Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pharmacoeconomics From Theory to Practice Maciej Niewada Medical University of Warsaw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pharmacoeconomics From Theory to Practice Maciej Niewada Medical University of Warsaw."— Zapis prezentacji:

1

2 Pharmacoeconomics From Theory to Practice Maciej Niewada Medical University of Warsaw

3 Czynniki odpowiedzialne za wzrost nakładów na ochronę zdrowia: Sytuacja finansowa każdego systemu ochrony zdrowia jest sytuacją niedoboru. Demografia (starzenie się społeczeństwa) Demografia (starzenie się społeczeństwa) Epidemiologia (większa zachorowalność) Epidemiologia (większa zachorowalność) Postęp techniczny i rozwój cywilizacji Postęp techniczny i rozwój cywilizacji Rosnące koszty administracji Rosnące koszty administracji Rosnące wymagania pacjentów Inflacja (inflacja w sektorze ochrony zdrowia wynosi 4% powyżej średniej) Inflacja (inflacja w sektorze ochrony zdrowia wynosi 4% powyżej średniej) DLACZEGO POWSTAŁA FARMAKOEKONOMIKA ?

4 700 mln USD

5 Why Pharmacoeconomics - Internal Phase IIPhase III New Drug Approval - NDA Investigational New Drug - IND Basic Research Phase I Time (months) 42.615.5 24.3 36.0 = 119.4 Direct Cost ($mil.) 65.5 9.3 18.6 20.2 = 113.6 Capitalized Cost155.617.8 30.3 27.1 = 230.8

6 Efekt klasy – najbardziej skorumpowane pojęcie farmakologii klinicznej... Furberg CD, Herrington DM, Psaty BM Are drugs within a class interchangeable? Lancet 1999, 354, 1202-1204 wybór leku w oparciu o teorię EFEKTU KLASY jest szczególnie niebezpieczny w przypadku długotrwałych interwencji – np. profilaktyki wtórnej: statyny beta-adrenolityki inhibitory ACE leki należące do tej samej klasy nie powinny być stosowane zamiennie, jeżeli brak jest wiarygodnej dokumentacji dowodzącej porównywalnych korzyści zdrowotnych i bezpieczeństwa długotrwałego leczenia... ME-TOO-DRUGS

7 Czym jest a czym nie jest farmakoekonomika ?

8 Miejsce analizy farmakoekonomicznej EBM Analiza farmakoekonomiczna

9 Pharmacoeconomic Evaluations Term first coined in 1986 by TownsendTerm first coined in 1986 by Townsend the description and analysis of the costs of drug therapy to health systems and societythe description and analysis of the costs of drug therapy to health systems and society Rl Townsend (1986)

10 Pharmacoeconomics Research that identifies, measures and compares the costs (resources consumed) and the Economic, Clinical and Humanistic Outcomes of diseases, drug therapies and programmes directed to these diseases. Research that identifies, measures and compares the costs (resources consumed) and the Economic, Clinical and Humanistic Outcomes of diseases, drug therapies and programmes directed to these diseases.

11 One more definition One more definition Determination of Value for money of health care programms in the context of limited resourcesDetermination of Value for money of health care programms in the context of limited resources

12 Jakich informacji dostarcza analiza farmakoekonomiczna:... czy dodatkowa skuteczność droższego leczenia uzasadnia nadwyżkę kosztów poniesionych na jego zastosowanie w porównaniu z alternatywnym sposobem terapii ? Koszty Skuteczność kliniczna

13 Pharmacoeconomics is not only evaluation of costs.

14 EKONOMIA EKONOMIKA OCHRONY ZDROWIA FARMAKOEKONOMIKA: jest częścią ekonomiki ochrony zdrowia mającą za zadanie optymalizację farmakoterapii - - racjonalne i oszczędne gospodarowanie lekami

15 KOSZTY EFEKTYWNOŚĆ Terapia dominująca ANALIZA FARMAKOEKONOMICZNA ? ANALIZA FARMAKOEKONOMICZNA Alternatywa którą należy odrzucić KIEDY NALEŻY WYKONAĆ ANALIZĘ FARMAKOEKONOMICZNĄ? Drummond ME, OBrien B, Stoddart GL, Torrance GW. Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes. Oxford Medical Publications, ed. II/1997

16 KOMU POTRZEBNE SĄ ANALIZY FARMAKOEKONOMICZNE? Ministerstwo Zdrowia i agencje rządoweMinisterstwo Zdrowia i agencje rządowe Urząd RejestracjiUrząd Rejestracji NFZNFZ Dyrektorzy jednostek służby zdrowiaDyrektorzy jednostek służby zdrowia Lekarze i farmaceuciLekarze i farmaceuci Firmy farmaceutyczneFirmy farmaceutyczne

17 Application of Pharmacoeconomics Phase IIPhase IIIMarketing Phase Regulatory Phase Pharmacoeconomic Studies Research and Development Strategy Pricing and Reimbursement Strategy Communication to Physicians and Patients

18 Regulation and Acceptance of PE 2000 CDN AUS NL ESP F SW FRG I UK USA Level of Regulation Level of Acceptance B

19 Pricing Tool Total Cost of Treatment Effectiveness Drug B Drug A Drug C Drug D 1. Break-even Price 2. Efficiency Price 3. Premium Price 1. Break-even Price 2. Efficiency Price 3. Premium Price 1 2 3

20 Published Pharmacoeconomic Studies 19971981 150 Studies Tysiące badań

21 Subject determination Comparator – alternative medical programme Time horizon Perspective Cost analysis Discounting Clinical outcomes Type of analysis Incremental analysis Sensitivity analysis Results presentation

22 Choice Program B Program A Costs B Costs A Consequences B Consequences A Economic evaluation always involves a comparative analysis of alternative courses of action Source: Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes: Drummond 1997

23 Perspective Point of view from which the study is takenPoint of view from which the study is taken Determines what will be measured, what are the costs and benefits, and how they will be valuedDetermines what will be measured, what are the costs and benefits, and how they will be valued Guides and limits application of study resultsGuides and limits application of study results What are the possible perspectives in PE studies?What are the possible perspectives in PE studies?

