Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowa perspektywa finansowa – wyzwania i szanse dla wzmocnienia ochrony zdrowia w latach 2014-2020 Michał Kępowicz Ministerstwo Zdrowia Wrocław, 3 września.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowa perspektywa finansowa – wyzwania i szanse dla wzmocnienia ochrony zdrowia w latach 2014-2020 Michał Kępowicz Ministerstwo Zdrowia Wrocław, 3 września."— Zapis prezentacji:

1 Nowa perspektywa finansowa – wyzwania i szanse dla wzmocnienia ochrony zdrowia w latach 2014-2020 Michał Kępowicz Ministerstwo Zdrowia Wrocław, 3 września 2015 r.

2 PLAN PREZENTACJI 1.Krajowe ramy strategiczne. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 – dokument kierunkowy dla wykorzystania środków z FE. 2.Wyzwania i szanse - obszary wsparcia w ochronie zdrowia uzgodnione z Komisją Europejską. 3. Rekomendacje dla IZ RPO w zakresie wdrażania EFSI w ochronie zdrowia

3 Krajowe ramy strategiczne. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne Rozdział 6.2. Narzędzia implementacji celów operacyjnych na lata 2014-2020

4 Wyzwania i szanse - obszary wsparcia 1.Wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia (POIŚ i RPO) 2.Rozwój Programów Polityki Zdrowotnej (POWER i RPO) 3.Wsparcie deinstytucjonalizacji w ochronie zdrowia (POWER i RPO) 4.Wsparcie kształcenia kadr medycznych (POWER) 5.Wsparcie informatyzacji w ochronie zdrowia (POPC i RPO) 6.Wsparcie badań i innowacji w ochronie zdrowia (POIR i 7.Wsparcie poprawy jakości i efektywności w ochronie zdrowia

5 Rozwój infrastruktury systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PO IŚ) utworzenie nowych SOR, wsparcie istniejących SOR, utworzenie nowych Centrów Urazowych, modernizacja istniejących CU, budowa lub remont całodobowych lotnisk lub lądowisk dla śmigłowców, wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Wyzwania i szanse - obszary wsparcia

6 Rozwój infrastruktury ponadregionalnej (PO IŚ) wsparcie ponadregionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych: na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, zaburzeniom psychicznym i zaburzeniom zachowania, chorobom układu kostno-stawowo- mięśniowego, chorobom układu oddechowego; w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci Wyzwania i szanse - obszary wsparcia

7 Rozwój infrastruktury regionalnej (RP0) Wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych: na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom, układu krążenia, nowotworowym, zaburzeniom psychicznym i zaburzeniom zachowania, chorobom układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorobom układu oddechowego ukierunkowanych na specyficzne dla regionu grupy chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci Wsparcie podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej Wyzwania i szanse - obszary wsparcia

8 Rozwój Programów Polityki Zdrowotnej Programy polityki zdrowotnej o charakterze ponadregionalnym (PO WER) Etapy prac: IV kwartał 2015 r. 1.Opracowanie w ramach projektu pozakonkursowego we współpracy z ekspertami 15 programów polityki zdrowotnej 2.Opinia AOTMiT 2016 r. Rok profilaktyki 3. Wdrażanie w ramach projektu konkursowego 15 programów profilaktyki zdrowotnej Wyzwania i szanse - obszary wsparcia

9 Rozwój Programów Polityki Zdrowotnej Programy polityki zdrowotnej o charakterze ponadregionalnym (PO WER) 1.nowotwory płuc; 2.nowotwory skóry; 3.nowotwory głowy i szyi; 4.nowotwory - programy badań genetycznych; 5.przewlekła obturacyjna choroba płuc; 6.choroby układu sercowo- naczyniowego: 7.choroby naczyń mózgowych 8.nadciśnienie tętnicze 9. miażdżyca tętnic; 10.reumatoidalne zapalenie stawów; 11.choroby kręgosłupa; 12.Osteoporoza; 13. psychozy; 14.zaburzenia depresyjne; 15.zaburzenia odżywiania na podłożu psychicznym. Wyzwania i szanse - obszary wsparcia

10 2.2. Programy polityki zdrowotnej o charakterze regionalnym (RPO) wdrożenie projektów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu wdrożenie programów rehabilitacji medycznej ułatwiających powroty do pracy wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i raka piersi programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych

