Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAŁOŻENIA NOWEJ STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP Stanisław Koziej Szef BBN Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Politologii 24 marca 20141.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAŁOŻENIA NOWEJ STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP Stanisław Koziej Szef BBN Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Politologii 24 marca 20141."— Zapis prezentacji:

1 ZAŁOŻENIA NOWEJ STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP Stanisław Koziej Szef BBN Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Politologii 24 marca 20141

2 AGENDA 1.Podstawy nowelizacji SBN 2.Kompleksowe i zintegrowane podej- ście do bezpieczeństwa 3.Zagrożenia i wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa 4.Doktryna i priorytety strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa 5.Podsumowanie 2

3 KONCEPCYJNE PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA 3 STRATEGICZNY PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 2010-2012 PREZYDENT RP RADA MINISTRÓW Raport Komisji SPBN 2012 Biała Księga BN 2013 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 2014? Polityczno- Strategiczna Dyrektywa Obronna RP 2014?/2015? Inne strategie, plany i programy Zatwier- dza PRP Wydaje PRP

4 PODSTAWY NOWELIZACJI SBN I. KONCEPCYJNE: Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego RP 2010-2012: Raport Komisji SPBN (zastrzeżony) Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP II. NORMATYWNE: Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Zarządzenie Prezesa RM ws. powołania Między- resortowego Zespołu do spraw Opracowania Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP III. MERYTORYCZNE: Kompleksowe podejście do bezpieczeństwa narodowego Zmiany w środowisku strategicznym (warunki bezpie- czeństwa) Doktryna bezpieczeństwa narodowego (zwrot strate- giczny; priorytety) 4

5 NOWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO: STAN PRAC 5 Zakończenie uzgodnień międzyresortowych – marzec/kwiecień br. Przyjęcie projektu SBN RP przez Radę Ministrów w formie uchwały, przekazanie Prezydentowi RP – II kw. br. Zatwierdzenie SBN RP przez Prezydenta RP – II kw. br. Opracowanie i wydanie nowej Polityczno- Strategicznej Dyrektywy Obronnej RP – III/IV kw. br.

6 KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO BEZPIECZEŃSTWA KIEROWANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM DZIEDZINY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO ObronnaOchronnaSpołecznaGospodarcza SEKTORY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO dyplomatyczny militarny wywiadowczy kontrwywiadowczy prawa i porządku publicznego ratownictwa kulturowy edukacyjny socjalny demograficzny migracyjny … finansowy energetyczny transportowy infrastruktury krytycznej środowiska naturalnego … TRANSSEKTOROWE OBSZARY BEZPIECZEŃSTWA (np. cyberbezpieczeństwo; bezpieczeństwo antyterrorystyczne) 6

7 PODSTAWOWE WYMIARY/POZIOMY FUNKCJONOWANIA PAŃSTWA (ART. 5 KONSTYTUCJI RP): 7 CELE STRATEGICZNE: POLSKA JAKO PODMIOT BEZPIECZEŃSTWA: INTERESY NARODOWE I CELE STRATEGICZNE INTERESY W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA: PAŃSTWO jako byt polityczny istniejący w określonej granicami przestrzeni (terytorium) OBYWATELE jako swoiste atomy tej całości (państwa) Indywidualne i zbiorowe ZASOBY/DOBRA/WARTOŚCI materialne (gospodarcze) i niematerialne (społeczne) Zagwarantowanie niepodle- głości i nienaruszalności granic Dysponowanie własnym potencjałem i członkostwo w silnych sojuszach Zapewnienie wolnego i bezpiecznego życia obywateli Ochrona indywidualna obywateli i zbiorowa ludności Zapewnienie bezpieczeństwa zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego Zapewnienie społeczno- gospodarczego wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego Cele dotyczące działań (operacyjne) i przygotowań (preparacyjne) państwa, obywateli i zasobów

8 1.Globalne: USA jako strategiczny punkt ciężkości (zwrot ku Azji?, co z Europą?, a Rosja?); zagrożenia transnarodowe – terroryzm i przestępczość globalna, proliferacja BMR; surowce - wyzwania, zagrożenia i szanse; cyberprzestrzeń - zagrożenia/ryzyka/wyzwania/szanse 2.Europejskie: Rosja i przyrosyjska strefa podwyższonego ryzyka; NATO postafgańskie?, UE – ryzyka kryzysowe, bez strategicznego drogowskazu, szanse integracyjne, UE-NATO?, balans strategicznego zainteresowania Wschód – Południe: niekorzystny dla Wschodu 3.Krajowe: społeczne (demografia, migracje, przestępczość); gospodarcze (energetyka, infra- struktura, finanse); cyberprzestrzeń 8 ŚRODOWISKO STRATEGICZNE: WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

9 Najpoważniejsze od lat wyzwanie dla bezpieczeństwa euroatlanty- ckiego: albo – albo Sytuacja i scenariusze: Kontrolowana, podkrytyczna niestabilność Eskalacja Deeskalacja Skutki dla Polski KONFLIKT ROSYJSKO-UKRAIŃSKI 9

10 DOKTRYNA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Skoncentrowanie głównego wysiłku na zapewnieniu bezpośredniego bezpieczeństwa, w tym obrony państwa i wzmocnieniu strategicznej odporności kraju (na agresję) Własny potencjał obronny – podstawowy filar i gwarancja polskiego bezpieczeństwa; NATO, UE, strategiczne partnerstwa – filary wspierające Zdolności do obrony terytorium i przeciw- zaskoczeniowe – polska specjalizacja w NATO i UE Potrzeba umacniania podmiotowości strate- gicznej na arenie międzynarodowej 10

11 11 PRIORYTETY STRATEGII (1): OPERACYJNE 1.Utrzymanie i demonstrowanie własnej determinacji i gotowo- ści do działania 2.Umacnianie międzynarodowej wspólnoty bezpieczeństwa 3.Wspieranie i selektywny udział w działaniach społeczności międzynarodowej

12 12 PRIORYTETY STRATEGII (2): PREPARACYJNE 1.Podsystem kierowania bezpieczeństwem – integracja 2.Podsystemy operacyjne – profesjonalizacja 3.Podsystemy wsparcia – powszechność przygotowań, w tym edukacja dla bezpieczeństwa

13 PODSUMOWANIE Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP – ważny punkt odniesienia w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP – kierunki działań Plany operacyjne funkcjonowania pod- miotów administracji publicznej (resortów, województw, powiatów, miast i gmin) w czasie zagrożenia i wojny (zarządzanie kryzysowe) Programy przygotowań (programy poza- militarnych przygotowań obronnych pod- miotów administracji publicznej) 13

14 DZIĘKUJĘ Zapraszam na: www.bbn.gov.pl www.koziej.pl https://twitter.com/SKoziej 14


Pobierz ppt "ZAŁOŻENIA NOWEJ STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP Stanisław Koziej Szef BBN Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Politologii 24 marca 20141."

Podobne prezentacje


Reklamy Google