Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Po co tworzyć Kodeks 2.0? Zadaniem szkoły jest opracowanie, przetestowanie i wprowadzenie w życie zasad korzystania z technologii komunikacyjno- informacyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Po co tworzyć Kodeks 2.0? Zadaniem szkoły jest opracowanie, przetestowanie i wprowadzenie w życie zasad korzystania z technologii komunikacyjno- informacyjnych."— Zapis prezentacji:

1 Po co tworzyć Kodeks 2.0? Zadaniem szkoły jest opracowanie, przetestowanie i wprowadzenie w życie zasad korzystania z technologii komunikacyjno- informacyjnych w nauczaniu i uczeniu się. Chodzi o zdobywanie, rozwijanie i sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów, ale także o komunikację wewnątrz szkoły oraz o kontakty z rodzicami i instytucjami zewnętrznymi (bibliotekami, muzeami, władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, wyższymi uczelniami), które mogą pomóc nauczycielom i uczniom w pracy.

2 Dlaczego i dla kogo robimy Szkołę z Klasą 2.0? Szkoła z Klasą 2.0 to ogólnopolski program, w który zaangażowana jest cała szkoła – dyrektor, nauczyciele i uczniowie. Wierzymy, że kluczem do nowoczesnej edukacji nie jest ilość sprzętu w klasie ani użycie komputera, myszki, klawiatury, konkretnego programu, aplikacji tylko „dla zasady”, ale mądre i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Do tego zawsze potrzebny jest człowiek i jego pomysł na takie włączenie technologii do procesu nauczania/uczenia się, które będzie rozwijać umiejętności współpracy, samodzielnego i krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, poszukiwania nieszablonowych rozwiązań, oraz czytania ze zrozumieniem i analizy tekstów (nie tylko literackich). Edukacja z nowymi technologiami wyzwala w uczniach ciekawość świata, pomaga go odkrywać i rozumieć, wspiera aktywne spędzanie czasu nie tylko online, ale przede wszystkim w realnym świecie – pozwala kształtować zaangażowanych i wrażliwych społecznie obywateli.

3 W trakcie realizacji programu w szkołach aktywny jest cały Zespół 2.0: dyrektor tworzy strategie rozwoju i efektywnej współpracy całej szkolnej społeczności, koordynator pokazuje, jak ważna jest rola szkolnego lidera wspierającego pracę Zespołu 2.0, nauczyciele włączają do pracy z uczniami metody aktywizujące.

4 Działają razem, ale każdy w obszarze, na którym zna się najlepiej. Sumą tych działań jest zmiana całej szkoły na ciekawszą, bardziej zaangażowaną, otwartą na nowe wyzwania i dopasowującą się do zmieniających się czasów.

5

6 Stworzenie szkolnego kodeksu jest głównym zadaniem nowych szkół w I semestrze. Kodeks 2.0 ma być zestawem reguł, które uporządkowałyby obecne zamieszanie z nowymi technologiami. Powinien wyjaśnić, jak komputer, Internet, komórka itp. – wspaniałe w zabawie i komunikacji – mogą pomóc mądrej edukacji. A nie tylko dostarczać prostych pomocy, gotowców i ściąg, które zastępują własną twórczość i rozleniwiają umysły.

7

8

9 Zadania nauczycielskie – nowe szkoły I semestr: Realizacja dwóch zadań ze ścieżki Kodeks 2.0 II semestr: Realizacja trzech zadań z jednej, wybranej ścieżki zadaniowej: 1. Ścieżka Projekt edukacyjny; 2. Ścieżka Odwrócona lekcja; 3. Ścieżka Uczymy innych; 4. Ścieżka Uczniowskie forum naukowe.

10 Zadania koordynatora z nowej szkoły Zadania koordynatorskie 1. Spotkanie otwierające – dla nauczycieli z Zespołu 2.0; 2. Debata szkolna (zadanie tylko dla nowych szkół) – tworzenie Kodeksu 2.0 (zasad korzystania z TIK w edukacji); 3. Szkolny Festiwal – zaprezentowanie efektów działań w ścieżkach oraz innych prac uczniów; 4. Spotkanie podsumowujące – podsumowanie programu, ewaluacja jego przebiegu, mocnych i słabych stron, sformułowanie wniosków na przyszłość.

