Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU ARCHITEKTURY STAROSTWA POWIATOWEGO W BIAŁYMSTOKU do 31 sierpnia 2011 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU ARCHITEKTURY STAROSTWA POWIATOWEGO W BIAŁYMSTOKU do 31 sierpnia 2011 roku."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU ARCHITEKTURY STAROSTWA POWIATOWEGO W BIAŁYMSTOKU do 31 sierpnia 2011 roku.

2 I. Struktura i organizacja pracy w Wydziale Architektury.

3 1) Struktura Wydziału Architektury ujęta w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Białymstoku : - Dyrektor - Zastępca Dyrektora - Pracownicy Wydziału

4 2) Zadania Wydziału Architektury: a) działalność decyzyjna z zakresu administracji architektoniczno- budowlanej, w tym: - udzielenie pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów budowlanych, - przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy - w odniesieniu do obiektów zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, - przyjmowanie zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części, - wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, w przypadku zamiaru dokonania istotnych odstępstw od warunków pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego, - wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę, - wydanie decyzji o konieczności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości lub lokalu dla wykonania robót budowlanych. – wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych w zakresie dróg powiatowych i gminnych (specustawa)

5 2) Zadania Wydziału Architektury c.d.: b) wydawanie zaświadczeń, wynikających z przepisów: - o samodzielności lokali wyodrębnionych w obrębie jednego budynku, - o dodatkach mieszkaniowych. c) wydawanie dzienników budów. d) przygotowywanie Zarządowi Powiatu opinii dotyczących: - sporządzanych przez gminy projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, - uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy przedkładanych przez gminy- Uzgodnienia dokonywane są w formie postanowień.

6 3. Stan zatrudnienia w Wydziale Architektury. W Wydziale Architektury zatrudnionych jest w chwili obecnej 16 osób wszystkie z wyższym wykształceniem. Pozwolenia na budowę wydaje 10 osób.

7 II. Działalność decyzyjna. Rok Liczba wydanych decyzji Liczba pracowników Liczba decyzji na 1 pracownika106,07102,38107,2894,07 Wydział Architektury w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2011 wydał 1317 decyzje.

8 a) POZWOLENIE NA BUDOWĘ - wniosków o pozwolenie na budowę – wydano decyzji o pozwoleniu na budowę – 1 186, w tym z wniosków z 2010r – umorzono postępowanie – 55 - odmowa udzielenia pozwolenia na budowę – 6 - pozostawiono bez rozpatrzenia – 18 - przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę – wnioski – 71, decyzji 66 - uchylenie decyzji o pozwoleniu – 8 - decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi: wniosków – 9 decyzji – 5, bez rozpatrzenia - 1, w toku - 3 Czas oczekiwania na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w Wydziale wynosi na dzień dzisiejszy ponad 1,2 miesiąca (ustawowo na wydanie pozwolenia na budowę Wydział ma 65 dni).

9 B) ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ W roku bieżącym przyjętych zostało 1546 zgłoszenia, Można zauważyć stale utrzymującą się, wysoką liczbę zgłoszeń przy coraz trudniejszej procedurze niezbędnej do uzyskania skutecznego zgłoszenia. - przyjęte wnioski zgłoszenia – 1 546, w tym: - sprzeciw w formie decyzji – 27 C) ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU LUB JEGO CZĘŚCI: - wnioski o zmianę sposobu użytkowania objęte obowiązkiem zgłoszenia – 22 zgłoszeń

10 Realizacja innych niż wydawanie decyzji zadań Wydziału 1)Zaświadczenia o samodzielności lokali – 61 2)Zaświadczenia w sprawach dodatków mieszkaniowych – 26 3)Odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: -Wniosków – 27, załatwione 19 w tym: 15 zgody, 4 odmów, 4) Wydane dzienniki budów - 802

11 Ilo ść wniosk ó w o pozwolenie na budow ę i zg ł oszenia rob ó t budowlanych w poszczeg ó lnych gminach Powiatu Bia ł ostockiego Lp.Gmina do 31 sierpnia 2008 do 31 sierpnia 2009do 31 sierpnia 2010Razem Osoby fizyczn e Osoby prawne Razem Zg ł osze nia Osoby fizyczne Osoby prawne Razem Zg ł osze nia Osoby fizyczne Osoby prawne Razem Zg ł osze nia Osoby fizyczne Osoby prawn e Razem Zg ł osze nia Pozwol enia 1.Choroszcz Czarna Białostocka Dobrzyniewo Kościelne Gródek Juchnowiec Kościelny Łapy Michałowo Poświętne Supraśl Suraż Turośń Kościelna Tykocin Wasilków Zabłudów Zawady Razem

12 Projekty inwestycji zatwierdzonych przez Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku

13 Projekty inwestycji zatwierdzonych przez Wydział Architektury

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Dziękuję za uwagę 9 czerwiec 2007 Powiat Białostocki zaprasza do współpracy


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU ARCHITEKTURY STAROSTWA POWIATOWEGO W BIAŁYMSTOKU do 31 sierpnia 2011 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google