Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości uzyskania wsparcia dla obszaru zdrowia ze środków RPO WO 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości uzyskania wsparcia dla obszaru zdrowia ze środków RPO WO 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości uzyskania wsparcia dla obszaru zdrowia ze środków RPO WO 2014-2020

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

3 Działania ukierunkowane na instytucje ochrony zdrowia w ramach RPO WO 2014-2020:  7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej  8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych  10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu

4 4 Działanie 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej Działanie 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej

5 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej Typy projektów: 1.Profilaktyka raka szyjki macicy, w tym:  usługi zdrowotne - test DNA na występowanie wirusa HPV,  działania informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy, w tym edukacja prozdrowotna o charakterze regionalnym i/lub lokalnym polegająca na zachęcaniu do skorzystania z badań. 2.Profilaktyka raka jelita grubego, w tym:  usługi zdrowotne - badanie kolonoskopowe,  działania informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki raka jelita grubego, w tym edukacja prozdrowotna o charakterze regionalnym i/lub lokalnym polegająca na zachęcaniu do skorzystania z badań.

6 3.Profilaktyka raka piersi, w tym:  działania informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki raka piersi, w tym edukacja prozdrowotna o charakterze regionalnym i/lub lokalnym polegająca na zachęcaniu do skorzystania z badań. 4.Usługi zdrowotne z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiające powrót do pracy:  rehabilitacja po wypadkach i zabiegach,  rehabilitacja po intensywnej opiece anestezjologicznej,  rehabilitacja po przebyciu ciężkich chorób (zwłaszcza chorób układu krążenia, układu oddechowego oraz chorób reumatologicznych). 5.Szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji medycznej skierowane m.in. do podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne.

7 6.Opracowanie i wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym m.in.:  rozszerzenie katalogu badań profilaktycznych,  działania informacyjno-szkoleniowe skierowane w szczególności do lekarzy medycyny pracy, lekarzy orzeczników i POZ, psychologów, pracowników PIP i BHP,  działania informacyjno-edukacyjne, w tym edukacja prozdrowotna.

8 Beneficjent w ramach Działania 7.4 - kto może nim zostać? 1.podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia (publiczne i prywatne), 2.organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, 3.pozostałe podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

9 9 Warunki finansowe Minimalna wartość projektu: 100 000 PLN Minimalna wartość projektu: 100 000 PLN Projekty dotyczące realizacji programów profilaktycznych (rak szyjki macicy i rak piersi) przez podmioty publiczne Projekty dotyczące realizacji programów profilaktycznych (rak szyjki macicy i rak piersi) przez podmioty publiczne Maksymalny poziom dofinansowania: 85% Minimalny wkład własny: 15% Pozostałe projekty : poziom dofinansowania 95 % wkład własny 5 % Pozostałe projekty : poziom dofinansowania 95 % wkład własny 5 %

10 10 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej Instytucja ogłaszająca konkurs Nabór wniosków Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego II-III kwartał 2016 r. II kwartał 2017 r. I kwartał 2019 r.

11 11 Dokumenty Kontakt Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu ul. Barlickiego 17, Opole tel.: 77/44 04 720,721,722 e-mail: info@opolskie.plinfo@opolskie.pl 1.SZOOP EFS*, wersja nr 9, marzec 2016 r. 2.www.rpo.opolskie.plwww.rpo.opolskie.pl * Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej

12 12 Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

13 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Typy projektów: Choroby cywilizacyjne Działania zapobiegające chorobom cywilizacyjnym (w tym informacyjno-edukacyjne) w ramach nadwagi, otyłości i cukrzycy, skierowane do dzieci w wieku 6-18 lat oraz osób w wieku 45-65 lat  usługi/pakiety usług w zakresie prawidłowego żywienia świadczone w ramach profilaktyki lub zwalczania skutków nadwagi, otyłości i cukrzycy, w tym badania diagnozujące choroby metaboliczne,  usługi/pakiety usług w zakresie aktywizacji ruchowej w ramach profilaktyki lub zwalczania skutków nadwagi, otyłości i cukrzycy, w tym rehabilitacja zdiagnozowanych osób otyłych,  usługi/pakiety usług medycznych świadczonych w formie ambulatoryjnej/ośrodka dziennego,  poradnictwo/szkolenia w ramach profilaktyki lub zwalczania skutków nadwagi, otyłości i cukrzycy.

