Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

D ORADZTWO B IZNESOWE Możliwości i wyzwania związane z finansowaniem projektów infrastrukturalnych Maj 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "D ORADZTWO B IZNESOWE Możliwości i wyzwania związane z finansowaniem projektów infrastrukturalnych Maj 2007."— Zapis prezentacji:

1 D ORADZTWO B IZNESOWE Możliwości i wyzwania związane z finansowaniem projektów infrastrukturalnych Maj 2007

2 2 AGENDA Możliwości 2007-2013 Stan wdrażania 2004-2006 Zawartość programów Wybrane doświadczenia Propozycje E&Y

3 3 Możliwości finansowania infrastruktury w województwie dolnośląskim na lata 2007-2013

4 4 NOWE AKTY PRAWNE – WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusz Spójności Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Europejski Fundusz Społeczny Rozporządzenie ogólne

5 5 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Finansowanie Inwestycje transportowe, w tym sieci transeuropejskie oraz zintegrowane miejskie strategie na rzecz czystego transportu miejskiego, przyczyniające się do poprawy dostępności i jakości usług transportu pasażerskiego i towarowego, z myślą o uzyskaniu bardziej zrównoważonego podziału na różne rodzaje środków transportu oraz w celu promowania systemów intermodalnych i ograniczania ich wpływu na środowisko naturalne

6 6 FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Finansowanie Dziedziny transportu, oprócz sieci transeuropejskich, kolej, żegluga śródlądowa i morska, wielomodalne działania transportowe i ich interoperacyjność, kontrola natężenia ruchu drogowego i lotniczego, czysty transport miejski i zbiorcze rodzaje transportu.

7 7 ŚRODKI UE NA INFRASTRUKTURĘ Programy centralne/sektorowe Programy regionalne Programy współpracy transgranicznej Fundusz TEN-T

8 8 Narodowa Strategiczn e Ramy Odniesienia Program Operacyjny Krajowe zasady wdrażania projektów Nabór i realizacja projektów Terminy na składanie wniosków Projekty kluczowe Kwalifikowalność wydatków Forma wymaganych dokumentów Procedury Kadra Wytyczne MRR Wytyczne IZ Określenie zakresu działań Budżet Kwalifikowane działania Beneficjenci Negocjacje zostały rozpoczęte Podstawowy dokument programowy Określa programy operacyjne Limity finansowe na poszczególne programy Zatwierdzone w maju 2007 PROCESY KLUCZOWE DLA WDRAŻANIA FUNDUSZY UE

9 9 PODSTAWOWE ZASADY WDRAŻANIA Zgodność z prawem UE i politykami wspólnotowymi, np.: –zamówienia publiczne, –pomoc publiczna, –ochrona środowiska. Zgodność z dokumentami programowymi Zgodność z decyzją przyznającą dofinansowanie Realizacja celów projektu (wskaźniki)

10 10 POTENCJALNE WYZWANIA OKRESU 2007-2013 Kilkukrotnie większe środki wymagają wielokrotnie większej liczby projektów o właściwych parametrach WIELKOŚĆ Nałożenie się w latach 2007-2008-2009 dwóch budżetów wieloletnich UE może spowodować „zacięcie” systemu wdrażania KOORDY NACJA KOORDY NACJA Decentralizacja wdrażania powoduje objęcie pełną odpowiedzialnością za efekty wydatkowania środków samorządy województw ODPOWIEDZ IAL NOŚĆ ODPOWIEDZ IAL NOŚĆ Większa liczba projektów wymaga zapewnienia przez poszczególnych beneficjentów zwiększonych środków na współfinansowanie (PPP?) WSPÓŁ FINAN SOWANIE WSPÓŁ FINAN SOWANIE Niespotykany od wielu lat proces inwestycyjny angażuje większość polskiego rynku wykonawców. Nowe projekty mogą napotkać na barierę słabości (jakościowej i ilościowej) rynku wykonawczego Niespotykany od wielu lat proces inwestycyjny angażuje większość polskiego rynku wykonawców. Nowe projekty mogą napotkać na barierę słabości (jakościowej i ilościowej) rynku wykonawczego WYKO NAWCY WYKO NAWCY

