Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Zdrowia Departmanet Funduszy Europejskich Stan wdrażania Osi Priorytetowej V – Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Zdrowia Departmanet Funduszy Europejskich Stan wdrażania Osi Priorytetowej V – Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Zdrowia Departmanet Funduszy Europejskich Stan wdrażania Osi Priorytetowej V – Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

2 Plan prezentacji CZEŚĆ I: Wdrażanie projektów w ramach PO WER w perspektywie finansowej 2014-2020: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Rozkład Osi Priorytetowych, Konkursy realizowane w ramach Osi Priorytetowej V PO WER, Projekty pozakonkursowe w ramach Osi Priorytetowej V PO WER. CZEŚĆ II: Kontrola systemowa Instytucji Zarządzającej PO WER i wnioski pokontrolne.

3 Wdrażanie projektów w ramach PO WER w perspektywie finansowej 2014-2020 CZĘŚĆ I

4 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) jest krajowym programem operacyjnym finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Stanowi instrument realizacji strategii Europa 2020. Program jest odpowiedzią na stojące przed państwami Unii Europejskiej wyzwania.

5 Rozkład Osi Priorytetowych W ramach PO WER wyróżniamy 6 osi priorytetowych: Oś I – Osoby młode na rynku pracy, Oś II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki, edukacji, Oś III – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Oś IV – Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Oś V – Wsparcie dla obszaru zdrowia, Oś VI – Pomoc Techniczna.

6 Oś V – Wsparcie dla obszaru zdrowia Zgodnie z PO WER na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach ww. Osi Priorytetowej realizowane są następujące Priorytety Inwestycyjne (PI):  PI 8VI – Aktywne i zdrowe starzenie się;  PI 9VI – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym;  PI 10II – Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji;  PO 10III – Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji.

7 Konkursy realizowane w ramach Osi Priorytetowej V W ramach Osi Priorytetowej V Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia, jako Instytucja Pośrednicząca, ogłosił do tej pory 5 konkursów:  Centra Symulacji Medycznej,  Dzienny Dom Opieki Medycznej,  Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi,  Kompetencje zamawiane,  Rozwój dialogu społecznego w ochronie zdrowia.

8 Konkurs: Centra Symulacji Medycznej  W ramach konkursu, ogłoszonego w lipcu 2015 r., wspierane są projekty polegające na realizacji programów rozwojowych przez uczelnie medyczne uczestniczące w procesie praktycznego kształcenia studentów kierunku lekarskiego, lekarsko- dentystycznego, pielęgniarstwo, położnictwo, w tym tworzenie Centrum Symulacji Medycznej.  Alokacja wynosiła 282 000 000 zł, ostatecznie zawarto umowy na łączna kwotę 264 000 000 zł.  Wpłynęło 12 wniosków o dofinansowanie (Wnioskodawcami były uniwersytety medyczne), z czego wszystkie wnioski zostały ocenione pozytywnie. W marcu i kwietniu zostały podpisane umowy o dofinansowanie.  Obecnie projekty są już realizowane.

9 Konkurs: Dzienny Dom Opieki Medycznej  Konkurs dotyczący wsparcia deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi w zakresie tworzenia i prowadzenia dziennych domów opieki medycznej (DDOM) - zawarcie umów na realizację projektów. Przedmiotem konkursu było dofinansowanie projektów mających na celu pilotażowe wdrożenie i przetestowanie standardu DDOM.  Konkurs ogłoszony został w lipcu 2015 r.  Alokacja wynosiła pierwotnie - 40 000 000 zł., a po zwiększeniu w kwietniu br. - 58 000 000 zł.  Wpłynęło 148 wniosków o dofinansowanie, z czego pozytywnie oceniono 58 z nich. Pierwotnie zakwalifikowano do dofinansowania 40 projektów, a po zwiększeniu alokacji wszystkie 58.  Obecnie IP PO WER jest na etapie przygotowywania umów o dofinansowanie dla poszczególnych projektów.

