Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZARZĄDZANIE. CECHY DZIAŁANIA ZORGANIZOWANEGO CELOWOŚĆ, SPOSÓB ZORGANIZOWANIA WYODRĘBNIENIE Z OTOCZENIA, PRZYWÓDZTWO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZARZĄDZANIE. CECHY DZIAŁANIA ZORGANIZOWANEGO CELOWOŚĆ, SPOSÓB ZORGANIZOWANIA WYODRĘBNIENIE Z OTOCZENIA, PRZYWÓDZTWO."— Zapis prezentacji:

1 ZARZĄDZANIE

2 CECHY DZIAŁANIA ZORGANIZOWANEGO CELOWOŚĆ, SPOSÓB ZORGANIZOWANIA WYODRĘBNIENIE Z OTOCZENIA, PRZYWÓDZTWO.

3 Przedmiot teorii zarządzania Organizacje w sensie instytucji i ich części np. zespoły pracownicze, Zgrupowania i zbiory przedsiębiorstw (sektory, grupy kapitałowe, sieci biznesowe, klastry), Procesy i projekty, Funkcje zarządzania.

4 Kluczowe elementy zarządzania Funkcje zarządzania Problemy Zasoby Menedżer

5 FUNKCJE I PROBLEMY ZARZĄDZANIA

6 FUNKCJE KIEROWNICZE PLANOWANIE ORGANIZOWANIE MOTYWOWANIE KONTROLA

7 Funkcje kierownicze na poszczególnych szczeblach zarządzania planowanie organizowanie motywowanie kontrola najwyższy średni wyższy średni niższy najniższy Szczeble Funkcje

8 Umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania na różnych poziomach organizacyjnych Kierownicy pierwszego poziomu Kierownicy średniego poziomu Kierownicy najwyższego poziomu Twórcze Współdziałanie z ludźmi Współdziałanie z ludźmi Techniczne Twórcze Współdziałanie z ludźmi Współdziałanie z ludźmi Techniczne Twórcze Współdziałanie z ludźmi Współdziałanie z ludźmi Techniczne

9 HIERARCHIA CELÓW ORGANIZACJI PRZETRWANIE I ROZWÓJ MAKSYMALIZACJA ZYSKU WZROST WARTOŚCI ZRÓWNOWAŻONE FUNKCJONOWANIE

10 Grupy interesu i prezentowane przez nie cele © Prof. dr hab. Maria Romanowska Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa w Warszawie GRUPY INTERESU Właściciele, kierownictwo Pracownicy Klienci Dostawcy Państwo PRZYKŁADY CELÓW Rentowność, produktywność, płynność, niezależność, elastyczność Przychód, pewność miejsca pracy, samorealizacja w pracy Jakość, stosunek jakość-cena, terminowość dostaw Szybkość zapłaty, partnerstwo, długoterminowe umowy Ochrona środowiska, ściągalność podatków, miejsca pracy

11 CELE SPÓŁKI W OPINII ZARZĄDÓW CeleOcena w skali 1-7 1. Rozwój przedsiębiorstwa5,81 2. Uzyskanie określonego udziału w rynku5,59 3. Wysoka wartość rynkowa spółki4,84 4. Wysoka dywidenda dla akcjonariusza3,51 5. Utrzymanie współpracy ze środowiskiem lokalnym 3,10 6. Utrzymanie wysokiego poziomu zatrudnienia2,40 Źródło:Efektywny nadzór korporacyjny, praca zespołowa, PWE, 2002, s.178.

12 CELE SPÓŁKI W OPINII ZARZĄDÓW Cele według typu interesariusza Ocena w skali 1-7 Cele przedsiębiorstwa (1,2)5,73 Cele akcjonariuszy (3,4)4,18 Cele interesariuszy (5,6)2,71 Źródło:Efektywny nadzór korporacyjny, praca zespołowa, PWE, 2002, s.178.

13 KIERUNKI W NAUCE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Naukowa organizacja pracy, Kierunek administracyjny, Kierunek Human Relations (behawioralny), Nurt ilościowy, Nurt empiryczny.

14 NAUKOWA ORGANIZACJA PRACY naukowe badanie pracy –chronometraż specjalizacja i instrukcje dostosowanie warunków pracy do człowieka dobór pracowników do charakteru pracy akordowy system wynagrodzeń kontrola i dyscyplina

15 PRZEDSTAWICIELE NAUKOWEJ ORGANIZACJI PRACY Frederick W.Taylor Frank Gilbreth Henry Ford Henry Gantt Karol Adamiecki

16 wyodrębnione funkcje kierowania, specjalizacja administracji, formalne zakresy działania, profesjonalne zarządzanie kadrami, pisemna droga porozumiewania się, droga kariery, oddzielenie stanowiska od ludzi, model biurokracji. Kierunek administracyjny

17 PRZEDSTAWICIELE KIERUNKU ADMINISTRACYJNEGO Max Weber Henri Fayol

18 Kierunek Human Relations (behawioralny) akceptacja istnienia grup nieformalnych i przywódców, dostrzeżenie czynnika psychospołecznego, styl demokratyczny zarządzania, działalność socjalna, współzarządzanie.

19 Przedstawiciele kierunku HR (socjopsychologicznego) Robert Owen Mary Follett Chester Barnard Elton Mayo Abraham Maslov Douglas McGregor J.W.Reddin

20 NURT EMPIRYCZNY Na podstawie badania praktyki formułuje uniwersalne recepty i dyrektywy działania. Jego geneza tkwi w naukowym zarządzaniu Taylora, ale koncentruje się obecnie na zarządzaniu firmą z pozycji zarządu i problemach zarządzania strategicznego

21 Przedstawiciele nurtu empirycznego J.G.March Herbert Simon, Peter Drucker H.I.Ansoff Henry Mintzberg

22 KIERUNEK ILOŚCIOWY Wykorzystuje matematykę, statystykę, ekonometrię do rozwiązywania problemów z zakresy zarządzania: - badania operacyjne - metody sieciowe - modele optymalizacji decyzji

23 Przedstawiciele kierunku ilościowego P.Blackett Robert McNamara Tex Thornton eksperci Arthura D.Little

24 EWOLUCJA NAUK O ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU od stanowiska pracy do sieci organizacji, od zainteresowania wnętrzem do koncentracji na zmianach otoczenia, od analogii organizacja-maszyna do analogii organizacja-żywy organizm i system.

25 Analogie organizacji Mechanizm Organizm Gra Ameba

26 Obszary problemowe wyodrębnione ze współczesnych nauk o zarządzaniu Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie procesami i projektami, Struktury działalności gospodarczej, Zarządzanie publiczne, Zarządzanie określonymi typami organizacji np. w służbie zdrowia, kulturze, oświacie non profit itp.

27 Światowe tendencje w zarządzaniu Globalizacja Wzrost rozmiarów i wartości przedsiębiorstw, Wzrost specjalizacji – koniec konglomeratów, Wzrost znaczenia rozwoju zewnętrznego, Wirtualizacja i nowe formy struktur działalności gospodarczej, Zmiana sposobu konkurowania- zastępowanie konkurencji kooperacją, Wzrost roli informacji i kapitału intelektualnego, Odpwiedzialność aspołeczna vs odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa.


Pobierz ppt "ZARZĄDZANIE. CECHY DZIAŁANIA ZORGANIZOWANEGO CELOWOŚĆ, SPOSÓB ZORGANIZOWANIA WYODRĘBNIENIE Z OTOCZENIA, PRZYWÓDZTWO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google