Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją III edycja 2006r. PROGRAM POD PATRONATEM POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY Polskie Towarzystwo Dysleksji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją III edycja 2006r. PROGRAM POD PATRONATEM POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY Polskie Towarzystwo Dysleksji."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją III edycja 2006r. PROGRAM POD PATRONATEM POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY Polskie Towarzystwo Dysleksji

2 Liczba szkół zgłoszonych do programu z województwa pomorskiego: Szkoła podstawowa70 Gimnazjum24 Liceum6 Razem:100

3 Liczba szkół, które otrzymały: certyfikat certyfikat z wyróżnieniem podziękowanie za udział Szkoła podstawowa25835 Gimnazjum10111 Liceum301 Zespół 6 szkół autonomicznych 100 Razem:39947

4 Udział szkół w Programie Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją Tylko w I edycji Tylko w II edycji W I i II edycji Uczestniczy po raz pierwszy Szkoła podstawowa 12132718 Gimnazjum 7197 Liceum1032 Razem:20143927

5 Szczegółowe wyniki ankiety

6 Liczba uczniów w szkole. Szkoła podstawowa29874 Gimnazjum5444 Liceum1695 Razem37013

7 Czy dzieci kl. 0-II są badane pod kątem ryzyka dysleksji? Szkoła podstawowa TAKNIE 682

8 Liczba uczniów w grupie ryzyka dysleksji w przedziale klas 0-II. Szkoła podstawowa liczba% uczniów 142813,57%

9 Jakie formy pomocy uczniom ryzyka dysleksji proponuje szkoła? (1) zajęcia korekcyjno- kompensacyjne indywidualne zajęcia z nauczycielem zajęcia logopedyczne współpraca z rodzicami mająca na celu wytyczenie toku pracy zajęcia terapeutyczne (m. in. dogoterapia, muzykoterapia, biblioterapia, socjoterapia)

10 Jakie formy pomocy uczniom ryzyka dysleksji proponuje szkoła? (2) zajęcia o charakterze ruchowym (gimnastyka korekcyjna z ćw. Kinezjologii edukacyjnej, ćw. dramowe) edukacja czytelnicza (kluby) prowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem MDS wdrażanie programu Czytamy razem wdrażanie pomocy dydaktycznych ułatwiających naukę czytania i pisania (zeszyty z ukośnie ułożoną liniaturą i z węższą liniaturą, nasadki, zeszyty ćwiczeń, loteryjki itp.)

11 Liczba uczniów posiadających opinie z poradni psychologiczno - pedagogicznej ze stwierdzoną dysleksją. Jaki jest to % uczniów w szkole? liczba% Szkoła podstawowa285713,7 % Gimnazjum176432 % Liceum20923,3 % Razem:483023 %

12 Jaki % uczniów z opinią jest objętych terapią pedagogiczną? w szkole (%) poza szkołą (%) Szkoła podstawowa73,8 %3,2 % Gimnazjum54,3 %2,63 % Liceum53,5 %9 % Razem:60,53 %4,94 %

13 Dla jakiej grupy wiekowej prowadzone są zajęcia korekcyjno- kompensacyjne? tylko kl.0 i I-III tylko kl. IV-VI klasy 0 i I-VI Szkoła podstawowa6163 klasa I klasa II klasa III Gimnazjum19 18 Liceum113

14 Czy w szkole istnieje klasa terapeutyczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? TAKNIE Szkoła podstawowa367 Gimnazjum222 Liceum15 Razem694

15 Czy jest w szkole gabinet terapii pedagogicznej? TAKNIE Szkoła podstawowa619 Gimnazjum213 Liceum60 Razem8812

16 Liczba nauczycieli z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć terapii pedagogicznej i logopedycznej. Jaki to stanowi procent zatrudnionych nauczycieli? liczba% Szkoła podstawowa50918,26 % Gimnazjum8411,77 % Liceum207,82 % Razem61312,62 %

17 Czy w latach 2004/2005 i 2005/2006 szkoła przeprowadziła spotkania dla nauczycieli w zakresie wiedzy o specyficznych trudnościach w uczeniu się? TAK 2004 / 2005 TAK 2005 / 2006 TAK2004/20052005/2006NIE2004/20052005/2006 Szkoła podstawowa32641 Gimnazjum00213 Liceum0060 Razem32914

