Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unia Europejska Fundusz Spójności Unia Europejska Fundusz Spójności Kryteria wyboru przedsięwzięć Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko II oś.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unia Europejska Fundusz Spójności Unia Europejska Fundusz Spójności Kryteria wyboru przedsięwzięć Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko II oś."— Zapis prezentacji:

1 Unia Europejska Fundusz Spójności Unia Europejska Fundusz Spójności Kryteria wyboru przedsięwzięć Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko II oś priorytetowa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 5 luty 2009 r. Toruń

2 Unia Europejska Fundusz Spójności ALOKACJA ŚRODKÓW Ze środków Funduszu Spójności na finansowanie II osi priorytetowej PO IiŚ (działanie 2.1 i 2.2) w latach 2007 – 2013 (15) przeznaczono 1 216 mln euro. W dotychczas ogłoszonych 4 edycjach konkursowych alokacja środków finansowych dla II osi wyniosła ogółem 350 mln euro, w tym na działanie 2.1 – 200 mln euro, 2.2 – 150 mln euro. 4.02.09 WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń 2

3 Unia Europejska Fundusz Spójności CEL I DZIAŁANIA PRIORYTETU II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Cel: Zmniejszenie udziału składowanych odpadów komunalnych i rekultywacja terenów zdegradowanych oraz ochrona brzegów morskich. Działanie: 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich 4.02.09 WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń 3

4 Unia Europejska Fundusz Spójności PRZYKŁADOWE RODZAJE PROJEKTÓW ( 1 ) 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych Wsparcie uzyskają projekty obejmujące kompleksowe systemy gospodarowania odpadami komunalnymi uwzględniające co najmniej: działania prewencyjne, selektywne zbieranie,przygotowanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania oraz, o ile to wynika z planów gospodarki odpadami, instalacje do odzysku,w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania, a także działania na rzecz likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowymi wojewódzkimi planami gospodarki odpadami. Wskazane projekty powinny zawierać społeczne kampanie edukacyjne związane z zarządzaniem odpadami. 4.02.09 WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń 4

5 Unia Europejska Fundusz Spójności PRZYKŁADOWE RODZAJE PROJEKTÓW ( 2 ) Dofinansowanie przeznaczone będzie na budowę: punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów niebezpiecznych, ( punkty o powierzchni min. 1500 m2) składowisk (wyłącznie jako element regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów), instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesu odzysku, instalacji do odzysku,w tym recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych lub odpadów powstałych w wyniku ich przetwarzania, instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii, instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych w procesach innych niż składowanie, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. 4.02.09 WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń 5

6 Unia Europejska Fundusz Spójności ZZO – minimalny zakres usług Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO) winien zapewnić co najmniej następujący zakres usług: -instalacje do końcowej utylizacji odpadów np. mechaniczno – biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z sortowni lub składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych (jako opcja najmniej preferowana), -kompostowanie odpadów zielonych, -sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (opcjonalnie), -zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie), -zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 4.02.09WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń

7 Unia Europejska Fundusz Spójności WARTOŚĆ PROJEKTU, POZIOM DOFINANSOWANIA Minimalna wartość projektu: - Brak ograniczeń ( zgłaszane projekty muszą jednak dotyczyć instalacji i systemów gospodarki odpadami obsługujących co najmniej 150 tys. mieszkańców) Maksymalny poziom dofinansowania z funduszy UE: - 85 % wydatków kwalifikowanych 4.02.09 WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń 7

8 Unia Europejska Fundusz Spójności RODZAJE BENEFICJENTÓW Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych JST. 4.02.09 WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń 8

9 Unia Europejska Fundusz Spójności PRZYKŁADOWE RODZAJE PROJEKTÓW 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich Cel działania: Zwiększenie ilości terenów przywróconych do właściwego stanu przez rekultywację terenów zdegradowanych, zabezpieczenie osuwisk oraz zabezpieczenie brzegów morskich przed zjawiskiem erozji. - rekultywacja terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo ( włącznie z działaniami udostępniającymi tereny do rekultywacji – usuwanie min, zanieczyszczeń ropopochodnych i chemicznych), - projekty związane z zabezpieczeniem/stabilizacją osuwisk, - modernizacja i budowa umocnień brzegowych. 4.02.09WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń9

10 Unia Europejska Fundusz Spójności RODZAJE BENEFICJENTÓW 1.jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, 2.podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, 3.wojewodowie, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, 4.urzędy morskie, 5.wojsko – jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz dla których jest on organem założycielskim lub organem nadzorczym, 6. podmioty odpowiedzialne za realizację zadań wymienionych na liście indykatywnej. 4.02.09WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń10

