Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor: Marcin Kordek.  Zakres finansowania jednostek przez samorządy terytorialne;  Dotacje ze środków skarbu państwa;  Inne źródła pozyskiwania środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor: Marcin Kordek.  Zakres finansowania jednostek przez samorządy terytorialne;  Dotacje ze środków skarbu państwa;  Inne źródła pozyskiwania środków."— Zapis prezentacji:

1 autor: Marcin Kordek

2  Zakres finansowania jednostek przez samorządy terytorialne;  Dotacje ze środków skarbu państwa;  Inne źródła pozyskiwania środków na utrzymanie gotowości bojowej. Czas: 1T

3  Głównym organem administracji publicznej sprawującym nadzór nad jednostkami OSP, jak i lokalną ochroną przeciwpożarową jest określona GMINA.  Prawo do kontrolowania OSP (poprzez między innymi inspekcje gotowości bojowej) posiada także właściwa Komenda Powiatowa (Miejska) PSP. 3

4  Pierwsze badanie przeprowadzane są przed przystąpieniem członka OSP do działań ratowniczych.  Kolejne badania przeprowadzane są nie rzadziej niż raz na 3 lata.  Ponadto badania przeprowadza się w każdym przypadku czasowej niezdolności z powodu choroby trwającej dłużej niż 30 dni, skutkującej niemożnością udziału w działaniach ratowniczych.  Skierowanie powinno być dostarczone członkowi OSP nie później niż 30 dni przed wyznaczonym terminem kolejnych badań. 4

5 5

6  Do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze upoważnia się :  Strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy o ochronie przeciwpożarowej – podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej. Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem powinny być jednoznaczne i zrozumiałe dla osób, dla których są przeznaczone. 6

7  Strażak PSP lub OSP dający polecenia i sygnały w zakresie kierowania ruchem na drodze podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych powinni być wyposażeni w ubranie specjalne zgodne z wymogami określonymi w przepisach określających strój tych formacji. 7

8 Strażak kierujący ruchem.  Sprzęt wykorzystywany przy kierowaniu ruchem.

9 9

10  Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest pozytywne zaliczenie testu i egzaminu praktycznego zgodnie z zakresem programu szkolenia. Dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do kierowania ruchem drogowym jest zaświadczenie  Organami przeprowadzającymi szkolenie z zakresu kierowania ruchem są : Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego lub właściwa Komenda Powiatowa/Miejska Państwowej Straży Pożarnej  Zaświadczenie zachowuje ważność przez okres 5 lat od daty wydania.  Po upływie okresu kolejne zaświadczenie wydaje się po ponownym odbyciu szkolenia. 10

11 11

12  Wymagania :  1) ukończone 21 lat,  2) posiadane prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii,  3) uzyskanie orzeczenia: ▪ a) lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, ▪ b) psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,  4) ukończony kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi potwierdzone przedstawionym: ▪ a) orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, ▪ b) orzeczeniem psychologicznym o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, ▪ c) zaświadczeniem o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi. Zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi wydaje starosta w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, osobie, która spełnia wymagania. 12

13  Starosta wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, określając:  1) zakres zezwolenia odpowiadający rodzajowi ukończonego kursu oraz zakresowi badań lekarskich i psychologicznych,  2) ważność zezwolenia na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.  Ważność zezwolenia jest przedłużana w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, po przedstawieniu orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego wydanych na podstawie określonych przepisami badań. 13

14  Zgodnie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej wyroby służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia życia oraz mienia, wprowadzane do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywane przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyroby stanowiące podręczny sprzęt gaśniczy, mogą być stosowane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu dopuszczenia do użytkowania. Dotyczy to m.in. samochodów pożarniczych.  Sprzęt wykorzystywany przy działaniach ratowniczych powinien mieć dopuszczenie wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie. 14

15  Na terenie powiatu inspekcję ochotniczych straży pożarnych zarządza właściwy komendant powiatowy (miejski) PSP, powołując zarazem zespół inspekcyjny.  W skład zespołu wchodzą oficerowie i aspiranci pełniący służbę w danej komendzie powiatowej (miejskiej) a także strażacy pełniący funkcję koordynatorów medycznych czy też pracownicy komórek ds. technicznych. 15

16  Inspekcji podlegają następujące elementy gotowości operacyjnej:  alarmowanie – mające na celu sprawdzenie czasu dysponowania siłami i środkami, liczonego od momentu powiadomienia o zdarzeniu do momentu wyjazdu,  gotowość ratowników – mającą na celu sprawdzenie liczby ratowników oraz ich przygotowanie do prowadzenia działań ratowniczych, wraz z ich wyposażeniem w indywidualne środki ochrony osobistej,  gotowość pojazdów, sprzętu silnikowego i sprzętu ratowniczego – w celu sprawdzenia rzetelności obsługi codziennej, stanu oznakowania operacyjnego oraz przewożonego wyposażenia, a także wymaganych przepisami dokumentów, 16

