Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System zarządzania jakością szkoleń w oparciu o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno - Szkoleniowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System zarządzania jakością szkoleń w oparciu o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno - Szkoleniowych."— Zapis prezentacji:

1 System zarządzania jakością szkoleń w oparciu o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno - Szkoleniowych

2 Cele systemu zarządzania jakością w oparciu o MSUES zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjno - szkoleniowych oferowanych przez firmy szkoleniowe na terenie Małopolski; wsparcie instytucji oferujących usługi edukacyjno - szkoleniowe w rozwoju i uczeniu się organizacyjnym; identyfikowanie i popularyzowanie dobrych praktyk, wskazywanie kierunków rozwoju; zapewnienie transparentności funkcjonowania instytucji oferujących usługi edukacyjno – szkoleniowe.

3 Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno –Szkoleniowych jako narzędzie do zapewniania jakości kształcenia Standardy jako weryfikowalna „norma” jakości zostały wypracowane w WUP Kraków we współpracy z partnerami Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego (m.in. instytucjami szkoleniowymi, instytucjami zamawiającymi szkolenia). Standardy to innowacyjne narzędzie, które służy do oceny instytucji szkoleniowych. Wskaźniki spełnienia poszczególnych standardów stanowią kryteria oceny jakości szkoleń dla instytucji szkoleniowych, audytu zewnętrznego oraz audytu monitorującego ze strony WUP Kraków. Znak MSUES znajduje się na liście certyfikatów/akredytacji podlegających ocenie z urzędu na potrzeby rejestracji w Rejestrze Usług Rozwojowych.

4 Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno -Szkoleniowych USŁUGA ZARZĄDZANIE KADRA ORGANIZACJA

5 Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno -Szkoleniowych dostosowanie do potrzeb koncentracja na efektach uczenia się rzetelna treść i aktywizująca forma wsparcie w utrwalaniu efektów uczenia się systematyczne badanie rezultatów nadzór merytoryczny wiedza teoretyczna i praktyczna kompetencje społeczne i metodyczne ciągły rozwój wymiana wiedzy i dobrych praktyk rzetelna obsługa i organizacja komfortowe warunki pracy właściwe planowanie czasu pracy różnorodne pomoce i materiały reagowanie na trudności i zastrzeżenia określona strategia rzetelna informacja o usługach systemowe rozwiązania i procedury promowanie dobrych praktyk zgodność z regulacjami prawnymi

6 Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia Dbanie o wysoką jakość szkoleń w Małopolsce w oparciu o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno – Szkoleniowych Rejestr Usług Rozwojowych – PARP RPO Przedsiębiorcy mają do dyspozycji sprawdzone firmy szkoleniowe o przyjętym standardzie usługi Uczestnik szkolenia dobre szkolenie Firmy szkoleniowe większe znaczenie usług szkoleniowych wzrost konkurencyjności na rynku wyróżnienie usługi dobrej jakości

7 Ocena znaczenia spełniania wymagań Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych Zdaniem respondentów: najważniejszym warunkiem odniesienia sukcesu na rynku szkoleniowym jest zaangażowanie odpowiednich trenerów - najwyższą średnią ocen uzyskały 3 z 20 wymagań dotyczących trenerów (wiedza, praktyka zawodowa, sposób prowadzenia szkoleń); ważnym czynnikiem jest sprawna obsługa administracyjna szkoleń oraz komunikacja na linii trener - osoba odpowiedzialna za organizację szkoleń oraz precyzyjne zdefiniowanie oczekiwań uczestników każdego szkolenia.

8 Ocena trudności w kontekście Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych Najwięcej trudności sprawia firmom ze znakiem jakości MSUES: posiadanie w ofercie unikatowych tematów szkoleń, wysoka aktywność informacyjno-promocyjna, cykliczne podejmowanie działań doskonalących w zakresie sposobów prowadzenia szkoleń trenerzy potrafiący prowadzić szkolenia w sposób interesujący.

9 Ocena procesu spełniania wymagań Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych Zdaniem respondentów: wszystkie wymagania standardu są ważne, proces wdrożenia nie jest uciążliwy, standardy MSUES skutecznie budują świadomość narzędzi niezbędnych do osiągania przewag konkurencyjnych i rozwoju firmy. WAŻNE – większość wymagań MSUES nie zostało uznane za szczególnie trudne do spełnienia!

10 Jak uzyskać znak jakości MSUES? IV ETAP MONITORING III ETAP AUDYT II ETAP KONSULTACJE I ETAP SAMOOCENA

11 I ETAP - SAMOOCENA Jest to indywidualna i świadoma refleksja instytucji szkoleniowej, która w oparciu o wiedzę dotyczącą sposobów własnego działania, samodzielnie rozstrzyga, czy spełnia wymagania zdefiniowane w Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno - Szkoleniowych.

