Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POZAZAWODOWA PROFILAKYTKA POEKSPOZYCYJNA Vistula 2006 Weronika Rymer.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POZAZAWODOWA PROFILAKYTKA POEKSPOZYCYJNA Vistula 2006 Weronika Rymer."— Zapis prezentacji:

1 POZAZAWODOWA PROFILAKYTKA POEKSPOZYCYJNA Vistula 2006 Weronika Rymer

2 KRYMINALNA INCYDENTALNA KRWIOPOCHODNASEKSUALNA NARKOMANIA, PROMISKUITYZM EKSPOZYCJA POZAZAWODOWA

3 NONOPEP Czy stosować? Kiedy stosować? Jak stosować?

4

5 Euro-NONOPEP Project Group: Proposed recommendations for the management of HIV post- exposure prophylaxis after sexual, injecting drug and other exposures in Europe; Eurosurveillance 2004, 9 –Euro-NONOPEP Project (project number 2000CVG4-022), koordynacja – CEESCAT (Center for Epidemiological Studies on HIV/AIDS of Catalonia) –Austria, Belgia, Grecja, Niemcy, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy Recommendations from the U.S. Department of Health and Human Services: Antiretroviral postexposure prophylaxis after sexual, injection-drug use, or other nonoccupational exposure to HIV in the United States; MMWR 2005,54

6 Rekomendacje europejskie Standarised recommendations have proved useful for improving counselling and care to HIV individuals. However, every country is free to adapt these recommendations to its own HIV infection epidemiological situations and its own NONOPEP policies, especially regarding the indications named as PEP is considered. (...) In any case, the final decision of NONOPEP prescription must be made on the basis of the patient-physician relationship (...). Finally, although it will be difficult to asses the NONOPEP effectiveness, a surveillance system for the cases will be useful to describe and to monitor NONOPEP practices in Europe.

7 NONOPEP - doświadczenia badania na zwierzętach badania obserwacyjne opisy przypadków profilaktyka okołoporodowa profilaktyka po ekspozycjach zawodowych

8 PEP vs nPEP EKSPOZYCJA ZAWODOWA –prawdopodobnie mniejsze ryzyko transmisji HIV –możliwe wcześniejsze zastosowanie ART –częściej znany status źródła zakażenia –lepsza kontrola osoby eksponowanej –lepsza ocena zdarzenia, łatwiej podjąć decyzję EKSPOZYCJA POZAZAWODOWA –prawdopodobnie większe ryzyko transmisji HIV –zazwyczaj późniejszy czas pierwszej wizyty –rzadziej znany status serologiczny źródła zakażenia –możliwa gorsza kontrola osoby eksponowanej (nie zgłaszanie się na wizyty kontrolne) –często trudna w ocenie

9 NONOPEP Kiedy stosować?

10 Postępowanie (1/2) osoba eksponowana –częstotliwość ryzykownych zachowań –badanie w kierunku zakażenia HIV –w przypadku kobiety: możliwość ciąży, ryzyko ciąży związane z ekspozycją –współistnienie innych schorzeń –historia szczepień p/WZW B, tężcowi źródło zakażenia –ocena statusu serologicznego, o ile to możliwe –HIV (+): historia leczenia (wszystkie schematy) ostatni wynik VL o ile możliwe – oznaczenia lekooporności –status nieznany ryzykowne zachowania populacja, z jakiej się wywodzi wszystkie dodatkowe informacje umożliwiające zakwalifikowanie do określonej grupy

11 Znaczenie wywiadu (2/2) ekspozycja –ekspozycja seksualna rodzaj współżycia stosunek insertywny/receptywny zastosowanie prezerwatywy (czy nie doszło do uszkodzenia) współistniejące choroby, owrzodzenia –zakłucie przypadkowe/zamierzone rodzaj narzędzia czy była widoczna krew narkotyki – ile osób korzystało wspólnie ze sprzętu czas od ekspozycji – do 72 godzin ocena osoby, od której jest zbierany wywiad

12 Ryzyko zakażenia HIV TYP EKSPOZYCJIRYZYKORYZYKO/10tys. przypadkowe zakłucie0,2-0,4 % 30 ekspozycja na błony śluzowe0,1 % insertywny stosunek waginalny<0,1 % 5 insertywny stosunek analny<0,1 % 6,5 receptywny stosunek waginalny0,01-0,15 % 10 receptywny stosunek analny<3% 50 receptywny stosunek oralny0 do 0,4% 1 używanie sprzętu narkomańskiego0,7% 67 transfuzja90-100% 9000