24 Patient -Clinical Care -Quality of life -Out-of-pocket Cost -Satisfaction with treatment process treatment process Hospital / Physician -Clinical Cure -Profit from treatment 3rd-Party Payer -Clinical Cure -Cost-Customer perception of value perception of value Employer / Society -Clinical Cure -Cost-Productivity P E R S P E C T I V E PerspectivesPerspectives

25 Perspektywa SPOŁECZNA System opieki zdrowotnej Pacjent

26 Wyższa skuteczność Większe bezpieczeństwo Mniej powikłań Sukces terapeutyczny SPOŁECZEŃSTWO LEKARZ PERSPEKTYWA PŁATNIK (NFZ) PACJENT

27 Wyższy compliance Większa satysfakcja Poprawa jakości życia PACJENT PERSPEKTYWA SPOŁECZEŃSTWO PŁATNIK (NFZ) LEKARZ

28 Większa opłacalność farmakoterapii Niższe koszty w ochronie zdrowia PERSPEKTYWA SPOŁECZEŃSTWO PŁATNIK (NFZ) LEKARZ PACJENT

29 PERSPEKTYWA SPOŁECZEŃSTWO LEKARZ PACJENT Mniejsze obciążenie ekonomiczne

30 Cost Analysis Framework Study Perspective Resources Consumed Valuation of Resources Sensitivity Analysis

31 Useful Definitions Price = the listed or negotiated amount payablePrice = the listed or negotiated amount payable Charge = amount billed to the patient or funderCharge = amount billed to the patient or funder Cost = unit price*resource consumptionCost = unit price*resource consumption –30 tablets at $1.50 per tablet –10 hospital stays at $5000 each

32 KOSZT MOŻE ALE NIE MUSI RÓWNAĆ SIĘ CENIE !!!KOSZT MOŻE ALE NIE MUSI RÓWNAĆ SIĘ CENIE !!! –Wynika to ze specyfiki rynku usług medycznych (rynek regulowany) –Najbardziej odpowiednią wydaje się analiza kosztów rzeczywistych związanych z prowadzeniem określonych procedur medycznych KOSZTY W OPIECE ZDROWOTNEJ

33 Resources Consumed Specify the ingredientsSpecify the ingredients Count the unitsCount the units Value the costsValue the costs

34 Holistyczne ujęcie kosztów: Koszty bezpośrednie: koszty leków i ich podaniakoszty leków i ich podania koszty monitorowania terapii i leczenia działań niepożądanychkoszty monitorowania terapii i leczenia działań niepożądanych czas użytkowania i amortyzacji aparatury medycznejczas użytkowania i amortyzacji aparatury medycznej koszty hospitalizacji i zabiegów medycznychkoszty hospitalizacji i zabiegów medycznych koszty wizyt lekarskich i pracy personelu medycznegokoszty wizyt lekarskich i pracy personelu medycznego koszty utrzymania infrastruktury ochrony zdrowiakoszty utrzymania infrastruktury ochrony zdrowia koszty opieki domowejkoszty opieki domowej koszty transportu do szpitalakoszty transportu do szpitala Koszty pośrednie: koszty absencji w pracykoszty absencji w pracy utrata zarobkówutrata zarobków zmniejszenie PKBzmniejszenie PKB koszty ponoszone przez krewnych pacjentakoszty ponoszone przez krewnych pacjenta koszty związane z wpływem na długość życia i przyszłym zapotrzebowaniem na usługi medyczne.koszty związane z wpływem na długość życia i przyszłym zapotrzebowaniem na usługi medyczne.

35 Valuation of Resources: Types of Costs Direct MedicalDirect Medical –Resources spent on medical services or products as a direct consequence of a disease or illness –Resources directly consumed to produce a given outcome or consequence

36 Direct NonmedicalDirect Nonmedical –Expenses related to the provision of medical care, but incurred outside the medical sector Transportation to a medical care facilityTransportation to a medical care facility ChildcareChildcare LodgingLodging Valuation of Resources: Types of Costs

37 Indirect Costs:Indirect Costs: –Amounts spent or lost as an indirect consequence of illness or consumption of medical care Lost wages due to sicknessLost wages due to sickness Lost productionLost production Valuation of Resources: Types of Costs

38 Valuing Indirect CostsValuing Indirect Costs –Human Capital approach Lost wagesLost wages –Friction Cost method More sophisticated method of lost wages – only assigns losses to period needed to replace a sick workerMore sophisticated method of lost wages – only assigns losses to period needed to replace a sick worker Valuation of Costs

39 What level of precisionWhat level of precision –Micro-costing - Case Mix –Disease Specific per diem - Average per diem What cost to useWhat cost to use –Opportunity cost (cost of next best alternative) –Market prices (cost that item bears on the market) –Actual Costs (amount actually for the resource) –Charges (list price for services or goods rendered) –Third party payment schedules (negotiated fee)

40 Must consider time value of moneyMust consider time value of money –A dollar today is worth more than a dollar tomorrow –Discounting – reducing the amount of a future cost or benefit to reflect the time value of money. Must consider time and interest ratesMust consider time and interest rates Valuation of Costs

41 DYSKONTOWANIE – WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Dodatnia stopa preferencji czasowejDodatnia stopa preferencji czasowej Inflacja – utrata wartości pieniądzaInflacja – utrata wartości pieniądza To czynniki decydujące o tym, że człowiek woli odbierać korzyści w teraźniejszości a zobowiązania i koszty ponosić w przyszłości.To czynniki decydujące o tym, że człowiek woli odbierać korzyści w teraźniejszości a zobowiązania i koszty ponosić w przyszłości. KOSZTY W OPIECE ZDROWOTNEJ

