Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Gdański model aktywizacji społeczności lokalnych” Gdańsk, 27 kwietnia 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Gdański model aktywizacji społeczności lokalnych” Gdańsk, 27 kwietnia 2009."— Zapis prezentacji:

1 „Gdański model aktywizacji społeczności lokalnych” Gdańsk, 27 kwietnia 2009

2 „Jeśli człowiek pragnie żyć w dobrze rządzonej społeczności i być szczęśliwym, powinien nie tylko dążyć do szczęścia własnego, ale również do szczęścia tej społeczności, do której należy i do szczęścia bliźnich, którzy wchodzą w jej skład”. Ernst Haeckel

3 Rola samorządu w rozwoju lokalnym Wynika z odpowiedzialności za całokształt spraw związanych z bieżącymi i przyszłymi potrzebami społeczności przewidywanie kierunków rozwojowych, tendencji i progów rozwojowych - stanowienie prawa lokalnego, formułowanie celów, priorytetów strategicznych zapobieganie powstawaniu barier - kontrolowanie – odpowiedzialność za politykę rozwoju i za sprawowanie nadzoru nad realizacją polityki budowanie systemu współpracy - dbałość o utrzymanie równowagi między interesami poszczególnych grup – priorytetem jest interes wspólny

4 Pojęcie rozwoju lokalnego Wg literatury amerykańskiej rozwój lokalny kojarzony jest z rozwojem gospodarczym, który, gdy zaistnieje jest praprzyczyną ogólnego wzrostu. Europejscy badacze rozwoju kładą jednak nacisk na aspekt całościowy tzn. rozwój wtedy będzie skuteczny i nieodwracalny, gdy oprócz zmian gospodarczych zaistnieje również zmiana jakościowa na polu społecznym i kulturowym. Rozwój lokalny to rozwój pewnej wspólnoty zidentyfikowany terytorialnie. Ukierunkowanie rozwoju musi być zbieżne z wartościami wyznawanymi przez daną społeczność Rozwój lokalny to proces polegający przede wszystkim na stwarzaniu warunków do zaspakajania potrzeb indywidualnych oraz zbiorowych dzięki zaangażowaniu mieszkańców, instytucji, organizacji i wszelkich grup interesu na danym terytorium oraz na rozwiązywaniu lokalnych problemów (społecznych, gospodarczych, politycznych, kulturalnych, etnicznych) i

5 Zasady rozwoju lokalnego Rozwój lokalny to nie wzrost, którego można dowieść przez zmiany ilościowe. Trzema kluczowymi elementami rozwoju lokalnego są idee, ludzie i zasoby (trójkąt rozwoju). Rozwój lokalny powinien: bazować na waloryzacji zasobów miejscowych, odkrywać to co na naszym terenie jest szczególne i wyjątkowe. być dokonywany we wspólnym interesie: musi istnieć przekonanie, że dokonywane zmiany mają służyć interesom wspólnym. odbywać się w demokratycznym procesie – każdy człowiek, każda grupa interesu na prawo wyartykułować swoje interesy i obawy z gwarancją rozważenia problemu przez osoby odpowiedzialne. odbywać się w oparciu o działania partnerskie – zmiana relacji z siłowych na uzupełniające się, być partnerem tzn. mieć realny wpływ na decyzję i jej realizację,

6

7 Rozwój społeczny opiera się na procesie wzrastania w grupy społeczne, których członkiem staje się jednostka, By proces ten nabrał dynamizmu i szerszego wspólnotowego kontekstu, potrzebne jest istnienie sprzyjającej przestrzeni społecznej.(…) Rolę miejsca, gdzie konstytuują się normy i postawy społeczne, nadal najlepiej pełnią i pełnić mogą społeczności lokalne. A. Kamiński, Podstawowe pojęcia pedagogiki społecznej w pracy społecznej,

8 Rozwój społeczności lokalnej dziejący się w określonej przestrzeni społecznej i terytorialnej ma na celu wzbogacenie sieci powiązań i kontaktów grupowych oraz wzmocnienie jej nici, wypracowanie pewności siebie i umiejętności, tak, by społeczność lokalna (ludzie) mogła znacznie poprawić swoją sytuację.

9 Gdański model aktywizacji społeczności lokalnych Podstawowe cele dla wspierania rozwoju społeczności lokalnej Gdańska Poprawa dostępu do informacji i umiejętności; Wspieranie grup i inicjatyw obywatelskich (mieszkańców); Zwiększanie demokratycznego uczestnictwa lokalnych mieszkańców w procesach podejmowania decyzji. Poprawa istniejących i tworzenie nowych zasobów (technicznych, rzeczowych, finansowych) w obrębie społeczności lokalnych;

10 Gdański model aktywizacji społeczności lokalnych Gdańska sieć partnerstw lokalnych Dzielnicowe koalicje organizacji, instytucji i osób Domy sąsiedzkie Cykliczne spotkania Prezydenta Miasta z mieszkańcami Rady dzielnic i osiedli

11 Dom Sąsiedzki Lokalne centrum społecznościowe zarządzane i współtworzone przez lokalną społeczność, służące ożywianiu i integracji społeczności lokalnej Mogą być tworzone w pomieszczeniach, które mają organizacje w zasobach miejskich, przystosowanych na ten cel lub w nowych odzyskiwanych w ramach programów rewitalizacji Zadanie prowadzenia Domów Sąsiedzkich jest oddawane organizacjom do realizacji w drodze otwartego konkursu ofert i dofinansowywać w ramach Programu Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi

12 Gdański model aktywizacji społeczności lokalnych Program Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi – jako narzędzie wspierania aktywizacji społeczności lokalnych


Pobierz ppt "„Gdański model aktywizacji społeczności lokalnych” Gdańsk, 27 kwietnia 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google