Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PPP UMOWA S TOPCZYK & M IKULSKI. WPROWADZENIE przedmiotem PPP jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PPP UMOWA S TOPCZYK & M IKULSKI. WPROWADZENIE przedmiotem PPP jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem."— Zapis prezentacji:

1 PPP UMOWA S TOPCZYK & M IKULSKI

2 WPROWADZENIE przedmiotem PPP jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania z partnerem prywatnym w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego każda ze stron umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym ponosi część ryzyka powodzenia przedsięwzięcia S TOPCZYK & M IKULSKI

3 SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PPP BOT (Built-Operate-Transfer) DBFO (Design-Built-Finance-Operate) BOO (Built-Own-Operate) BTL (Built-Transfer-Lease) BOR (Built-Operate-Renewal) S TOPCZYK & M IKULSKI

4 STRUKTURA UMOWY PPP cel i przedmiot przedsięwzięcia oraz harmonogram jego realizacji; łączna wartość środków przewidzianych na realizację w całości przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy, niezależnie od źródła ich pochodzenia; zobowiązanie partnera prywatnego do poniesienia w całości albo w części nakładów na realizację przedsięwzięcia lub zapewnienie poniesienia tych nakładów przez osoby trzecie; zobowiązania podmiotu publicznego, w tym wielkość, zasady i terminy wnoszenia wkładu własnego, jeżeli wkład taki jest przewidywany, a także zasady dysponowania tym wkładem; normy jakościowe, wymagania i standardy stosowane przy realizacji przedsięwzięcia; uprawnienia podmiotu publicznego w zakresie bieżącej kontroli realizacji przedsięwzięcia przez partnera prywatnego oraz zasady okresowego przeprowadzania przez strony wspólnej oceny realizacji przedsięwzięcia wraz z ustaleniami realizacyjnymi; S TOPCZYK & M IKULSKI

5 STRUKTURA UMOWY PPP czas, na jaki umowa została zawarta, oraz warunki przedłużenia lub skrócenia okresu obowiązywania umowy, a także warunki i sposób jej rozwiązania przed upływem terminu, na jaki została zawarta, oraz zasady rozliczeń i odszkodowań w takim przypadku; warunki i procedura zmiany umowy oraz zmiany zakresu przedsięwzięcia, formy, wysokość i zasady ustalania i przekazywania wynagrodzenia partnera prywatnego; podział ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięcia; zasady i zakres ubezpieczeń realizowanego przedsięwzięcia, a także dodatkowe gwarancje i umowy oraz zobowiązania stron w tym przedmiocie; tryb i zasady rozstrzygania sporów wynikłych na tle umowy; określenie skutków nienależytego wykonania i niewykonania zobowiązania, w szczególności kary umowne lub obniżenie wynagrodzenia partnera prywatnego. S TOPCZYK & M IKULSKI

6 ZMIANA UMOWY zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy o PPP w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru partnera prywatnego, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższych postanowień jest nieważna. okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy to: powszechne zjawiska gospodarcze (np. dekoniunktura, znaczący wzrost cen surowców i robocizny, ograniczenia w dostępie do surowców) nadzwyczajne zmiany stanu prawnego ewentualne wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, należy oceniać z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru stron umowy w ramach PPP, co wymusza podwyższony poziom ich staranności zawodowej. S TOPCZYK & M IKULSKI

7 K ANCELARIA R ADCÓW P RAWNYCH S TOPCZYK & M IKULSKI S PÓŁKA K OMANDYTOWA 00-764 W ARSZAWA, UL. S OBIESKIEGO 104/44; T EL : 48 22 851 52 53 (54), 48 22 851 19 88 (89); F AX : 48 22 851 19 90 www.sm-law.eu kancelaria@sm-law.eu


Pobierz ppt "PPP UMOWA S TOPCZYK & M IKULSKI. WPROWADZENIE przedmiotem PPP jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google