42 Ze względu na istnienie dodatniej preferencji czasowej, istotny jest czas w jakim ponosimy koszty i uzyskujemy korzyści.Ze względu na istnienie dodatniej preferencji czasowej, istotny jest czas w jakim ponosimy koszty i uzyskujemy korzyści. Ta sama suma pieniędzy otrzymana dzisiaj i za 5 lat ma inną wartość.Ta sama suma pieniędzy otrzymana dzisiaj i za 5 lat ma inną wartość. Porównując koszty ponoszone w czasie w różnych programach medycznych, należy znaleźć ich wartość w dniu dzisiejszym. Możliwe jest to dzięki operacji dyskontownia.Porównując koszty ponoszone w czasie w różnych programach medycznych, należy znaleźć ich wartość w dniu dzisiejszym. Możliwe jest to dzięki operacji dyskontownia. DYSKONTOWANIE – WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE KOSZTY W OPIECE ZDROWOTNEJ

43 P = S FN (1 + r) -NP = S FN (1 + r) -N P – wartość teraźniejszaP – wartość teraźniejsza FN – koszty ponoszone w ciągu roku NFN – koszty ponoszone w ciągu roku N r – roczna stopa zwrotu (dyskontowa, równa 0,05)r – roczna stopa zwrotu (dyskontowa, równa 0,05) DYSKONTOWANIE – WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE KOSZTY W OPIECE ZDROWOTNEJ

44 Intangible CostsIntangible Costs –Pain and suffering –Social and emotional stress –JAKOŚĆ ŻYCIA Valuation of Resources: Types of Costs

45 Valuing intangible CostsValuing intangible Costs –Willingness to pay Valuation of Costs

46 Koszt całkowity (total cost) – koszt określonej wielkości produkcjiKoszt całkowity (total cost) – koszt określonej wielkości produkcji Koszt stały (fixed cost) – koszt, który jest funkcją czasu a nie wielkości produkcji (administracja, dzierżawa sprzętu, pensje pracowników)Koszt stały (fixed cost) – koszt, który jest funkcją czasu a nie wielkości produkcji (administracja, dzierżawa sprzętu, pensje pracowników) Koszt zmienny (variable cost) – koszt, który jest funkcją wielkości produkcji ( materiały medyczne, wyżywienie, opłaty za badania i inne usługi)Koszt zmienny (variable cost) – koszt, który jest funkcją wielkości produkcji ( materiały medyczne, wyżywienie, opłaty za badania i inne usługi) Koszt średni (average cost) – średni koszt uzyskania jednostki produkcji / efektu (AC = TC / Q)Koszt średni (average cost) – średni koszt uzyskania jednostki produkcji / efektu (AC = TC / Q) Koszt marginalny (marginal cost) – dodatkowy koszt wyprodukowania jednostki produkcji / efektuKoszt marginalny (marginal cost) – dodatkowy koszt wyprodukowania jednostki produkcji / efektu KOSZTY W OPIECE ZDROWOTNEJ

47 OCENA EFEKTYWNOŚCI PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH

48 Efficacy vs Effectiveness Clinical TrialsClinical Trials –Controlled condition –Theoretical –Can a therapy work? Outcome StudiesOutcome Studies –Real-world conditions –Practical –Does a therapy work? Efficacy Effectiveness

49 Skuteczność kliniczna jako punkt końcowy (endpoint)Skuteczność kliniczna jako punkt końcowy (endpoint) RCT najbardziej wiarygodneRCT najbardziej wiarygodne Wyselekcjonowana populacja pacjentówWyselekcjonowana populacja pacjentów Placebo jako komparatorPlacebo jako komparator Ścisły schemat postępowania terapeutycznegoŚcisły schemat postępowania terapeutycznego Efektywność jako punkt końcowy (endpoint)Efektywność jako punkt końcowy (endpoint) Badanie obserwacyjne lub otwarte lub RCTBadanie obserwacyjne lub otwarte lub RCT Szeroka populacja pacjentówSzeroka populacja pacjentów Lek jako komparatorLek jako komparator Dopuszczalne modyfikacje postępowania terapeutycznegoDopuszczalne modyfikacje postępowania terapeutycznego ODMIENNA CHARAKTERYSTYKA BADANIA KLINICZNEGO I ANALIZY FARMAKOEKONOMICZNEJ.

50 Prowadzone wśród specjalistówProwadzone wśród specjalistów Brak kontynuacji obserwacji pacjenta po wykluczeniu z badaniaBrak kontynuacji obserwacji pacjenta po wykluczeniu z badania Wyniki badania są często wynikami pośrednimiWyniki badania są często wynikami pośrednimi Krótki czas trwania badaniaKrótki czas trwania badania Prowadzone w warunkach codziennej praktykiProwadzone w warunkach codziennej praktyki Uwzględnia dane dotyczące pacjentów wykluczonych z badaniaUwzględnia dane dotyczące pacjentów wykluczonych z badania Potrzebne są rezultaty końcowePotrzebne są rezultaty końcowe Długi czas trwania badania powinien być brany pod uwagę.Długi czas trwania badania powinien być brany pod uwagę. ODMIENNA CHARAKTERYSTYKA BADANIA KLINICZNEGO I ANALIZY FARMAKOEKONOMICZNEJ.