11 3. Wsparcie deinstytucjonalizacji w ochronie zdrowia (PO WER i RPO) Projekty dedykowane deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, w szczególności poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi) np. Dzienne domy opieki medycznej Wyzwania i szanse - obszary wsparcia

12 4. Wsparcie kształcenia kadr medycznych (PO WER) 4.1. Wsparcie kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów: Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej, kształcenie specjalizacyjne lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno- demograficznych kraju, kształcenie podyplomowe lekarzy realizowane w innych formach niż specjalizacje Wyzwania i szanse - obszary wsparcia

13 4.2. Wsparcie kształcenia pielęgniarek i położnych: Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno- demograficznymi Wyzwania i szanse - obszary wsparcia

14 4.3. Wsparcie kształcenia w innych zawodach mających zastosowanie w ochronie zdrowia: doskonalenie zawodowe pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w obszarach ważnych dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno–demograficznych, szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia Wyzwania i szanse - obszary wsparcia

15 5. Wsparcie informatyzacji w ochronie zdrowia (PO PC i RPO) upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, upowszechnienie wykorzystania telemedycyny, upowszechnienie wykorzystania systemów rejestrowych i systemów klasyfikacji medycznych, udostępnianie informatycznych narzędzi wsparcia efektywnego zarządzania systemem ochrony zdrowia, poprawa kompetencji cyfrowych świadczeniodawców i świadczeniobiorców Wyzwania i szanse - obszary wsparcia

16 6. Wsparcie badań i innowacji w ochronie zdrowia (PO IR i RPO) wsparcie przedsiębiorstw rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R w obszarze medycyny i farmacji, które planują realizację projektów badawczo-rozwojowych samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, w tym z innymi przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi; wsparcie przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia procesu komercjalizacji wyników prac B+R z obszaru medycyny i farmacji; wsparcie dla tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw działających w obszarze innowacji medycznych i farmaceutycznych, poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług; wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w udziale w programach międzynarodowych, takich jak Horyzont 2020 czy COSME; Wsparcie inwestycji w nowoczesną infrastrukturę badawczą m.in. poprzez wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych, rozwój kadr sektora B+R. Wyzwania i szanse - obszary wsparcia

17 7. Wsparcie poprawy jakości i efektywności w ochronie zdrowia (PO WER) działania projakościowe dedykowane szpitalom i POZ, przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do sytemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK), wsparcie tworzenia map potrzeb zdrowotnych, działania na rzecz rozwoju dialogu społecznego poprzez m.in. wsparcie współpracy administracji systemu ochrony zdrowia z organizacjami pacjenckimi. Wyzwania i szanse - obszary wsparcia

18 Fundusze strukturalne na rzecz ochrony zdrowia w latach 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) PO WER Instytucja Zarządzająca – MIiR Instytucja Pośrednicząca – MZ EUR 4 690 000 000, z czego na obszar zdrowia ok EUR 357 354 115 RPO Instytucja Zarządzająca – UM EUR 31 276 897 550, z czego na obszar zdrowia ok EUR 2 000 000 000 PO IŚ Instytucja Zarządzająca – MIiR Instytucja Pośrednicząca – MZ EUR 32 266 939 058 EUR, z czego na obszar zdrowia ok EUR 555 888 252

19 Komitet Sterujący - Plan działań w sektorze zdrowia konkursy projekty pozakonkursowe konkursy POWER POIŚ RPO

20 Rekomendacje dla IZ RPO konkursy projekty pozakonkursowe konkursy PWER POIŚ RPO Promowane będą projekty: efektywne kosztowo i realizowane przez podmioty, które wykazują największą efektywność finansową, przewidujące działania konsolidacyjne i inne formy współpracy podmiotów leczniczych, a także działania w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji wewnątrz podmiotów leczniczych, w celu maksymalizacji wykorzystania infrastruktury, w tym sąsiadującej, oraz stopnia jej dostosowania do istniejących deficytów.

