Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE M IASTA I G MINY S ZAMOTU Ł Y PO ROKU OBOWI Ą ZYWANIA NOWEGO SYSTEMU OKRES OD 1 LIPCA 2013 R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE M IASTA I G MINY S ZAMOTU Ł Y PO ROKU OBOWI Ą ZYWANIA NOWEGO SYSTEMU OKRES OD 1 LIPCA 2013 R."— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE M IASTA I G MINY S ZAMOTU Ł Y PO ROKU OBOWI Ą ZYWANIA NOWEGO SYSTEMU OKRES OD 1 LIPCA 2013 R. DO 31 LIPCA 2014 R.

2 R EGION GOSPODAROWANIA ODPADAMI  Miasto i Gmina Szamotuły została przypisana do III regionu gospodarowania odpadami na podstawie zapisów PGO dla Woj. Wlkp. (Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXV/440/12 w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017 oraz Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXV/441/12 w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017.  Wyznaczoną w Regionie III Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) jest ZUO Clean City (64-400 Mnichy k/Międzychodu) jako miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania oraz  Instalacja zastępcza - Składowisko odpadów (Piotrkówko; 64-500 Szamotuły).

3 Z ASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi zostały ustalone w tzw. pakiecie uchwał odpadowych:  standard gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:  objęcie system nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,  brak podzielenia Miasta i Gminy Szamotuły na sektory,  ustanowienie selektywnego zbierania: u źródła 4 frakcji odpadów w systemie workowo/dzwonowo/pojemniko- wym (papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, odpady biodegradowalne), u źródła 2 frakcji odpadów w systemie mobilnego punktu (odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) odpadów komunalnych zbieranych u źródła i innych niż zbierane u źródła a będących komunalnymi wytwarzanymi przez mieszkańców. ------------------------------------------------- Uchwała Nr XXV/298/12 Rady MiG Sz-ły z dnia 30.07.2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szamotuły - Uchwała Nr XXX/360/12 Rady MiG Sz-ły z dnia 03.12.2012r. wraz z zmianami: Uchwała nr XXXIII/413/13 Rady MiG Sz-ły z dnia 11.03.2013r. i Uchwała Nr XXXVII/460/13 Rady MiG Sz-ły z dnia 09.09.2013r. Uchwała Nr XXX/361/12 Rady MiG Sz-ły z dnia 03.12.2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Uchwała Nr XXX/362/12 Rady MiG Sz-ły z dnia 03.12.2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami. Uchwała Nr XXX/363/12 Rady MiG Sz-ły z dnia 03.12.2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na obszarze Miasta i Gminy Szamotuły. Uchwała Nr XXX/364/12 Rady MiG Sz-ły z dnia 03.12.2012r. w spawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komun. oraz stawki tej opłaty.

4 Z ASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W pakiecie zostały ustalone:  regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości,  termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty zagospodarowanie opłaty,  wzór deklaracji dla właściciela nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej,  metoda pobierania opłaty – od mieszkańca (w przypadku nieruchomości zamieszkałej).  wysokość pobieranych opłat za odpady komunalne,

5 Z ASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:  dla nieruchomości zamieszkałych - opłata „od osoby”: wariant segregacji - 10,50 zł wariant braku segregacji - 15,00 zł  dla nieruchomości niezamieszkałych - opłata od pojemnika: wariant segregacji an segregacji A n braku  termin i miejsce wnoszenia opłat:  miesięcznie, za każdy miesiąc do 15 dnia danego miesiąca,  na indywidualnie nadany wirtualny numer konta - płatne na rzecz Miasta i Gminy Szamotuły Wariant/ segregacji braku segregacji 120l 23,25 zł 34,87 zł 240l 41,55 zł 62,32 zł 1100l 139,50 zł 209,25 zł 2,2 m 3 597,81 zł 896,71 zł 5 m 3 754,21 zł 1131,31 zł 7 m 3 865,92 zł 1298,88 zł 10 m 3 1033,49 zł 1550,23 zł

6 U SUWANIE I GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  Usługą związaną z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zajmuje się Operator wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego na okres od 01 lipca 2014r. do 31 grudnia 2014r.: Konsorcjum firm: Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. (ul. Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuły) oraz Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. (ul. Górecka 104, 61-483 Poznań).  Prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym na terenie składowiska odpadów w miejscowości Piotrkówko zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. (ul. Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuły).

7 W ERYFIKACJA MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH M IASTA I G MINY S ZAMOTUŁY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:  odpady komunalne zmieszane transportowane są do RIPOK w Mnichach oraz instalacji zastępczej – składowiska odpadów komunalnych w Piotrkówku.  odpady komunalne zielone transportowane są do RIPOK w Mnichach i Dęborzyc k. Pniew zgodnie z zapisem w WPGO.

8 W ERYFIKACJA MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi: Lokalizacja jednego dotychczasowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych się (na terenie składowiska odpadów) w miejscowości Piotrkówko powoduje, że mieszkańcy miejscowości położonych w rejonie dużych wsi takich jak Pamiątkowo i Otorowo zmuszeni są pokonywać większy dystans niż inni by pozbyć się odpadów segregowanych. Rodzi to możliwość niepożądanego mieszania odpadów segregowanych z resztkowymi bądź usuwania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych. Wniosek: uzasadnionym jest zlokalizowanie dodatkowych PSZOK-ów: dwóch stacjonarnych PSZOK-ów – w rejonie większych miejscowości wiejskich takich jak Pamiątkowo i Otorowo (pozwoli to na zapewnienie względnie równej odległości do nich i między nimi), lub mobilnych PSZOK-ów poprzez zakup specjalistycznych samochodów wyposażonych w pojemniki i kontenery do zbiórki segregowanych odpadów (mobilne PSZOK-i mogą objąć zbiórką większy obszar ale rzadziej niż PSZOK stacjonarny, lub miniPSZOK-i działające tak jak stacjonarne ale na mniejszą skalę.

