Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SOJUSZ DLA PRACY F0607 Zastosowanie metody zarządzania cyklem projektu (PCM) do przygotowania i wdrażania projektu PIW EQUAL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SOJUSZ DLA PRACY F0607 Zastosowanie metody zarządzania cyklem projektu (PCM) do przygotowania i wdrażania projektu PIW EQUAL."— Zapis prezentacji:

1 SOJUSZ DLA PRACY F0607 Zastosowanie metody zarządzania cyklem projektu (PCM) do przygotowania i wdrażania projektu PIW EQUAL

2 PLAN PREZENTACJI podstawowe informacje o projekcie zaprezentowane zgodnie z metodyką PCM:  Analiza problemu  Analiza celów  Analiza strategii (w kontekście rezultatów)  Analiza interesariuszy ocena wykorzystania elementów metodyki PCM wnioski

3 SOJUSZ DLA PRACY Projekt PIW EQUAL w temacie F: wspieranie zdolności dostosowania się firm i pracowników do strukturalnych zmian gospodarczych oraz wspieranie wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii Sojusz dla pracy to partnerstwo związków zawodowych, pracodawców, organizacji pozarządowych, firm szkoleniowych, placówek akademickich Administratorem partnerstwa jest Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP

4 ANALIZA PROBLEMU (1) PROBLEM: wypadanie z rynku pracy osób w wieku 45 + Przyczyny dotyczące pracodawców:  niechęć do zatrudniania osób w wieku 45+  Niekorzystny stereotyp pracownika 45  mało efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi (brak strategii zarządzania wiekiem w organizacjach)  niedoszacowanie potencjału pracowników 45+ (ich doświadczenia, znajomości miejsca pracy, stabilnej sytuacji rodzinnej),  koszty pracy - przekonanie o wyższych kosztach pracy związanych z zatrudnianiem 45+.

5 ANALIZA PROBLEMU (2) PROBLEM: wypadanie z rynku pracy osób w wieku 45 + Przyczyny dotyczące pracowników:  obiektywnie niskie kwalifikacje w zakresie znajomości języków, obsługi komputera, nowoczesnego sprzętu biurowego i innych technologii stosowanych w zakładach pracy,  bariery psychiczne, tj. trudności w komunikacji i nawiązywaniu kontaktu, wycofanie, bierny stosunek do własnej kariery, obawa przed zmianami związanymi z przekwalifikowaniem się,  niska mobilność, w tym niska aktywność społeczna,  niechęć do uczenia się, niechęć do przekwalifikowania, podejście „chcę pracować w tym czego się nauczyłem/am przez lata”

6 ANALIZA PROBLEMU (3) PROBLEM: wypadanie z rynku pracy osób w wieku 45 + Przyczyny dotyczące metod aktywizacji osób 45+  doradcy zawodowi pracują głównie z bezrobotnymi (89% klientów to osoby bezrobotne – dane z 2003 roku),  system nie spełnia założenia prewencji bezrobocia,  zbyt mała liczba doradców zawodowych w stosunku do potrzeb (dane MGiP, Warszawa 2004),  doradcy nie mają możliwości indywidualnego podejścia do klienta,  skupienie uwagi na osobach młodszych – brak skutecznej polityki dotyczącej osób w wieku 45 lat i więcej.

7 CELE CEL BEZPOŚREDNI: Zapobieganie wypadaniu z rynku pracy osób 45+ CELE POŚREDNIE: zmiana psychologicznego nastawienia pracowników 45+ do podnoszenia własnych kwalifikacji, gł. w zakresie nowych technologii zmiana nastawienia pracodawców i związków zawodowych do szkolenia i zatrudniania osób 45+ wypracowanie nowego podejścia do roli pracowników 45+ w zakładach pracy (przy wykorzystaniu ich doświadczenia zawodowego) oraz: wzmocnienie współpracy partnerów społecznych

