Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WŁADZA USTAWODAWCZA SEJM I SENAT RP. Najważniejsze pojęcia Parlament = Sejm, Senat Zgromadzenie Narodowe = Sejm+Senat Sejm= Izba Niższa Parlamentu Senat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WŁADZA USTAWODAWCZA SEJM I SENAT RP. Najważniejsze pojęcia Parlament = Sejm, Senat Zgromadzenie Narodowe = Sejm+Senat Sejm= Izba Niższa Parlamentu Senat."— Zapis prezentacji:

1 WŁADZA USTAWODAWCZA SEJM I SENAT RP

2 Najważniejsze pojęcia Parlament = Sejm, Senat Zgromadzenie Narodowe = Sejm+Senat Sejm= Izba Niższa Parlamentu Senat =Izba Wyższa Parlamentu

3 BUDYNEK SEJMU I SENATU Budynek Sejmu i inne gmachy parlamentu usytuowane są nad skarpą wiślaną w rejonie ulic Wiejskiej, Górnośląskiej i Maszyńskiego w Warszawie. Najważniejszymi pomieszczeniami w Sejmie są Sala Posiedzeń i Sala Kolumnowa. Cały kompleks został zbudowany między 1925 a 1928 rokiem. Wcześniej obradowanoWarszawieSala PosiedzeńSala Kolumnowa 19251928 w przebudowanym budynku dawnej szkoły.

4 SALA PLENARNA I SALA KOLUMNOWA SEJMU

5 HOL GŁÓWNY BUDYNKU SEJMU

6 SEJM RP Sejm - od końca XIV w. najwyższy organ władzy ustawodawczejXIVwładzy ustawodawczej w Polsce. Obecny Sejm obraduje ciągle, jego obrady są jawne (transmitowane przez radio i telewizję).Polsce radiotelewizję Do pomocy w jego działaniu powołana jest Kancelaria Sejmu.Kancelaria Sejmu

7 WYBORY DO SEJMU W III Rzeczypospolitej Sejm stanowi pierwszą izbę polskiego parlamentu. Składa się on z 460 posłówIII Rzeczypospolitejparlamentuposłów KadencjaKadencja Sejmu, zgodnie z Konstytucją, trwa 4 lata; biegnie od dnia pierwszego posiedzenia nowo wybranego Sejmu i trwa do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji.Konstytucją Sejm składa się z posłów, wybieranych w wyborach (wybory pięcioprzymiotnikowe). : - powszechnych, - równych, - bezpośrednich, - proporcjonalnych, - w głosowaniu tajnym.wybory pięcioprzymiotnikowe

8 ZASADY PRAWA WYBORCZEGO ZASADA RÓWNOŚCI ZASADA POWSZECHNOŚCI ZASADA TAJNOŚCI ZASADA BEZPOŚREDNIOŚCI ZASADA PROPORCJONALNOŚCI

9 FUNKCJE SEJMU 1. Ustrojodawcza - może uchwalić i zmienić Konstytucję 2. Ustawodawcza- uchwalanie ustaw, w tym ustawy budżetowej. Sejm podejmuje niektóre decyzje w drodze uchwały, np. zarządza referendum, uchwala wotum nieufności Radzie Ministrów. 2. Kreatywna - uczestniczy w tworzeniu rządu udzielając wotum zaufania Radzie Ministrów lub samodzielnie wybierając prezesa Rady Ministrów i proponowany przez niego skład rządu - za zgodą Senatu, powołuje prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich i Generalnego Inspektora Danych Osobowych - na wniosek prezydenta powołuje Prezesa Narodowego Banku Polskiego - powołuje członków Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu, część składu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowej Rady Sądownictwa i Rady Polityki Pieniężnej 3. Kontrolna- udziela rządowi absolutorium z wykonania budżetu państwa, stosuje interpelacje, może wyrażać wotum zaufania wobec Rady Ministrów większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, wotum nieufności wobec Rady Ministrów bądź poszczególnych ministrów. Posłowie kierują do premiera lub poszczególnych ministrów interpelacje oraz pytania w sprawach bieżących. Rozpatrują sprawozdania Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wysłuchują corocznej informacji Rzecznika Praw Obywatelskich. Sejm może powołać komisję śledczą do zbadania jakiejś sprawy.

10 BIERNE PRAWO WYBORCZE Bierne prawo wyborcze do Sejmu, czyli prawo bycia wybranym na posła ma każdy obywatel polski mający prawo wybierania (czyli mający czynne prawo wyborcze), który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat.

