Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdańsk, 27 czerwca 2016 r. Cele wsparcia w ramach Działania 7.1. Zasoby ochrony zdrowia oraz Działania 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdańsk, 27 czerwca 2016 r. Cele wsparcia w ramach Działania 7.1. Zasoby ochrony zdrowia oraz Działania 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne w ramach."— Zapis prezentacji:

1 Gdańsk, 27 czerwca 2016 r. Cele wsparcia w ramach Działania 7.1. Zasoby ochrony zdrowia oraz Działania 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne w ramach RPO WP 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 7 ZDROWIE DZIAŁANIE 7.1. ZASOBY OCHRONY ZDROWIA PODDZIAŁANIE 7.1.1. ZASOBY OCHRONY ZDROWIA – MECHANIZM ZIT PODDZIAŁANIE 7.1.2. ZASOBY OCHRONY ZDROWIA DZIAŁANIE 7.2. SYSTEMY INFORMATYCZNE I TELEMEDYCZNE

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Zakres interwencji w ramach OP 7 ZDROWIE determinują w szczególności:  Zapisy Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r. (Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 – Umowa Partnerstwa)  Zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (m.in. Planowany zakres wsparcia, preferencje)  Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla obszaru zdrowia na lata 2014- 2020  Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020

4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Niezbędne dokumenty:  Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (SzOOP);  Zasady wdrażania RPO WP 2014-2020  Regulamin konkursu

5  Realizowane będą wyłącznie przedsięwzięcia wynikające z określonych w skali regionu deficytów i potrzeb zidentyfikowanych na podstawie analizy sytuacji demograficznej i epidemiologicznej, a także faktycznego zapotrzebowania oraz dostępności infrastruktury ochrony zdrowia, z uwzględnieniem map potrzeb zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia zgodnie z planem działań dla spełnienia warunku ex-ante 9.3, z zastrzeżeniem zasad opisanych w kierunkowych zasadach wyboru projektów  Finansowane będą wyłącznie projekty wynikające z map potrzeb zdrowotnych i zgodne z Planem działań w sektorze zdrowia akceptowanym przez Komitet Sterujący ds. koordynacji EFSI w sektorze zdrowia. Plan działań uwzględni inwestycje podejmowane ze środków krajowych oraz obejmie m.in. zasady wyboru projektów, listę potencjalnych przedsięwzięć realizowanych na poziomach krajowym i regionalnym oraz działania planowane do podjęcia na poziomie krajowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 DZIAŁANIE 7.1. ZASOBY OCHRONY ZDROWIA

6 Wsparcie regionalnej bazy szpitalnej prowadzącej specjalistyczne usługi zdrowotne w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych dotyczyć będzie przede wszystkim:  uporządkowania i rozwoju oddziałów kardiologicznych, neurologicznych, onkologicznych, pneumonologicznych, diabetologicznych,  poprawy dostępności do oddziałów z deficytami łóżek, w tym oddziałów chorób wewnętrznych, ośrodków opieki geriatrycznej, ośrodków opieki długoterminowej, ośrodków rehabilitacji, w szczególności kardiologicznej, neurologicznej i pneumonologicznej,  restrukturyzacji lecznictwa psychiatrycznego, w tym utworzenia sieci centrów zdrowia psychicznego,  utworzenia sieci referencyjnych placówek w zakresie oddziałów chirurgii urazowo- ortopedycznej. Dodatkowo wsparciem objęte będą przedsięwzięcia ukierunkowane na tworzenie poradni specjalistycznych m.in. w zakresie: diabetologii, onkologii, pneumonologii, gastroenterologii, endokrynologii, reumatologii i geriatrii. Planowana interwencja obejmie także rozwój ośrodków kompleksowej rehabilitacji oraz kompleksowej opieki długoterminowej, w szczególności opieki domowej (np.: w neurologii i pneumonologii). Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 DZIAŁANIE 7.1. ZASOBY OCHRONY ZDROWIA

7  Wszystkie podmioty ubiegające się o wsparcie muszą funkcjonować w publicznym systemie ubezpieczeń zdrowotnych  Interwencją objęte zostaną przedsięwzięcia zmierzające do przekształcenia regionalnego systemu zdrowia w system efektywny, trwały i dostępny  Wzmocnienie koordynacji pomiędzy różnymi poziomami opieki zdrowotnej, w tym zwiększenia zaangażowania podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 DZIAŁANIE 7.1. ZASOBY OCHRONY ZDROWIA