21 Rekomendacje dla IZ RPO konkursy projekty pozakonkursowe konkursy PWER POIŚ RPO E-zdrowie: Projekty polegające na dostosowaniu systemów informatycznych świadczeniodawców do wymiany z Systemem Informacji Medycznej będą weryfikowane pod kątem komplementarności oraz nie dublowania funkcjonalności przewidzianych w krajowych platformach (P1 i P2); Komisja Europejska zaakceptowała wyjątki od obowiązku stosowania map potrzeb zdrowotnych, pod warunkiem brania pod uwagę innych adekwatnych danych, w odniesieniu do (zakres RPO): projektów finansowanych z EFS – co oznacza natychmiastową możliwość ich uruchamiania i certyfikowania środków; Inwestycji na poziomie POZ i AOS odnoszących się do opieki koordynowanej, której właściwe rozumienie na potrzeby tych inwestycji zostało doprecyzowane w Policy Paper. Niemniej po udostępnieniu map potrzeb dla POZ i AOS inwestycje dla ww. szczebli systemu opieki zdrowotnej będą wybierane z użyciem informacji dostępnych w adekwatnych mapach; Wsparcia podmiotów opieki długoterminowej, geriatrycznej, hospicyjnej oraz paliatywnej, o ile nie stoi to w sprzeczności z warunkami wynikającymi z UP i właściwych RPO (derogacja nie obejmuje wsparcia na rzecz szpitali w ww. obszarach oraz musi uwzględniać rozróżnienie pomiędzy infrastrukturą społeczną a zdrowotną, jak również uwzględniać zasady deinstytucjonalizacji; !

22 Rekomendacje dla IZ RPO konkursy projekty pozakonkursowe konkursy PWER POIŚ RPO W obszarze lecznictwa szpitalnego uzgodniono możliwość rozpoczęcia prac przygotowawczych do realizacji wsparcia, w szczególności zatwierdzenia kryteriów oceny projektów przez Komitety Monitorujące właściwe programy operacyjne (z uwzględnieniem roli Komitetu Sterującego), przed udostępnieniem map potrzeb zdrowotnych. Ustalono także możliwość rozpoczęcia realizacji inwestycji w tym obszarze na własne ryzyko beneficjenta w sytuacji braku udostępnionych map potrzeb zdrowotnych w danym obszarze – w przypadku, gdy inwestycja nie będzie zgodna z mapami potrzeb, poniesione koszty nie będą mogły być certyfikowane/refundowane ze środków UE; Uzgodniono możliwość rozpoczęcia realizacji inwestycji (w szczególności dotyczących lecznictwa szpitalnego) wraz z chwilą udostępnienia map potrzeb zdrowotnych w danym obszarze epidemiologicznym i potwierdzenia zgodności projektu z mapami (rozpoczynając od kardiologii i onkologii, poprzez kolejne grupy chorób) w tym mieści się m. in. wydawanie rekomendacji do kryteriów wyboru przez Komitet Sterujący, ogłaszanie konkursów, podpisywanie umów, certyfikacja wydatków; W przypadku współfinansowania programów profilaktycznych przez EFSI, rekomendacje AOTMiT są zobowiązujące i muszą zostać wdrożone przez rozpoczęciem wdrażania tych programów.

23 Rekomendacje dla IZ RPO konkursy projekty pozakonkursowe konkursy PWER POIŚ RPO W roku 2015 oraz 2016 (do momentu opracowania właściwych map potrzeb zdrowotnych) DFE MZ proponuje rozpocząć realizację projektów w obszarze ochrony zdrowia na poziomie regionalnym (RPO) w poniższych obszarach: E-zdrowie (upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, telemedycyny) Deinstytucjonalizacja opieki Inwestycje w zakresie POZ i AOS dot. opieki koordynowanej Wsparcie podmiotów opieki długoterminowej, geriatrycznej, hospicyjnej oraz paliatywnej (uwzględniające zasady deinstytucjonalizacji) Programy profilaktyczne (nowotwory: jelita grubego, szyjki macicy, piersi) Programy: - rehabilitacji leczniczej; - ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, - specyficzne dla regionu (wykraczające poza 5 głównych grup chorób); - Wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych Propozycja MZ odnośnie rozpoczęcia realizacji projektów w ochronie zdrowia na poziomie regionalnym

24 Dziękuję za uwagę! Michał Kępowicz Ministerstwo Zdrowia Departament Funduszy Europejskich


Pobierz ppt "Nowa perspektywa finansowa – wyzwania i szanse dla wzmocnienia ochrony zdrowia w latach 2014-2020 Michał Kępowicz Ministerstwo Zdrowia Wrocław, 3 września."

Podobne prezentacje


Reklamy Google