Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Zdrowia Departmanet Funduszy Europejskich Stan wdrażania Osi Priorytetowej V – Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Zdrowia Departmanet Funduszy Europejskich Stan wdrażania Osi Priorytetowej V – Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Zdrowia Departmanet Funduszy Europejskich Stan wdrażania Osi Priorytetowej V – Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata

2 Plan prezentacji CZEŚĆ I: Wdrażanie projektów w ramach PO WER w perspektywie finansowej : Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Rozkład Osi Priorytetowych, Konkursy realizowane w ramach Osi Priorytetowej V PO WER, Projekty pozakonkursowe w ramach Osi Priorytetowej V PO WER. CZEŚĆ II: Kontrola systemowa Instytucji Zarządzającej PO WER i wnioski pokontrolne.

3 Wdrażanie projektów w ramach PO WER w perspektywie finansowej CZĘŚĆ I

4 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) jest krajowym programem operacyjnym finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Stanowi instrument realizacji strategii Europa Program jest odpowiedzią na stojące przed państwami Unii Europejskiej wyzwania.

5 Rozkład Osi Priorytetowych W ramach PO WER wyróżniamy 6 osi priorytetowych: Oś I – Osoby młode na rynku pracy, Oś II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki, edukacji, Oś III – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Oś IV – Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Oś V – Wsparcie dla obszaru zdrowia, Oś VI – Pomoc Techniczna.

6 Oś V – Wsparcie dla obszaru zdrowia Zgodnie z PO WER na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach ww. Osi Priorytetowej realizowane są następujące Priorytety Inwestycyjne (PI):  PI 8VI – Aktywne i zdrowe starzenie się;  PI 9VI – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym;  PI 10II – Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji;  PO 10III – Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji.

7 Konkursy realizowane w ramach Osi Priorytetowej V W ramach Osi Priorytetowej V Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia, jako Instytucja Pośrednicząca, ogłosił do tej pory 5 konkursów:  Centra Symulacji Medycznej,  Dzienny Dom Opieki Medycznej,  Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi,  Kompetencje zamawiane,  Rozwój dialogu społecznego w ochronie zdrowia.

8 Konkurs: Centra Symulacji Medycznej  W ramach konkursu, ogłoszonego w lipcu 2015 r., wspierane są projekty polegające na realizacji programów rozwojowych przez uczelnie medyczne uczestniczące w procesie praktycznego kształcenia studentów kierunku lekarskiego, lekarsko- dentystycznego, pielęgniarstwo, położnictwo, w tym tworzenie Centrum Symulacji Medycznej.  Alokacja wynosiła zł, ostatecznie zawarto umowy na łączna kwotę zł.  Wpłynęło 12 wniosków o dofinansowanie (Wnioskodawcami były uniwersytety medyczne), z czego wszystkie wnioski zostały ocenione pozytywnie. W marcu i kwietniu zostały podpisane umowy o dofinansowanie.  Obecnie projekty są już realizowane.

9 Konkurs: Dzienny Dom Opieki Medycznej  Konkurs dotyczący wsparcia deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi w zakresie tworzenia i prowadzenia dziennych domów opieki medycznej (DDOM) - zawarcie umów na realizację projektów. Przedmiotem konkursu było dofinansowanie projektów mających na celu pilotażowe wdrożenie i przetestowanie standardu DDOM.  Konkurs ogłoszony został w lipcu 2015 r.  Alokacja wynosiła pierwotnie zł., a po zwiększeniu w kwietniu br zł.  Wpłynęło 148 wniosków o dofinansowanie, z czego pozytywnie oceniono 58 z nich. Pierwotnie zakwalifikowano do dofinansowania 40 projektów, a po zwiększeniu alokacji wszystkie 58.  Obecnie IP PO WER jest na etapie przygotowywania umów o dofinansowanie dla poszczególnych projektów.

10 K ONKURS : Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi  Konkurs, ogłoszony w październiku 2015 r., miał na celu wyłonienie projektów służących podniesieniu kwalifikacji pielęgniarek i położnych z zakresu dziedzin będących najczęstszą przyczyną dezaktywizacji zawodowej z powodów zdrowotnych, tj. chorobom krążenia, nowotworowym, chorobom (zaburzeniom) psychicznym, chorobom układu oddechowego poprzez organizację kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych.  Pierwotnie kwota alokacji została zaplanowana w wysokości 30 mln zł, a następnie została zwiększona do ,53 zł.  Wpłynęło 63 wnioski o dofinansowanie, z czego w związku ze zwiększeniem alokacji wybrano 27 projektów.  Obecnie konkurs jest na etapie podpisywania umów z Beneficjentami na dofinansowanie poszczególnych projektów. Planowane zakończenie – połowa czerwca br.

11 Konkurs: Kompetencje zamawiane  Konkurs miał na celu wybranie projektów służących poprawie jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwo i/lub położnictwo (licencjat).  Konkurs został ogłoszony w listopadzie 2015 r.  Alokacja wynosi zł.  Wpłynęło 21 wniosków. Ocenie poddanych zostało 20 z nich z czego 11 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do negocjacji, a 9 wniosków zostało odrzuconych na etapie oceny.