51 No Yes NoYes Outcome Description Cost Description Cost-Outcome Description Clinical Trial Cost Analysis Full Economic Evaluation Examines only costs Types of Evaluations Are both costs and consequences of alternatives examined Comparison of two or more alternatives Examines only consequences Examines only costs Full Economic Evaluation Adapted from Drummond: 1997

52 Rodzaje analizy farmakoekonomicznej Analizy opisowe:Analizy opisowe: –koszt choroby (ang. cost of illness, burden of disease) –Inne... Analizy porównawcze:Analizy porównawcze: –Badanie piggy back study –Modele farmakoekonomiczne

53 Cost-of-illness analysis An analysis of the total costs incurred by a society due to a specific disease.

54 Ocenie poddane zostają koszty (bezpośrednie i pośrednie) związane z występowaniem i leczeniem danego schorzenia Ocenie poddane zostają koszty (bezpośrednie i pośrednie) związane z występowaniem i leczeniem danego schorzenia Stanowi pierwszy etap kompleksowej oceny farmakoekonomicznej Stanowi pierwszy etap kompleksowej oceny farmakoekonomicznej Dostarcza informacji na temat rozkładu poszczególnych składowych kosztów Dostarcza informacji na temat rozkładu poszczególnych składowych kosztów Pozwala na oszacowanie obciążenia finansowego systemu opieki zdrowotnej, społeczeństwa oraz samego pacjenta jakie niesie ze sobą dane schorzenie Pozwala na oszacowanie obciążenia finansowego systemu opieki zdrowotnej, społeczeństwa oraz samego pacjenta jakie niesie ze sobą dane schorzenie TYPY ANALIZ FARMAKOEKONOMICZNYCH ANALIZA KOSZTÓW CHOROBY

55 Pozwala na wyjaśnienie przeszłych i przyszłych tendencji zmian kosztów danej jednostki chorobowej Pozwala na wyjaśnienie przeszłych i przyszłych tendencji zmian kosztów danej jednostki chorobowej –w oparciu o uzyskane dane demograficzne, epidemiologiczne i zmiany technologiczne. –na podstawie międzynarodowego porównania wyników. Stanowi punkt wyjścia dla dalszych, specyficznych analiz farmakoekonomicznych Stanowi punkt wyjścia dla dalszych, specyficznych analiz farmakoekonomicznych –zestawienie wyników analizy kosztów choroby z danymi dotyczącymi skuteczności klinicznej leczenia –włączenie wyników analizy kosztów choroby do badań typu efektywności kosztów TYPY ANALIZ FARMAKOEKONOMICZNYCH ANALIZA KOSZTÓW CHOROBY

56 Badania typu koszt choroby dotyczące cukrzycy (mld $)

57 Koszty otyłości - USA, 4 lata później... Pacjenci z BMI > 30 kg/mPacjenci z BMI > 30 kg/m dane o 88 tys. pacjentówdane o 88 tys. pacjentów całkowite koszty - 99.2 mld $:całkowite koszty - 99.2 mld $: –koszty bezpośrednie - 51.6 mld $ –koszty pośrednie - 47.6 mld $, w tym: USA

58 Udział kosztów współistniejących chorób w kosztach bezpośrednich otyłości Cukrzyca typu II63%Cukrzyca typu II63% Choroba niedokrwienna serca14%Choroba niedokrwienna serca14% choroba zwyrodnieniowa stawów8%choroba zwyrodnieniowa stawów8% nadciśnienie tętnicze6%nadciśnienie tętnicze6% kamica pęcherzyka żółciowego5%kamica pęcherzyka żółciowego5% nowotwory4%nowotwory4% Tylko koszty bezpośrednie - 5.7% całkowitych wydatków na ochronę zdrowia Wolf AM. Colditz GA. Current estimates of economic cost of obesity in the United States. Obes Res 1998; 6(2): 97-106.

59 33 mld $ - wydatki z własnej kieszeni: Napoje dietetyczne16Napoje dietetyczne16 kluby fitness 8.4kluby fitness 8.4 jedzenie dietetyczne2.5jedzenie dietetyczne2.5 komercyjne programy dietetyczne1.7komercyjne programy dietetyczne1.7 medyczne programy dietetyczne1.6medyczne programy dietetyczne1.6 sztuczne słodziki1.4sztuczne słodziki1.4 środki zmniejszające apetyt1.2środki zmniejszające apetyt1.2 książki, kasety video0.4książki, kasety video0.4 + 12.7 mld $ kosztów ubezpieczeń i płatnych urlopów przez zakłady pracy

60 Cost of depression episodes in Poland Treatment of the third episode of depression costs 60% more then the first episode.Treatment of the third episode of depression costs 60% more then the first episode. Direct medical costs account for only 16% of total costs.Direct medical costs account for only 16% of total costs. Kiejna, et al., 2001

61 Cost Structure in Hypertension Hermanowski, et al.. 2001

62 Np.: Koszty związane z występowaniem nadciśnienia tętniczego w Polsce, ROZKŁAD KOSZTÓW CAŁKOWITYCH Hermanowski T. i wsp. (2004). Cost of hypertension in Poland measured from the third party payer perspective in comparison with the societal perspective. Value in Health; No 6, Nov/Dec, 690 Leki stanowią 16% całkowitych kosztów TYPY ANALIZ FARMAKOEKONOMICZNYCH ANALIZA KOSZTÓW CHOROBY

63 Full Economic Evaluations Methodology Units Measured Methodology Units Measured Cost Outcomes Cost Outcomes Cost-minimization monetary unit equivalent Cost-effectiveness monetary unit natural unit Cost-consequences monetary unit natural unit Cost-Utility monetary unit QALY Cost-Benefit monetary unit dollars

64 Types of Economic Study A - Cost Consequences B - Cost Effectiveness Analysis C - Cost Utility Analysis D - Cost Minimization E - Cost of Illness F - Cost Benefit Analysis G - Other Cost A - 1702 B - 1456 C - 450 D - 402 E -341 F -212 G - 210 Source: OHE, The Health Economics Evaluations Database, 1997

