Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 ZACHODNIOPOMORSKA DEBATA O NADZORZE PEDAGOGICZNYM 2,3,6,7,9,10 czerwca 2016r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 ZACHODNIOPOMORSKA DEBATA O NADZORZE PEDAGOGICZNYM 2,3,6,7,9,10 czerwca 2016r."— Zapis prezentacji:

1 1 ZACHODNIOPOMORSKA DEBATA O NADZORZE PEDAGOGICZNYM 2,3,6,7,9,10 czerwca 2016r.

2 2 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM czerwiec 2016 rok

3 3 1)Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U.2015.1629) art. 92a-92t (wypoczynek dzieci i młodzieży) i art. 96a (przepisy karne) - dot. szkół/placówek niepublicznych zmiana w ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U.2015.1036) – art. 24 ust. 1a (dot. zwolnienia z opłaty za wydanie informacji o osobie - wypoczynek) 2)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.2016.452) dot. szkół/placówek niepublicznych 3)Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.35) – dot. m.in. wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, sieci szkół, likwidowania szkól/placówek,

4 4) Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U.2015.1942) – wydane na podstawie art. 20l uoso (Dz.U.2004.256.2572 ze zmianami) – m.in. terminy postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, składania dokumentów ustalone odrębnie dla poszczególnych typów szkół/placówek (załączniki od 1 do 6) 5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad opłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U.2015.1872) – dotyczy funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych (pałace młodzieży, MDK, międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej i inne), MOW, MOS, SOSW, SOW, OREW, bursa, DWDź.

5 6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U.2015.1873) – m.in. zmiany dot. zawodów: technik mechanizacji rolnictwa (311512), technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (311515), jeździec (516408), kierowca mechanik (832201) dot. szkół niepublicznych 7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U.2016.695) – w § 2 uchyla się ust. 2 dot. szkół niepublicznych 8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U.2016.339) – m.in. określa sposób przekazywania do jst, przez dyrektorów SP i GM informacji do ustalenia wysokości dotacji, tryby, terminy, sposoby rozliczania, wzory wniosków

6 9) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości czytelniczych (Dz.U.2015.1667) – uchwała nr 180/2015 RM z 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa; finansowe wspieranie organów prowadzących szkoły i placówki w realizacji rozwijania zainteresowań uczniów dot. szkół/placówek niepublicznych 10) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 (Dz.U.2015.2294) dot. szkół/placówek niepublicznych

7 11) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U.2015.1973) – m.in., jakie obszary pracy szkoły/placówki musi uwzględnić dyrektor określając potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli 12) Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.668 – wejście w życie 31 maja 2016 r.) – m.in. nawiązanie stosunku pracy (art. 10 ust. 5 – dodanie pkt 4a, dodanie ust. 8b); gratyfikacja pieniężna dla honorowego profesora oświaty (art. 31 ust.1); likwidacja godzin z art. 42 ust. 2 pkt 2; odpowiedzialność dyscyplinarna (Rozdział 10) dot. szkół/placówek niepublicznych Zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156 ze zmianami) – zatrudnianie nauczycieli do zajęć prowadzonych w ramach programów UE (art. 7e ust. 1 pkt 1 i 2) – informacje z KRK i centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych

8 13) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego (Dz.U.2016.741) 14) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.2016.485) – uchylenie w § 3 ustępu 2 (usunięcie zależności zachowania statusu placówki akredytowanej od ewaluacji zewnętrznej) dot. placówek niepublicznych

9 15) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23) – tekst jednolity – wersja obowiązująca od 7 stycznia 2016 r. 16) Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U.2016.64) – m.in. określa Polską Ramę Kwalifikacji, Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji 17) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ( Dz. U. 2016.787) – zaświadczenia, legitymacje, oceny z religii i etyki

10 PILOTAŻOWE WDROŻENIE PROGRAMOWANIA W EDUKACJI FORMALNEJ Wspólnie z Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Cyfryzacji i Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapraszamy wszystkie szkoły do udziału w Pilotażowym wdrożeniu programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach. Podstawowe informacje o Pilotażu: Czas pilotażu: 1 rok z możliwością przedłużenia do 3 lat Początek pilotażu: 1 września 2016 r. Uczestnicy pilotażu: każda szkoła może uczestniczyć w pilotażu Cel główny pilotażu: Sprawdzenie w praktyce szkolnej wprowadzenia programowania do szkół w formie innowacji pedagogicznej. Cele szczegółowe pilotażu: 1. Testowanie dostępnych rozwiązań wprowadzających nauczanie programowania do edukacji formalnej, w tym programów nauczania opartych na projekcie nowej podstawy programowej oraz rekomendowanie do powszechnego wdrożenia najskuteczniejszych metod i technik kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli; 2. Uruchomienie narzędzi wsparcia dla nauczycieli informatyki i edukacji wczesnoszkolnej ułatwiających samokształcenie, kształcenie wzajemne oraz inne formy doskonalenia zawodowego; 3. Przeprowadzenie przez szkoły innowacji pedagogicznej w zakresie nauczania programowania rozpoczynając od pierwszej i czwartej klasy szkoły podstawowej, pierwszej klasy gimnazjum i pierwszej klasy ponadgimnazjalnej. Innowacja pedagogiczna powinna być zaplanowana na 3 lata szkolne począwszy od 1 września 2016 r. Innowacja może być rozszerzona na pozostałe klasy danego etapu edukacyjnego. czerwiec 2016 rok

