Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym” Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym” Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 „Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym” Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Warszawa, 27 – 28 października 2011 r. 1

2 Wpływ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na realizację inwestycji. 1.Studium jako akt prawny. 2.Cel / przeznaczenie studium. 3.Zakres studium – obszar uwzględnienia. 4.Studium jako realizacja obowiązków planistycznych gminy. 2

3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako akt prawa miejscowego. 1.Plan miejscowy jako akt prawny. 2.Cel / przeznaczenie planu miejscowego. 3.Zakres planu miejscowego – obszar uwzględnienia. 4.Plan miejscowy jako realizacja obowiązków planistycznych gminy. 3

4 Pojęcia ustawowe w prawie budowlanym. 1.Roboty budowlane: a.budowa – definicja ustawowa, b.rozbudowa – definicja praktyczna, c.nadbudowa – definicja praktyczna, d.przebudowa - definicja ustawowa, e.remont - definicja ustawowa. 4

5 Pojęcia ustawowe w prawie budowlanym. 2.Obiekty budowlane: a.budynek – trwałość, stabilność, powiązanie z gruntem, struktura przestrzenna, a.obiekt małej architektury – niewielkie obiekty różne m.in. kult religijny, rekreacja, użyteczność, b.budowla – wszystko inne niż budynek lub obiekt małej architektury. 5

6 Pojęcia ustawowe w prawie budowlanym. 3. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego – teren (obszar) + ograniczenia w jego zagospodarowaniu. 4. Rozpoczęcie robót budowlanych – podjęcie terenowych prac przygotowawczych + obowiązek uprzedniego formalnego zakomunikowania. 5. Zmiana sposobu użytkowania obiektu – definicja ustawowa otwarta. 6

7 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. a.procedura ustalania warunków zabudowy: −zawartość wniosku – dane z art. 52 i art. 61 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym + załączniki + opłata skarbowa, −postępowanie – wg kpa (30 dni), −ustalenia decyzji – zakres i charakter dopuszczalnej inwestycji. 7

8 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. b. procedura ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego: −zawartość wniosku – wg art. 52 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym −postępowanie, −ustalenia decyzji. 8

9 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. c. zgoda urbanistyczna – nowość w propozycjach nowelizacji przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym: −pojęcie zbiorcze, −uproszczenie procedur, −przyspieszenie procedur. 9

10 Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – szansa na inwestycje niekonwencjonalne. a.przypadki szczególnie uzasadnione, b.brak zagrożenia życia i zdrowia, bezpieczeństwa mienia, dostępności dla niepełnosprawnych, pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych oraz stanu środowiska, c.określone warunki zamienne. 10

11 Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych. a.Pozwolenie na budowę: −procedura uzyskania, −załączniki wniosku, −zakres rozstrzygnięcia, −wykonalność / trwałość. 11

12 Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych. b. Zgłoszenie robót budowlanych: - zakres stosowania, - forma i treść zgłoszenia, - sprzeciw organu, - trwałość domniemania braku sprzeciwu, - nakaz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 12

13 Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych. c. Dziennik budowy: - dokument urzędowy, - element dokumentacji budowy. d. Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych: - termin dokonania, - adresaci, - konieczne załączniki. 13

14 Ochrona konserwatorska a inwestycja budowlana. a.Uprawnienia konserwatora zabytków. - ochrona konserwatorska, a wpis do rejestru zabytków, - uzgodnienie decyzji o lokalizacji celu publicznego, - świadectwo energetyczne, - odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, - zagospodarowanie użytkowe zabytku, - nakaz konserwacji zabytku, 14

15 Ochrona konserwatorska a inwestycja budowlana. b.Obowiązki inwestora wobec konserwatora zabytków: - remont i pozwolenie na budowę, - roboty budowlane w obiekcie zabytkowym, - instalowanie tablic i urządzeń reklamowych, - nakaz pozwolenia na budowę w miejsce zgłoszenia, - rozbiórka, - rozbiórka przymusowa, - sprzeciw organu przy zmianie sposobu użytkowania. 15