18 Formy spotkań szkolenia, warsztaty, wykłady, indywidualne rozmowy, dyskusje podczas spotkań zespołów samokształceniowych, referaty, zajęcia otwarte

19 Tematyka spotkań (1) ćwiczenia wspomagające rozwój dzieci z problemami w czytaniu i pisaniu; ocenianie uczniów z dysleksją na poszczególnych przedmiotach; prawa ucznia z dysleksją w szkole; praca z dzieckiem dyslektycznym; wdrożenie programu Czytamy razem;

20 Tematyka spotkań (2) stymulowanie rozwoju językowego dziecka; ocenianie sprawdzianów z ortografii; kinezjologia edukacyjna – wykorzystanie w praktyce szkolnej; stosowanie metod terapeutycznych i aktywizujących na zajęciach edukacyjnych; dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów z dysleksją;

21 Tematyka spotkań (3) uczniowie z dysleksją a nauczanie języków obcych; interpretacja opinii badań z PPP uczniów z dysleksją; style i strategie uczenia się uczniów z dysleksją; jak wdrażać program ORTOGRAFFITI; wady wymowy a trudności w pisaniu;

22 Czy szkoła posiada najnowsze (z ostatnich dwóch lat) publikacje na temat specyficznych trudności w uczeniu się? TAK literatura i TAK filmy NIE literatura i NIE filmy TAK literatura i NIE filmy Szkoła podstawowa342 Gimnazjum120 Liceum501 Razem51247

23 Czy WSO zawiera zapis o dostosowaniu wymagań edukacyjnych dla uczniów z dysleksją? TAKNIE Szkoła podstawowa700 Gimnazjum240 Liceum60 Razem1000

24 Jakie formy dostosowania wymagań do możliwości uczniów z dysleksją stosują nauczyciele na wybranych przedmiotach?

25 Matematyka 1.ocena toku myślowego; 2.nieobniżanie ocen za błędy rachunkowe i specyficzne dla dysleksji (np. przestawianie cyfr); 3.pomoc w czytaniu zadań tekstowych; 4.sprawdzanie stopnia rozumienia przeczytanych samodzielnie zadań; 5.umożliwianie posługiwaniem się kalkulatorem, kartą z tabliczką mnożenia; 6.wydłużanie czasu na opanowanie tabliczki mnożenia, nowych pojęć, definicji oraz podczas pisania sprawdzianów itp.; 7.stosowanie oceny opisowej;

26 Języki obce 1.stosowane wielozmysłowych metod nauczania; 2.indywidualne tłumaczenie poleceń; 3.wiedza i umiejętności oceniane na podstawie wypowiedzi ustnych; 4.stosowanie słowniczków obrazkowo - wyrazowych; 5.wydłużanie czasu na pisanie sprawdzianu oraz możliwość uzupełniania ich wypowiedzią ustną; 6.uznawanie zapisu fonetycznego; 7.nieodpytywanie z czytania na głos na forum klasy;

27 Wychowanie fizyczne 1.przede wszystkim oceniany wysiłek i wkład pracy ucznia; 2.stosowanie prostych poleceń, a także sprawdzanie stopnia zrozumienia polecenia; 3.dodatkowe objaśnianie i pokaz ćwiczenia, asekuracja, podczas ćwiczeń koordynacyjnych, równoważnych; 4.stosowanie dodatkowych ćwiczeń równoważnych, doskonalących koordynację ruchów całego ciała oraz orientację w schemacie ciała i przestrzeni; 5.stosowanie uproszczonych przepisów gier; 6.eliminowanie rywalizacji i napięcia emocjonalnego;

28 Historia 1.pomoc w czytaniu mapy, schematów, wykresów oraz skomplikowanych poleceń; 2.stosowanie pytań naprowadzających, wyjaśnianie poleceń; 3.pomoc w pracy z podręcznikiem, dzielenie na fragmenty i zapisywanie głównej myśli w punktach lub innej formie graficznej (stosowanie zakreślaczy do zaznaczania najważniejszych fragmentów, pojęć); 4.stosowanie mapy myśli do podsumowania działu tematycznego; 5.kształtowanie pojęć takich jak wiek, tysiąclecie na osi liczbowej; 6.wydłużanie czasu na pisanie sprawdzianów lub ustne odpytywanie;

29 Czy w szkole są dostępne formy aktywności, które umożliwiają uczniowi z dysleksją wykorzystanie swoich mocnych stron? TAKNIE Szkoła podstawowa700 Gimnazjum240 Liceum60 Razem1000

30 Przykłady stosowanych form aktywności koła zainteresowań; zajęcia ruchowe; działalność w SU; udział w konkursach przedmiotowych i artystycznych; udział w przedstawieniach teatralnych; udział w wycieczkach szkolnych; udział w projektach edukacyjnych; pełnienie ról w klasie – dyżurny w klasie, opiekun roślin, kronikarz klasowy itp.

