Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIZNESPLAN OPRACOWAŁA: DOROTA PIEKARSKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIZNESPLAN OPRACOWAŁA: DOROTA PIEKARSKA"— Zapis prezentacji:

1 BIZNESPLAN OPRACOWAŁA: DOROTA PIEKARSKA

2 Biznesplan jest dokumentem zawierającym
cele firmy oraz sposoby ich osiągania, z uwzględnieniem uwarunkowań finansowych, marketingowych, organizacyjnych i technologicznych. Biznesplan powinien mieć sprecyzowany cel biznesowy. Ponadto powinien być skonstruowany kompletnie i rzetelnie, w sposób poprawny i przejrzysty, ze ściśle określonymi ramami czasowymi przedsięwzięcia. Powinien być też elastyczny.

3 Pełni on w przedsiębiorstwie funkcje: wewnętrzną – stanowi niezbędne narzędzie do skutecznego zarządzania firmą i efektywnego wykorzystania zasobów; zewnętrzną – to podstawowy dokument wykorzystywany do pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć.

4 Składa się z części: Streszczenie (pismo przewodnie): Ta część powinna zawierać zarys przedsięwzięcia. Powinna zainteresować pomysłem potencjalnych inwestorów lub instytucje, które mają go dofinansować. cel dokumentu; krótka charakterystyka firmy; opis przedsięwzięcia; potrzeby finansowe; zakładany zysk.

5  1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa:
nazwa i logo firmy; forma organizacyjno-prawna; dane o właścicielach i strukturze własnościowej przedsiębiorstwa; podmiot działalności tzn. profil firmy (unikatowość przedsięwzięcia); lokalizacja i obszar działania.

6  2. Analiza strategiczna:
analiza SWOT (pozwala na zidentyfikowanie mocnych (strenghts) i słabych (weaknesses) stron przedsięwzięcia oraz jego szans (opportunities) i zagrożeń (threats)); warianty strategii rozwoju i pozyskania funduszy na realizację zamierzonych celów.

7 3. Analiza rynku i plan marketingowy:
opis rynku (wielkość i perspektywa rozwoju); podmioty działające w branży (główni konkurenci); grupa docelowa tzn. odbiorcy (klienci); charakterystyka produktu (nazwa, opis, cena); polityka cenowa; sposoby dystrybucji i metody sprzedaży; narzędzia promocji (w tym reklama).

8 4. Plan techniczny: W części tej wykazuje się, że przedsiębiorstwo jest w stanie produkować dane towary, czy świadczyć określone usługi. nakłady inwestycyjne (majątek produkcyjny); źródła finansowania inwestycji; plan ilościowy (z uwzględnieniem zmienności w czasie); zaopatrzenie (współpraca z dostawcami).

9 5. Struktura organizacyjna i plan zatrudnienia:
Np. w formie schematu ukazującego zakres obowiązków i odpowiedzialność za podjęte działania i wykonane zadania. kadra zarządzająca (w tym metody zarządzania firmą); plan kadrowy; płace i systemy motywacyjne; schemat organizacyjny.

10 6. Plan finansowy działalności:
Powinien być to rzetelny, oparty na danych statystycznych, tabelaryczny wykaz możliwości uzyskania zysku z inwestycji (przepływ pieniężny powinien nie tylko umożliwić utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa ale także generować zyski). przychody i koszty; przewidywane wyniki finansowe (zysk).

11 Podsumowanie Podsumowanie powinno zawierać analizę szans powodzenia i oszacowanie ryzyka. przedstawienie szans na powodzenie przedsięwzięcia; ocena podstawowego ryzyka (bariery w realizacji pomysłu). Załączniki


Pobierz ppt "BIZNESPLAN OPRACOWAŁA: DOROTA PIEKARSKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google