11 Zadania dyrektora (wybierz jedno– planowanie opisz w I semestrze, a realizację w II)

12 Lista zadań dyrektorskich 1. Nasz pomysł na e-szkołę opracowanie i wdrożenie planu funkcjonowania e-szkoły, stworzenie przejrzystego grafiku używania sprzętu, zadbanie o formy motywowania i wspierania nauczycieli wykorzystujących TIK. 2. Nasi e-nauczyciele– zorganizowanie wsparcia dla nauczycieli, dotyczącego wykorzystania nowych technologii na lekcjach. 3. Szkoła z Wi-Fi–zainstalowanie w szkole dostępnej dla wszystkich sieci bezprzewodowej Wi-Fi. 4. Szkoła w sieci– założenie albo zmodyfikowanie szkolnej strony internetowej i jej zastosowanie W codziennej komunikacji z uczniami i rodzicami. 5. Szkoła na platformie– wprowadzenie szkolnej platformy edukacyjnej, miejsca w sieci, gdzie gromadzone są i udostępniane szkolne materiały edukacyjne. 6. Szkoła z e-dziennikiem– wprowadzenie e-dziennika w szkole i wykorzystanie go do poprawy jakości jej pracy. 7. Komputery po lekcjach– udostępnianie uczniom sprzętu komputerowego i multimedialnego poza lekcjami. 8. Zapraszamy inne szkoły–zorganizowanie międzyszkolnej współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń (otwarte spotkanie dla innych szkół, wspólna praca nauczycieli z różnych szkół Nad materiałami edukacyjnymi, lekcje otwarte dla uczniów, nauczycieli i rodziców z innych szkół). 9. Spacer edukacyjny TIK– wprowadzenie w szkole zwyczaju systematycznej obserwacji sposobów wykorzystania nowych technologii na lekcjach różnych przedmiotów, ale także podczas przerw i zajęć pozalekcyjnych. 10. Szkoła otwartych zasobów– zadbanie o to, by cała społeczność szkolna w świadomy i przemyślany sposób korzystała z otwartych zasobów edukacyjnych. 11.Rodzice z Klasą– podjęcie współpracy z rodzicami w zakresie tworzenia dobrego klimatu do nauki z wykorzystaniem nowych technologii, nie tylko w szkole, ale i poza nią.

13 Jak długo trwa program? Program Szkoła z Klasą 2.0 trwa przez cały rok szkolny, tj. od 1 września 2014r. do 31 sierpnia 2015r. Każdy uczestnik ma do wykonania w szkole i opisania na platformie zadania, których terminy graniczne określone są w indywidualnych harmonogramach dyrektora, koordynatora i nauczyciela. Ostatecznym zaliczeniem programu wszystkim uczestnikom i szkołom (w tym wysłaniem do szkół dyplomów i certyfikatów) zajmują się Organizatorzy – mają na to czas do końca sierpnia.

14 Jak pracować nad Kodeksem 2.0? W toku debat i dyskusji – przy tworzeniu Kodeksu 2.0 ważna jest wymiana doświadczeń i opinii. Nauczyciele powinni przedyskutować z uczniami dotychczas panujące w szkole zasady korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

15 W trakcie realizacji Zadania TIK uczniowie powinni przetestować wybrane zagadnienie Kodeksu. Ważne, aby po jego zakończeniu uczniowie wspólnie z nauczycielem wyciągnęli wnioski, jak zasady Kodeksu mają się do ich szkolnego życia, czy mogą je zmienić na bardziej przyjazne oraz jak te zasady wpływają na proces uczenia się.

16 Propozycja brzmienia Szkolnego Kodeksu 2.0 1. TIK w miarę możliwości wykorzystają nauczyciele wszystkich przedmiotów, głównie w celach edukacyjnych. 2. Dążymy do wyposażenia wszystkich sal dydaktycznych w komputer z dostępem do Internetu i telewizor lub projektor. 3. Korzystając z TIK stosujemy się do regulaminów- dbamy o bezpieczeństwo i dobry stan komputerów, bezpieczeństwo danych i informacji dotyczących szkoły. 4. Szkoła zapewnia uczniom i nauczycielom dostęp do internetu. 5. Uczymy się ucząc innych i uczymy się od innych. 6. Nauczyciele i uczniowie stale doskonalą swoje umiejętności TIK. 7. Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętności dokonywania selekcji oraz wartościowania treści internetowych źródeł informacji. 8. Przestrzegamy prawa autorskiego, prawa do wizerunku i praw pokrewnych- zgłaszamy wszelkie nadużycia w sieci. 9. Stosujemy się do zasad netykiety. 10. Uczniowie i nauczyciele wyłączają podczas lekcji telefony komórkowe. 11. Uczniowie korzystają ze sprzętu pod opieką i za zgodą nauczyciela. 12. Korzystając z sieci pamiętamy o bezpieczeństwie dla siebie i innych. 13. Do kontaktów między nauczycielami, uczniami i rodzicami wykorzystujemy dziennik elektroniczny i inne portale za zgodą stron. 14. W aktualizacji strony szkoły aktywnie uczestniczą chętni uczniowie i nauczyciele.


Pobierz ppt "Po co tworzyć Kodeks 2.0? Zadaniem szkoły jest opracowanie, przetestowanie i wprowadzenie w życie zasad korzystania z technologii komunikacyjno- informacyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google