Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Umowy Partnerskie w projektach zbiór najważniejszych składników Uwaga! Poniżej znajdują się jedynie praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia umów. Dokładne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Umowy Partnerskie w projektach zbiór najważniejszych składników Uwaga! Poniżej znajdują się jedynie praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia umów. Dokładne."— Zapis prezentacji:

1 Umowy Partnerskie w projektach zbiór najważniejszych składników Uwaga! Poniżej znajdują się jedynie praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia umów. Dokładne określenie co powinna określać umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym zawiera art. 18 ustawy o partnerstwie publiczno- prywatnym

2 Forma / Nazwa / Strony Forma umowy - pisemna dla celów dowodnych Nazwa - nie ma obowiązku, o umowie decyduje jej treść Strony - dokładny opis instytucji, jej adres, zakres reprezentacji sygnatariusza, w przypadku spółek handlowych - dane sądu rejestrowego

3 RAMY CZASOWE Data zawarcia umowy - data w nagłówku lub przy podpisach osób składających oświadczenie woli. W przypadku rozbieżności umowę uważa się za zawartą w dacie późniejszej.

4 ZAKRES UMOWY Określa w przejrzysty sposób prawa i obowiązki stron (partnerów) w związku z realizacją projektu. Niniejsza umowa reguluje prawa i obowiązki stron (partnerów) w związku ze wspólną realizacją projektu pt. (…) Niezwykle pomocny zapis w przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych.

5 DOPRECYZOWANIE UMOWY POPRZEZ WSKAZANIE PRAW I OBOWIĄZKÓW STRON DOPRECYZOWANIE UMOWY POPRZEZ WSKAZANIE PRAW I OBOWIĄZKÓW STRON Uszczegóławia zakres obowiązków Umowa powinna zostać napisana językiem prosty i zrozumiałym W przypadku stosowania bardziej złożonych pojęć i definicji wówczas można umieścić „słownik pojęć” (definicje umowne) Należy unikać używania specjalistycznych nazw czy terminów Jeżeli występuje terminologia obcojęzyczna należy dodatkowo zastosować tłumaczenie na język polski

6 FINANSOWANIE PROJEKTU / ZASADY WZAJEMNEGO ROZLICZANIA Określenie rodzaju i wysokości wkładu partnerów oraz wysokości kwoty pokrywanej ze środków europejskich Wskazanie wysokości ewentualnych wynagrodzeń należnych partnerom Terminy przekazywania środków oraz dane rachunków bankowych Jeżeli rozliczenie będzie występowało w innej formie niż pieniężna należy wskazać wzajemne świadczenia stron (np.: za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia partner korzysta nieodpłatnie z pomieszczeń lidera/partnera)

7 WYMIANA DOKUMENTÓW Określenie zasad przekazywania sprawozdań z realizacji projektu, w tym określenie typu dokumentów, terminu i formy ich przekazania; termin powinien zostać ustalony z odpowiednim wyprzedzeniem by umożliwić przygotowanie sprawozdania

8 ZASADY PODEJMOWANIA DECYZJI W jaki sposób partnerzy będą decydować o sposobie realizacji zadań będących przedmiotem projektu Przykład: Rada Programowa - skład z przedstawicieli partnerów. Dokładnie określona musi być częstotliwość i sposób jej zwoływania oraz zasady głosowania nad poszczególnymi punktami obrad.

9 ODSETKI, KARY UMOWNE Forma instrumentu dyscyplinującego partnerów Odsetki - w przypadku zabezpieczenia świadczenia pieniężnego Kara umowna - gdy zabezpieczamy realizację świadczenie niepieniężnego

10 ZMIANA UMOWY / POSTANOWIENIA KOŃCOWE Zmiana umowy – najlepiej aby wszelkie zmiany umowy wymagały zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności Postanowienia końcowe - określa przepisy prawa, które maja zastosowanie w sprawach nieuregulowanych w umowie, właściwość sądu, liczbę egzemplarzy, klauzulę poufności

11 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ MICHAŁ ADAMCZAK W. ORGANIZACYJNY TEL. 878 5221


Pobierz ppt "Umowy Partnerskie w projektach zbiór najważniejszych składników Uwaga! Poniżej znajdują się jedynie praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia umów. Dokładne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google