Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMERCJALIZACJA WIEDZY I NOWE TECHNOLOGIE W DZIEDZINIE WOJSKOWOŚCI NA PRZYKŁADZIE AKTYWNOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH WE WROCŁAWIU mjr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMERCJALIZACJA WIEDZY I NOWE TECHNOLOGIE W DZIEDZINIE WOJSKOWOŚCI NA PRZYKŁADZIE AKTYWNOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH WE WROCŁAWIU mjr."— Zapis prezentacji:

1

2 KOMERCJALIZACJA WIEDZY I NOWE TECHNOLOGIE W DZIEDZINIE WOJSKOWOŚCI NA PRZYKŁADZIE AKTYWNOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH WE WROCŁAWIU mjr Grzegorz STANKIEWICZ g.stankiewicz@wso.wroc.pl (71) 7658102

3 PLAN WYSTĄPIENIA 1.SYSTEM LOGFAS PRZYKŁADEM KOMERCALIZACJI WIEDZY. 2.HAKOWY SYSTEM ZAŁADUNKOWO – ROZŁADUNKOWY ORAZ PLATFORMY ŁADUNKOWE TYPU FLAT RACK JAKO PRZYKŁAD TRANSFERU TECHNOLOGII W LOGISTYCE WOJSKOWEJ. 3.SZYBKIE NAPRAWY IMPROWIZOWANE SPRZĘTU WOJSKOWEGO – TRANSFER ZARÓWNO WIEDZY, JAK I TECHNOLOGII.

4 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA INŻYNIERII SYSTEMÓW ZAKŁAD EKONOMII KATEDRA ZARZĄDZANIA ZAKŁAD EKONOMII INSTYTUT DOWODZENIA ZAKŁAD SOCJOLOGII ZAKŁAD INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH ZAKŁAD LOGISTYKI ZAKŁAD TEORII I PRAKTYKI STRZELAŃ ZAKŁAD WSPARCIA DZIAŁAŃ ZAKŁAD ROZPOZNANIA I DOWODZENIA ZAKŁAD DZIAŁAŃ POŁĄCZONYCH WYDZIAŁ PLANOWANIA I KOORDYNACJI BADAŃ NAUKOWYCH WYDZIAŁ PLANOWANIA KSZTAŁCENIA ZAKŁAD TECHNOLOGII KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ ZABEZPIECZENIA KWESTURA REKTOR KOMENDANT WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA WYDZIAŁ KSZTAŁCENIA PION KANCLERZA KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO PROREKTOR DS. WOJSKOWYCH PROREKTOR DS. DYDAKTYCZNO - NAUKOWYCH SENAT

5 WSOWL GESTORZY, DOWÓDZTWA JW

6 ZAKŁAD LOGISTYKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA (kierunek zarządzanie) - STUDIA LICENCJACKIE, - STUDIA MAGISTERSKIE, - STUDIA PODYPLOMOWE. (Spec. Zarządzanie Logistyczne) WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE ( bezpieczeństwo narodowe ) - STUDIA LICENCJACKIE, -STUDIA INŻYNIERSKIE, - STUDIA MAGISTERSKIE. (Spec. Zarządzanie Kryzysowe) INSTYTUT DOWODZENIA (wszystkie korpusy osobowe) KURSY KWALIFIKACYJNE, - KURSY KWALIFIKACYJNE, - KURSY DOSKONALĄCE, - STUDIUM OFICERSKIE (3M, 6M, 8.5M, 12M), - KURSY PRZESZKOLENIA KADR REZERWY.

7 SZKOLENIE KURSOWE KURSY KWALIFIKACYJNE (kapitan, porucznik) KURSY DOSKONALĄCE DOWÓDCZESZCZEGÓLNESZTABOWEZABEZPIECZAJĄCE ORGANIZACJA ZABEZPIECZENIA MATERIAŁOWEGO ORGANIZACJA TRANSPORTU WOJSKOWEGO LOGISTYCZNY SYSTEM MELDUNKOWY NATO KORPUSY OSOBOWE WOJSK LĄDOWYCH; WOJSK SPECJALNYCH; ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI; ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJ; PRZECIWLOTNICZY; INŻYNIERII WOJSKOWEJ; OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA; LOGISTYKI; LOGISTYKI; WYWIADU I KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO; ŻANDARMERII WOJSKOWEJ; KIEROWANIE RUCHEM WOJSK

