Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE M IASTA I G MINY S ZAMOTU Ł Y PO ROKU OBOWI Ą ZYWANIA NOWEGO SYSTEMU OKRES OD 1 LIPCA 2013 R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE M IASTA I G MINY S ZAMOTU Ł Y PO ROKU OBOWI Ą ZYWANIA NOWEGO SYSTEMU OKRES OD 1 LIPCA 2013 R."— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE M IASTA I G MINY S ZAMOTU Ł Y PO ROKU OBOWI Ą ZYWANIA NOWEGO SYSTEMU OKRES OD 1 LIPCA 2013 R. DO 31 LIPCA 2014 R.

2 R EGION GOSPODAROWANIA ODPADAMI  Miasto i Gmina Szamotuły została przypisana do III regionu gospodarowania odpadami na podstawie zapisów PGO dla Woj. Wlkp. (Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXV/440/12 w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata oraz Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXV/441/12 w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata  Wyznaczoną w Regionie III Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) jest ZUO Clean City ( Mnichy k/Międzychodu) jako miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania oraz  Instalacja zastępcza - Składowisko odpadów (Piotrkówko; Szamotuły).

3 Z ASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi zostały ustalone w tzw. pakiecie uchwał odpadowych:  standard gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:  objęcie system nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,  brak podzielenia Miasta i Gminy Szamotuły na sektory,  ustanowienie selektywnego zbierania: u źródła 4 frakcji odpadów w systemie workowo/dzwonowo/pojemniko- wym (papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, odpady biodegradowalne), u źródła 2 frakcji odpadów w systemie mobilnego punktu (odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) odpadów komunalnych zbieranych u źródła i innych niż zbierane u źródła a będących komunalnymi wytwarzanymi przez mieszkańców Uchwała Nr XXV/298/12 Rady MiG Sz-ły z dnia r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szamotuły - Uchwała Nr XXX/360/12 Rady MiG Sz-ły z dnia r. wraz z zmianami: Uchwała nr XXXIII/413/13 Rady MiG Sz-ły z dnia r. i Uchwała Nr XXXVII/460/13 Rady MiG Sz-ły z dnia r. Uchwała Nr XXX/361/12 Rady MiG Sz-ły z dnia r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Uchwała Nr XXX/362/12 Rady MiG Sz-ły z dnia r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami. Uchwała Nr XXX/363/12 Rady MiG Sz-ły z dnia r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na obszarze Miasta i Gminy Szamotuły. Uchwała Nr XXX/364/12 Rady MiG Sz-ły z dnia r. w spawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komun. oraz stawki tej opłaty.

4 Z ASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W pakiecie zostały ustalone:  regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości,  termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty zagospodarowanie opłaty,  wzór deklaracji dla właściciela nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej,  metoda pobierania opłaty – od mieszkańca (w przypadku nieruchomości zamieszkałej).  wysokość pobieranych opłat za odpady komunalne,

5 Z ASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:  dla nieruchomości zamieszkałych - opłata „od osoby”: wariant segregacji - 10,50 zł wariant braku segregacji - 15,00 zł  dla nieruchomości niezamieszkałych - opłata od pojemnika: wariant segregacji an segregacji A n braku  termin i miejsce wnoszenia opłat:  miesięcznie, za każdy miesiąc do 15 dnia danego miesiąca,  na indywidualnie nadany wirtualny numer konta - płatne na rzecz Miasta i Gminy Szamotuły Wariant/ segregacji braku segregacji 120l 23,25 zł 34,87 zł 240l 41,55 zł 62,32 zł 1100l 139,50 zł 209,25 zł 2,2 m 3 597,81 zł 896,71 zł 5 m 3 754,21 zł 1131,31 zł 7 m 3 865,92 zł 1298,88 zł 10 m ,49 zł 1550,23 zł

6 U SUWANIE I GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  Usługą związaną z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zajmuje się Operator wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego na okres od 01 lipca 2014r. do 31 grudnia 2014r.: Konsorcjum firm: Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. (ul. Wojska Polskiego 14, Szamotuły) oraz Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. (ul. Górecka 104, Poznań).  Prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym na terenie składowiska odpadów w miejscowości Piotrkówko zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. (ul. Wojska Polskiego 14, Szamotuły).

7 W ERYFIKACJA MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH M IASTA I G MINY S ZAMOTUŁY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:  odpady komunalne zmieszane transportowane są do RIPOK w Mnichach oraz instalacji zastępczej – składowiska odpadów komunalnych w Piotrkówku.  odpady komunalne zielone transportowane są do RIPOK w Mnichach i Dęborzyc k. Pniew zgodnie z zapisem w WPGO.

