Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania Wybór komisji skrutacyjnej: zgłaszanie kandydatów, zamkniecie listy, głosowanie Ustalenie porządku zebrania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania Wybór komisji skrutacyjnej: zgłaszanie kandydatów, zamkniecie listy, głosowanie Ustalenie porządku zebrania."— Zapis prezentacji:

1 Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania Wybór komisji skrutacyjnej: zgłaszanie kandydatów, zamkniecie listy, głosowanie Ustalenie porządku zebrania walnego Sprawozdanie z działalności – prezes Sprawozdanie z działalności finansowej – skarbnik Zatwierdzenie sprawozdania władz Stowarzyszenia Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, Propozycje zmian w Statucie Uchwalenie zmian w Statucie Uchwała dotycząca przeznaczenia środków finansowych stowarzyszenia w przyszłym roku Przyjęcie nowych członków Wolne wnioski Zamknięcie zebrania przez Przewodniczącego obrad

2 Pierwsze Walne Zebranie PSBTiK Warszawa, 8 czerwca 2013 r.

3 Stowarzyszenie powstało 8 października 2011 r. w Chorzowie. W tym samym dniu Uchwałą Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek został przyjęty Statut Stowarzyszenia. Polskie Stowarzyszenie Bankowania Tkanek i Komórek zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000409395.

4 Skład Zarządu: 1. Iwona Grabska-Liberek / Prezes 2. Elżbieta Urbanowska / Członek Zarządu 3. Henryk Bursig / Członek Zarządu 4. Dorota Polak / Sekretarz 5. Robert Mazur / Skarbnik

5 Członkowie Stowarzyszenia Liczba członków w dniu założenia stowarzyszenia: 43 Liczba członków obecnie: 43

6 Od 8 października 2011 roku odbyły się 4 zebrania Zarządu podczas których omawiano zagadnienia statutowe oraz podejmowano czynności przygotowawcze do obecnej konferencji. Z pozyskanych funduszy zaprojektowano i stworzono stronę internetową Stowarzyszenia www.psbtik.pl

7 Wystosowano pismo do Ministra Zdrowia p. Bartosza Arłukowicza odnośnie nałożonego na banki tkanek obowiązku weryfikacji czy podmioty mające otrzymać materiał do przeszczepu posiadają kontrakt z NFZ lub pozwolenie MZ na przeszczepianie komórek i tkanek.

8 Decyzją zarządu PSBTiK wysokość składki członkowskiej za rok 2012 ustalono na 20 zł. Prosimy wszystkich członków o wpłacanie składek na rachunek: 44 1500 1458 1214 5006 6852 0000 Polskie Stowarzyszenie Bankowania Tkanek i Komórek ul. Jagiellońska 66 25-734 Kielce W tytule płatności prosimy o podanie imienia i nazwiska członka.

9 Na co przeznaczamy składki? 1. Założenie i utrzymanie strony internetowej Stowarzyszenia. 2. Obsługa administracyjno-księgowa Stowarzyszenia - koszty utrzymania konta bankowego. Szczegółowe dane przedstawi Skarbnik PSBTiK

10 Plany na przyszłość: 1. popularyzowanie idei dobrowolnego dawstwa komórek, tkanek i narządów 2. rozwijanie zadań związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów 3. organizowanie krajowych zespołów naukowych 4. organizowanie szkoleń i konferencji

11 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę

12 paragraf 20 dopisać ust. 4 § 20 1. Zarząd składa się z 5 członków : Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i 2 członków Zarządu. 2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany członek Zarządu. 3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje go na zewnątrz. Do oświadczeń woli składanych w imieniu Stowarzyszenia wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu. 4. "Dokumentację księgową Stowarzyszenia zatwierdza swoim podpisem Prezes Zarządu lub Skarbnik".

13 paragrafie 9 dopisać w ustępie 3 § 9 1. Do obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia należy: 1. przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 2. udział w pracach Stowarzyszenia i przyczynianie się do jego rozwoju i podnoszenie autorytetu Stowarzyszenia, 3. regularne opłacanie składek członkowskich w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.


Pobierz ppt "Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania Wybór komisji skrutacyjnej: zgłaszanie kandydatów, zamkniecie listy, głosowanie Ustalenie porządku zebrania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google