10 K ONKURS : Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi  Konkurs, ogłoszony w październiku 2015 r., miał na celu wyłonienie projektów służących podniesieniu kwalifikacji pielęgniarek i położnych z zakresu dziedzin będących najczęstszą przyczyną dezaktywizacji zawodowej z powodów zdrowotnych, tj. chorobom krążenia, nowotworowym, chorobom (zaburzeniom) psychicznym, chorobom układu oddechowego poprzez organizację kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych.  Pierwotnie kwota alokacji została zaplanowana w wysokości 30 mln zł, a następnie została zwiększona do 68 776 682,53 zł.  Wpłynęło 63 wnioski o dofinansowanie, z czego w związku ze zwiększeniem alokacji wybrano 27 projektów.  Obecnie konkurs jest na etapie podpisywania umów z Beneficjentami na dofinansowanie poszczególnych projektów. Planowane zakończenie – połowa czerwca br.

11 Konkurs: Kompetencje zamawiane  Konkurs miał na celu wybranie projektów służących poprawie jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwo i/lub położnictwo (licencjat).  Konkurs został ogłoszony w listopadzie 2015 r.  Alokacja wynosi 90 000 000 zł.  Wpłynęło 21 wniosków. Ocenie poddanych zostało 20 z nich z czego 11 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do negocjacji, a 9 wniosków zostało odrzuconych na etapie oceny.

12 K ONKURS : R OZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO W OCHRONIE ZDROWIA  Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują realizację działań mających na celu rozwijanie dialogu społecznego oraz idei społecznej odpowiedzialności instytucji systemu ochrony zdrowia, poprzez m.in. wsparcie współpracy administracji systemu ochrony zdrowia z organizacjami pacjenckimi.  Konkurs ogłoszony został w marcu 2016 r. i skierowany był do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.  Alokacja wynosi 5 000 000 zł.  Nabór wniosków o dofinansowanie zakończył się dnia 29 kwietnia 2016 r.  W chwili obecnej trwa etap oceny wniosków o dofinansowanie.

13 Konkursy planowane W ramach Osi Priorytetowej V w roku 2016 planuje się ogłoszenie sześciu dodatkowych konkursów. Obejmują one następujące typy projektów:  Szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia; o planowany termin ogłoszenia: maj 2016 r.; o alokacja: 25 000 000 zł

14 Konkursy planowane  Kształcenie podyplomowe lekarzy realizowane w innych formach niż specjalizacje w obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy zatrudnionych (bez względu na formę zatrudnienia) w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej: o planowany termin ogłoszenia: maj 2016 r.; o alokacja: 40 000 000 zł.  Doskonalenie zawodowe pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w obszarach istotnych dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych: o Planowany termin ogłoszenia: wrzesień 2016 r.; o Alokacja: 10 000 000 zł.

15 Konkursy planowane  Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współprace pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem. W ramach powyższego typu projektów wspierane będą trzy konkursy, które kładły będą nacisk na ww. kwestie w profilaktyce: nowotworów głowy i szyi, reumatoidalnego zapalenia stawów, chorób naczyń mózgowych o łącznej alokacji 45 000 000 zł.

16 PROJEKTY POZAKONKURSOWE MZ jest również Instytucją Pośredniczącą przy 7 projektach pozakonkursowych:  Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych;  Opracowanie koncepcji i założeń merytorycznych programów polityki zdrowotnej planowanych do wdrożenia w procedurze konkursowej;  Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju;  Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki;  Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki;  Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej OOK – etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski;  Rozwój kompetencji pielęgniarskich.

17 PROJEKTY POZAKONKURSOWE Projekt „Mapy potrzeb zdrowotnych” zakłada stworzenie 16 regionalnych i 1 ogólnopolskiej mapy potrzeb zdrowotnych wg zakresu zdefiniowanego w Rozporządzeniu dla 30 grup chorób w obszarze LZ, AOS, POZ. Rezultaty projektu osiągnięte zostaną stopniowo –w ramach kroków milowych.  Beneficjent: Departament Analiz i Strategii MZ;  Budżet: 34 993 340,00 PLN;  Okres realizacji: 01.06.2015-31.12.2018;  Decyzja o dofinansowania projektu została podpisana w dniu 22.09.2015 r.  Stan realizacji: opublikowano mapy potrzeb szpitalnych, zatwierdzono jeden wniosek o płatność.

