Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZNA+ Jest to Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkół w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZNA+ Jest to Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkół w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i."— Zapis prezentacji:

1

2 BEZPIECZNA+ Jest to Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkół w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach, w zakresie budowania współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi, podnoszenia szkolnych standardów bezpieczeństwa, w tym procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych, włączania rodziców uczniów w działania dotyczące bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz tworzenia warunków do współpracy szkół z Państwową Strażą Pożarną w realizacji praktycznych zajęć, w szczególności z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. „Bezpieczna+” stanowi kontynuację i rozszerzenie Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Działania realizowane w ramach obydwu wymienionych wyżej programów mają charakter komplementarny.

3 CELE PROGRAMU CEL GŁÓWNY PROGRAMU Poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez działania prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa, sprzyjające kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania.

4 CELE PROGRAMU Cel szczegółowy nr 2: Kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły poprzez działania ułatwiające współdziałanie z podmiotami, o których mowa w art. 2a ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w tym: zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z podmiotami, o których mowa w art. 2a ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy o systemie oświaty w celu podniesienia jakości działań wychowawczych i opiekuńczych, w szczególności poprzez nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa; kształtowanie u uczniów aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy oraz rozwijanie ich umiejętności psychospołecznych, aktywności obywatelskiej oraz umiejętności pracy zespołowej, a także aktywności wolontariackiej; budowanie pozytywnego klimatu szkoły i klasy, w szczególności poprzez budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych, więzów między uczniami, realizację działań antydyskryminacyjnych i włączających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz integrację szkoły z lokalnym środowiskiem szkoły.

5 ADRESACI PROGRAMU Program jest skierowany do: 1) organów prowadzących szkoły; 2) dyrektorów szkół; 3) organizacji pozarządowych; 4) instytucji zajmujących się bezpieczeństwem (np. Policja, Państwowa Straż Pożarna). Ostatecznymi odbiorcami Programu są: 1) uczniowie; 2) nauczyciele; 3) inni pracownicy szkół; 4) rodzice uczniów.

6 KOORDYNACJA PROGRAMU Koordynatorem Programu jest Minister Edukacji Narodowej. Na poziomie wojewódzkim działania wynikające z Programu koordynuje wojewoda przy współpracy z kuratorem oświaty. Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku, powołany został zespół do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu.

7 Finansowanie Programu W 2015 r. na działania związane z wdrażaniem programu „Bezpieczna+” na wszystkie cele przewidziano środki w wysokości 15 mln. zł. Na realizację zadania przez szkoły w województwie lubuskim przeznaczono środki w wysokości 103 496 zł. Finansowanie Programu w 2015 r. zostało zaplanowane ze środków ujętych w części 83 – Rezerwy celowe oraz z budżetów organów prowadzących, jako wkładu własnego w wysokości min. 20% kosztów realizacji zadania.

8 Termin składania wniosków Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego w jednym egzemplarzu składane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2015 r. O terminie jego złożenia decyduje rzeczywista data wpływu wniosku do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., na adres: Wydział Programów Europejskich i Rządowych ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski z dopiskiem: Wniosek – Program Rządowy Bezpieczna+

9 Ocena wniosków Zespół powołany przez Wojewodę Lubuskiego, dokona oceny złożonych wniosków do dnia 22 września 2015 r. Będą one podlegać dwustopniowej ocenie, tj.: formalnej i merytorycznej. Najwyżej ocenione wnioski, zespół rekomenduje Wojewodzie Lubuskiemu do dofinansowania. Ostatecznego wyboru lub odrzucenia wniosku dokonuje Wojewoda Lubuski. Od decyzji Wojewody Lubuskiego w tym zakresie, nie stosuje się trybu odwoławczego. Informacja o wyborze wniosków do dofinansowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i Lubuskiego Kuratorium Oświaty.

10 Przyznanie wsparcia Wnioskowane wsparcie finansowe będzie udzielone na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a organem prowadzącym. Zawarcie umowy nastąpi po otrzymaniu decyzji Ministra Finansów w sprawie uruchomienia środków z rezerwy celowej budżetu państwa i przekazaniu ich do budżetu wojewody. Przyznane wsparcie może być wykorzystane na: wydatki bieżące bezpośrednio związane z realizacją zadania, wydatki bieżące uwzględnione w budżecie zadania, wydatki bieżące faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania.

11 Dziękuję za uwagę! Aleksandra Wawrzyniak Lubuski Urząd Wojewódzki Wydział Programów Europejskich i Rządowych Ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.


Pobierz ppt "BEZPIECZNA+ Jest to Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkół w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google