11 11 Stan wdrażania środków UE 2004-2006 w województwie dolnośląskim

12 12 STAN WDRAŻANIA W WOJEWÓDZTWIE - ZPORR Materiał ze stron www.zporr.gov.pl – stan na 31.03.2007www.zporr.gov.pl

13 13 STAN WDRAŻANIA W WOJEWÓDZTWIE – SPO-T Materiał ze stron www.funduszestrukturalne.gov.pl – stan na 31.12.2006www.funduszestrukturalne.gov.pl Średni poziom płatności – 48%

14 14 Zawartość dokumentów

15 15 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Infrastruktura transportowa

16 16 7 626 mln EUR 7 513 mln EUR 2 945 mln EUR 990 mln EUR Priorytet VI Priorytet VII Priorytet VIII Priorytet IX Drogi krajowe, lotniska TEN-T Kolej (infrastruktura i tabor), porty, intermodalność, transport publiczny Drogi krajowe, ITS, lotniska Drogi w Polsce wschodniej DOFINANSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH SEKTORÓW W RAMACH POIIŚ

17 17 modernizacja istniejących wagonów pasażerskich i elektrycznych zespołów trakcyjnych adaptacja, budowa, przebudowa, rozbudowa sieci np. szynowych budowa, przebudowa, rozbudowa przystanków, stacji i węzłów przesiadkowych projekty z zakresu telematyki poprawiające funkcjonowanie transportu publicznego: przebudowa i budowa ulic miejskich leżących w ciągach dróg krajowych, przebiegających przez miasta na prawach powiatu DZIAŁANIE 7.1. : ROZWÓJ TRANSPORTU KOLEJOWEGO DZIAŁANIE 7.3. : TRANSPORT MIEJSKI W OBSZARACH METROPOLITALNYCH DZIAŁANIE 8.2. : DROGI KRAJOWE POZA SIECIĄ TEN-T 4 760 mln EUR 4 760 mln EUR 1 971 mln EUR 1 971 mln EUR 2 655 mln EUR WYBRANE MOŻLIWOŚCI W ZAKRESIE TRANSPORTU DLA BENEFICJENTÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

18 18 PROJEKTY KLUCZOWE POIIŚ W DOLNOŚLĄSKIM

19 19 ILOŚĆ PROJEKTÓW KLUCZOWYCH POIIŚ/DOLNOŚLĄSKIE 6% projektów ogółem 5% listy podstawowej 6% listy rezerwowej Projekty w dolnośląskim stanowią : Zgodnie z algorytmem podziału środków w ramach RPO na dolnośląskie przypada 7,7 % środków

20 20 WARTOŚĆ PROJEKTÓW KLUCZOWYCH POIIŚ/DOLNOŚLĄSKIE 11% projektów ogółem 7% listy podstawowej 19% listy rezerwowej Projekty w dolnośląskim stanowią : Zgodnie z algorytmem podziału środków w ramach RPO na dolnośląskie przypada 7,7 % środków

21 21 PRIORYTETY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W ramach RPO wyróżniono następujące priorytety: –Poprawa połączeń drogowych (obwodnice, dostępność miast, obiekty inżynierskie, –Poprawa stanu regionalnej infrastruktury kolejowej, taboru, wykorzystanie potencjału komunikacji kolejowej, –Transport publiczny (nowe środki transportu, infrastruktura podstawowa, infrastruktura wspomagająca).

22 22 PROJEKTY KLUCZOWE W WOJEWÓZTWIE (RPO) 62,7 mln EUR 20 mln EUR 37,1 mln EUR 32,3 mln EUR Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 Budowa drogi wojewódzkiej Bielany-Łany- Długołęka- Etap IV zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3, zadanie 4 i zadanie 5 Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 Zakup taboru kolejowego dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego w latach 2008- 2013 Budowa drogi pow. nr 3396 D na odc. pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą woj. nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy Łącznie = 152,1 mln EUR 66 % alokacji na oś TRANSPORT Łącznie = 152,1 mln EUR 66 % alokacji na oś TRANSPORT

