Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY REKRUTACJI DO SZKO Ł Y PONADGIMNAZJLNEJ. Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych są regulowane zarządzeniem nr 110.1.4.2016 Wielkopolskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY REKRUTACJI DO SZKO Ł Y PONADGIMNAZJLNEJ. Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych są regulowane zarządzeniem nr 110.1.4.2016 Wielkopolskiego."— Zapis prezentacji:

1 ZASADY REKRUTACJI DO SZKO Ł Y PONADGIMNAZJLNEJ

2 Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych są regulowane zarządzeniem nr 110.1.4.2016 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych terminów przyjmowania do publicznych szkół na rok szkolny 2016/2017 (www.ko.poznan.pl).www.ko.poznan.pl

3 UWAGA ! Wymienione wyżej rozporządzenie nie przewiduje możliwości zmiany przez ucznia wyboru szkoły, po uzyskaniu przez niego informacji dotyczącej wyników egzaminu gimnazjalnego, ani też stosowania tzw. „Karty pomocniczej”. Twoimi Dlatego pamiętaj abyś wybrał/a szkołę zgodną Twoimi zainteresowaniami i możliwościami. Rozważnie podejmuj decyzję.

4 23 maja 2016r. zostanie uruchomiony portal służący do elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych. https://konin.edu.com.pl/kandydat/app/

5

6 Do prawidłowego przebiegu logowania na portalu niezbędne będą: - numer pesel ucznia, -adres e-mail ucznia, - dane osobowe i adres zamieszkania ucznia oraz jego rodziców/prawnych opiekunów.

7 Każdy gimnazjalista ma prawo złożyć dokumenty do trzech różnych szkół ponadgimnazjalnych. Ofertę szkół na rok szkolny 2016/2017 dostępna na stronie internetowej http://kopoznan.sm.pl/I/pub.php http://kopoznan.sm.pl/I/pub.php oraz na http://szkolypowiatkoninski.szkolnictwa.pl/http://szkolypowiatkoninski.szkolnictwa.pl/

8

9 3 szkoły ponadgimnazjalne JAK WYBRAĆ SZKOŁĘ I KLASĘ ? Harmonogram działań: 1) Możesz wybrać 3 szkoły ponadgimnazjalne (zespół szkół nie jest szkołą), które odpowiadają Twoim zainteresowaniom (szkoły należy ułożyć według preferencji tzn. uwzględniając poziom Twojego zainteresowania daną placówką). PAMIĘTAJ! Szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy Ci najbardziej. 2) Nie ma ograniczeń w wyborze liczby oddziałów w 3 wybranych przez Ciebie szkołach: wybierz więcej niż jeden oddział (im więcej oddziałów wybierzesz, tym większe masz szanse na dostanie się do szkoły), zwróć uwagę nie tylko na liczbę ale także na kolejność w jakiej wybierasz oddziały, gdyż system pozycjonuje punkty do poszczególnych oddziałów.

10 JAK WYBRAĆ SZKOŁĘ I KLASĘ ? Harmonogram działań: 3) Jeśli wybrałeś oddział dwujęzyczny, w tym oddział międzynarodowy pamiętaj, by sprawdzić w szkole, która prowadzi nabór do tego oddziału, termin testu kompetencji z języka. 4) Wybierając oddział sportowy/mistrzostwa sportowego sprawdź w szkole, która prowadzi nabór, zasady przyjęcia do tego oddziału. PAMIĘTAJ ! Jeśli nie jesteś laureatem olimpiady lub konkursu, które gwarantują przyjęcie do szkoły wybierz więcej niż jeden oddział. Jeśli na swojej liście wskażesz małą liczbę oddziałów lub tylko takie, które cieszą się dużym zainteresowaniem, może zabraknąć Ci punktów i nie dostaniesz się do wymarzonej szkoły.

11 JAK WYBRAĆ SZKOŁĘ I KLASĘ ? Harmonogram działań: 5) Po zakończeniu procedur elektronicznego logowania wydrukuj wniosek i podpisz własnoręcznie oraz poproś jednego z rodziców o podpisane wydrukowanego wniosku; Postępowanie rekrutacyjne zgodnie z ustawą, prowadzone jest na wniosek rodzica (art. 20a, ust. 4) złożony w szkole pierwszego wyboru w związku z tym szkoła nie może przyjąć wniosku, którego rodzic nie podpisał, na końcu wniosku umieszczone zostanie wygenerowane dla Ciebie hasło dostępu (PIN), które pozwoli sprawdzić czy otrzymasz miejsce w wybranej szkole ponadgimnazjalnej, ZANIEŚ WNIOSEK DO SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU.

12 DOKUMENTY Inne DOKUMENTY, które musisz złożyć z wnioskiem w zależności od tego, jaki wybrałeś typ szkoły: zaświadczenie lekarskie i opinia trenera – obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas sportowych i mistrzostwa sportowego, zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) – obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół prowadzących kształcenie zawodowe (skierowanie na badanie otrzymasz po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych).

13 W postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym można uzyskać maksymalnie 200 pkt: a) 100 pkt za wyniki egzaminu gimnazjalnego b) 80 pkt (60+20) za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły c) 5 pkt za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem d)13 pkt za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 20d, e) 2 pkt za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W CZASIE REKRUTACJI:

14

15

16 mnoży się przez 0,2 mnoży się przez 0,2 Wynik egzaminu wyrażony w procentach z: a) języka polskiego, b) historii i wiedzy o społeczeństwie, c) matematyki, d) przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki, mnoży się przez 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik - 70% co daje w rekrutacji 14 punktów, gdyż 70 x 0,2 = 14). 2) Wynik przedstawiony w procentach z: a) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2 SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W CZASIE REKRUTACJI: ZA WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

17 ZA OCENY Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH WYMIENIONYCH NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM (z tzw. „przedmiotów wybranych dla danego oddziału”) wyrażone w stopniu: 1) celującym – przyznaje się po 20 punktów; 2) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów; 3) dobrym – przyznaje się po 12 punktów; 4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty ZA ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM Z WYRÓŻNIENIEM przyznaje się 5 punktów. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W CZASIE REKRUTACJI:

18 ZA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM: Za uzyskanie w zawodach wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów; SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W CZASIE REKRUTACJI:

19 ZA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM: Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy: a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty; SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W CZASIE REKRUTACJI:

20 ZA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM: Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 7 punktów, c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty; SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W CZASIE REKRUTACJI:

21 ZA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM: Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy: a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów, d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty; SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W CZASIE REKRUTACJI:

22 ZA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM: Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1- 4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W CZASIE REKRUTACJI:

23 ZA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM: W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa wyżej, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 2 punkty SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W CZASIE REKRUTACJI:

24 TERMINARZ REKRUTACJI

25 dot. kandydatów dla klas sportowych i klas dwujęzycznych

26

27

28

29 Życzę Wam udanego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej Agata Wojdyńska-Zellek


Pobierz ppt "ZASADY REKRUTACJI DO SZKO Ł Y PONADGIMNAZJLNEJ. Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych są regulowane zarządzeniem nr 110.1.4.2016 Wielkopolskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google