65 TYPY ANALIZ FARMAKOEKONOMICZNYCH ANALIZA MINIMALIZACJI KOSZTÓW Mierzone i porównywane efekty są zawsze jednakowe dla porównywanych alternatyw Mierzone i porównywane efekty są zawsze jednakowe dla porównywanych alternatyw Obrazuje jedynie różnicę w kosztach - wskazuje alternatywę o najniższych nakładach finansowych Obrazuje jedynie różnicę w kosztach - wskazuje alternatywę o najniższych nakładach finansowych Przez niektórych autorów klasyfikowana jako uproszczona forma analizy koszt-efektywność Przez niektórych autorów klasyfikowana jako uproszczona forma analizy koszt-efektywność

66 TYPY ANALIZ FARMAKOEKONOMICZNYCH ANALIZA EFEKTYWNOŚCI KOSZTÓW Koszty mierzone są w jednostkach monetarnych Koszty mierzone są w jednostkach monetarnych Mierzone efekty są jednakowo wyrażone dla obu porównywanych alternatyw Mierzone efekty są jednakowo wyrażone dla obu porównywanych alternatyw Efekty mierzone są w jednostkach naturalnych (miarach efektywności) Efekty mierzone są w jednostkach naturalnych (miarach efektywności) –ilość zyskanych lat życia –liczba dni wolnych od objawów –liczba unikniętych powikłań, zaostrzeń choroby –redukcja ciśnienia krwi (mmHg)

67 Cost-Effectiveness Analysis Resources consumed measured in monetary unitsResources consumed measured in monetary units –Direct Cost of intervention (drug)Cost of intervention (drug) Monitoring costsMonitoring costs Side effectsSide effects Hospital and physician useHospital and physician use OthersOthers –Indirect changes in productivitychanges in productivity

68 Measures of Effect Efficacy MeasuresEfficacy Measures –Hemoglobin A 1 C –Lung function (FEV 1, FVC, etc.) –Blood pressure Effectiveness MeasuresEffectiveness Measures –Reduction in mortality –Number of symptom-free days –Incidence of stroke or MI

69 Cost-Effectiveness Analysis Compares costs & consequence of alternative approaches to reaching the same objectiveCompares costs & consequence of alternative approaches to reaching the same objective Outcomes must be measured in the same units to compare interventionsOutcomes must be measured in the same units to compare interventions –Cant compare cost/ reduction in Hem A 1 C with cost/ reduction in systolic Blood pressure Results expressed as cost / effectResults expressed as cost / effect $100 per 1% reduction in Hem A 1 C$100 per 1% reduction in Hem A 1 C $50 per 10 mg reduction in LDL$50 per 10 mg reduction in LDL $5 per symptom-free day gained$5 per symptom-free day gained

70 Cost-Effectiveness AdvantagesAdvantages –Can compare various forms of therapy –Payers and providers find it acceptable because outcomes are expressed in natural units LimitationsLimitations –Alternatives must have similar outcomes –Only indicates relative worth –All effects are assumed to be valued identically

71 CEA Example: Prevention of Stroke Drug ADrug A –Total cost for 100 patients = $10,000 –Effectiveness = 10 strokes prevented Drug BDrug B –Total cost for 100 patients = $60,000 –Effectiveness = 50 strokes prevented

72 Stroke Prevention Example: Average CE Agent Total Cost for 100 pts Strokes Prevented Cost/ Stroke Prevented Drug A $10,000 10 $1000 Drug B $60,000 50 $1200

73 Incremental Analysis The additional costs that one service or program imposes over another, compared with the additional effects, benefits, or utilities it delivers.The additional costs that one service or program imposes over another, compared with the additional effects, benefits, or utilities it delivers. Drummond – Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programs

74 Stroke Prevention Example: Average CE Agent Total Cost for 100 pts Strokes Prevented Cost/ Stroke Prevented Drug A $10,000 10 $1000 Drug B $60,000 50 $1200

75 Incremental Cost- Effectiveness Ratio ICER = TC 1 - TC 2 E 1 - E 2 TC 1 = total cost of treatment for drug 1 TC 2 = total cost of treatment for drug 2 E 1 = effectiveness of drug 1 E 2 = effectiveness of drug 2

76 Incremental Cost-Effectiveness Analysis = $50,000 40 = $ 1250 per additional stroke prevented = $60,000 - $10,000 50-10

77 Economic Analysis of Two Alternative Treatment Interventions Bootman, Townsend, McGhan, Principles of Pharmacoeconomics 2 nd Edition

78 $20K $10K Life-years gained 51234 (C =$20K) (E = 4.5 LYG) B A (C =$10K) (E = 3.5 LYG) $10,000/LYG $4444/LYG $2857/LYG Average and Incremental CE ratios

79 Zarówno koszty jak i efekty są mierzone w jednostkach monetarnych Zarówno koszty jak i efekty są mierzone w jednostkach monetarnych Mierzone efekty zazwyczaj są różne dla porównywanych alternatyw. Mierzone efekty zazwyczaj są różne dla porównywanych alternatyw. Przez niektórych autorów uważana jest za odmianę analizy CEA lub CUA. Przez niektórych autorów uważana jest za odmianę analizy CEA lub CUA. Jest rzadko prowadzona jako niezależna analiza Jest rzadko prowadzona jako niezależna analiza TYPY ANALIZ FARMAKOEKONOMICZNYCH ANALIZA WYDAJNOŚCI KOSZTÓW

80 Koszty mierzone są w jednostkach monetarnych Koszty mierzone są w jednostkach monetarnych Mierzone efekty nie są koniecznie jednakowe dla obu porównywanych alternatyw Mierzone efekty nie są koniecznie jednakowe dla obu porównywanych alternatyw Miarą efektywności jest użyteczność (w odróżnieniu od jednostek naturalnych pozwala uwzględnić preferencje pacjenta lub środowiska) Miarą efektywności jest użyteczność (w odróżnieniu od jednostek naturalnych pozwala uwzględnić preferencje pacjenta lub środowiska) –Healthy years (Dodatkowe lata przeżyte w zdrowiu) –Quality-adjusted life-years (Dodatkowe lata przeżyte w stanie zdrowia zweryfikowane o jakość życia w tych latach) TYPY ANALIZ FARMAKOEKONOMICZNYCH ANALIZA UŻYTECZNOŚCI KOSZTÓW

81 Cost-Utility Analysis Resource consumed measured in monetary unitsResource consumed measured in monetary units Health outcomes/consequences adjusted for qualityHealth outcomes/consequences adjusted for quality –Quality adjusted life year (QALY) QALYs based upon utility (patient preference)QALYs based upon utility (patient preference)

82 QALY (ang. Quality-adjusted life year) - rok życia korygowany o jakość życia; popularna jednostka pomiaru jakości życia, będąca kompilacją jego jakości i długości.

