Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

U CZNIOWIE !!! Korzystanie z komputera i Internetu jest pomocne w nauce i słu ż y Waszemu rozwojowi. Mo ż e by ć dla Was równie ż ś wietn ą form ą rozrywki,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "U CZNIOWIE !!! Korzystanie z komputera i Internetu jest pomocne w nauce i słu ż y Waszemu rozwojowi. Mo ż e by ć dla Was równie ż ś wietn ą form ą rozrywki,"— Zapis prezentacji:

1

2 U CZNIOWIE !!! Korzystanie z komputera i Internetu jest pomocne w nauce i słu ż y Waszemu rozwojowi. Mo ż e by ć dla Was równie ż ś wietn ą form ą rozrywki, pod warunkiem, ż e b ę dziecie korzysta ć z Sieci rozwa ż nie I zachowaniem wszelkich zasad bezpiecze ń stwa. Na stronie www.dzieckowsieci.pl równie ż zostały opublikowane zasady bezpiecznego poruszania si ę w sieci.

3

4 O Pierwsza poprawna zasada korzystania z Internetu :. Nie udost ę pniaj swoich prywatnych danych nieznanym osobom. Takie dane jak twoje imi ę, nazwisko, numer telefonu czy komórki powinny by ć przez ciebie pilnie strze ż one. Nie nale ż y ich podawa ć osobom poznanym przypadkowo na czacie czy gadu- gadu. Nigdy nie wiadomo, jak takie osoby b ę d ą chciały te dane wykorzysta ć.

5

6 Nie podawaj komu ś swojego hasła. Chyba, ż e masz ochot ę na to by kto ś grzebał w twojej poczcie, koncie w Naszej Klasie, Facebooku czy Gronie. I na przykład, wysyłał głupie wiadomo ś ci do wszystkich twoich znajomych. Jako ty.

7

8 Używaj programów antywirusowych i antyspamowych. Warto zabezpieczy ć swój komputer, chyba ż e masz ochot ę na to, ż e kto ś b ę dzie go wykorzystywał do swoich szemranych celów. Mo ż esz skorzysta ć z programów zabezpieczaj ą cych, dost ę pnych w serwisie szybkidownload.pl. Update! To ż e masz program antywirusowy czy antyspamowy to połowa sukcesu. Nie zapomnij wł ą czy ć opcji update'owania tych programów. Dzi ę ki temu, b ę d ą zabezpieczały komputer przed najnowszymi wirusami. A nowe wirusy pojawiaj ą si ę codziennie.

9

10 Je ś li Twój komputer podł ą czony jest do Internetu koniecznie musisz zainstalowa ć na nim program antywirusowy i firewall. Po sieci kr ąż y mnóstwo niebezpiecznych dla Twojego komputera wirusów. Je ś li który ś z nich dostanie si ę na dysk Twojego komputera mo ż e go trwale uszkodzi ć, przez co mo ż esz straci ć wa ż ne dla Ciebie pliki. Aby tego unikn ąć pami ę taj o zainstalowaniu programu antywirusowego i firewall. Niezb ę dne jest te ż aktualizowanie programu antywirusowego, aktualizowanie czyli pobieranie naj ś wie ż szej bazy wirusów. Dzi ę ki temu mo ż esz mie ć pewno ść, ż e zapewniłe ś swojemu komputerowi wła ś ciw ą ochron ę

11

12 Spotkania z osobami poznanymi w Internecie mog ą by ć niebezpieczne!. Je ż eli planujecie spotkanie z internetowym znajomym, pami ę tajcie, aby zawsze skonsultowa ć to z rodzicami. Na spotkania umawiajcie si ę tylko w miejscach publicznych i id ź cie na nie w towarzystwie rodziców lub innej zaufanej dorosłej osoby.

13

14 Je ż eli prowadzicie w Internecie stron ę lub blog, pami ę tajcie, ż e: Je ż eli prowadzicie w Internecie stron ę lub blog, pami ę tajcie, ż e: maj ą do niej dost ę p równie ż osoby o złych zamiarach Nigdy nie podawajcie na swojej stronie adresu domowego, numeru telefonu, informacji o rodzicach, itp. Bez zgody rodziców nie publikujcie te ż na niej zdj ęć swoich, rodziny, ani nikogo innego, kto nie wyrazi na to zgody

15

16 Ka ż dy serwis internetowy powinien posiada swój regulamin. Warto zapozna ć si ę z nim przed zarejestrowaniem si ę w danym serwisie czy portalu. W regulaminie zawarte s ą wszystkie istotne dla nas informacje. Dotycz ą one mi ę dzy innymi zasad przechowywania naszych danych osobowych czy ewentualnych płatno ś ci zwi ą zanych z korzystaniem z serwisu. Nie czytanie regulaminu mo ż e mie ć negatywne konsekwencje. Mo ż emy nie ś wiadomie zgodzi ć si ę na wykorzystywanie naszych prywatnych informacji to celów, które nie b ę d ą dla nas dobre. Rejestruj ą c si ę w serwisie bez znajomo ś ci regulaminu, mo ż emy wyrazi ć zgod ę na wnoszenie opłat za korzystanie z usług serwisu czy portalu.