31 Czy w latach 2004/2005 i 2005/2006 zorganizowano w szkole spotkania szkoleniowe dla rodziców w zakresie wiedzy o dysleksji rozwojowej? TAK 2004 / 2005 TAK 2005 / 2006 TAK2004/20052005/2006NIE2004/20052005/2006 Szkoła podstawowa94543 Gimnazjum20202 Liceum0051 Razem114796

32 Czy rodzice są poinformowani przez szkołę o prawach uczniów z dysleksją zawartych w aktualnych Rozporządzeniach MENiS/ MEiN/ MEN? TAKNIE Szkoła podstawowa700 Gimnazjum240 Liceum60 Razem1000

33 O jakich prawach? 1.Diagnozowanie i pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest w PPP oraz w szkole (również na wniosek rodzica). 2.Uczeń z dysleksją ma prawo uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach. 3.Rodzice wyrażają zgodę na udział dziecka w zajęciach specjalistycznych. 4.Rodzice wyrażają zgodę na badania w PPP oraz przedstawienie wyników badań w szkole. 5.Nauczyciele dostosowują kryteria oceniania na poszczególnych przedmiotach oraz wymagania edukacyjne do możliwości psychofizycznych ucznia. 6.Dostosowanie warunków egzaminów zewnętrznych (np. sprawdzian i egzamin gimnazjalny). 7.Uczniowie z głęboką dysleksją mogą być zwolnieni z nauki drugiego języka obcego.

34 w/w prawa zawarte są w: 1.Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r z późniejszymi zmianami. 2.Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r.Nr 11, poz. 114). 3.Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004r.Nr 199, poz. 2046) i Rozporządzenie MEN z dnia 24 października 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 218, poz. 1840). 4.Rozporządzenie MENiS z 11 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003r. Nr 5, poz. 46). 5.Rozporządzenie MENiS z 11 grudnia 2002r. w sprawie ramowego statutu publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2002r. Nr 223, poz.1869).

35 Czy nauczyciel - terapeuta współpracuje z rodzicami uczniów objętych terapią pedagogiczną? TAKNIE Szkoła podstawowa691 Gimnazjum231 Liceum60 Razem982

36 W jaki sposób nauczyciel- terapeuta współpracuje z rodzicami uczniów objętych terapią pedagogiczną? (1) przekazywanie informacji na bieżąco o postępach ucznia; dyżury nauczyciela – terapeuty; wspieranie rodziców w trudnych sytuacjach; udzielanie wskazówek do pracy w domu z dzieckiem, przekazywanie ćwiczeń; szkolenie rodziców na temat dysleksji;

37 W jaki sposób nauczyciel- terapeuta współpracuje z rodzicami uczniów objętych terapią pedagogiczną? (2) umożliwianie rodzicom dostępu na nowości wydawniczych; organizowanie zajęć otwartych dla rodziców; organizowanie spotkań o charakterze informacyjno- profilaktycznym; prowadzenie gazetki informacyjnej (szeroko dostępnej); informacje nt. dysleksji dostępne na stronie internetowej szkoły;

38 Czy szkoła uczestniczy w propagowanych przez PTD programach wspierających uczniów z dysleksją? TAKNIE Szkoła podstawowa4921 Gimnazjum12 Liceum42 Razem6535

39 Programy wspierające uczniów z dysleksją: ORTOGRAFITTI CZYTAMY RAZEM Kolorowa ortografia MDS (ryzyko dysleksji)

40 Czy szkoła podjęła inne formy pomocy (poza wcześniej wymienionymi) na rzecz uczniów z dysleksją lub ich rodziców? TAKNIE Szkoła podstawowa646 Gimnazjum204 Liceum51 Razem8911