14 Opieka nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami 2.Rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, w zakresie m.in.:  wsparcia działalności lub tworzenia nowych dziennych domów opieki medycznej, zgodnie ze standardem wypracowanym w ramach POWER lub innych form opieki,  wdrożenia na poziomie lokalnym rozwiązań z zakresu koordynacji realizacji usług medycznych,  wsparcia działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki medycznej, w tym długoterminowej medycznej opieki domowej,  zapewnienia opieki medycznej w zastępstwie za opiekunów faktycznych,

15  teleopieki medycznej,  zwiększenia dostępu do usług poprzez zapewnienie niezbędnego transportu,  podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi zdrowotne dotyczące form zdeinstytucjonalizowanych. 3.Rozwój działań wpływających na poprawę stanu zdrowia osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami:  rehabilitacja ruchowa, psychiatryczna i logopedyczna,  zwiększenie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego poprzez tworzenie wypożyczalni sprzętu, w tym szkolenia/doradztwo w połączeniu z nauką ich obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystania,  wsparcie psychologiczne i/lub szkolenia dla opiekunów faktycznych w zakresie opieki medycznej.

16 Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem w zakresie:  opieki neonatologicznej,  zwiększenia bezpieczeństwa porodu oraz opieki poporodowej w celu zwiększenia jakości życia matki i dziecka,  szczepień dzieci do drugiego roku życia (np. pneumokoki),  diagnostyki i leczenia chorób rozwojowych i wrodzonych noworodków, niemowląt i dzieci,  wczesnego wykrywania wad wrodzonych i rozwojowych,  mobilnej opieki okołoporodowej,

17  promocji zdrowia, zdrowego żywienia i edukacji zdrowotnej,  podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi zdrowotne dotyczące form zdeinstytucjonalizowanych.

18 W celu efektywnego wydatkowania środków planuje się podział województwa opolskiego na 3 obszary, dla których w regulaminie konkursu zostanie wyodrębniona pula alokacji. obszaru północnego (powiaty: kluczborski, brzeski, namysłowski, oleski), obszaru środkowego (powiaty: opolski, grodzki-miasto Opole, nyski, prudnicki), obszaru południowego (powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, strzelecki). Intencją wprowadzenia takiego podejścia było zagwarantowanie równego dostępu do wsparcia wszystkim mieszkańcom województwa, co odpowiada celowi tematycznemu 9 - Wyrównywanie dysproporcji w dostępie do usług publicznych, w tym zdrowotnych. Podział regionalny województwa przy realizacji programu kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem

19 Beneficjent w ramach Działania 8.1 - kto może nim zostać?  podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej  podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia – publiczne i prywatne  podmioty ekonomii społecznej  organizacje pozarządowe

20 Grupa docelowa 1.Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 2.Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 3.Mieszkańcy regionu w zakresie zapobiegania chorobom cywilizacyjnym 4.Noworodki i dzieci w zakresie opieki nad matka i dzieckiem 5.Kobiety w ciąży i w okresie połogu w zakresie opieki nad matką i dzieckiem 6. Personel służb świadczących usługi zdrowotne

21 21 Warunki finansowe Minimalny wkład własny : 5,5 % Maksymalny poziom dofinansowania : 94, 5% Minimalna wartość projektu: 100 000 PLN Minimalna wartość projektu: 100 000 PLN

22 22 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Instytucja ogłaszająca konkurs Nabór wniosków Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego I kwartał 2016 r. (zakres: opieka nad osobami starszymi, w tym niepełnosprawnymi) II kwartał 2016 r. (zakres: choroby cywilizacyjne) IV kwartał 2016 r. (zakres: opieka nad matką i dzieckiem) III kwartał 2017 r. I kwartał 2018 r. I kwartał 2020 r.

23 23 Dokumenty Kontakt Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu ul. Barlickiego 17, Opole tel.: 77/44 04 720,721,722 e-mail: info@opolskie.plinfo@opolskie.pl 1.SZOOP EFS, wersja nr 9, marzec 2016 r. 2.www.rpo.opolskie.plwww.rpo.opolskie.pl 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

24 24 Poddziałanie 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu Poddziałanie 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu

25 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu Typy projektów: Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie:  w celu poprawy ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem  w celu poprawy ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym osobami z niepełnosprawnościami  podnoszące wydajność leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych  podnoszące wydajność usług medycznych w zakresie anestezjologii oraz intensywnej terapii.