83 Wyniki analizy są najczęściej prezentowane jako współczynnik koszt/QALY Wyniki analizy są najczęściej prezentowane jako współczynnik koszt/QALY KONCEPCJA QALY STAN ZDROWIA CZAS [LATA] Pełne zdrowie Śmierć 1,0 0,0AB PROGRAM 1 PROGRAM 2 TYPY ANALIZ FARMAKOEKONOMICZNYCH ANALIZA UŻYTECZNOŚCI KOSZTÓW

84 Cost-Utility AdvantagesAdvantages –Can incorporate morbidity and mortality –Reflects patients or societies preference –Multiple outcomes can be incorporated LimitationLimitation –Difficult to measure

85 Definicje jakości życia (wg WHO 1993) Definicje jakości życia (wg WHO 1993) Poczucie jednostki co do jej pozycji życiowej w ujęciu kulturowym oraz systemu wartości, w którym ona żyje w odniesieniu do jej osiągnięć, oczekiwań, standardów i zainteresowańPoczucie jednostki co do jej pozycji życiowej w ujęciu kulturowym oraz systemu wartości, w którym ona żyje w odniesieniu do jej osiągnięć, oczekiwań, standardów i zainteresowań Socjalny, fizjologiczny, psychiczny, intelektualny dobrostan danego człowiekaSocjalny, fizjologiczny, psychiczny, intelektualny dobrostan danego człowieka OCENA JAKOŚCI ŻYCIA DEFINICJE JAKOŚCI ŻYCIA I ZALEŻNEJ OD STANU ZDROWIA JAKOŚCI ŻYCIA Definicja zależnej od zdrowia jakości życia Definicja zależnej od zdrowia jakości życia Poczucie jednostki co do jej stanu fizycznego, psychicznego i pozycji społecznej, modyfikowane przez chorobę, uraz, otrzymywane leczenie lub postępowanie medycznePoczucie jednostki co do jej stanu fizycznego, psychicznego i pozycji społecznej, modyfikowane przez chorobę, uraz, otrzymywane leczenie lub postępowanie medyczne

86 KONCEPCJA OCENY JAKOŚCI ŻYCIA Ocena ogólna dobrostanu Szczegółowa ocena w poszczególnych kategoriach (fizycznej, psychologicznej, socjalnej i ekonomicznej) Zintegrowana ocena wszystkich kategorii

87 Jakość życia a użyteczności stanu zdrowia

88 Cost-Utility Analysis Utility – the value or worth placed on a level of health status, or improvement in health status, as measured by the preferences of individuals or society.Utility – the value or worth placed on a level of health status, or improvement in health status, as measured by the preferences of individuals or society.

89 Rating Scale Perfect Health Death Feeling Thermometer 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

90 Rating Scale Perfect Health Death Feeling Thermometer 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Patients Preference 0.65

91 The Standard Gamble True utility instrumentTrue utility instrument Requires choices between alternatives under conditions of uncertaintyRequires choices between alternatives under conditions of uncertainty Respondents asked to select one of the two alternativesRespondents asked to select one of the two alternatives Captures the subjects risk attitudeCaptures the subjects risk attitude

92 The Standard Gamble Healthy (p) Dead (1-p) State i Standard gamble for a chronic health state. i = chronic health state; p = probability of achieving perfect health von Neuman and Morgenstern, 1944 Choice B Choice A

93 Time-Trade Off Utility measure developed specifically for health careUtility measure developed specifically for health care Involves respondents selecting between known choices (no uncertainty)Involves respondents selecting between known choices (no uncertainty) Scale is anchored by death and perfect healthScale is anchored by death and perfect health Not a true utility instrumentNot a true utility instrument

94 Time-Trade Off Time trade-off for a chronic health state. h i = x/t, where h i = preference value for state i; state i = chronic health state; t = life expectancy for an individual with chronic health state i; and x = time at which respondent is indifferent between alternatives 1 and 2. Dead State i Healthy 1.0 h i 0 xtTime Alternative 1 Alternative 2 Torrance et al. (1972)

95 Kwestionariusze ogólne: NHP, SF-36, SIPKwestionariusze ogólne: NHP, SF-36, SIP –Dotyczą ogólnej oceny dobrostanu w wymiarze fizycznym, psychicznym i społecznym –Pozwalają wykryć różnice w stanie zdrowia ale również te nie związane bezpośrednio z ocenianym schorzeniem CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA Kwestionariusze specyficzne: QLMI, SAQKwestionariusze specyficzne: QLMI, SAQ –Wykazują wyższą specyficzność wobec danego schorzenia –Posiadają wyższą czułość nawet w odniesieniu do niewielkich zmian stanu zdrowia –Są lepiej akceptowane przez pacjenta i lekarza –Niedostępny kwestionariusz dla polskich warunków

96 QALYs Gained by Intervention Adapted from: Patrick & Erickson (1993). Health Status and Health Policy. New York: Oxford University Press.