13 Diagnostyka w kierunku HIV uznane testy przesiewowe oparte na oznaczeniu przeciwciał oznaczenie antygenu p24 lub HIV-RNA – przy podejrzeniu wczesnej fazy zakażenia

14 Rekomendacje amerykańskie Substantial exposure risk Negligible exposure risk =<72 hours since exposure>72 hours since exposure Source patient known to be HIV positive Source patient of unknown HIV status nPEP recomended nPEP not recomended Case-by-case determination Substantial Risk for HIV Exposure Exposure of vagina, rectum, eye, mouth, or other mucous membrane, nonintact skin, or percutaneous contact With blood, semen, vaginal secretions, rectal secretions, breast milk, or any body fluid that is visibly contaminated with blood When the source is known to be HIV-infected Negligible Risk for HIV Exposure Exposure of vagina, rectum, eye, mouth, or other mucous membrane, nonintact skin, or percutaneous contact With urine, nasal secretions, saliva, sweat or ears if not visibly contaminated with blood Regardless of the known or suspected HIV status of the source

15 Rekomendacje europejskie Projekt Rekomendacji PTN AIDS s Kontrowersje: –populacja o dużym rozpowszechnieniu zakażenia HIV (co najmniej 15%) –Ekspozycja: wspólne używanie sprzętu narkomańskiego (igła, strzykawka) – PEP niezalecany przypadkowe zakłucie porzuconą igłą, umyślne zakłucie – PEP niezalecany In any case, the final decision of NONOPEP prescription must be made on the basis of the patient-physician relationship (...).

16 Do dyskusji: Na których rekomendacjach powinny się wzorować polskie zalecenia?

17 NONOPEP - dodatkowe zagadnienia badanie ginekologiczne, profilaktyka ciąży profilaktyka tężca profilaktyka HBV, HCV STD zaopatrzenie ran

18 NONOPEP Jak stosować?

19 NONPEP – plan wizyt Badanie Dzień 1 1 Tg 2 Tg 3 Tg 4-6 Tg 3 miesiąc 6 miesiąc wywiad, badanie lekarskie HIV-Ab++++ morfologia +++ kreatynina aminotransferazy cukier amylaza +++ Test ciążowy + wydanie leków ++++

20 Wybór schematu (wg rekomendacji europejskich) Leki pierwszego rzutu – źródło zakażenia: –status serologiczny nieznany –HIV (+), nigdy nie był leczony –* HIV (+) w czasie skutecznego leczenia pierwszym schematem Leki drugiego rzutu – źródło zakażenia: –HIV (+) z niepowodzeniem HAART obecnym lub w przeszłości

21 ZALECENIA EUROPEJSKIE TERAPIA I RZUTU (schemat podstawowy): –2 NRTI + PI lub EFV NRTI: AZT + 3TC lub d4T + ddI EC lub d4T + 3TC PI: NFV lub IDV lub LPV/r uwaga: ABC i NVP przeciwwskazane TERAPIA II RZUTU (schemat alternatywny) –indywidualizacja w oparciu o wywiad i (o ile to możliwe – testy lekooporności) –ABC warunkowo może być zastosowany CIĘŻARNE – przeciwwskazane AMP i EFV

22 ZALECENIA AMERYKAŃSKIE LEKI I RZUTU (schemat podstawowy): –schemat oparty o NNRTI: EFV + (3TC lub FTC) + (AZT lub TDF) –schemat oparty o PI: LPV/r + (3TC lub FTC) + AZT LEKI II RZUTU (schemat alternatywny): –schemat oparty o NNRTI: EFV + (3TC lub FTC) + (ABC lub ddI lub d4T) –schemat oparty o PI: ATV lub FPV lub IDV/r lub NFV lub SQV/r + (3TC lub FTC) + (AZT lub d4T lub ABC lub ddI lub TDF) LPV/r + (3TC lub FTC) + (d4T lub ABC lub ddI lub TDF) –schemat oparty o 3 NRTI: ABC + 3TC + AZT

23 Do dyskusji: Na których rekomendacjach powinny się wzorować polskie zalecenia?

24 NONOPEP – polskie rekomendacje Dokumentacja zdarzenia –dane osoby eksponowanej –dokładny opis zdarzenia –dokładny opis podjętych działań –przed rozpoczęciem profilaktyki niezbędne jest uzyskanie pisemnej zgody pacjenta Ekspozycja dzieci – konsultacja pediatry znającego problematykę zakażenia HIV u dzieci