17

18 Je ż eli chcecie co ś kupi ć w Internecie, zawsze konsultujcie to z rodzicami. Nigdy nie podawajcie numeru karty kredytowej i nie wypełniajcie internetowych formularzy bez wiedzy i zgody rodziców.

19

20 Nigdy nie u ż ywaj webkamery podczas rozmowy z osob ą której nie znasz.! Je ś li nie masz pewno ś ci, z kim rozmawiasz na czasie czy GG, nie zgadzaj si ę na poł ą czenie wideo. A ju ż szczególnie wtedy, je ś li ta osoba sama go nie udost ę pnia. Czy chcesz rozmawia ć z kim ś, kto widzi ciebie, nie widz ą c go? Raczej nie.

21

22 Mów, je ś li co ś jest nie tak ! W sytuacji kiedy kto ś lub co ś Ci ę w Internecie zaniepokoi lub wystraszy, koniecznie opowiedz o tym rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej. Mo ż esz w takiej sytuacji skontaktowa ć si ę z Helpline.org.pl czyli ze specjalistami do spraw bezpiecze ń stwa w Internecie, dzwoni ą c pod bezpłatny numer 800 100 100.

23 Ź RÓDŁA : HTTPS :// WWW. GOOGLE. PL / SEARCH ? Q = ZASADY + BEZPIECZNEGO + KORZYSTANIA + Z + INTERNETU & TBM = ISCH & TBO = U & SOURCE = UNIV & SA =X& EI =HYSLU S W V A CA G SWA _ O ICIC W & VED =0CEAQ S AQ& B IW =1429& BIH =711& DPR =0.9# Q = ROZMAWIANIE + PRZEZ + KAMERKE & TBM = ISCH & FACRC =_& IMGDII =2P Y 6-_ G JAU QA RM%3A%3BTC N YN2T QQ W9Y M M%3B2P Y 6-_ G JAU QA RM%3A& IMGRC =2P Y 6- _ G JAU QA RM%3A%3BBTI_VFQOW6Q0 Z M%3B HTTP %253A%252F%252F WWW. GG. PL %252F PO MOC %252F WP - CONTENT %252F UPLOADS %252F2011%252F09%252F ROZMOWA - VIDEO 1. PNG %3B HTTP %253A%252F%252F WWW. GG. PL %252F POMOC %252F ROZMOWA - GLOSOWA - I - Z - KAMERKA %252F%3B509%3B516 HTTP :// WWW. KOMPUTERSWIAT. PL / NOWOSCI / BEZPIECZENSTWO /2011/48/10- ZASAD - BEZPIECZNEGO - KORZYSTANIA - Z - INTERNETU. ASP HTTP :// WWW. KOMPUTERSWIAT. PL / POWROT - DO - SZKOLY / BEZPIECZENSTWO /8- ZASAD - BEZPIECZNEGO - KORZYSTANIA - Z - INTERNETU. ASPX HTTP :// WWW. ROZWINSKRZYDLA. INFO / BEZPIECZENSTWO / ZASADY - BEZPIECZNEGO - KORZYSTANIA - Z - INTERNETU - PRZEZ - DZIECI I - Z - KAMERKA %252F%3B509%3B516 HTTP :// WWW. KOMPUTERSWIAT. PL / NOWOSCI / BEZPIECZENSTWO /2011/48/10- ZASAD - BEZPIECZNEGO - KORZYSTANIA - Z - INTERNETU. ASP HTTP :// WWW. ROZWINSKRZYDLA. INFO / BEZPIECZENSTWO / ZASADY - BEZPIECZNEGO - KORZYSTANIA - Z - INTERNETU - PRZEZ - DZIECI Prezentacje Przygotowalai: Natalia Telega,Pawel Koziol i Monika Orlowska ;)


Pobierz ppt "U CZNIOWIE !!! Korzystanie z komputera i Internetu jest pomocne w nauce i słu ż y Waszemu rozwojowi. Mo ż e by ć dla Was równie ż ś wietn ą form ą rozrywki,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google