23 23 Wybrane doświadczenia infrastrukturalne w zakresie projektów finansowanych ze środków UE

24 24 Ernst & Young był zaangażowany dotychczas w około 100 projektów infrastrukturalnych planowanych do zgłoszenia bądź zgłoszonych do współfinansowania z funduszy UE których szacunkowa wartość udziału UE wynosi ponad 1,8 mld EUR Koleje (infrastruktura / tabor) Drogi Transport publiczny Lotniska DOŚWIADCZENIA E&Y PRZY PRZYGOTOWANIU PROJEKTÓW UE Energia odnawialna Informatyzacja Służba zdrowia Edukacja i kultura

25 25 PODRĘCZNIK KOSZTÓW I KORZYŚCI PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH Źródło: www.spot.gov.plwww.spot.gov.pl

26 26 Propozycje Ernst & Young

27 27 O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ Strukturyzacja projektu Przygotowanie niezbędnej dokumentacji Fachowe doradztwo Projekcje finansowe – analiza wpływu inwestycji na wyniki podmiotu realizującego projekt Zarządzanie projektem współfinansowanym ze środków UE Przygotowanie wewnętrznych procedur wdrażania Szkolenia personelu zaangażowanego Audyty i ewaluacje projektów

28 28 ZARZĄDZANIE ROZLICZENIE FINANSOWANIE PROJEKT Właściwe zarządzanie projektem: Zapewnienie optymalnej struktury zarządzania w aspekcie szczebli zarządczych oraz liczby jednostek organizacyjnych Wykorzystanie wszystkich „synergii” wewnętrznych w działalności podstawowej Zdolność do właściwego rozliczenia : Właściwe planowanie wewnętrznych procedur Proporcjonalne rozłożenie zasobów w kontekście zaawansowania prac Zapewnienie niezbędnych środków i ich odpowiednia utylizacja : Właściwe zaplanowanie źródeł współfinansowania Zapewnienie właściwych przepływów finansowych Właściwe zaplanowanie projektu: Właściwa analiza wariantów Właściwe określenie celów Analiza zagrożeń realizacji DOBRY PROJEKT UE

29 29 STAN OBECNY - ANALIZA Gruntowny przegląd Zaangażowane zasoby Wymagane procedury Oczekiwane efekty Odbiór społeczny Uwarunkowania zewnętrzne Zaangażowane środki Wypracowanie i wdrożenie właściwego planu działań Posiadane dokumenty

30 30 NOWE WYZWANIA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2004-2006: 2007-2013: Zarządzanie centralne Zarządzanie regionalne Ograniczony zakres wsparcia Duże możliwości w innych programach Niewielkie doświadczenie EURO 2012 ! 223,6 mln EUR, w tym transport 68 mln EUR (30%) 223,6 mln EUR, w tym transport 68 mln EUR (30%) 1 213 mln EUR, w tym transport 228 mln EUR (18%) 1 213 mln EUR, w tym transport 228 mln EUR (18%) Stosunkowo niewielka liczba projektów EXPO 2012 ?

31 31 EURO 2012 – KONIECZNE KROKI Przesunięcia na listach projektów kluczowych? Konieczność weryfikacji harmonogramów przygotowania i realizacji projektów (krótki czas na realizację projektów (4 pełne sezony budowlane) Weryfikacja zakresów projektów Mobilizacja zasobów z innych programów (np. związanych z finansowaniem infrastruktury transportu publicznego)

32 © 2007 Ernst & Young Wszelkie prawa zastrzeżone. Ernst & Young jest zarejestrowanym znakiem towarowym. www.ey.com/pl E RNST & Y OUNG Doradztwo Biznesowe Jan Friedberg Dyrektor Zespół Projektów Infrastrukturalnych tel: +48 (0) 22 557 66 61 e-mail: jan.friedberg@@pl.ey.com Przemysław Gorgol Specjalista Zespół Projektów Infrastrukturalnych tel: +48 (0) 22 557 66 74 e-mail: przemyslaw.gorgol@pl.ey.com


Pobierz ppt "D ORADZTWO B IZNESOWE Możliwości i wyzwania związane z finansowaniem projektów infrastrukturalnych Maj 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google