8 Typy projektów:  modernizacja i zakup specjalistycznej aparatury medycznej, sprzętu medycznego oraz wyposażenia obiektów ochrony zdrowia (z wyłączeniem wyrobów i produktów jednorazowego użytku) w celu podniesienia jakości usług medycznych,  rozbudowa i roboty budowlane (przebudowa, remont) w obiektach ochrony zdrowia (w tym, w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych) w powiązaniu z typem projektu nr 1,  utworzenie nowych/innych form udzielania świadczeń uzasadnione brakiem ciągłości i dostępności. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 DZIAŁANIE 7.1. ZASOBY OCHRONY ZDROWIA

9 Typy Beneficjentów:  publiczne i prywatne podmioty świadczące usługi zdrowotne i ich organy założycielskie,  jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,  związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,  organizacje pozarządowe, W przypadku projektów dot. wsparcia podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej Beneficjentami mogą być podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach PO IŚ. W przypadku pozostałych projektów Beneficjentami mogą być podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:  samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,  przedsiębiorcy,  jednostki budżetowe,  lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 DZIAŁANIE 7.1. ZASOBY OCHRONY ZDROWIA

10 Wskaźniki:  Produktu Liczba wspartych podmiotów leczniczych Liczba nowo zakupionego wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego  Rezultatu Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 DZIAŁANIE 7.1. ZASOBY OCHRONY ZDROWIA

11 Informacje dodatkowe:  Planowany termin ogłoszenia naboru – III kw. 2016 r.  Dostępna alokacja:  Poddziałanie 7.1.2. Zasoby ochrony zdrowia wsparcie UE ogółem wynosi 53 254 071 EURO  Minimalna wartość projektu – 2 mln PLN  Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR – 85%  Instrument elastyczności – 5% kosztów kwalifikowalnych projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 DZIAŁANIE 7.1. ZASOBY OCHRONY ZDROWIA

12  Wsparcie dotyczyć będzie przedsięwzięć umożliwiających wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia (wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą) z zakresu: tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, katalogu zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia. Realizowane w tym zakresie projekty powinny również umożliwiać rozwój usług telemedycznych  Projekty polegające na dostosowaniu systemów informatycznych do wymiany informacji z Systemem Informacji Medycznej będą weryfikowane pod kątem komplementarności oraz niedublowania funkcjonalności przewidzianych w krajowych platformach Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 DZIAŁANIE 7.2. SYSTEMY INFORMATYCZNE I TELEMEDYCZNE

13  W ramach Działania 7.2. zrealizowane zostanie przedsięwzięcie strategiczne zidentyfikowane w ramach RPS w zakresie ochrony zdrowia, dotyczące wdrożenia systemów e-zdrowia w podmiotach leczniczych świadczących specjalistyczne usługi zdrowotne, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa pt.: Pomorskie e-Zdrowie  Tryb konkursowy dla projektów komplementarnych z w/w przedsięwzięciem Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 DZIAŁANIE 7.2. SYSTEMY INFORMATYCZNE I TELEMEDYCZNE

14 Typy projektów:  wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą z zakresu: tworzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin (w tym usługi zdalnej rejestracji przez Internet), platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, monitorowania zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia  budowa, rozwój i wdrożenie usług telemedycznych w szczególności telediagnostyki, telekonsultacji, telerehabilitacji i teleopieki Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 DZIAŁANIE 7.2. SYSTEMY INFORMATYCZNE I TELEMEDYCZNE

15 Typy Beneficjentów:  publiczne i prywatne podmioty świadczące usługi zdrowotne i ich organy założycielskie,  jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,  związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,  organizacje pozarządowe. Wskaźniki: Produktu Liczba podmiotów leczniczych, w których wdrożono usługę publiczną udostępnianą on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3-dwustronna interakcja Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 DZIAŁANIE 7.2. SYSTEMY INFORMATYCZNE I TELEMEDYCZNE

16 Informacje dodatkowe:  Planowany termin ogłoszenia naboru – III kw. 2016 r.  Dostępna alokacja:  Działanie 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne wsparcie UE ogółem wynosi 6 371 264 EURO  Minimalna wartość projektu – nie dotyczy  Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR – 85%  Instrument elastyczności – 5% kosztów kwalifikowalnych projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 DZIAŁANIE 7.2. SYSTEMY INFORMATYCZNE I TELEMEDYCZNE

17 Dziękuję za uwagę. www.rpo.pomorskie.eu


Pobierz ppt "Gdańsk, 27 czerwca 2016 r. Cele wsparcia w ramach Działania 7.1. Zasoby ochrony zdrowia oraz Działania 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google