12 K ONKURS : R OZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO W OCHRONIE ZDROWIA  Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują realizację działań mających na celu rozwijanie dialogu społecznego oraz idei społecznej odpowiedzialności instytucji systemu ochrony zdrowia, poprzez m.in. wsparcie współpracy administracji systemu ochrony zdrowia z organizacjami pacjenckimi.  Konkurs ogłoszony został w marcu 2016 r. i skierowany był do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.  Alokacja wynosi zł.  Nabór wniosków o dofinansowanie zakończył się dnia 29 kwietnia 2016 r.  W chwili obecnej trwa etap oceny wniosków o dofinansowanie.

13 Konkursy planowane W ramach Osi Priorytetowej V w roku 2016 planuje się ogłoszenie sześciu dodatkowych konkursów. Obejmują one następujące typy projektów:  Szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia; o planowany termin ogłoszenia: maj 2016 r.; o alokacja: zł

14 Konkursy planowane  Kształcenie podyplomowe lekarzy realizowane w innych formach niż specjalizacje w obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy zatrudnionych (bez względu na formę zatrudnienia) w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej: o planowany termin ogłoszenia: maj 2016 r.; o alokacja: zł.  Doskonalenie zawodowe pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w obszarach istotnych dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych: o Planowany termin ogłoszenia: wrzesień 2016 r.; o Alokacja: zł.

15 Konkursy planowane  Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współprace pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem. W ramach powyższego typu projektów wspierane będą trzy konkursy, które kładły będą nacisk na ww. kwestie w profilaktyce: nowotworów głowy i szyi, reumatoidalnego zapalenia stawów, chorób naczyń mózgowych o łącznej alokacji zł.

16 PROJEKTY POZAKONKURSOWE MZ jest również Instytucją Pośredniczącą przy 7 projektach pozakonkursowych:  Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych;  Opracowanie koncepcji i założeń merytorycznych programów polityki zdrowotnej planowanych do wdrożenia w procedurze konkursowej;  Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju;  Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki;  Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki;  Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej OOK – etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski;  Rozwój kompetencji pielęgniarskich.

17 PROJEKTY POZAKONKURSOWE Projekt „Mapy potrzeb zdrowotnych” zakłada stworzenie 16 regionalnych i 1 ogólnopolskiej mapy potrzeb zdrowotnych wg zakresu zdefiniowanego w Rozporządzeniu dla 30 grup chorób w obszarze LZ, AOS, POZ. Rezultaty projektu osiągnięte zostaną stopniowo –w ramach kroków milowych.  Beneficjent: Departament Analiz i Strategii MZ;  Budżet: ,00 PLN;  Okres realizacji: ;  Decyzja o dofinansowania projektu została podpisana w dniu r.  Stan realizacji: opublikowano mapy potrzeb szpitalnych, zatwierdzono jeden wniosek o płatność.

18 PROJEKTY POZAKONKURSOWE Projekt „Opracowanie koncepcji i założeń merytorycznych programów polityki zdrowotnej planowanych do wdrożenia w procedurze konkursowej” zakłada opracowanie 15 ogólnokrajowych programów polityki zdrowotnej ukierunkowanych na przeciwdziałanie chorobom stanowiącym istotną przyczynę dezaktywizacji zawodowej (choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, choroby układu kostno-stawowo–mięśniowego, choroby układu oddechowego).  Beneficjent: Departament Funduszy Europejskich - Wydział Koordynacji Polityki Rozwoju;  Budżet: ,00 zł  Okres realizacji: r.;  Decyzja o dofinansowania projektu została podpisana w dniu r.;  Stan realizacji: Beneficjent złożył do tej pory 2 wnioski o płatność (refundacyjne).  W trakcie realizacji projektu nie stwierdzono problemów.

19 PROJEKTY POZAKONKURSOWE Projekt „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” ma na celu zwiększenie kwalifikacji zawodowych lekarzy poprzez wsparcie procesu kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinach istotnych z punktu widzenia epidemiologiczno- demograficznego kraju tj. specjalizacji z onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej, chirurgii onkologicznej, patomorfologii, hematologii, geriatrii, ortopedii i traumatologii, rehabilitacji medycznej, reumatologii i medycyny rodzinnej.  Beneficjent: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;  Budżet: ,10 zł;  Okres realizacji projektu: r.;  Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 5 listopada 2015 r.  Stan realizacji: Na dzień 25 maja 2016 r. zatwierdzono dwa wnioski o płatność na łączną kwotę ,52 zł. Udział w projekcie rozpoczęło 90 lekarzy.

