Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego 9.2 Infrastruktura lecznictwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego 9.2 Infrastruktura lecznictwa."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego Katowice, kwiecień 2008 r.

2 Plan prezentacji Działanie 9.1 i 9.2  Typy projektów  Beneficjenci  Kryteria wyboru projektów  Kwalifikowalność wydatków  Finansowanie na poziomie działania  Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

3 Priorytet IX – Zdrowie i rekreacja 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego 25,50 mln euro 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego 12,26 mln euro 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa 20,00 mln euro

4 Typy projektów Beneficjenci Działania 9.1 i 9.2

5 Lecznictwo zamknięte Jednostki ochrony zdrowia świadczące stacjonarne całodobowe usługi medyczne (szpitale, sanatoria)

6 Lecznictwo otwarte Jednostki ochrony zdrowia świadczące usługi medyczne z wyłączeniem stacjonarnych świadczeń całodziennych i całodobowych (jednostki podstawowej opieki zdrowotnej, grupowe lub indywidualne praktyki lekarskie i pielęgniarskie, poradnie specjalistyczne, przyszpitalne poradnie specjalistyczne zabiegowe i niezabiegowe, ambulatoryjne lub przyszpitalne ośrodki rehabilitacyjne).

7 Cel działań: wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa zamkniętego i lecznictwa otwartego. Typy projektów: 1.Przebudowa, rozbudowa i remont obiektów oraz pomieszczeń infrastruktury ochrony zdrowia, wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, w tym również w celu dostosowania ich do wymogów prawnych, przede wszystkim Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. 2.Modernizacja sprzętu medycznego, zakup nowej aparatury medycznej oraz prace remontowe wynikające z konieczności dostosowania pomieszczeń do użytkowania zakupionego sprzętu. Działanie 9.1 oraz 9.2

8 Typy projektów, c.d.: 3.Kompleksowe projekty informatyzacji ZOZ-ów, polegające na zakupie i wdrożeniu systemów poprawiających zarządzanie służbą zdrowia i jakość usług medycznych; wsparcie udzielane będzie w szczególności na inwestycje polegające na budowie sieci teleinformatycznych (także na potrzeby monitoringu wizyjnego) wraz z zakupem niezbędnego sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania, a także specjalistycznego oprogramowania medycznego. Działanie 9.1 oraz 9.2

9 Kwota wsparcia Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego – brak maksymalnej/ minimalne kwoty wsparcia Działanie 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego – maksymalna kwota wsparcia: 3 000 000 PLN (dla wszystkich typów projektu)

10 1.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 2.Publiczne oraz niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej świadczące usługi w publicznym systemie ochrony zdrowia. 3.Organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność w publicznym systemie ochrony zdrowia. 4.Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, prowadzące statutową działalność w publicznym systemie ochrony zdrowia. 5.Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, prowadzące działalność w publicznym systemie ochrony zdrowia. 6.Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt 1-6 reprezentowane przez lidera. Beneficjenci działania 9.1

11 1.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 2.Publiczne oraz niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej świadczące usługi w publicznym systemie ochrony zdrowia. 3.Organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność w publicznym systemie ochrony zdrowia. 4.Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, prowadzące statutową działalność w publicznym systemie ochrony zdrowia. 5.Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, prowadzące działalność w publicznym systemie ochrony zdrowia. 6.Grupowe lub indywidualne praktyki lekarskie i pielęgniarskie, prowadzące działalność w publicznym systemie ochrony zdrowia. 7.Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt 1-6 reprezentowane przez lidera. Beneficjenci działania 9.2

12 Warunki wnioskowania - NZOZ Wykazanie, że przynajmniej 50% przychodu jednostki za ubiegły rok obrachunkowy pochodzi ze sprzedaży usług Instytucji Finansującej Publiczne Świadczenia Zdrowotne (np. Narodowy Fundusz Zdrowia)