11 Unia Europejska Fundusz Spójności WARTOŚĆ PROJEKTU – POZIOM DOFINANSOWANIA WARTOŚĆ PROJEKTU, POZIOM DOFINANSOWANIAWARTOŚĆ PROJEKTU, POZIOM DOFINANSOWANIA Minimalna wartość projektu – 20 mln PLN Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych: 1.JST i ich związki, podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych JST, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne - 85 % 2.wojewodowie, urzędy morskie, wojsko – jednostki organizacyjne podległe MON oraz dla których jest on organem założycielskim lub nadzorczym - 100 % 3.podmioty odpowiedzialne za realizację zadań wymienionych na liście indykatywnej: a) w przypadku jednostek budżetowych i innych jednostek sektora finansów publicznych, zapewniających wkład własny ze środków budżetu państwa - 100% b) w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, zapewniających wkład własny ze środków innych niż budżet państwa ( np. prywatne) - 85 % UWAGA! Pomoc publiczna nie występuje 4.02.09WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń11

12 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Kryteria Formalne Merytoryczne I stopnia Merytoryczne II stopnia Kryteria mają zastosowanie do projektów wybieranych w trybach: indywidualnym, konkursowym 4.02.09WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń12

13 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW I. Kryteria formalne 1. Wniosek złożony w terminie. 2. Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu. 3. Wniosek wypełniony jest w języku polskim. 4. Zgodność okresu realizacji z okresem programowym. 5. Kompletność wniosku. 6. Wniosek posiada komplet załączników. 7. Zgodność z POIiŚ i ze,,Szczegółowym opisem priorytetów POIiŚ”. 8. Strategiczny charakter projektu. 9. Skala oddziaływania projektu (ponadregionalna i krajowa). 10. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie. 4.02.09WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń13

14 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW I. Dodatkowe kryteria formalne dla działania 2.1. 11. Projekt z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi obsługujący minimalnie 150 tys. mieszkańców. 12. Zgodność z krajowymi oraz właściwym wojewódzkim planem gospodarki odpadami ( oba warunki muszą być spełnione łącznie) 13. Gotowość techniczna projektu do realizacji 4.02.09WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń14

15 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW II. Kryteria merytoryczne I stopnia dla działania 2.1. 1. obsługiwana liczba mieszkańców 2. masa odpadów kierowana do instalacji przetwarzania odpadów ( tys. Mg/rok) 3. metoda redukcji odpadów ulegających biodegradacji 4. odsetek przetworzonych odpadów kierowanych na składowiska odpadów wyrażony w % 5. koszt rekultywacji w stosunku do całkowitego kosztu inwestycji (%) 6. przygotowanie projektu – gotowość do realizacji inwestycji ( własność gruntów, stan prawny beneficjenta, powołanie MAO i JRP) (własność gruntów, stan prawny beneficjenta i przygotowanie instytucjonalne dowdraŜania — powołanie pełnomocnika ds. realizacji projektu oraz jednostki realizującej projekt, wartość zadań 4.02.09WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń15

16 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 4.02.09WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń16 1. Obsługiwana liczba mieszkańców

17 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 4.02.09WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń17 2.Masa odpadów kierowana do instalacji przetwarzania odpadów (w ciągu roku )

18 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 3. Metoda redukcji odpadów ulegających biodegradacji Opis kryteriumZasady oceny kryteriumWaga Maksymaln a punktacja Zastosowana technologia redukcji głównego strumienia odpadów. 4p. – recykling i kompostowanie, 3p. –odzysk, w tym odzysk energii w formie kogeneracji, 2 p. – mechaniczno – biologiczne przetwarzanie przed składowaniem, 1p. – przygotowanie odpadów do odzysku energii poza zakładem, 0p. – składowanie z odgazowaniem 2 8

19 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 4.Odsetek przetworzonych odpadów kierowanych na składowiska (%)

20 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 5. Koszt rekultywacji w stosunku do całkowitego kosztu inwestycji (%)

21 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 6. Przygotowanie projektu – gotowość do realizacji inwestycji

22 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Kryteria merytoryczne I stopnia działanie 2.1 Maksymalna ilość punktów 77 Projekt zostaje skierowany do dalszej oceny merytorycznej II stopnia gdy spełnia kryteria formalne oraz w ramach oceny merytorycznej I stopnia uzyskał minimum 60 % tj: 46,2 punktów