8 Zarząd Planowania Logistyki P-4; Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk w Warszawie; Centrum Szkolenia w Poznaniu i Grudziądzu; Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk na Teatrze w Oleśnicy; 10 Brygada Logistyczna w Opolu; 4 Regionalna Baza Logistyczna we Wrocławiu; 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu, Komenda Transportu we Wrocławiu; 10 Rejonowe Warsztaty w Oleśnicy; Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej w Nowym Glinniku. WSPÓŁPRACA:

9 Na podstawie prowadzonych w MON analiz priorytetowych zdolności operacyjnych zostały zidentyfikowane obszary technologiczne: Technologie informacyjne i sieciowe Sensory i obserwacja Broń precyzyjna i uzbrojenie Platformy bezzałogowe (autonomiczne) Ochrona i przetrwanie na polu walki Nowoczesne materiały, w tym wysokoenergetyczne i inteligentne

10 również transferu wiedzy i technologii Przynależność Sił Zbrojnych RP do Sojuszu Północnoatlantyckiego związana jest z podejmowaniem wielu wspólnych działań, dotyczących między innymi również transferu wiedzy i technologii zarówno dotyczącej działań operacyjnych, jak i sfery logistycznej. (innowacyjnych) Wynika z tego, że posiadanie nowoczesnej logistyki przez SZ RP determinowane jest pozyskiwaniem i implementowaniem nowych rozwiązań (innowacyjnych), adekwatnych do pojawiających się wyzwań na współczesnym polu walki oraz podnoszących interoperacyjność logistyczną.

11 Jest ciągłą chęcią do doskonalenia i wdrażania ulepszeń. innowacja uzyskujemy okazję do podjęcia nowej działalności lub świadczenia nowych usług transfer wiedzy Pojęcie innowacyjność utożsamiane jest głównie z procesem polepszenia lub przekształcenia określonego produktu, usługi, procesu, możliwości. Jest ciągłą chęcią do doskonalenia i wdrażania ulepszeń. Według P. Druckera ** innowacja, to szczególne narzędzie, za pomocą którego uzyskujemy okazję do podjęcia nowej działalności lub świadczenia nowych usług w obliczu zmian. Natomiast transfer wiedzy między współpracującymi podmiotami powoduje szybszą dyfuzję tych zmian i ulepszeń w życie. **Autor ponad 30 książek i artykułów podkreślających potrzebę innowacyjności, przedsiębiorczości i nowych strategii działania w szybko zmieniającym się świecie. Określano go jako "wizjonera zarządzania" za podkreślenie wagi osobistego zaangażowania pracowników dla sukcesu jakiejkolwiek firmy. Drucker lansował tezę, że kwestie marketingu i innowacyjności są ważniejsze od stanu finansów firmy.

12 EFEKTYWNIEJSZE DZIAŁANIE ODDZIAŁÓW I PODODDZIAŁÓW MATERIAŁOWYCH, TECHNICZNYCH ORAZ INFORMACYJNYCH EFEKTYWNIEJSZE DZIAŁANIE ODDZIAŁÓW I PODODDZIAŁÓW W TURBULENTNIE ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚRODOWISKU WALKI PRZY JEDNOCZESNYM OPTYMALNYM WYKORZYSTANIU DOSTĘPNYCH ZASOBÓW MATERIAŁOWYCH, TECHNICZNYCH ORAZ INFORMACYJNYCH. Efektywność – dodatnia cecha działań dających jakiś pozytywnie oceniany wynik bez względu na to czy był on zamierzony (działanie skuteczne, efektywne), czy nie zamierzony (działanie efektywne). Efektywność zatem dotyczy nie tylko zamierzonych efektów, ale w ogóle tych, które wypadły w konsekwencji, niezależnie od tego czy ktoś je zamierzył czy nie zamierzył, o ile wypadły tylko pozytywnie, a nie negatywnie. Por.: T. Pszczołowski: Mała..., s. 60. Optymalizacja – najlepsze z możliwych rozwiązanie zadania, które podaje, jakie muszą być spełnione kryteria przy wymienionych ograniczeniach. tamże s. 149 – 150. ZJAWISKO INNOWACYJNOŚCI NA GRUNCIE ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO WOJSK NOWE POMYSŁY ULEPSZENIE DOTYCHCZASOWYCH ROZWIĄZAŃ

13 zarówno z różnorodności przydzielonych im sił, jak i ich rozproszenia Dowodzenie i kierowanie stanowi dla dowódców NATO lub dowódców wyznaczonych przez NATO na szczeblu strategicznym ogromne wyzwanie, co wynika zarówno z różnorodności przydzielonych im sił, jak i ich rozproszenia. WYMIANA INFORMACJI ROZKAZYROZKAZY MELDUNKIMELDUNKI INF. WSPÓŁDZ.