25 Inne korzyści nPEP Obserwacja 12 miesięczna od baseline –liczba ryzykownych zachowań: 72% - zmniejszenie 14% - na tym samym poziomie 14% - wzrost –17% kwalifikowało się do kolejnego cyklu nPEP Martin JN, CROI 2001

26 PEP- niepowodzenia Udokumentowano 1 seksualną i 21 zawodowych ekspozycji z niepowodzeniem PEP –w ¾ przypadków stosowano monoterapię AZT –3 osoby – terapia co najmniej 3 lekowa, zakażenie szczepem lekoopornym Prawdopodobnie możliwy jest wpływ stosowania nPEP na selekcję szczepów lekoopornych.

27 NONOPEP - PROBLEMY

28 FINANSOWANIE I KTO ZA TO PŁACI ?

29 Umowa nr... o realizację w roku 2005 programu polityki zdrowotnej pt. leczenie antyretrowirusowe osob żyjących z wirusem HIV w Polsce. Paragraf1, pkt.1: Zleceniodawca zleca, a zleceniobiorca zobowiązuje się (...): –Podawania leków antyretrowirusowych osobom, które w związku z narażeniem na zakażenie HIV w wyniku wykonywanej pracy lub wypadku, zakwalifikowane zostały do leczenia antyretrowirusowego (...).

30 Koszt i dostępność leków w Polsce Combivir: –apteka: 2208,80 PLN –KC (IV/2005): 1450,00 PLN Crixivan: –apteka: 2277,76 PLN –KC (VIII/2004): 1380,00 DOSTĘPNOŚĆ?...

31 Aspekty prawne Ekspozycja kryminalna Odpowiedzialność zawodowa lekarza

32 Kodeks Karny Art. 197: Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. (...) –ścigane na wniosek osoby pokrzywdzonej (UWAGA: problem zastrzegania danych osobowych) Art. 200: Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 (...) podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. –ścigane z urzędu Kodeks Postępowania Karnego, art. 304, par.2: instytucje państwowe i samorządowe, które w związku z działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję (...)

33 Odpowiedzialność zawodowa Osoba eksponowana: –Czy wypisanie leków na receptę, przy wiedzy o ograniczonej ich dostępności, może być potraktowane jako nieudzielenie pomocy? Źródło zakażenia –ochrona danych osobowych –zgoda na badania

34 PEP- niepowodzenia Postępowanie z pacjentem u którego mimo PEP doszło do serokonwersji: –zakażenie/selekcja szczepu lekoopornego –niestosowanie zaleceń PEP

35 WNIOSKI PYTANIA POSTULATY

36 Obecnie, podobnie jak w wielu krajach, tak i w Polsce brak jest standardów postępowania w przypadku niezawodowej profilaktyki poekspozycyjnej. Sprawia to, że postępowanie lekarzy w podobnych przypadkach znacznie się różni. Stworzenie polskich rekomendacji umożliwi standaryzację postępowania w różnych ośrodkach. Wskazane jest aby miały charakter prostej instrukcji wskazującej kierunek postępowania. Ostateczna decyzja o zastosowanej profilaktyce powinna jednak należeć do lekarza.

37 Koniecznym jest pilne określenie zasad płatności za badania i leki oraz sposób dostarczania leków pacjentom, którzy za nie płacą.

38 POSTULATY Stworzenie ogólnopolskiej bazy danych ekspozycji w oparciu o standardowe karty wizyt. –wgląd w sytuację w Polsce –śledzenie trendów –planowanie profilaktyki przedekspozycyjnej –wyłapywanie recydywistów w przypadku ekspozycji niezawodowych –kształtowanie zaleceń w przyszłości, dostosowane do warunków polskich, w oparciu o wiarygodne dane –ocena dystrybucji leków Braitstein P i wsp: IAS Conference on Pathogenesis and Treatment, Buenos Aires Kolumbia Brytyjska - >50% nPEP niepotrzebnych, bez wskazań w rekomendacjach

39 Postulaty Standaryzowane karty wizyt –czytelność danych –zmniejszenie prawdopodobieństwa niepełnego wywiadu –możliwość zbierania danych i ich porównania z różnych ośrodków –narzędzie ułatwiające podjęcie decyzji o włączeniu leków (pytanie o ocenę ryzyka ekspozycji)

40 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "POZAZAWODOWA PROFILAKYTKA POEKSPOZYCYJNA Vistula 2006 Weronika Rymer."

Podobne prezentacje


Reklamy Google