo można uszkodzić ich powłokę izolacyjną urządzanie stanowisk pracy i składowisk bezpośrednio pod liniami elektrycznymi i w odległości mniejszej niż 2 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych niskiego napięcia.

122 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "„Zagrożenia w rolnictwie – środki zapobiegawcze – przykłady”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google