8 W ERYFIKACJA MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi: Lokalizacja jednego dotychczasowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych się (na terenie składowiska odpadów) w miejscowości Piotrkówko powoduje, że mieszkańcy miejscowości położonych w rejonie dużych wsi takich jak Pamiątkowo i Otorowo zmuszeni są pokonywać większy dystans niż inni by pozbyć się odpadów segregowanych. Rodzi to możliwość niepożądanego mieszania odpadów segregowanych z resztkowymi bądź usuwania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych. Wniosek: uzasadnionym jest zlokalizowanie dodatkowych PSZOK-ów: dwóch stacjonarnych PSZOK-ów – w rejonie większych miejscowości wiejskich takich jak Pamiątkowo i Otorowo (pozwoli to na zapewnienie względnie równej odległości do nich i między nimi), lub mobilnych PSZOK-ów poprzez zakup specjalistycznych samochodów wyposażonych w pojemniki i kontenery do zbiórki segregowanych odpadów (mobilne PSZOK-i mogą objąć zbiórką większy obszar ale rzadziej niż PSZOK stacjonarny, lub miniPSZOK-i działające tak jak stacjonarne ale na mniejszą skalę.

9 W ERYFIKACJA MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych Miesiąc Wydatki (zł) VII ,15 VIII ,15 IX ,15 X XI ,15 XII ,15 I II ,15 III ,15 IX ,15 V VI ,15 VII ,15 Razem: ,95

10 W ERYFIKACJA MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  Liczba mieszkańców – stan na 31 grudnia 2013r. i 31 lipca 2014r.  Liczba złożonych deklaracji – stan na 31 grudnia 2013r. i 31 lipca 2014r. Różnica między ilością osób zameldowanych i zamieszkałych: w 2013r. - 12,7% w 2014r. - 13,3% Razem Razem Zameldowani 2014 czasowo Zameldowani 2013 czasowo Zameldowani 2014 stale Zameldowani 2013 stale Mieszkańcy Miasto Gmina Razem Szamotuły Miasto Gmina Razem Liczba złożonych deklaracji do Liczba złożonych deklaracji do r Liczba osób w deklaracjach w 2013r Liczba osób w deklaracjach w 2014r Liczba osób zameldowanych w 2013r Liczba osób zameldowanych w

11 W ERYFIKACJA MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Wykres procentowego udziału osób segregujących i niesegregujących do r.do r.

12 W ERYFIKACJA MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, w imieniu których gmina powinna podjąć działania mające na celu wydanie tzw. decyzji zastępczej. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy wynosi „0” ze względu na objęcie system odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

13 W ERYFIKACJA MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Miasta i Gminy Szamotuły - Ilość wytwarzanych odpadów zostaje uwzględniona w morfologii, której w roku 2013 nie zlecono. Przedstawione wyniki dotyczą ilości odpadów komun. odbieranych.  Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych zmieszanych Wykres ilościowy (Mg) Ilość zebranych odpadów (Mg) Miesiąc 20,60 VII ,00 VIII ,10 IX ,42 X ,62 XI ,36 XII ,86 I ,20 II ,50 III ,40 IV ,86 V ,48 VI ,36 VII ,76 Razem:

14 W ERYFIKACJA MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie MiG Sz-ły  Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych biodegradowalnych Wykres ilościowy (Mg) Ilość zebranych odpadów (Mg) Miesiąc 0,00 VII ,50 VIII ,52 IX ,24 X ,60 XI ,00 XII ,32 I ,90 II ,84 III ,02 IV ,16 V ,62 VI ,34 VII ,06 Razem:

15 W ERYFIKACJA MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie MiG Sz-ły  Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych segregowanych od lipca 2013r. do lipca 2014r. Miesiąc/Rodzaj odpadu VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII Razem: Papier (makulatura) (Mg) 13,20 12,68 8,18 9,48 8,06 9,10 8,80 6,32 4,48 13,08 8,24 9,48 6,48 117,58 Tworzywa sztuczne (Mg) 28,34 28,56 25,66 26,92 21,96 23,26 21,82 21,58 21,42 25,82 26,84 26,54 27,50 326,22 Szkło bezbarwne (Mg) 24,20 11,44 10,48 8,66 15,98 14,18 33,64 25,90 38,96 15,66 32,20 33,04 10,66 275,00 Szkło kolorowe (Mg) 28,22 17,50 15,98 15,20 32,92 12,78 0,00 122,60

16 W ERYFIKACJA MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych segregowanych od lipca 2013r. do lipca 2014r. – wykres ilościowy (Mg)

17 O SIĄGNIĘTE W 2012 R. WYMAGANE POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI I PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowiska - 83,3% osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 14,2 % osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100%

18 O SIĄGNIĘTE W 2013 R. WYMAGANE POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI I PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowiska - 88,5% osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 17% osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100%

19 Z ESTAWIENIE WPŁYWÓW ZADEKLAROWANYCH Z RZECZYWISTYMI I ZALEGŁOŚCIAMI Zestawienie procentowe

20 Wydział Ekologii i Ochrony Środowiska Małgorzata Kurczewska Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE M IASTA I G MINY S ZAMOTU Ł Y PO ROKU OBOWI Ą ZYWANIA NOWEGO SYSTEMU OKRES OD 1 LIPCA 2013 R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google