12 II ETAP - KONSULTACJE Spotkanie konsultanta z przedstawicielem instytucji szkoleniowej odbywające się w Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w uzgodnionym wcześniej terminie, możliwa jest również telefoniczna konsultacja lub przy użyciu Skype. Podczas spotkania następuje m.in. doprecyzowanie i wyjaśnienie zapisów standardów, które budzą wątpliwości, przedstawienie warunków systemu.

13 III ETAP - AUDYT Audyt zewnętrzny prowadzony jest przez uprawnioną instytucję audytującą wpisaną do Rejestru instytucji audytujących i audytorów, niezależny od audytowanej instytucji szkoleniowej. Jego celem jest uzyskanie obiektywnej i niezależnej oceny jakości usług edukacyjno – szkoleniowych świadczonych przez instytucję szkoleniową przy zastosowaniu wymagań zdefiniowanych w MSUES.

14 III ETAP - AUDYT W trakcie audytu będą prowadzone następujące działania: badanie dokumentacji (np. programy szkoleń, materiały szkoleniowe, raporty z ewaluacji szkoleń, dokumenty opisujące funkcjonowanie jednostki, dokumentacja dotycząca kadry szkoleniowej); wywiady indywidualne z członkami kadry zarządzającej wywiady grupowe i indywidualne z uczestnikami szkoleń i kadrą szkoleniową; obserwacja zajęć; obserwacja infrastruktury.

15 III ETAP - AUDYT Warunki jakie musi spełnić instytucja szkoleniowa, aby mogła być poddana audytowi: zrealizowanie zgodnie z MSUES co najmniej 6 usług edukacyjno – szkoleniowych; funkcjonowanie instytucji szkoleniowej zgodnie z MSUES przez co najmniej 3 miesiące przed audytem; co najmniej jedna usługa edukacyjno - szkoleniowa zaplanowana w okresie prowadzenia audytu (do obserwacji).

16 IV ETAP – MONITOROWANIE JAKOŚCI Instytucje szkoleniowe posiadające znak jakości MSUES (wpisane do Rejestru instytucji szkoleniowych posiadających znak jakości MSUES) poddawane będą monitorowaniu ze strony Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w zakresie jakości świadczonych usług - zbieranie i analiza informacji o zmianach zachodzących w instytucjach szkoleniowych oraz audytowi monitorującemu zgodność z MSUES. Znak jakości MSUES przyznawany jest na 3 lata – wymagana recertfikacja.

17 System zarządzania jakością szkoleń oparty na MSUES 1. MSUES to standard „skrojony na miarę” branży szkoleniowej. 2. Zweryfikowany w praktyce – standard ewaluowany od strony instytucji szkoleniowych, dysponentów szkoleń, klientów (przedsiębiorców), oceniony pozytywnie przez ekspertów. 3. Edukacja i rozwój rynku szkoleń – wdrożenie MSUES powoduje realne podnoszenie jakości, ma wymiar edukacyjny i rozwijający firmę w kierunku jakości. 4. Wysoka jakość procesu certyfikacyjnego - wymagania dotyczące kadry audytorów, wsparcie merytoryczne dla audytorów w zakresie specyfiki usług edukacyjno-szkoleniowych. 5. Monitorowanie zewnętrzne – monitorowanie prowadzone jest w sposób ciągły, w oparciu o reklamacje klientów i analizy ryzyka. Dotyczy firm szkoleniowych oraz firm audytujących. Założona jest również cykliczna aktualizacja standardów.

18 Kierunki rozwoju MSUES Firma szkoleniowa X RPO 10.3 KK (klienci indywidualni) RUR (MSUES) Usługa szkoleniowa X w standardzie MSUES Fundusz Pracy (KFS) Usługa szkoleniowa X w standardzie MSUES Projekty POWER i RPO Usługa szkoleniowa X w standardzie MSUES RPO 10.2.4 (szkolenia zawodowe) Usługa szkoleniowa X w standardzie MSUES RPO 8.4.1 – bony dla MŚP RUR (MSUES) Usługa szkoleniowa X w standardzie MSUES MSUES – zweryfikowana raz, poddana monitorowaniu wszystkich usług Dla klienta ta sama jakość niezależnie od źródła finansowania.

19 Dziękujemy za uwagę Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków tel. (12) 61 98 452, faks (12) 42 29 785 e-mail: jakosc@wup-krakow.pljakosc@wup-krakow.pl www.pociagdokariery.pl


Pobierz ppt "System zarządzania jakością szkoleń w oparciu o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno - Szkoleniowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google