11 PILOTAŻOWE WDROŻENIE PROGRAMOWANIA W EDUKACJI FORMALNEJ Harmonogram Pilotażu: maj/czerwiec zorganizowanie wojewódzkich konferencji dotyczących wprowadzenia nauczania programowania do szkół – przedstawienie oferty dla szkół przez poszczególne podmioty współpracujące z wojewódzkimi koordynatorami ds. innowacji w edukacji do 15 czerwca zgłoszenia (akces) szkół do udziału w pilotażu do 30 czerwca uruchomienie platformy edukacyjnej dedykowanej nauczaniu programowania do 30 sierpnia zgłoszenia (akces) szkół do udziału w pilotażu – szkoły publiczne ustalenie listy szkół w poszczególnych województwach gotowych do udziału w pilotażu Szkoły i placówki publiczne do 15 czerwca 2016 r. zgłaszają akces uczestnictwa w Pilotażu w formie elektronicznej poprzez Formularz 1, a następnie jako innowację pedagogiczną do 30 sierpnia 2016 r. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych zgłaszają program autorski jako akces uczestnictwa w Pilotażu wyłącznie w formie elektronicznej poprzez Formularz 2. Wszystkie dokumenty i formularze znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie w zakładce Innowacje i eksperymenty oraz w zakładce Edukacja Informatyczna. czerwiec 2016 rok

12 PILOTAŻOWE WDROŻENIE PROGRAMOWANIA W EDUKACJI FORMALNEJ DANE KONTAKTOWE: TERESA KOSMACZEWSKA Zachodniopomorski koordynator ds. innowacji w edukacji tel.: 91 44 27 533 e-mail: tkosmaczewska@kuratorium.szczecin.pltkosmaczewska@kuratorium.szczecin.pl czerwiec 2016 rok

13 Peter Drucker „Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie”

14 ZACHODNIOPOMORSKA DEBATA O NADZORZE PEDAGOGICZNYM Ewaluacja zewnętrzna: wymagania wobec szkół raport jako źródło informacji ewaluacja zewnętrzna a podnoszenie jakości pracy szkoły

15 ZACHODNIOPOMORSKA DEBATA O NADZORZE PEDAGOGICZNYM Kontrola doraźna: protokół jako źródło informacji wydane zalecenia i ich wpływ na poprawę pracy szkoły

16 ZACHODNIOPOMORSKA DEBATA O NADZORZE PEDAGOGICZNYM Kontrola planowa: wykorzystanie arkusz kontroli i protokołu w planowaniu dalszej pracy przydatność tej formy nadzoru w pracy dyrektora szkoły

17 ZACHODNIOPOMORSKA DEBATA O NADZORZE PEDAGOGICZNYM Wspomaganie: jako źródło informacji w planowaniu nadzoru

18 ZACHODNIOPOMORSKA DEBATA O NADZORZE PEDAGOGICZNYM Proponowane zmiany w nadzorze pedagogicznym zewnętrznym

19 ZACHODNIOPOMORSKA DEBATA O NADZORZE PEDAGOGICZNYM Nadzór pedagogiczny wewnętrzny: nadzór dyrektora szkoły: kierunki polityki państwa czy autonomiczne decyzje szkoły ewaluacja wewnętrzna: konieczność czy potrzeba zakres kontroli wewnętrznej wspomaganie

20 ZACHODNIOPOMORSKA DEBATA O NADZORZE PEDAGOGICZNYM Proponowane zmiany w nadzorze pedagogicznym wewnętrznym

21 21 Procedury uzyskiwania pozytywnej opinii kuratora oświaty www.kuratorium.szczecin.pl zakładka: Szkolnictwo niepubliczne

22 22 Rodzaje wniosków składanych do kuratora oświaty o wydanie pozytywnej opinii: Wniosek A potwierdzającej spełnianie wymagań, o których mowa w art. 7 ust. 3, niezbędnych do nadania szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności. Wniosek B o przeprowadzenie kontroli i pozytywną opinię o spełnieniu wymagań określonych w art. 7 ust. 3 niezbędnych do nadania uprawnień szkoły publicznej szkole nie posiadającej uprawnień szkoły publicznej. Wniosek C potwierdzającą spełnianie wymagań, o których mowa w art. 7 ust. 3, niezbędnych dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, planującej rozpoczęcie kształcenia w nowym zawodzie lub zmianę formy kształcenia.

23 23 Osoby zajmujące się sprawami związanymi ze szkolnictwem niepublicznym: Kuratorium Oświaty w Szczecinie Władysław Sanocki tel.: 91 442 75 50 Monika Sadowska tel.: 91 442 75 39 Delegatura Kuratorium Oświaty w Koszalinie Anna Fikier tel.: 94 342 84 52


Pobierz ppt "1 ZACHODNIOPOMORSKA DEBATA O NADZORZE PEDAGOGICZNYM 2,3,6,7,9,10 czerwca 2016r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google