Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakres wymagań egzaminacyjnych Podręcznik oraz treści wykładane. Egzamin będzie testem jednokrotnego wyboru – składającego się z 45 pytań (30 z podręcznika.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakres wymagań egzaminacyjnych Podręcznik oraz treści wykładane. Egzamin będzie testem jednokrotnego wyboru – składającego się z 45 pytań (30 z podręcznika."— Zapis prezentacji:

1 Zakres wymagań egzaminacyjnych Podręcznik oraz treści wykładane. Egzamin będzie testem jednokrotnego wyboru – składającego się z 45 pytań (30 z podręcznika i 15 z wykładu). Zaliczają 23 poprawne odpowiedzi. Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Ocena bardzo dobra z ćwiczeń NIE zwalnia z egzaminu, ale podnosi końcowa ocenę o jeden stopień.

2 Organizacja jako zespół Chęć współpracy Wspólny cel Komunikacja 2 POJĘCIE ORGANIZACJI Organizacja to grupa ludzi zjednoczonych wspólnym planem i programem działania albo wspólnymi poglądami i celami.

3 Organizacja skupiający ludzi złożony system, nakierowany na osiągnięcie przyjętego celu za pomocą określonego rodzaju działań i przy użyciu określonej kombinacji zasobów, w którym ogół części przyczynia się do powodzenia całości 3

4 Znaczenie rzeczowego (podmiotowego) ujęcia organizacji Powierzchniowe Społeczne Ekonomiczne Organizacja - podstawowe ujęcia: rzeczowe czynnościowe atrybutowe.

5 Analogia organizacji do organizmu -Organizacja jest złożoną całością. - Jej główny cel to przetrwanie i rozwój. - Organizacja pozostaje w stałych związkach z otoczeniem, - Organizacja powinna dążyć do stanu równowagi Analogia organizacji do maszyny - organizacja jest instrumentem realizacji jednego precyzyjnie określonego celu, -uczestnicy organizacji powinni być posłusznymi narzędziami; dąży się do standaryzacji wykonawców -występuje jednostronne prawo kierownika do wydawania poleceń i egzekwowania posłuszeństwa

6 - Cele uczestników organizacji są różne i niesprowadzalne do wspólnego mianownika -Organizacja jest sztuczną konstrukcją społeczną, którą tworzą autonomiczni uczestnicy -Głównym sposobem działalności organizacji jest przetarg realizowany między poszczególnymi uczestnikami, którzy handlują swymi atutami dla uzyskania przewagi. ANALOGIA ORGANIZACJI DO GRY

7 1.Cele lub przedmiot działalności instytucji 2.Sposób tworzenia instytucji 3.Organy i sposób reprezentacji instytucji 4.Sposób zakończenia działalności instytucji INSTYTUCJE to sformalizowane, legalnie działające organizacje Proces instytucjonalizacji: 1.Wprowadzenie do porządku prawnego przez państwo 2.Utworzenie instytucji przez założycieli 3.Ustalenie wewnętrznych struktur i procedur przez organy instytucji

8 Przedsiębiorstwo jest wyodrębnioną pod względem ekonomicznym jed­nostką prowadzącą działalność produkcyjną, handlową lub usługową. Odrębność ekonomiczna przedsiębiorstwa oznacza wydzielenie określonego majątku, pokrywanie wydatków z własnych przychodów, posiadanie w banku odrębnego rachunku rozliczeniowego. Formalnym wyrazem odrębności ekonomicznej jest zazwyczaj osobowość prawna przedsiębiorstwa, tj. zdolność do zawierania umów i wstępowania w stosunki cywilnoprawne z innymi podmiotami.

9 Z punktu widzenia form własności można wyodrębnić : sektor publiczny – przedsiębiorstwa spółdzielcze, państwowe, komunalne oraz przedsiębiorstwa będące własnością pracowników sektor prywatny - przedsiębiorstwa będące własnością pojedynczych osób lub rodzin oraz spółki, W przedsiębiorstwach prywatnych właściciel często jest równocześnie kierownikiem i często opiera się na pracy własnej i pracy rodziny. Najczęściej są małe – stanowią początkowe stadium rozwoju firmy.