14

15 Komercjalizacja wiedzy związanej z tym systemem dokonywany jest przy pomocy: KANAŁY FORMALNE KANAŁY NIEFORMALNE KURSY oraz warsztaty KURSY oraz warsztaty, wspólne uczestnictwo w ćwiczeniach; wykłady w JW; publikacje. spotkania indywidualne; rozmowy telefoniczne pomiędzy użytkownikami a wykładowcami.

16 Ekspedycyjny charakter rozwiązań funkcjonalno – technicznych Ekspedycyjny charakter współcześnie prowadzonych zarówno działań wojennych, jak i tych poniżej progu wojny, wymusił poszukiwanie nowych rozwiązań funkcjonalno – technicznych i unifikacyjnych w celu zoptymalizowania sprawności działania narodowych podsystemów zaopatrzeniowych.

17 pojawiła się tzw. odgórna (zewnętrzna) przyczyna Rozpowszechnianie zarówno wiedzy, jak i technologii związanych z wykorzystaniem i budową systemów samozaładowczych, pojemników, platform typu Flat Track, czy też innego sprzętu transportowo – przeładunkowego pomiędzy poszczególnymi armiami NATO doprowadziło do sytuacji, w której pojawiła się tzw. odgórna (zewnętrzna) przyczyna dotycząca przeprowadzenia regulacji związanych z usystematyzowaniem poszczególnych rozwiązań pod kątem podnoszenia i rozwoju interoperacyjności logistycznej. Znalazło to swoje odzwierciedlenie np. takich porozumieniach standaryzacyjnych, jak: STANAG 2413 - Demountable Load Carrying Platforms (DLCP) Flatracks; STANAG 2827 - Materials Handling In The Field; STANAG 2828 - Military Pallets, Packages And Containers; STANAG 2829 - Materials Handling Aids.

18 System PLS - USA Palletised Load System.

19 System VTL- Francja Vehicule de transport Logistique

20 System MULTI II – Niemcy Mechanisierte Umschlag – Lagerung - Transport Integration

21 SAMOCHÓD CIĘŻAROWY JELCZ typ P882 oraz S662

22 wymaga on specyficznego systemu utrzymania Sprzęt wojskowy należy do grupy obiektów technicznych użytkowanych w trybie losowym i podobnie jak np. sprzęt rolniczy, czy sprzęt służb miejskich lub ratowniczych, wymaga on specyficznego systemu utrzymania, ukierunkowanego na wykonanie zadania w określonym miejscu i czasie.

23

24 NATO Stadarization Agency (NSA) CSS WG MAINTENANCE Transfer wiedzy i technologii Transfer wiedzy i technologii związanych z szybkimi naprawami improwizowanymi spowodował, iż podjęto i rozpoczęto proces implementacji stosowanych regulacji z tego obszaru, co znalazło swoje odzwierciedlenie w porozumieniach standaryzacyjnych, takich jak: STANAG 2418 - Procedures for Expedient Repair, including Battle Damage Repair; STANAG 2399 - Battlefield Recovery / Evacuation Operations.

25 Zakład Logistyki Zakład Logistyki jest inicjatorem oraz organizatorem sympozjum naukowo - technicznego EKSPLOLOG odbywającego się w cyklu dwuletnim. Sympozjum poświęcone jest: przedstawieniu i identyfikacji potrzeb jednostek wojskowych w zakresie kierowania i realizacji procesu eksploatacji technicznej systemów uzbrojenia, prezentacji osiągnięć naukowych i badawczych cywilnych oraz wojskowych ośrodków zajmujących się problematyką eksploatacji obiektów technicznych, integracji środowisk naukowych i praktyków eksploatacji. innych ośrodków naukowych i akademickich. Uczestnikami obrad są przedstawiciele bezpośrednich użytkowników i organizatorów procesów obsługiwań technicznych w jednostkach wojskowych, dowództw różnego szczebla, cywilnych i wojskowych placówek kształcących przyszłych eksploatatorów techniki, a także producentów nowej techniki wojskowej oraz innych ośrodków naukowych i akademickich.

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "KOMERCJALIZACJA WIEDZY I NOWE TECHNOLOGIE W DZIEDZINIE WOJSKOWOŚCI NA PRZYKŁADZIE AKTYWNOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH WE WROCŁAWIU mjr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google