13 Kryteria wyboru projektów

14 Ocena formalna – kryteria formalne podstawowe Przykładowe kryteria:  Wnioskodawca jest uprawniony do składania wniosku  Zgodność okresu realizacji z okresem programowym  Zgodność ze Szczegółowym opisem priorytetów programu operacyjnego RPO WSL  Zgodność z linią demarkacyjną  Potwierdzenie zaplanowania przez beneficjenta odpowiedniego źródła finansowania

15 Przykładowe załączniki:  Studium Wykonalności  Wyciąg z dokumentacji technicznej poświadczony  Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane/na cele realizacji projektu  Statut beneficjenta lub inny dokument potwierdzający formę prawną beneficjenta  Oświadczenie o świadczeniu usług w publicznym systemie ochrony zdrowia Ocena formalna –kryteria formalne uszczegóławiajace – wymagane załączniki

16 Ocena formalna – kryteria formalno-merytoryczne Przykładowe kryteria:  Czy projekt jest zgodny z celami Programu i działania oraz czy jest opisany w sposób umożliwiający ocenę  Czy dokumentacja jest spójna  Czy analiza finansowa i ekonomiczna zostały sporządzone poprawnie  Poprawność ustalenia poziomu dofinansowania z uwzględnieniem przepisów dotyczących projektów generujących dochód  Czy koszty są kwalifikowalne  Czy Beneficjent deklaruje realizację projektu zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, zamówień publicznych, z innymi przepisami obowiązującymi w danym obszarze tematycznym RPO WSL

17 Ocena merytoryczna – kryteria ogólne – 0/1 Przykładowe kryteria:  Zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowanych  Realność wskaźników  Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu  Zdolność do utrzymania rezultatów projektu - trwałości rezultatów projektu

18 Przykładowe kryteria:  Stopień realizacji przez projekt celów Priorytetu, działania, URPO WSL  Stopień realizacji polityki równych szans, polityki ochrony środowiska, efektywności energetycznej  Stopień komplementarności z innymi przedsięwzięciami lub innymi podmiotami, realizującymi projekt  Stopień efektywności projektu (relacja nakład/rezultat) Ocena merytoryczna – kryteria zasadnicze podstawowe (punktowane)

19 Kryteria dla 9.1 oraz 9.2  Wpływ projektu na usprawnienie i/lub podniesienie jakości świadczenia usług medycznych  Innowacyjność projektu  Niezbędność planowanej inwestycji np. w odniesieniu do: prawidłowego wypełniania przez jednostkę jej zadań statutowych, dostosowania jednostki do wymogów prawa, planów i programów (rządowych i samorządowych) Ocena merytoryczna –kryteria zasadnicze specyficzne (punktowane)

20 Kwalifikowalność kosztów dla RPO WSL

21 Kwalifikowalność kosztów wydatek kwalifikowalny - spełniający warunki umożliwiające jego całkowite lub częściowe pokrycie środkami przeznaczonymi na realizację RPO WSL Za kwalifikowane mogą być uznane wyłącznie:  wydatki zgodne z Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL  wydatki niezbędne do realizacji celów projektu Rozpoczęcie kwalifikowalności:  1 stycznia 2007 r.  dla projektów objętych zasadami pomocy publicznej – wynika z zapisów właściwych rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego

22 Przykładowe koszty kwalifikowalne dla 9.1 oraz 9.2 1)prace przygotowawcze: koszty dokumentacji technicznej, studium wykonalności, map lub szkiców lokalnych sytuujących projekt, koszty przetargów przeprowadzonych przed rozpoczęciem właściwej realizacji projektu; 2)wymiana i zakup instalacji grzewczej i źródła ciepła oraz termomodernizacja i termoizolacja budynku tylko w ramach szerszego projektu; 3)dostosowaniem obiektu do przepisów przeciwpożarowych pod warunkiem, że stanowi to konieczny i uzasadniony (ekonomicznie i finansowo) element szerszej inwestycji polegającej na kompleksowym remoncie obiektu;