26 W przypadku projektów dotyczących wsparcia podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej:  jednostki wykonujące działalność leczniczą,  jednostki udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem tych, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach PO IŚ 2014-2020 (wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne). Beneficjent - kto może nim zostać?

27 W przypadku pozostałych projektów - podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj.:  publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym m.in. Jednostki budżetowe,  przedsiębiorcy,  lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej (z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach PO IŚ 2014- 2020 - wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne).

28 1.Projekty będą kwalifikowalne jeśli są zgodne z Planem Działań na rok 2016 w sektorze zdrowia, uzgodnionym przez Komitet Sterujący. 2.Realizowane wsparcie będzie bazować na obecnej infrastrukturze i będzie służyć poprawie wydajności oraz zaspokojeniu lepszego dostępu do usług medycznych. 3.W przypadku poszerzenia działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą, wymagane będzie zobowiązanie do posiadania umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji projektu. Limity i ograniczenia dotyczące wdrażania

29 4. Wspierane będą wyłącznie inwestycje zweryfikowane na podstawie zidentyfikowanych deficytów i potrzeb uwzględniających sytuację demograficzną i epidemiologiczną (odpowiednio identyfikowaną na poziomie województwa – w zależności od specyfiki podmiotu leczniczego i oferowanych przez niego usług) oraz faktycznego zapotrzebowania i dostępności infrastruktury ochrony zdrowia na danym obszarze z wykorzystaniem map zdrowotnych 5.Wydatki ponoszone w ramach projektów dotyczących infrastruktury w zakresie opieki szpitalnej (w tym przygotowanie i ponoszenie w ich ramach wydatków) mogą być certyfikowane po wprowadzeniu map potrzeb w dziedzinie medycyny oraz rodzaju świadczeń zbieżnym tematycznie z zakresem danego projektu.

30 6. Inwestycje dotyczące infrastruktury w kontekście opieki koordynowanej mające na celu wzmocnienie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz środowiskowych form opieki (zarówno w kontekście deinstytucjonalizacji oraz tworzenia środowiskowych form opieki) mogą być współfinansowane od razu po przyjęciu przez Komitet Sterujący Planu Działań (bez mapy potrzeb), pod warunkiem, że diagnoza lub dane w dostępnych rejestrach umożliwiają weryfikację zasadności ich realizacji. 7. Inwestycje polegające na dostosowaniu istniejącej infrastruktury do obowiązujących przepisów będą kwalifikowalne pod warunkiem, że ich realizacja będzie uzasadniona z punktu widzenia poprawy efektywności (w tym kosztowej) i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

31 8. Promowane będą projekty wspierające przeniesienie akcentów z usług wymagających hospitalizacji na rzecz POZ i AOS, jak również wspierające rozwój opieki koordynowanej, z uwzględnieniem środowiskowych form opieki. 9. Promowane będą projekty: efektywne kosztowo i realizowane przez podmioty, które wykazują największą efektywność finansową, przewidujące działania konsolidacyjne i inne formy współpracy podmiotów leczniczych, a także działania w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji wewnątrz podmiotów leczniczych, w celu maksymalizacji wykorzystania infrastruktury, w tym sąsiadującej, oraz stopnia jej dostosowania do istniejących deficytów.

32 32 Minimalny wkład własny : 15% Maksymalny poziom dofinansowania : 85% Warunki finansowe

33 33 Instytucja ogłaszająca konkurs Nabór wniosków Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego I kwartał 2017 r. IV kwartał 2019 r. 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu

34 34 Dokumenty Kontakt Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu ul. Barlickiego 17, Opole tel.: 77/44 04 720,721,722 e-mail: info@opolskie.plinfo@opolskie.pl 1.SZOOP EFS, wersja nr 9,marzec 2016 r. 2.SZOOP EFRR, wersja nr 10, marzec 2016 r. 3.www.rpo.opolskie.plwww.rpo.opolskie.pl

35 Bibliografia 1.www.funduszeeuropejskie.gov.pl 2.www.mr.gov.pl 3.www.opolskie.pl 4.www.rpo.opolskie.pl

36 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Możliwości uzyskania wsparcia dla obszaru zdrowia ze środków RPO WO 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google