Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego 9.2 Infrastruktura lecznictwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego 9.2 Infrastruktura lecznictwa."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego Katowice, kwiecień 2008 r.

2 Plan prezentacji Działanie 9.1 i 9.2  Typy projektów  Beneficjenci  Kryteria wyboru projektów  Kwalifikowalność wydatków  Finansowanie na poziomie działania  Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

3 Priorytet IX – Zdrowie i rekreacja 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego 25,50 mln euro 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego 12,26 mln euro 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa 20,00 mln euro

4 Typy projektów Beneficjenci Działania 9.1 i 9.2

5 Lecznictwo zamknięte Jednostki ochrony zdrowia świadczące stacjonarne całodobowe usługi medyczne (szpitale, sanatoria)

6 Lecznictwo otwarte Jednostki ochrony zdrowia świadczące usługi medyczne z wyłączeniem stacjonarnych świadczeń całodziennych i całodobowych (jednostki podstawowej opieki zdrowotnej, grupowe lub indywidualne praktyki lekarskie i pielęgniarskie, poradnie specjalistyczne, przyszpitalne poradnie specjalistyczne zabiegowe i niezabiegowe, ambulatoryjne lub przyszpitalne ośrodki rehabilitacyjne).

7 Cel działań: wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa zamkniętego i lecznictwa otwartego. Typy projektów: 1.Przebudowa, rozbudowa i remont obiektów oraz pomieszczeń infrastruktury ochrony zdrowia, wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, w tym również w celu dostosowania ich do wymogów prawnych, przede wszystkim Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. 2.Modernizacja sprzętu medycznego, zakup nowej aparatury medycznej oraz prace remontowe wynikające z konieczności dostosowania pomieszczeń do użytkowania zakupionego sprzętu. Działanie 9.1 oraz 9.2

8 Typy projektów, c.d.: 3.Kompleksowe projekty informatyzacji ZOZ-ów, polegające na zakupie i wdrożeniu systemów poprawiających zarządzanie służbą zdrowia i jakość usług medycznych; wsparcie udzielane będzie w szczególności na inwestycje polegające na budowie sieci teleinformatycznych (także na potrzeby monitoringu wizyjnego) wraz z zakupem niezbędnego sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania, a także specjalistycznego oprogramowania medycznego. Działanie 9.1 oraz 9.2

9 Kwota wsparcia Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego – brak maksymalnej/ minimalne kwoty wsparcia Działanie 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego – maksymalna kwota wsparcia: PLN (dla wszystkich typów projektu)

10 1.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 2.Publiczne oraz niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej świadczące usługi w publicznym systemie ochrony zdrowia. 3.Organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność w publicznym systemie ochrony zdrowia. 4.Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, prowadzące statutową działalność w publicznym systemie ochrony zdrowia. 5.Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, prowadzące działalność w publicznym systemie ochrony zdrowia. 6.Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt 1-6 reprezentowane przez lidera. Beneficjenci działania 9.1

11 1.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 2.Publiczne oraz niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej świadczące usługi w publicznym systemie ochrony zdrowia. 3.Organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność w publicznym systemie ochrony zdrowia. 4.Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, prowadzące statutową działalność w publicznym systemie ochrony zdrowia. 5.Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, prowadzące działalność w publicznym systemie ochrony zdrowia. 6.Grupowe lub indywidualne praktyki lekarskie i pielęgniarskie, prowadzące działalność w publicznym systemie ochrony zdrowia. 7.Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt 1-6 reprezentowane przez lidera. Beneficjenci działania 9.2

12 Warunki wnioskowania - NZOZ Wykazanie, że przynajmniej 50% przychodu jednostki za ubiegły rok obrachunkowy pochodzi ze sprzedaży usług Instytucji Finansującej Publiczne Świadczenia Zdrowotne (np. Narodowy Fundusz Zdrowia)