10 Kryterium: własności Firma rodzinna to „firma, w której jedna rodzi­na posiada większość udziałów i ma całkowitą kontrolę nad firmą". Kryterium: własność i zarządzanie Firmy rodzinne to firmy, których polityka i kie­runek rozwoju są rezultatem znacznego wpływu jednej lub kilku rodzin. Kryterium - transferu międzypokoleniowego To taka firma, która przejdzie na własność i pod zarząd następnego pokolenia rodziny. Przedsiębiorstwo rodzinne - przykłady definicji

11

12 Klasyfikacja spółek

13 Spółka cywilna. Spółka cywilna przyczynia się do zwiększenia zasobów kapitałowych firmy, co umożli­wia jej ekspansję, można utworzyć stosunkowo łatwo i szybko. Umowa spółki zawiera postanowienia dotyczące celu spółki, czasu trwania, rodzaju działalności, rodzaju i wysokości wkładów, udziału wspólników w zyskach i stratach, sposobu repre­zentowania spółki oraz zasad rozliczeń. Spółka prawa cywilnego nie ma osobowości prawnej. Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadaj solidarnie całym mająt­kiem osobistym, co oznacza. że w przypadku bankructwa spółki wspólnicy mogą stracić także prywatny majątek

14 Spółka osobowa jest własnością co najmniej dwóch partnerów, którzy wno­szą odpowiedni kapitał, wspólnie prowadzą działalność gospodarczą, ponoszą ry­zyko związane z tą działalnością, dzielą się osiągniętymi zyskami i odpowiadają za powstałe zobowiązania. Spółka osobowa nie ma osobowości prawnej. Zakres odpowiedzialności partnerów za zobowiązania spółki może być różny. Najczę­ściej spotykane rodzaje spółek osobowych to: jawne i komandytowe.

15 Spółka osobowa jawna jest umownym zrzeszeniem dwu lub więcej osób, mających na celu wspólne prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego, we wspól­nym imieniu wspólników na zasadzie pełnej i solidarnej odpowiedzialności wszystkich wspólników. Spółka jawna składa się zwykle z niewielkiej liczby wspólników mających do siebie pełne zaufanie.

16 Spółka osobowa komandytowa jest odmianą spółki jawnej. Jej istota pole­ga na tym, że występują dwa rodzaje wspólników: wspólnicy zwani komple­mentariuszami, odpowiadający za zobowiązania prawne i finansowe spółki całym majątkiem, oraz wspólnicy bierni, zwani komandytariuszami, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionych udziałów kapitałowych, czyli do tzw. sumy komandytowej.

17

18 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, w której wszyscy wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionych przez nich udziałów kapitałowych (pieniężnych lub rzeczowych). Spółka z 0.0. ma osobowość prawną,

19 Spółka akcyjna jest spółką kapitałową, której podstawą finansową jest kapitał wniesiony przez wspólników w formie akcji. Spółka akcyjna ma zazwyczaj dużą liczbę akcjonariuszy, którzy traktują udział w spółce przede wszystkim jako lokatę kapitału. Spółka akcyjna jest spółką z ograniczoną odpowiedzial­nością w tym sensie, że jej udziałowcy odpowiadają za zobowiązania spółki tyl­ko do wysokości zakupionych akcji. Spółka akcyjna ma osobowość prawną.

20 Akcja jest papierem wartościowym potwierdzającym udział jej właściciela w kapitale spółki akcyjnej. Akcje odzwierciedlają współudział w kapitale spółki i dają prawo do udziału w jej zyskach (czyli do pobierania dywidend) oraz prawo głosu na wal­nym zgromadzeniu akcjonariuszy. Obligacja jest formą pożyczki. Jest to papier wartościowy emitowany przez państwo lub niektóre przedsiębiorstwa, przynoszą­cy jego posiadaczowi stały, z góry określony dochód.

21 Korporacja to to firma w formie spółki kapi­tałowej, która realizuje imperatyw wzrostu i jest w stanie odnosić sukcesy w globalnych procesach gospodarczych ze względu na swoją możliwość oddziaływania, wynikającą z kompetencji i zasobów, oraz ze względu na obszar, w którym prowadzi operacje.

22 Istnienie masowego akcjonariusza Innowacja w formie kapitało­wej infrastruktury: giełda papierów wartościowych. Dzięki niej masowy akcjona­riusz może w każdej chwili z łatwością kupić lub zbyć akcje, których jest właścicie­lem, a tym samym zmienić poziom ryzyka lub poziom własnej płynności finansowej.

23 Nadzór korporacyjny (corporate governance) jest definiowany jako system, za pomocą którego organizacje gospodarcze są zarządzane i kont­ rolowane. System ten określa podział praw i odpowiedzialności między różne grupy interesów zaangażowane w działalność podmiotu oraz określa reguły ustalające jego cele, sposoby ich osiągania oraz monitorowanie wyników działania organizacji specyficzne dla danego kraju ramy czynników prawnych, instytucjonalnych i kulturowych, kształtujących rodzaj wpływu, jaki interesariusze wywierają na decyzje podej­mowane przez menedżerów.


Pobierz ppt "Zakres wymagań egzaminacyjnych Podręcznik oraz treści wykładane. Egzamin będzie testem jednokrotnego wyboru – składającego się z 45 pytań (30 z podręcznika."

Podobne prezentacje


Reklamy Google