97 Wskaźniki opłacalności terapii QALY - rok skorygowany o jakość życiaQALY - rok skorygowany o jakość życia LYG - dodatkowy, zaoszczędzony rok życiaLYG - dodatkowy, zaoszczędzony rok życia

98 Wskaźnik koszty efektywność: - bezwględny - inkrementalny

99 Ile kosztuje zdrowie? Koszt/QALY Ł90 Operacja neurochirurgiczna z powodu urazu głowy - 240Operacja neurochirurgiczna z powodu urazu głowy - 240 porada lekarza dotycząca szkodliwego wpływu palenia - 270porada lekarza dotycząca szkodliwego wpływu palenia - 270 leczenie hipotensyjne chroniące przed udarem - 940leczenie hipotensyjne chroniące przed udarem - 940 wszczepienie stymulatora - 1100wszczepienie stymulatora - 1100 endoproteza biodrowa - 1180endoproteza biodrowa - 1180 wszczepienie zastawki w stenozie mitralnej - 1140wszczepienie zastawki w stenozie mitralnej - 1140 leczenie lekami hipolipemizującymi i pomiar stęż. cholesterolu 1480leczenie lekami hipolipemizującymi i pomiar stęż. cholesterolu 1480 przeszczep nerki - 4710przeszczep nerki - 4710

100 Ile kosztuje zdrowie? Koszt/QALY Ł90 skrining raka pierści - 5780skrining raka pierści - 5780 przeszczep serca - 7840przeszczep serca - 7840 dializy w domu chorego - 17260dializy w domu chorego - 17260 Program dializ w ośrodku dializ - 21970Program dializ w ośrodku dializ - 21970 leczenie neurochirurgiczne złośliwego guza wewnątrzczaszkowego - 107780leczenie neurochirurgiczne złośliwego guza wewnątrzczaszkowego - 107780 leczenie erytropoetyną niedokrwistości u pacjentów dializowanych - 126290leczenie erytropoetyną niedokrwistości u pacjentów dializowanych - 126290

101 Ile kosztuje życie? 50 tys $ / QALY

102 USA Bardzo opłacalna terapia - koszt dodatkowego roku życia równy rocznemu PKB per capita, czyli 40 000 USD natomiast nieopłacalna - 3x roczne PKB per capita, czyli 120 000 USD

103 Szwecja Bezkolizyjne skrzyżowanie:Bezkolizyjne skrzyżowanie: 300 000 koron Wysoce opłacalna procedura medycznaWysoce opłacalna procedura medyczna 100 000 koron/LYG

104 Parytet siły nabywczej pieniądza PKB per capita 6300 USD (1996)

105 Czyli w Polsce może tak: Terapia bardzo opłacalna < 1 PKB per capita Terapia opłacalna 1-3 PKB per capita Terapia nieopłacalna > 3 PKB per capita Koszt dodatkowego roku życia (LYG) < 6 300 USD 6 300 - 18 900 USD > 18 900 USD

106 Analizy farmakoekonomiczne: WynikiWyniki –cost - saving –cost - effective

107 Antibiotic Prophylaxis with Cefotaxime in Gastroduodenal and Biliary Surgery 1451 pacjentów z czynnikami ryzyka zakażenia rany pooperacyjnej1451 pacjentów z czynnikami ryzyka zakażenia rany pooperacyjnej 1 g cefotaxim jednorazowo versus 2 g cefoxitinu podawanego 4 razy przed i po operacji1 g cefotaxim jednorazowo versus 2 g cefoxitinu podawanego 4 razy przed i po operacji występowanie zakażenia ran: 3.3% w grupie cefotaximu i 7.6% wśród pacjentów leczonych cefoxitinem (p<0.05)występowanie zakażenia ran: 3.3% w grupie cefotaximu i 7.6% wśród pacjentów leczonych cefoxitinem (p<0.05) zakażenie rany wydłuża pobyt w szpitalu średnio o 3,4 dnia i całkowite koszty leczenia wzrastają o 677.15$zakażenie rany wydłuża pobyt w szpitalu średnio o 3,4 dnia i całkowite koszty leczenia wzrastają o 677.15$

108 Analiza koszty-korzyści (CBA) Cefoxitin koszty leku 52.29$koszty leku 52.29$ koszty leczenia zakażenia rany 52.14$koszty leczenia zakażenia rany 52.14$ całkowite koszty profilaktyki 104.43$całkowite koszty profilaktyki 104.43$Cefotaxim koszty leku 6.29$koszty leku 6.29$ koszty leczenia zakażenia rany 22.35$koszty leczenia zakażenia rany 22.35$ całkowite koszty profilaktyki 28.64$całkowite koszty profilaktyki 28.64$ Redukcja kosztów profilaktyki zakażenia ran przy użyciu cefotaximu zamiast cefoxitinu na jednego pacjenta 75.71$

109

110 Farmakoekonomika terapii antynikotynowych Curry SJ, Grothaus LC et al. Use and cost effectiveness of smoking- cessation services under four insurance plans in a health maintenance organization. N Engl J Med. 1998; 339:673-679 Oster G et al. Cost-effectiveness oo smoking cessation methods. JAMA 1986; 256:1315-1318

111 Innymi słowy... prof. Louise Russel Uniwersytet Rutgers, USA Programy leczenia uzależnienia od nikotyny - kosztujące ponizej 5000 USD na zyskany rok życia (life year gained) są wysoce uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. Aby ten problem przybliżyć tym wszystkim, którzy odpowiadają za opiekę zdrowotną podsumuję, że 1 milion dolarów może oznaczać 200 lub tylko 2 lata zyskanego życia, w zależności od sposobu wydania tych pieniędzy

112 Sensitivity Analysis How sensitive are the results to different values of key variablesHow sensitive are the results to different values of key variables What if scenarios, e.g.,What if scenarios, e.g., a.Assume different cost of drug or outcome b.Assume different probability of an outcome