11 ORGANY SEJMU 1. Marszałek Sejmu - wybierany spośród kandydatów zgłoszonych przez min. 15 posłów, bezwzględną większością głosów w głosowaniu imiennym. Nie można go odwołać (nie odpowiada politycznie), KOMPETENCJE : przewodniczy obradom Sejmu, strzeże jego praw i reprezentuje go na zewnątrz, zwołuje posiedzenie Sejmu i Konwentu Seniorów, kieruje pracami Prezydium Sejmu, przewodniczy mu oraz obradom Konwentu Seniorów, dba o dobre stosunki z Senatem, kieruje pracami kancelarii Sejmu 2. Prezydium Sejmu (Marszałek + wicemarszałkowie) - organ pomocniczy i doradczy ustala plan pracy izby po zaciągnięciu opinii Konwentu Seniorów, ustala tzw. tygodnie posiedzeń, wykładnię regulaminu izby (opinia Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich lub Senatorskich), odpowiedzialność regulaminowa, opiniuje sprawy wniesione przez Marszałka. 3. Konwent Seniorów (organ nie przewidziany w konstytucji, ale na podstawie regulaminu Sejmu)- organ opiniodawczo-doradczy Marszałek + wicemarszałkowie + przedstawiciele klubów parlamentarnych, porozumień, kół. Zapewnia współdziałanie klubów w sprawach związanych z działalnością i z tokiem prac Sejmu. 4. Komisie. (stałe i nadzwyczajne Marszałek Senior-powoływany przez Prezydenta na 1 posiedzenie izby najstarszy wiekiem poseł (senator), Sekretarze Sejmu - 20 posłów wybieranych łącznie, prowadzą listę mówców i protokołów, obliczają głosy, inne czynności. Kancelaria-zadania organizacyjno techniczne i doradcze, organ pomocniczy i wykonawczy

12 MARSZAŁEK SEJMU MAREK KUCHCIŃSKI OD XI 2015r.

13 POSŁOWIE KADENCJI 2015-2019 W Sejmie VIII kadencji zasiadają przedstawiciele ugrupowań: PiS, PO, Kukiz 15, Nowoczesna, PSL Prezydium VIII kadencji Sejmu -od 12XI2015 Wicemarszałkowie: Joachim Brudziński (PiS) Joachim Brudziński Barbara Dolniak (Nowoczesna) Barbara DolniakNowoczesna Małgorzata Kidawa-Błońska (PO) Małgorzata Kidawa-BłońskaPO Ryszard Terlecki (PiS) Ryszard Terlecki Stanisław Tyszka (Kukiz’15) Stanisław TyszkaKukiz’15

14 SENAT Senat Rzeczypospolitej Polskiej organ władzy ustawodawczej, druga izba polskiego parlamentu.władzy ustawodawczejpolskiego parlamentu Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych (w systemie większości względnej) na 4- letnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu).senatorówkadencję W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające. mandatu wybory uzupełniające

15 SENAT Składa się ze 100 senatorów wybieranych na okres 4 lat w głosowaniu: 1/ tajnym 2/ równym 3/w wyborach powszechnych, 4/w wyborach bezpośrednich 5/w wyborach większościowych Kadencja trwa 4 lata. Wybrany do Senatu może być obywatel polski, mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat.

16 POSIEDZENIA SENATU Sala Obrad

17 ORGANY SENATU Organy senatu 1.Marszałek SenatuMarszałek Senatu 2.Prezydium SenatuPrezydium Senatu 3.Konwent SeniorówKonwent Seniorów 4.Komisje SenatuKomisje Senatu 5.Kancelaria SenatuKancelaria Senatu Prezydium Senatu VIII kadencji Marszałek Senatu Stanisław Karczewski Wicemarszałek Senatu Adam Bielan Bogdan Borusewicz Grzegorz Czelej Maria Koc

18 UPRAWNIENIA SENATU 1/OPINIOWANIE USTAW uchwalonych przez Sejm 2/ inicjatywa ustawodawcza – występowanie z projektem ustaw 3/ uczestnictwo w w powoływaniu innych organów państwa – Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa NIK, wybiera i odwołuje dwóch senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa, dwóch - do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz trzech do Rady Polityki Pieniężnej Marszałek Senatu lub grupa 30 senatorów może wystąpić z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodności z konstytucją ustaw i umów międzynarodowych, a także działalności partii politycznych

19 IMMUNITET Poseł i senator są reprezentantami całego narodu i nie mogą być związani żadnymi instrukcjami wyborców. Chroni ich immunitet. Oznacza to, iż nie mogą być oni pociągnięci do odpowiedzialności za swoje czynności wchodzące w zakres sprawowania mandatu - ani w czasie jego trwania ani też po jego wygaśnięciu. Poseł i senator podejmujący np. działania w celu ochrony interesów swoich wyborców nie ponosi za nie odpowiedzialności tak jak każdy obywatel, a jedynie może ponieść odpowiedzialność przed Sejmem i Senatu.

20 ZAKOŃCZENIE KADENCJI 1/ kadencja trwa 4 lata 2/ zakończenie kadencji może także nastąpić w wyniku jej skrócenia przez Prezydenta RP:Prezydenta RP *obligatoryjnie, jeżeli procedura zasadnicza powoływania Rady Ministrów oraz obie procedury rezerwowe zakończą się fiaskiem,Rady Ministrów *fakultatywnie, jeżeli Prezydent, w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia projektu ustawy budżetowej Sejmowi przez Radę Ministrów, nie otrzyma jej do podpisu (na wydanie postanowienia w tej sprawie przysługuje Głowie Państwa czas 14 dni).ustawy budżetowej 3/wybory do Sejmu i Senatu zarządza Prezydent. On też zwołuje pierwsze posiedzenie Sejmu lub Senatu Rozwiązanie się Sejmu jest równoznaczne z zakończeniem kadencji Senatu.


Pobierz ppt "WŁADZA USTAWODAWCZA SEJM I SENAT RP. Najważniejsze pojęcia Parlament = Sejm, Senat Zgromadzenie Narodowe = Sejm+Senat Sejm= Izba Niższa Parlamentu Senat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google