9 W ERYFIKACJA MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych Miesiąc Wydatki (zł) VII250 227,15 VIII250 227,15 IX250 227,15 X XI250 227,15 XII250 227,15 I II250 227,15 III250 227,15 IX250 227,15 V VI250 227,15 VII250 227,15 Razem:3 252 952,95

10 W ERYFIKACJA MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  Liczba mieszkańców – stan na 31 grudnia 2013r. i 31 lipca 2014r.  Liczba złożonych deklaracji – stan na 31 grudnia 2013r. i 31 lipca 2014r. Różnica między ilością osób zameldowanych i zamieszkałych: w 2013r. - 12,7% w 2014r. - 13,3% Razem 2014 19 013 10 679 29 692 Razem 2013 18 070 10 577 29 547 Zameldowani 2014 czasowo 678 259 937 Zameldowani 2013 czasowo 557 214 771 Zameldowani 2014 stale 18 335 10 420 28 755 Zameldowani 2013 stale 18 413 10 363 28 776 Mieszkańcy Miasto Gmina Razem Szamotuły Miasto Gmina Razem Liczba złożonych deklaracji do 31.12.2013 3 599 2 628 6 227 Liczba złożonych deklaracji do 31.07.2014r. 3 660 2 703 6 363 Liczba osób w deklaracjach w 2013r. 17 126 8 669 25 795 Liczba osób w deklaracjach w 2014r. 17 006 8 711 25 717 Liczba osób zameldowanych w 2013r. 18 970 10 577 29 547 Liczba osób zameldowanych w 2014 19 013 10 679 29 692

11 W ERYFIKACJA MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Wykres procentowego udziału osób segregujących i niesegregujących do 31.12.2013r.do 31.07.2014r.

12 W ERYFIKACJA MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, w imieniu których gmina powinna podjąć działania mające na celu wydanie tzw. decyzji zastępczej. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy wynosi „0” ze względu na objęcie system odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

13 W ERYFIKACJA MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Miasta i Gminy Szamotuły - Ilość wytwarzanych odpadów zostaje uwzględniona w morfologii, której w roku 2013 nie zlecono. Przedstawione wyniki dotyczą ilości odpadów komun. odbieranych.  Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych zmieszanych Wykres ilościowy (Mg) Ilość zebranych odpadów (Mg) Miesiąc 20,60 VII 2013 198,00 VIII 2013 210,10 IX 2013 288,42 X 2013 428,62 XI 2013 442,36 XII 2013 549,86 I 2014 544,20 II 2014 601,50 III 2014 615,40 IV 2014 566,86 V 2014 522,48 VI 2014 562,36 VII 2014 5 550,76 Razem:

14 W ERYFIKACJA MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie MiG Sz-ły  Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych biodegradowalnych Wykres ilościowy (Mg) Ilość zebranych odpadów (Mg) Miesiąc 0,00 VII 2013 5,50 VIII 2013 26,52 IX 2013 26,24 X 2013 27,60 XI 2013 14,00 XII 2013 7,32 I 2014 9,90 II 2014 15,84 III 2014 13,02 IV 2014 16,16 V 2014 8,62 VI 2014 2,34 VII 2014 173,06 Razem:

15 W ERYFIKACJA MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie MiG Sz-ły  Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych segregowanych od lipca 2013r. do lipca 2014r. Miesiąc/Rodzaj odpadu VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII Razem: Papier (makulatura) (Mg) 13,20 12,68 8,18 9,48 8,06 9,10 8,80 6,32 4,48 13,08 8,24 9,48 6,48 117,58 Tworzywa sztuczne (Mg) 28,34 28,56 25,66 26,92 21,96 23,26 21,82 21,58 21,42 25,82 26,84 26,54 27,50 326,22 Szkło bezbarwne (Mg) 24,20 11,44 10,48 8,66 15,98 14,18 33,64 25,90 38,96 15,66 32,20 33,04 10,66 275,00 Szkło kolorowe (Mg) 28,22 17,50 15,98 15,20 32,92 12,78 0,00 122,60

16 W ERYFIKACJA MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych segregowanych od lipca 2013r. do lipca 2014r. – wykres ilościowy (Mg)

17 O SIĄGNIĘTE W 2012 R. WYMAGANE POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI I PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowiska - 83,3% osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 14,2 % osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100%

18 O SIĄGNIĘTE W 2013 R. WYMAGANE POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI I PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowiska - 88,5% osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 17% osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100%

19 Z ESTAWIENIE WPŁYWÓW ZADEKLAROWANYCH Z RZECZYWISTYMI I ZALEGŁOŚCIAMI Zestawienie procentowe

20 Wydział Ekologii i Ochrony Środowiska Małgorzata Kurczewska Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE M IASTA I G MINY S ZAMOTU Ł Y PO ROKU OBOWI Ą ZYWANIA NOWEGO SYSTEMU OKRES OD 1 LIPCA 2013 R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google