41 Jakie inne formy pomocy (poza wcześniej wymienionymi) podjęła szkoła na rzecz uczniów z dysleksją lub ich rodziców? (1) dyżury - konsultacje nauczycieli poszczególnych przedmiotów; opracowanie szkolnych programów pomocy uczniom i rodzicom z dysleksją; założenie klubów dla rodziców uczniów z dysleksją, podczas których odbywają się szkolenia i dzielenie się wiedzą; organizowanie spotkań ze specjalistami z poradni (psychologami, pedagogami, logopedami);

42 Jakie inne formy pomocy (poza wcześniej wymienionymi) podjęła szkoła na rzecz uczniów z dysleksją lub ich rodziców? (2) wzbogacanie biblioteki w nowości wydawnicze, programy multimedialne i lektury czytane – audiobooki; szkolne strony internetowe zawierają publikacje na temat dysleksji; wyposażanie gabinetów terapii pedagogicznej w komputery; włączenie się bibliotekarzy w czytanie dzieciom książek; udział szkół w programie Cała Polska czyta dzieciom;

43 Czy szkoła dzieli się swoimi doświadczeniami w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się z innymi placówkami? TAKNIE Szkoła podstawowa5812 Gimnazjum168 Liceum51 Razem7921

44 W jaki sposób szkoła dzieli się swoimi doświadczeniami w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się z innymi placówkami? (1) organizowanie konferencji; wystąpienia nauczycieli podczas konferencji; organizowanie lekcji otwartych; organizowanie warsztatów metodycznych; organizowanie praktyk w szkołach;

45 W jaki sposób szkoła dzieli się swoimi doświadczeniami w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się z innymi placówkami? (2) organizowanie szkoleń na terenie placówki- zapraszanie gości oraz przedstawicieli innych placówek; publikacje: a) artykuły, scenariusze zajęć na łamach biuletynów PTD, czasopism naukowych, na szkolnych stronach internetowych; b) książki – poradniki, zeszyty ćwiczeń, dzienniki;

46 Czy szkoła zrealizowała Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji w 2004 i 2005 roku? TAK 2004 r. TAK 2005 r. TAK 2004 i 2005 r. NIE Szkoła podstawowa44539 Gimnazjum00168 Liceum0141 Razem457318

47 Jak szkoła realizowała Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji w 2004 i 2005 roku? (1) gazetki okolicznościowe o charakterze informacyjnym, ekspozycja plakatów nt. dysleksji; wystawa pt. Sławne osoby z dysleksją; wystawy prac plastycznych uczniów z dysleksją; ekspozycja prac literackich rodziców nt. Jak walczyłem z dysleksją; spotkania tematyczne z rodzicami i nauczycielami z udziałem specjalistów z PPP; wdrożenie programu Czytamy razem; organizowanie dnia otwartego gabinetu terapii pedagogicznej;

48 Jak szkoła realizowała Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji w 2004 i 2005 roku? (2) organizowanie wspólnie z wydawnictwami kiermaszu z pomocami i publikacjami; opracowywanie i wdrażanie własnych autorskich programów pomocy uczniom z dysleksją; występy uczniów z dysleksją na forum szkoły- inscenizacje; święto ucznia z dysleksją- niespodzianki dla uczniów z dysleksją; czytanie literatury dziecięcej na zajęciach edukacyjnych przez rodziców;

49 Jak szkoła realizowała Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji w 2004 i 2005 roku? (3) zajęcia otwarte na lekcjach różnych przedmiotów z elementami terapii pedagogicznej; indywidualne konsultacje, porady dla uczniów, rodziców, nauczycieli; pokazy filmów nt. dysleksji; konkursy dla uczniów m. in.: a) plastyczne- plakat ortograficzny, plakat na regułę ortograficzną, portret Pani Ortografii, opowiadam rysując; b) literackie- Andersen – życie i twórczość; c) ortograficzne- malowanie dyktand, Rodzinne dyktando;

50 Liczba członków PTD wśród przedstawicieli Rady Pedagogicznej. Jaki to stanowi procent? liczba% Szkoła podstawowa2006,8 % Gimnazjum263,92 % Liceum73,59 % Razem:2334,77 %

51 OPRACOWANIE ANKIET Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Dysleksji Małgorzata Rożyńska Beata Ingielewicz Ewa Jakacka Ewa Krzemińska PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ: Paweł Szymański


Pobierz ppt "Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją III edycja 2006r. PROGRAM POD PATRONATEM POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY Polskie Towarzystwo Dysleksji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google