23 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Dodatkowe kryteria formalne dla działania 2.2 11. Gotowość techniczna projektu do realizacji - ( zgodność z mpzp lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego), - „czerwony FIDIC” lub równoważny – min 40 % wartości robót posiadających pozwolenia na budowę i dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości zadań planowanych do realizacji ( wymagających pozwolenia na budowę), - „żółty FIDIC” lub równoważny – 100 % SIWZ i ogłoszenie. 12. Zgodność z Programem ochrony brzegów morskich 4.02.09WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń

24 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Kryteria merytoryczne I stopnia dla działania 2.2. 1. Projekty z zakresu przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych: Projekty z zakresu rekultywacji terenów. ( punktowane: przyczyna, powierzchnia, stopień zagrożenia, forma rekultywacji, gotowość) Maksymalna ilość punktów 65, minimum kwalifikujące 39pkt Przyczyna degradacji środowiska:4 p. surowce chemiczne lub zdegradowane tereny powojskowe, 3 p. surowce energetyczne, 2 p. surowce metaliczne, 1 p. surowce skalne i inne, 0 p. pozostałe. Powierzchnia zrekultywowanego terenu: a) składowiska odpadów – 4p. za 61 ha i więcej 0p. do 5 ha.. 4.02.09WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń

25 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Kryteria merytoryczne I stopnia dla działania 2.2. b) inne – 4 p. za 300 ha i więcej 0 p. do 15 ha. Stopień zagrożenia: 2 p. - bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia, 1 p. - brak bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia. Przywrócenie wartości przyrodniczej: dla następujących działań ochronnych; - wprowadzenie,uzyskanie w wyniku naturalnej sukcesji lub utrzymanie trwałej pokrywy roślinnej, - ochrona i/lub reintrodukcja gatunków roślin, - ochrona i/lub reintrodukcja zwierząt, - rewitalizacja gleby. 4 p. - kompleksowe projekty obejmujące wszystkie typy działań ochronnych 1 p. - projekty obejmujące1 z wymienionych typów działań ochronnych 0 p. - inne nie przyrodnicze formy wykorzystania zrekultywowanego terenu

26 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Kryteria merytoryczne I stopnia dla działania 2.2.. 2. Projekty z zakresu osuwisk, ( punktowane: powierzchnia, charakter szkodliwości, gotowość) Maksymalna ilość punktów:53, minimum kwalifikujące 32 pkt. Powierzchnia osuwiska: 4 p. - za 5 000 m2 i więcej 0 p. - do 100 m2. Charakter szkodliwości osuwisk dla środowiska: 4 p. - gwałtowne, stwarzające zagrożenie katastrofą ekologiczną, 3 p. - ciągłe, stabilne, szkodliwe oddziaływanie na wszystkie elementy środowiska, 2 p. - stabilne, działające na niektóre elementy środowiska 1 p. - zagrożenie potencjalne, 0 p. - brak zagrożenia. Gotowość realizacyjna: jak dla innych działań.

27 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Kryteria merytoryczne I stopnia dla działania 2.2. 3. Projekty z zakresu ochrony brzegów morskich. ( punktowane: trwałość, gotowość) Maksymalna ilość punktów:33, minimum kwalifikujące 20 pkt. Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna: 4 p. - powyżej 10 lat 0 p. - poniżej 5 lat Gotowość realizacyjna : jak dla innych działań.

28 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Kryteria merytoryczne II stopnia Kompletność dokumentacji aplikacyjnej: wniosku i załączników. Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej Spójność informacji zawartych we wniosku, załącznikach do wniosku. Poprawność identyfikacji i przypisania wydatków projektu z punktu widzenia ich kwalifikowalności Gotowość techniczna projektu do realizacji na poziomie wymaganym dla danego priorytetu / działania PO IiŚ Gotowość organizacyjno-instytucjonalna projektu w obszarze zawierania umów. Trwałość projektu Wykonalność finansowa Efektywność energetyczna proponowanych rozwiązań technicznych lub brak wpływu na efektywność energetyczną projektu Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska Dodatkowe kryteria merytoryczne II stopnia - brak

29 Unia Europejska Fundusz Spójności DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Mieczysław Andrzej Misiak WFOŚiGW W TORUNIU Dział Funduszy Europejskich tel. 0 56 62 12 331 tel. 0 56 62 12 332 tel. 0 56 62 12 333 www.wfosigw.torun.pl/fs e-mail: fundusze.europejskie@wfosigw.torun.pl


Pobierz ppt "Unia Europejska Fundusz Spójności Unia Europejska Fundusz Spójności Kryteria wyboru przedsięwzięć Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko II oś."

Podobne prezentacje


Reklamy Google