20 PROJEKTY POZAKONKURSOWE Projekt „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki„ zakłada wdrożenie projakościowych programów wpływających na poprawę jakości i bezpieczeństwa opieki w podmiotach leczniczych, które świadczą szpitalne usługi medyczne poprzez wdrożenie: programu akredytacyjnego, programu zarządzania bezpieczeństwem opieki, programu restrukturyzacyjnego obejmującego wewnątrzszpitalny system Zespołów Szybkiego Reagowania (ZSR).  Beneficjent: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie;  Budżet: zł;  Okres realizacji projektu: ;  Decyzja o dofinansowania projektu została podpisana w dniu r.  Stan realizacji: Beneficjent nie złożył wniosku o płatność. Zgodnie z harmonogramem wniosek powinien zostać złożony w III kwartale.

21 PROJEKTY POZAKONKURSOWE Projekt „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” zakłada zwiększenie kompetencji kierownictwa i personelu medycznego w zakresie poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki, podniesienie standardów funkcjonowania jednostek POZ i świadczonych przez nie usług medycznych.  Beneficjent: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie;  Budżet: zł;  Okres realizacji projektu: r.;  Decyzja o dofinansowania projektu została podpisana w dniu r.  Stan realizacji projektu: Beneficjent nie złożył wniosku o płatność. Zgodnie z harmonogramem wniosek powinien zostać złożony w III kwartale.

22 PROJEKTY POZAKONKURSOWE Projekt „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej OOK – etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski” zakłada opracowanie minimum trzech modeli opieki koordynowanej, w których istotną rolę będzie odgrywała podstawowa opieka zdrowotna. Wszystkie modele będą oparte o pewien rodzaj ”fund holding”, niemniej z różną rolą poszczególnych poziomów świadczenia usług medycznych. Model POZ– przewidujący poszerzenie dotychczasowych kompetencji lekarza POZ i umożliwienie szybkich konsultacji z innymi specjalistami opieki ambulatoryjnej w oparciu o fundusze przekazywane na ten cel świadczeniodawcy realizującemu POZ, przy jednoczesnym nałożeniu obowiązku na lekarzy POZ dbałości o efekty terapeutyczne oraz przebieg procesu leczenia i konsultacji pacjenta.  Beneficjent: Narodowy Fundusz Zdrowia;  Budżet: zł;  Okres realizacji projektu: r.;  Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu r.  Stan realizacji: Trwa opracowywanie przez Bank Światowy raportu dotyczącego najlepszych rozwiązań z zakresu opieki koordynowanej stosowanych na świecie.

23 PROJEKTY POZAKONKURSOWE Projekt „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” zakłada poprawę jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, w tym w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia (edukacji zdrowotnej) oraz wypracowanie mechanizmów umożliwiających wzrost liczby pielęgniarek i położnych zatrudnianych w polskim systemie ochrony zdrowia.  Beneficjent: Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych;  Budżet: zł  Okres realizacji projektu: r.;  Decyzja o dofinansowaniu została podpisana w dniu 4 listopada 2015 r.  Stan realizacji: Beneficjent złożył do tej pory jednak wniosek o płatność (zerowy) za okres data zatwierdzenia r.

24 KONTROLA SYSTEMOWA INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ PO WER I WNIOSKI POKONTROLNE CZEŚĆ II

25 KONTROLA W dniach lutego 2016 r. przez Instytucję Zarządzającą PO WER została przeprowadzona kontrola systemowa. Podstawa przeprowadzenia kontroli był art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146). Kontrola zweryfikowała m. in. następujące obszary: zgodność procesu wyboru projektów pozakonkursowych i konkursowych oraz zawierania umów o dofinansowanie z obowiązującymi przepisami, poprawność realizacji zadań z zakresu informacji, zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad prawidłową realizacją projektów.

26 Wnioski pokontrolne Po przeprowadzonej kontroli IZ PO WER poczynił następujące ustalenia:  zawyżone koszty wynajmu sal. W ramach projektów kwalifikowalne mogą być koszty związane z wynajmem sal jedynie do następujących wysokości:: Sala dla 60 osób do kwoty 1205,40 zł, Sala dla 100 osób do kwoty 2460 zł, Sala dla 20 osób do kwoty 1080 zł, Sala dla 250 osób do kwoty zł,

27 Wnioski pokontrolne  Wskazywanie w budżecie projektu przez wnioskodawców kosztów pośrednich jako koszty bezpośrednie. – Wnioski z błędnym wskazywaniem kosztów powinny być korygowane w ten sposób, aby jednoznacznie wynikał z nich merytoryczny charakter zakresu obowiązków na poszczególnych stanowiskach w celu poprawnej kwalifikacji kosztów.

28 Wnioski pokontrolne IZ zwróciło uwagę na to, aby w opisie zadania dla stanowiska jednoznacznie wynikał jego wymiar zaangażowania.

29

30 Dziękuję za uwagę! Krzysztof Górski Zastepca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwo Zdrowia Departament Funduszy Europejskich Strona internetowa:


Pobierz ppt "Ministerstwo Zdrowia Departmanet Funduszy Europejskich Stan wdrażania Osi Priorytetowej V – Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google