18 PROJEKTY POZAKONKURSOWE Projekt „Opracowanie koncepcji i założeń merytorycznych programów polityki zdrowotnej planowanych do wdrożenia w procedurze konkursowej” zakłada opracowanie 15 ogólnokrajowych programów polityki zdrowotnej ukierunkowanych na przeciwdziałanie chorobom stanowiącym istotną przyczynę dezaktywizacji zawodowej (choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, choroby układu kostno-stawowo–mięśniowego, choroby układu oddechowego).  Beneficjent: Departament Funduszy Europejskich - Wydział Koordynacji Polityki Rozwoju;  Budżet: 998 043,00 zł  Okres realizacji: 01.10.2015-31.12.2017 r.;  Decyzja o dofinansowania projektu została podpisana w dniu 06.11.2015 r.;  Stan realizacji: Beneficjent złożył do tej pory 2 wnioski o płatność (refundacyjne).  W trakcie realizacji projektu nie stwierdzono problemów.

19 PROJEKTY POZAKONKURSOWE Projekt „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” ma na celu zwiększenie kwalifikacji zawodowych lekarzy poprzez wsparcie procesu kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinach istotnych z punktu widzenia epidemiologiczno- demograficznego kraju tj. specjalizacji z onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej, chirurgii onkologicznej, patomorfologii, hematologii, geriatrii, ortopedii i traumatologii, rehabilitacji medycznej, reumatologii i medycyny rodzinnej.  Beneficjent: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;  Budżet: 89 997 771,10 zł;  Okres realizacji projektu: 01.08.2015-28.02.2022 r.;  Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 5 listopada 2015 r.  Stan realizacji: Na dzień 25 maja 2016 r. zatwierdzono dwa wnioski o płatność na łączną kwotę 46 160,52 zł. Udział w projekcie rozpoczęło 90 lekarzy.

20 PROJEKTY POZAKONKURSOWE Projekt „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki„ zakłada wdrożenie projakościowych programów wpływających na poprawę jakości i bezpieczeństwa opieki w podmiotach leczniczych, które świadczą szpitalne usługi medyczne poprzez wdrożenie: programu akredytacyjnego, programu zarządzania bezpieczeństwem opieki, programu restrukturyzacyjnego obejmującego wewnątrzszpitalny system Zespołów Szybkiego Reagowania (ZSR).  Beneficjent: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie;  Budżet: 14 996 190 zł;  Okres realizacji projektu: 01.12.2015 -31.12.2019;  Decyzja o dofinansowania projektu została podpisana w dniu 21.03.2016 r.  Stan realizacji: Beneficjent nie złożył wniosku o płatność. Zgodnie z harmonogramem wniosek powinien zostać złożony w III kwartale.

21 PROJEKTY POZAKONKURSOWE Projekt „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” zakłada zwiększenie kompetencji kierownictwa i personelu medycznego w zakresie poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki, podniesienie standardów funkcjonowania jednostek POZ i świadczonych przez nie usług medycznych.  Beneficjent: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie;  Budżet: 9 601 350 zł;  Okres realizacji projektu: 01.12.2015 - 31.12.2018 r.;  Decyzja o dofinansowania projektu została podpisana w dniu 21.03.2016 r.  Stan realizacji projektu: Beneficjent nie złożył wniosku o płatność. Zgodnie z harmonogramem wniosek powinien zostać złożony w III kwartale.