23 4)wydatki na wyposażenie w infrastrukturę techniczną pomieszczeń obiektu ochrony zdrowia, służącą ich przygotowaniu do pełnienia zgodnych z przeznaczeniem funkcji np. doprowadzenie gazów medycznych, zainstalowanie klimatyzacji, zamontowanie kolumn anestezjologicznych, zawieszeń do lamp medycznych; 5)wydatki związane z zakupem sprzętu i aparatury medycznej, będących przedmiotem projektu; 6)zakup sprzętu komputerowego i monitorującego w ramach szerzej zakrojonych prac, zmierzających do kompleksowej informatyzacji jednostki oraz poprawy bezpieczeństwa osób i mienia, znajdujących się na terenie zakładu; Przykładowe koszty kwalifikowalne dla 9.1 oraz 9.2

24 7)dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych pod warunkiem, ze jest to element szerzej zakrojonych prac; 8)wymiana lub remont dźwigów osobowych i towarowych pod warunkiem, że efektem takiej inwestycji jest zmiana lub stworzenie nowego systemu komunikacji pionowej, celem podniesienia jakości świadczonych usług - np. wydzielenie wind dla transportu chorych, osób dochodzących na leczenie i odwiedzających; stworzenie systemu ułatwiającego dostęp do obiektu dla osób niepełnosprawnych, np. winda zewnętrzna z wejściem bezpośrednio z ulicy; Przykładowe koszty kwalifikowalne dla 9.1 oraz 9.2

25 9)koszty promocji integralnie związane z realizacją projektu (do 10% wartości projektu nie więcej niż 250 000 PLN). Przykładowe koszty kwalifikowalne dla 9.1 oraz 9.2

26 Finansowanie na poziomie działania

27 Dofinansowanie projektów Maksymalny poziom dofinansowania:  85% kosztów kwalifikowalnych dla projektów nie objętych pomocą publiczną  40% kosztów kwalifikowalnych dla projektów objętych pomocą publiczną  <85% kosztów kwalifikowalnych – luka w finansowaniu – dla projektów generujących dochody

28 100% 15 % Beneficjent Dofinansowanie RPO WSL 85 % Wydatki niekwalifikowaneWydatki kwalifikowane Projekt Montaż finansowy

29 Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny – system składania wniosków dla RPO WSL

30 Wniosek aplikacyjny

31 Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny  Element Systemu Informatycznego Wdrażania i Zarządzania RPO WSL  Narzędzie do opracowywania, drukowania i zgłaszania wniosków  Formularz on-line  Usprawnienie procesu naboru wniosków  Wszystkie informacje o statusie wniosku, wynikach oceny oraz postępach w rozpatrywania sprawy będą dostępne w tzw. „teczce projektu” Wniosek aplikacyjny

32 Schemat zgłoszenia wniosku 1.Zalogowanie się do SIWIZ (EWA), 2.Wypełnienie i zatwierdzenie formularza wniosku w module Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego, 3.Pobranie wersji PDF wniosku wraz z wygenerowaną sumą kontrolną, wydrukowanie oraz podpisanie wniosku, 4.Złożenie podpisanego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami (w 2 egzemplarzach) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

33 Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Wymagania Techniczne: 1.Przeglądarka WWW: - Mozilla Firefox w wersji co najmniej 2.0. - Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0 2.Przeglądarka PDF np. Adobe Acrobat Reader 3.Pozostałe wymagania techniczne opisano w dziale „EWA” na stronie www.rpo.silesia- region.pl

34 Przydatne materiały Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013 Uszczegółowienie RPO WSL Wytyczne do opracowania Studium Wykonalności

35 Urząd Marszałkowski Wydział Rozwoju Regionalnego 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46 Siedziba 40-037 Katowice ul. Dąbrowskiego 23 tel. +48 32 77 40 163 awodniok@silesia-region.pl www.rpo.silesia-region.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego 9.2 Infrastruktura lecznictwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google