13 Kryteria wyboru projektów

14 Ocena formalna – kryteria formalne podstawowe Przykładowe kryteria:  Wnioskodawca jest uprawniony do składania wniosku  Zgodność okresu realizacji z okresem programowym  Zgodność ze Szczegółowym opisem priorytetów programu operacyjnego RPO WSL  Zgodność z linią demarkacyjną  Potwierdzenie zaplanowania przez beneficjenta odpowiedniego źródła finansowania

15 Przykładowe załączniki:  Studium Wykonalności  Wyciąg z dokumentacji technicznej poświadczony  Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane/na cele realizacji projektu  Statut beneficjenta lub inny dokument potwierdzający formę prawną beneficjenta  Oświadczenie o świadczeniu usług w publicznym systemie ochrony zdrowia Ocena formalna –kryteria formalne uszczegóławiajace – wymagane załączniki

16 Ocena formalna – kryteria formalno-merytoryczne Przykładowe kryteria:  Czy projekt jest zgodny z celami Programu i działania oraz czy jest opisany w sposób umożliwiający ocenę  Czy dokumentacja jest spójna  Czy analiza finansowa i ekonomiczna zostały sporządzone poprawnie  Poprawność ustalenia poziomu dofinansowania z uwzględnieniem przepisów dotyczących projektów generujących dochód  Czy koszty są kwalifikowalne  Czy Beneficjent deklaruje realizację projektu zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, zamówień publicznych, z innymi przepisami obowiązującymi w danym obszarze tematycznym RPO WSL

17 Ocena merytoryczna – kryteria ogólne – 0/1 Przykładowe kryteria:  Zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowanych  Realność wskaźników  Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu  Zdolność do utrzymania rezultatów projektu - trwałości rezultatów projektu

18 Przykładowe kryteria:  Stopień realizacji przez projekt celów Priorytetu, działania, URPO WSL  Stopień realizacji polityki równych szans, polityki ochrony środowiska, efektywności energetycznej  Stopień komplementarności z innymi przedsięwzięciami lub innymi podmiotami, realizującymi projekt  Stopień efektywności projektu (relacja nakład/rezultat) Ocena merytoryczna – kryteria zasadnicze podstawowe (punktowane)

19 Kryteria dla 9.1 oraz 9.2  Wpływ projektu na usprawnienie i/lub podniesienie jakości świadczenia usług medycznych  Innowacyjność projektu  Niezbędność planowanej inwestycji np. w odniesieniu do: prawidłowego wypełniania przez jednostkę jej zadań statutowych, dostosowania jednostki do wymogów prawa, planów i programów (rządowych i samorządowych) Ocena merytoryczna –kryteria zasadnicze specyficzne (punktowane)

20 Kwalifikowalność kosztów dla RPO WSL

21 Kwalifikowalność kosztów wydatek kwalifikowalny - spełniający warunki umożliwiające jego całkowite lub częściowe pokrycie środkami przeznaczonymi na realizację RPO WSL Za kwalifikowane mogą być uznane wyłącznie:  wydatki zgodne z Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL  wydatki niezbędne do realizacji celów projektu Rozpoczęcie kwalifikowalności:  1 stycznia 2007 r.  dla projektów objętych zasadami pomocy publicznej – wynika z zapisów właściwych rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego

22 Przykładowe koszty kwalifikowalne dla 9.1 oraz 9.2 1)prace przygotowawcze: koszty dokumentacji technicznej, studium wykonalności, map lub szkiców lokalnych sytuujących projekt, koszty przetargów przeprowadzonych przed rozpoczęciem właściwej realizacji projektu; 2)wymiana i zakup instalacji grzewczej i źródła ciepła oraz termomodernizacja i termoizolacja budynku tylko w ramach szerszego projektu; 3)dostosowaniem obiektu do przepisów przeciwpożarowych pod warunkiem, że stanowi to konieczny i uzasadniony (ekonomicznie i finansowo) element szerszej inwestycji polegającej na kompleksowym remoncie obiektu;