22 PROJEKTY POZAKONKURSOWE Projekt „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej OOK – etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski” zakłada opracowanie minimum trzech modeli opieki koordynowanej, w których istotną rolę będzie odgrywała podstawowa opieka zdrowotna. Wszystkie modele będą oparte o pewien rodzaj ”fund holding”, niemniej z różną rolą poszczególnych poziomów świadczenia usług medycznych. Model POZ– przewidujący poszerzenie dotychczasowych kompetencji lekarza POZ i umożliwienie szybkich konsultacji z innymi specjalistami opieki ambulatoryjnej w oparciu o fundusze przekazywane na ten cel świadczeniodawcy realizującemu POZ, przy jednoczesnym nałożeniu obowiązku na lekarzy POZ dbałości o efekty terapeutyczne oraz przebieg procesu leczenia i konsultacji pacjenta.  Beneficjent: Narodowy Fundusz Zdrowia;  Budżet: 6 000 000 zł;  Okres realizacji projektu: 01.10.2015-31.12.2016 r.;  Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 23.10.2015 r.  Stan realizacji: Trwa opracowywanie przez Bank Światowy raportu dotyczącego najlepszych rozwiązań z zakresu opieki koordynowanej stosowanych na świecie.

23 PROJEKTY POZAKONKURSOWE Projekt „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” zakłada poprawę jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, w tym w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia (edukacji zdrowotnej) oraz wypracowanie mechanizmów umożliwiających wzrost liczby pielęgniarek i położnych zatrudnianych w polskim systemie ochrony zdrowia.  Beneficjent: Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych;  Budżet: 10 583 307 zł  Okres realizacji projektu: 01.08.2015-28.02.2022 r.;  Decyzja o dofinansowaniu została podpisana w dniu 4 listopada 2015 r.  Stan realizacji: Beneficjent złożył do tej pory jednak wniosek o płatność (zerowy) za okres 01.10.2015-31.12.2015 - data zatwierdzenia 04.02.2016 r.

24 KONTROLA SYSTEMOWA INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ PO WER I WNIOSKI POKONTROLNE CZEŚĆ II

25 KONTROLA W dniach 17-19 lutego 2016 r. przez Instytucję Zarządzającą PO WER została przeprowadzona kontrola systemowa. Podstawa przeprowadzenia kontroli był art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146). Kontrola zweryfikowała m. in. następujące obszary: zgodność procesu wyboru projektów pozakonkursowych i konkursowych oraz zawierania umów o dofinansowanie z obowiązującymi przepisami, poprawność realizacji zadań z zakresu informacji, zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad prawidłową realizacją projektów.

26 Wnioski pokontrolne Po przeprowadzonej kontroli IZ PO WER poczynił następujące ustalenia:  zawyżone koszty wynajmu sal. W ramach projektów kwalifikowalne mogą być koszty związane z wynajmem sal jedynie do następujących wysokości:: Sala dla 60 osób do kwoty 1205,40 zł, Sala dla 100 osób do kwoty 2460 zł, Sala dla 20 osób do kwoty 1080 zł, Sala dla 250 osób do kwoty 9 840 zł,

27 Wnioski pokontrolne  Wskazywanie w budżecie projektu przez wnioskodawców kosztów pośrednich jako koszty bezpośrednie. – Wnioski z błędnym wskazywaniem kosztów powinny być korygowane w ten sposób, aby jednoznacznie wynikał z nich merytoryczny charakter zakresu obowiązków na poszczególnych stanowiskach w celu poprawnej kwalifikacji kosztów.

28 Wnioski pokontrolne IZ zwróciło uwagę na to, aby w opisie zadania dla stanowiska jednoznacznie wynikał jego wymiar zaangażowania.

29

30 Dziękuję za uwagę! Krzysztof Górski Zastepca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwo Zdrowia Departament Funduszy Europejskich Strona internetowa: www.zdrowie.gov.plwww.zdrowie.gov.pl e-mail: g.kuczynski@mz.gov.pl


Pobierz ppt "Ministerstwo Zdrowia Departmanet Funduszy Europejskich Stan wdrażania Osi Priorytetowej V – Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google