16 Ochrona konserwatorska a inwestycja budowlana. c.Konserwator zabytków w trakcie procesu inwestycyjnego: - wstrzymanie robót budowlanych, - pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, - nadzór konserwatorski, - wstrzymanie robót przy zabytku, - wstrzymanie robót przy nie-zabytku, - wznowienie postępowania o wydanie pozwolenia. 16

17 Przebieg procesu budowlanego. a.Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego: - inwestor – główny organizator i koordynator, - inspektor nadzoru inwestorskiego, - projektant, - kierownik budowy (robót). 17

18 Przebieg procesu budowlanego. b. Istotne i nieistotne zmiany w projekcie budowlanym: - zakres pojęciowy, - procedura, - podmiot uprawniony, - skuteczność. 18

19 Przebieg procesu budowlanego. c. Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego. i.Zawodowa – art. 95 i nast. Prawa budowlanego – upomnienie / upomnienie + egzamin / zakaz + egzamin – przedawnienie. ii.Odszkodowawcza – art. 471 kc, art. 472 kc, art. 355 § 1 kc. iii.Wykroczeniowa / Karna – art. 90 – 94 Pr. budowlanego / art. 163 kk, art. 164 kk. 19

20 Samowola budowlana i jej konsekwencje. a.Budowa obiektu bez (z przekroczeniem) pozwolenia na budowę. - art. 48 Pr. bud. - nakaz rozbiórki, - wstrzymanie prowadzenia robót - szansa legalizacji, - nakaz zabezpieczenia robót i doprowadzenia do stanu prawidłowego, - wniosek o zatwierdzenie PB i wznowienie robót – legalizacja. 20

21 Samowola budowlana i jej konsekwencje. b. Budowa obiektu bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu. - wstrzymanie robót – szansa legalizacji – 30 dni, - uzupełnienie dokumentacji – legalizacja. 21

22 Samowola budowlana i jej konsekwencje. c. Wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami. − wstrzymanie robót, −ważność postanowienia o wstrzymaniu / doręczenie nakazu rozbiórki części obiektu wykonanej po doręczeniu postanowienia (przywrócenie stanu poprzedniego), −decyzja szczególna z art. 51 ust. 1 Pr. Bud. 22

23 Samowola budowlana i jej konsekwencje. d. Wykonywanie robót budowlanych pomimo nakazu ich wstrzymania. −nakaz rozbiórki obiektu / części – pomimo możliwości legalizacji, −nakaz rozbiórki części obiektu wykonanej po doręczeniu postanowienia o nakazie wstrzymania robót. 23

24 Oddanie obiektu do użytkowania. a.Zakończenie budowy – zawiadomienie organu – sprzeciw. b.Zgłoszenie obiektu do użytkowania – sformalizowane zawiadomienie PIS, PSP – opinia wykonania wg projektu budowlanego – domniemanie akceptacji (art. 57 Pr. Bud.). 24

25 Oddanie obiektu do użytkowania. c. Pozwolenie na użytkowanie (art. 59 Pr. bud.). d. Zakres obowiązkowej kontroli. e. Użytkowanie obiektu budowlanego przed zakończeniem wszystkich robót (częściowe): −legalne – art. 55 pkt 3 Pr. bud. −nielegalne – kara administracyjna (art. 57 ust. 7 Pr. bud.) 25

26 Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Propozycje zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. a.Zgłoszenie – dokument sformalizowany wg wymogów ustawowych. b.Sprzeciw. c.Opłata legalizacyjna. 26

27 Odrębności procesu budowlanego urządzeń wodnych. a.Urządzenia wodne – definicja ustawowa. b.Pozwolenie wodnoprawne. c.Samowola budowlana. d.Obowiązki właściciela urządzenia wodnego. e.Koszty utrzymania urządzenia wodnego. f.Ograniczenia w związku z istnieniem urządzenia wodnego. 27

28 Zagadnienia dodatkowe: a. Dokumentowanie postępu rzeczowego procesu inwestycyjnego. b. Protokoły odbiorów częściowych i końcowych. c. Zabezpieczenie należytego wykonania. d. Dokumentacja powykonawcza. e. Reguły FIDIC (Fédération internationale des ingénieurs- conseils / Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów) – zarys zagadnienia. 28

29 PYTANIA I WOLNE WNIOSKI 29


Pobierz ppt "„Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym” Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google