8 INTERESARIUSZE (1) Analiza w fazie inicjacji projektu (okres przygotowania wniosku o dofinansowanie) Analiza w fazie formułowania projektu (Działanie 1 )  część interesariuszy staje się partnerami projektu  część interesariuszy staje się beneficjentami projektu Re – analiza w trakcie wdrażania projektu (Działania 2)  Zmiany związane ze zmianami w strategii projektu (zmiany wychwycone w trakcie bieżącego monitoringu i ewaluacji)  Część interesariuszy staje się partnerami w Działaniu 3  Określenie grupy docelowej Działań upowszechniających (Działanie 2) i mainstreamingowych (Działanie 3)

9 INTERESARIUSZE (2) BENEFICJENCI osoby 45+ zagrożone bezrobociem, subiektywnie (poczucie niestabilności zatrudnienia) i obiektywnie (na wypowiedzeniu, z firm restrukturyzowanych) pracownicy sektora przemysłu lekkiego, służby zdrowia i organizacji pozarządowych podgrupa szczególnie narażona na wykluczenie - kobiety 45+

10 INTERESARIUSZE (3) GRUPA DOCELOWA DZIAŁAŃ UPOWSZECHNIAJĄCYCH I MAINSTREAMINGOWYCH instytucje szkoleniowe i organizacje pozarządowe urzędy pracy i administracja samorządowa - jobcoaching jako uzupełnienie działań urzędów pracy i samorządów lokalnych w przeciwdziałaniu i/lub likwidowaniu bezrobocia pracodawcy, działy HR firmy doradztwa personalnego – jobcoaching jako usługa dla innych podmiotów rynku pracy związki zawodowe – jobcoaching jako narzędzie prowadzenia dialogu społecznego

11 REZULTATY REZULTAT (mainstreamowany i upowszechniany w Działaniu 3): Zintegrowany model utrzymania na rynku pracy pracowników 45+, oparty na metodologii jobcoachingu REZULTATY „MIĘKKIE” I „TWARDE” Rezultaty działań projektowych, składające się na osiągnięcie celów pośrednich

12 NARZĘDZIA I TECHNIKI PCM (1) ANALIZA INTERESARIUSZY  Przydatna i wykorzystana ANALIZA PROBLEMU  W dużym stopniu określona w PO PIW EQUAL  Powinna być wykorzystana już na etapie inicjowania projektu ANALIZA CELÓW  Cele projektu vs cele partnerów  Problem odwrócenia następstwa logicznego, tj. „dopasowywanie” celów do działań ANALIZA STRATEGII  Dopasowywanie strategii do działalności partnerów

13 NARZĘDZIA I TECHNIKI PCM (2) MATRYCA LOGICZNA  Bardzo przydatna przy strukturalizowaniu celów, rezultatów i działań  Pozwala określić logikę zdarzeń (działanie → rezultat → cel)  Dobre narzędzie do kontroli przebiegu projektu i prowadzenia sprawozdawczości  Ale: niezrozumiała przez część partnerów  Zależna od rzetelnej analizy problemów i analizy celów WYKRES GANTTA  Trudny do zastosowania przy znacznych opóźnieniach w harmonogramie  Trudny do zastosowania w przypadku konieczności modyfikowania działań ze względu na ograniczenia budżetowe

14 WNIOSKI Metodyka PCM pozwala na…  Jasną strukturę działań, zmierzających do osiągnięcia rezultatów, składających się na osiągnięcie celów projektu  Cykliczną kontrolę realizacji projektu  Skupienie się na celach i rezultatach, a nie na działaniach …i dlatego  Szkolenia z PCM konieczne są już na etapie inicjowania projektów, lub bardzo wczesnym etapie formułowania projektów  Część pomocy technicznej powinna być skierowana na wzmacnianie potencjału przyszłych projektodawców i beneficjentów PO KL, w zakresie zarządzania projektami

15 Więcej informacji WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE: www.sojuszdlapracy.pl www.undp.org.pl KONTAKT: kamila.jezowska@undp.org.pl


Pobierz ppt "SOJUSZ DLA PRACY F0607 Zastosowanie metody zarządzania cyklem projektu (PCM) do przygotowania i wdrażania projektu PIW EQUAL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google