113 Analiza wrażliwości 1.Jednokierunkowa – badamy wynik programu zmieniając kolejno wartości krytycznych parametrów (np. wartość r, cenę leku, liczbę pacjentów w zaawansowanym stadium choroby, konieczność dodatkowych badań) 2.Wielokierunkowa – badamy wynik programu zmieniając kilka parametrów jednocześnie 3.Analiza scenariusza – badamy wynik zakładając, że parametr zmieni się według najbardziej pesymistycznego, najbardziej optymistycznego i najbardziej prawdopodobnego scenariusza 4.Progowa – określa się z góry np. wartość ICER. (X), powyżej którego badany program jest nieopłacalny, następnie zmienia się parametry krytyczne aby znaleźć ich wartość dla której współczynnik ICER = X. Dla tych wartości badany program jest nieopłacalny

114

115 Modelling in pharmacoeconomics

116 CZYM JEST MODEL Jest to najbardziej wierne odzwierciedlenie rzeczywistości związanej z daną chorobą i jej leczeniem służące podjęciu najodpowiedniejszych decyzji terapeutycznych dotyczących wyboru postępowania w oparciu o dostępne, w odpowiedni sposób przetwarzane, dane.Jest to najbardziej wierne odzwierciedlenie rzeczywistości związanej z daną chorobą i jej leczeniem służące podjęciu najodpowiedniejszych decyzji terapeutycznych dotyczących wyboru postępowania w oparciu o dostępne, w odpowiedni sposób przetwarzane, dane. Czynności związane z symulowaniem występujących w rzeczywistości zdarzeń i procesów, które związane są z zastosowaniem pewnych technik analitycznych nazywamy modelowaniem. Czynności związane z symulowaniem występujących w rzeczywistości zdarzeń i procesów, które związane są z zastosowaniem pewnych technik analitycznych nazywamy modelowaniem.

117 Modelowanie umożliwia integrowanie pochodzących z różnych źródeł danych dotyczących kosztów i efektów zastosowania danego typu leczenia z uwzględnieniem prawdopodobieństwa odniesienia sukcesu terapeutycznego.Modelowanie umożliwia integrowanie pochodzących z różnych źródeł danych dotyczących kosztów i efektów zastosowania danego typu leczenia z uwzględnieniem prawdopodobieństwa odniesienia sukcesu terapeutycznego. Jest to zupełnie inne podejście do oceny ekonomicznej niż dokonywanie analiz w oparciu o badania kliniczne.Jest to zupełnie inne podejście do oceny ekonomicznej niż dokonywanie analiz w oparciu o badania kliniczne. CZYM JEST MODEL

118 Ocena ekonomicznaCecha dominująca: kontrolowane wyidealizowane warunki badania klinicznego Cecha dominująca: odzwierciedlenie realnej praktyki leczniczej Podejście oparte na badaniach klinicznych (randomizowanych, kontrolowanych) Podejście oparte na zastosowaniu modelu analitycznego Gromadzenie danych dotyczących zużytych zasobów lub/i kosztów (jednostkowych) równolegle do badania klinicznego (podejście prospektywne) Modelowanie, synteza (metaanaliza) danych dotyczących efektywności pochodzących z różnych źródeł (w tym z badań klinicznych) oraz interpretacja ich z danymi kosztowymi CZYM JEST MODEL

119 Drzewo decyzyjne jest graficzną reprezentacją wszystkich możliwych sposobów postępowania wraz z następstwami klinicznymi i ekonomicznymi każdej z tych opcji.Drzewo decyzyjne jest graficzną reprezentacją wszystkich możliwych sposobów postępowania wraz z następstwami klinicznymi i ekonomicznymi każdej z tych opcji. BUDOWA DRZEWA DECYZYJNEGO Węzeł decyzyjny reprezentuje sytuację, w której podejmowana jest decyzja Gałęzie są alternatywnymi sposobami postępowania Wybór Terapia A Terapia B Terapia C DRZEWO DECYZYJNE

120 Terapia A Wyleczonyp=0,6 1500 PLN 5 QALYs 1200 PLN 30 QALYs Nie wyleczony p=0,4 BUDOWA DRZEWA DECYZYJNEGO Węzeł końcowy reprezentujący wynik końcowy Koszty i skuteczność kliniczna przypisane do każdego węzła

121 MODEL MARKOWA Model Markowa znajduje swe zastosowanie w przypadku oceny chorób przewlekłych. Jest szczególnie przydatny, gdy zdarzenia lub fazy danego schorzenia pojawiają się cyklicznie, powtarzają się w czasie. Analizowaną jednostkę chorobową dzieli się na poszczególne stany, które są istotne dla klinicznego przebiegu choroby, modyfikowanego przez zastosowane leczenieModel Markowa znajduje swe zastosowanie w przypadku oceny chorób przewlekłych. Jest szczególnie przydatny, gdy zdarzenia lub fazy danego schorzenia pojawiają się cyklicznie, powtarzają się w czasie. Analizowaną jednostkę chorobową dzieli się na poszczególne stany, które są istotne dla klinicznego przebiegu choroby, modyfikowanego przez zastosowane leczenie Stan 1 – asymptomatyczny Stan 2 – symptomatyczny Stan 3 – śmierć (stan absorbujący) p 1, p 2, p 3 – prawdopodobieństwa przejść między określonymi stanami Stan 2 Stan 3 p 1 p 2 p 3 Stan 1

122 Conclusions Pharmacoeconomics can guide choices among alternative medications, treatment regimens and services based on a combination of costs and outcomes.Pharmacoeconomics can guide choices among alternative medications, treatment regimens and services based on a combination of costs and outcomes. Results and interpretation of pharmacoeconomic studies are influenced by the perspective of the studythere is no one right answer.Results and interpretation of pharmacoeconomic studies are influenced by the perspective of the studythere is no one right answer.

123 Australia Cost-justification, a nie cost- effectiveness 30% wzrost wydatków na leki w perspektywie 5 lat

124 POLSKIE TOWARZYSTWO FARMAKOEKONOMICZNE


Pobierz ppt "Pharmacoeconomics From Theory to Practice Maciej Niewada Medical University of Warsaw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google