23 4)wydatki na wyposażenie w infrastrukturę techniczną pomieszczeń obiektu ochrony zdrowia, służącą ich przygotowaniu do pełnienia zgodnych z przeznaczeniem funkcji np. doprowadzenie gazów medycznych, zainstalowanie klimatyzacji, zamontowanie kolumn anestezjologicznych, zawieszeń do lamp medycznych; 5)wydatki związane z zakupem sprzętu i aparatury medycznej, będących przedmiotem projektu; 6)zakup sprzętu komputerowego i monitorującego w ramach szerzej zakrojonych prac, zmierzających do kompleksowej informatyzacji jednostki oraz poprawy bezpieczeństwa osób i mienia, znajdujących się na terenie zakładu; Przykładowe koszty kwalifikowalne dla 9.1 oraz 9.2

24 7)dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych pod warunkiem, ze jest to element szerzej zakrojonych prac; 8)wymiana lub remont dźwigów osobowych i towarowych pod warunkiem, że efektem takiej inwestycji jest zmiana lub stworzenie nowego systemu komunikacji pionowej, celem podniesienia jakości świadczonych usług - np. wydzielenie wind dla transportu chorych, osób dochodzących na leczenie i odwiedzających; stworzenie systemu ułatwiającego dostęp do obiektu dla osób niepełnosprawnych, np. winda zewnętrzna z wejściem bezpośrednio z ulicy; Przykładowe koszty kwalifikowalne dla 9.1 oraz 9.2

25 9)koszty promocji integralnie związane z realizacją projektu (do 10% wartości projektu nie więcej niż PLN). Przykładowe koszty kwalifikowalne dla 9.1 oraz 9.2

26 Finansowanie na poziomie działania

27 Dofinansowanie projektów Maksymalny poziom dofinansowania:  85% kosztów kwalifikowalnych dla projektów nie objętych pomocą publiczną  40% kosztów kwalifikowalnych dla projektów objętych pomocą publiczną  <85% kosztów kwalifikowalnych – luka w finansowaniu – dla projektów generujących dochody

28 100% 15 % Beneficjent Dofinansowanie RPO WSL 85 % Wydatki niekwalifikowaneWydatki kwalifikowane Projekt Montaż finansowy

29 Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny – system składania wniosków dla RPO WSL

30 Wniosek aplikacyjny

31 Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny  Element Systemu Informatycznego Wdrażania i Zarządzania RPO WSL  Narzędzie do opracowywania, drukowania i zgłaszania wniosków  Formularz on-line  Usprawnienie procesu naboru wniosków  Wszystkie informacje o statusie wniosku, wynikach oceny oraz postępach w rozpatrywania sprawy będą dostępne w tzw. „teczce projektu” Wniosek aplikacyjny

32 Schemat zgłoszenia wniosku 1.Zalogowanie się do SIWIZ (EWA), 2.Wypełnienie i zatwierdzenie formularza wniosku w module Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego, 3.Pobranie wersji PDF wniosku wraz z wygenerowaną sumą kontrolną, wydrukowanie oraz podpisanie wniosku, 4.Złożenie podpisanego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami (w 2 egzemplarzach) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

33 Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Wymagania Techniczne: 1.Przeglądarka WWW: - Mozilla Firefox w wersji co najmniej Internet Explorer w wersji co najmniej Przeglądarka PDF np. Adobe Acrobat Reader 3.Pozostałe wymagania techniczne opisano w dziale „EWA” na stronie region.pl

34 Przydatne materiały Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Uszczegółowienie RPO WSL Wytyczne do opracowania Studium Wykonalności

35 Urząd Marszałkowski Wydział Rozwoju Regionalnego Katowice, ul. Ligonia 46 Siedziba Katowice ul. Dąbrowskiego 23 tel Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego 9.2 Infrastruktura lecznictwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google