17  gotowość działania urządzeń i systemów łączności – sprawdzenie stanu atestów, dopuszczeń i stanu wyposażenia podmiotu poddanego inspekcji oraz umiejętności jego obsługi i funkcjonowania w czasie działań ratowniczych,  prawidłowość prowadzenia dziennika zajęć szkoleń doskonalących,  uprawnienia w zakresie kwalifikacji ratowniczych i uprawnień do obsługi sprzętu ratowniczego, a także aktualizacji badań lekarskich oraz szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby. 17

18 W ramach inspekcji mogą być przeprowadzone również ćwiczenia ratownicze mające na celu sprawdzenie poziomu przygotowania ratowników i dowódców oraz skontrolowanie sprawności pojazdów i sprzętu wykorzystywanego przy działaniach ratowniczo – gaśniczych.  Z przeprowadzonej inspekcji sporządzony zostaje protokół, który wyszczególnia:  elementy inspekcji,  stwierdzone nieprawidłowości,  wykaz popełnionych błędów,  ocenę końcową inspekcji 18

19 Strażacy podczas inspekcji.

20 Standard wyszkolenia jednostki OSP w KSRG ustalono na poziomie co najmniej 12 ratowników (dwie obsady samochodu gaśniczego średniego), przy czym strażacy ratownicy OSP powinni spełniać następujące minimalne kryteria w zakresie przeszkolenia pożarniczego: Szkolenie podstawowe – 12 (cały stan), w tym:  szkolenie naczelników – 2,  szkolenie dowódców – 2,  szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu – 3,  szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego – 4,  szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy – 4 osoby,  szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym – 4 osoby  szkolenie z zakresu zabezpieczenia lądowania LPR – 4 osoby 20

21 W przypadku braku osiągnięcia standardu w zakresie przeszkolenia 2 naczelników zamiennie dopuszcza się przeszkolenie 1 naczelnika i 3 dowódców (łączny stan uprawnionych do kierowania działaniami ratowniczymi nie może być mniejszy niż 4). Należy przy tym zaznaczyć, że poszczególni funkcyjni powinni również spełniać inne wymagania określone w odrębnych przepisach np. konserwator sprzętu (kierowca) - prawo jazdy wymaganej kategorii, zaświadczenie do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, stosowne przeszkolenie do obsługi posiadanego specjalistycznego wyposażenia 21

22  Przykładowa tabela ewidencyjna wyszkolenia strażaków OSP 22

23  Kwestię odpowiedzialności karnej funkcjonariusza publicznego, za nadużycie uprawnień reguluje art. 231 kodeksu karnego. Stosownie do jego treści odpowiedzialności karnej z tego tytułu podlega funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego.  Art. 231. Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza  § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.  § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 23

24 str. 24  Vademecum ochrony przeciwpożarowej w powiecie i gminie. KWPSP i ZW ZOSP RP. Kielce 2004.  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej z późniejszymi zmianami.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym z późniejszymi zmianami.  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r o kierujących pojazdami  „Analiza potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego" zatwierdzonym  do realizacji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w marcu 2011 roku.  Zarządzenie nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.  Zdjęcie nr 1 http://www.straz.wadowice.internetdsl.pl/archiwum_2011.html http://www.straz.wadowice.internetdsl.pl/archiwum_2011.html  Zdjęcie nr 2 https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.gumis.scibior.com/~zombiq/images/stories/osp_images/sprzet/kierow anie_ruchem_SLRt.JPG&imgrefurl=http://www.gumis.scibior.com/~zombiq/index.php?option%3Dcom_content%26view %3Darticle%26id%3D35:sprzt-ratowniczy- slrt%26catid%3D9%26Itemid%3D9&h=1728&w=2304&tbnid=PiAYkdEnF4HhFM:&docid=zXJgvrw_R4BXcM&ei=rDvoVvin EsuS6AS_xKLoCw&tbm=isch&ved=0ahUKEwj4rafEkcPLAhVLCZoKHT-iCL04ZBAzCDooNjA2  Zdjęcie nr 3 Archiwum KP PSP Mrągowo


Pobierz ppt "Autor: Marcin Kordek.  Zakres finansowania jednostek przez samorządy terytorialne;  Dotacje ze środków skarbu państwa;  Inne źródła pozyskiwania środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google