Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unia Europejska Fundusz Spójności Unia Europejska Fundusz Spójności Kryteria wyboru przedsięwzięć Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko II oś.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unia Europejska Fundusz Spójności Unia Europejska Fundusz Spójności Kryteria wyboru przedsięwzięć Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko II oś."— Zapis prezentacji:

1 Unia Europejska Fundusz Spójności Unia Europejska Fundusz Spójności Kryteria wyboru przedsięwzięć Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko II oś priorytetowa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 5 luty 2009 r. Toruń

2 Unia Europejska Fundusz Spójności ALOKACJA ŚRODKÓW Ze środków Funduszu Spójności na finansowanie II osi priorytetowej PO IiŚ (działanie 2.1 i 2.2) w latach 2007 – 2013 (15) przeznaczono mln euro. W dotychczas ogłoszonych 4 edycjach konkursowych alokacja środków finansowych dla II osi wyniosła ogółem 350 mln euro, w tym na działanie 2.1 – 200 mln euro, 2.2 – 150 mln euro WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, Toruń 2

3 Unia Europejska Fundusz Spójności CEL I DZIAŁANIA PRIORYTETU II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Cel: Zmniejszenie udziału składowanych odpadów komunalnych i rekultywacja terenów zdegradowanych oraz ochrona brzegów morskich. Działanie: 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, Toruń 3

4 Unia Europejska Fundusz Spójności PRZYKŁADOWE RODZAJE PROJEKTÓW ( 1 ) 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych Wsparcie uzyskają projekty obejmujące kompleksowe systemy gospodarowania odpadami komunalnymi uwzględniające co najmniej: działania prewencyjne, selektywne zbieranie,przygotowanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania oraz, o ile to wynika z planów gospodarki odpadami, instalacje do odzysku,w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania, a także działania na rzecz likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowymi wojewódzkimi planami gospodarki odpadami. Wskazane projekty powinny zawierać społeczne kampanie edukacyjne związane z zarządzaniem odpadami WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, Toruń 4

5 Unia Europejska Fundusz Spójności PRZYKŁADOWE RODZAJE PROJEKTÓW ( 2 ) Dofinansowanie przeznaczone będzie na budowę: punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów niebezpiecznych, ( punkty o powierzchni min m2) składowisk (wyłącznie jako element regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów), instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesu odzysku, instalacji do odzysku,w tym recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych lub odpadów powstałych w wyniku ich przetwarzania, instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii, instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych w procesach innych niż składowanie, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, Toruń 5

6 Unia Europejska Fundusz Spójności ZZO – minimalny zakres usług Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO) winien zapewnić co najmniej następujący zakres usług: -instalacje do końcowej utylizacji odpadów np. mechaniczno – biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z sortowni lub składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych (jako opcja najmniej preferowana), -kompostowanie odpadów zielonych, -sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (opcjonalnie), -zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie), -zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, Toruń

7 Unia Europejska Fundusz Spójności WARTOŚĆ PROJEKTU, POZIOM DOFINANSOWANIA Minimalna wartość projektu: - Brak ograniczeń ( zgłaszane projekty muszą jednak dotyczyć instalacji i systemów gospodarki odpadami obsługujących co najmniej 150 tys. mieszkańców) Maksymalny poziom dofinansowania z funduszy UE: - 85 % wydatków kwalifikowanych WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, Toruń 7

8 Unia Europejska Fundusz Spójności RODZAJE BENEFICJENTÓW Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych JST WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, Toruń 8

9 Unia Europejska Fundusz Spójności PRZYKŁADOWE RODZAJE PROJEKTÓW 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich Cel działania: Zwiększenie ilości terenów przywróconych do właściwego stanu przez rekultywację terenów zdegradowanych, zabezpieczenie osuwisk oraz zabezpieczenie brzegów morskich przed zjawiskiem erozji. - rekultywacja terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo ( włącznie z działaniami udostępniającymi tereny do rekultywacji – usuwanie min, zanieczyszczeń ropopochodnych i chemicznych), - projekty związane z zabezpieczeniem/stabilizacją osuwisk, - modernizacja i budowa umocnień brzegowych WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, Toruń9

10 Unia Europejska Fundusz Spójności RODZAJE BENEFICJENTÓW 1.jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, 2.podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, 3.wojewodowie, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, 4.urzędy morskie, 5.wojsko – jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz dla których jest on organem założycielskim lub organem nadzorczym, 6. podmioty odpowiedzialne za realizację zadań wymienionych na liście indykatywnej WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, Toruń10

11 Unia Europejska Fundusz Spójności WARTOŚĆ PROJEKTU – POZIOM DOFINANSOWANIA WARTOŚĆ PROJEKTU, POZIOM DOFINANSOWANIAWARTOŚĆ PROJEKTU, POZIOM DOFINANSOWANIA Minimalna wartość projektu – 20 mln PLN Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych: 1.JST i ich związki, podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych JST, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne - 85 % 2.wojewodowie, urzędy morskie, wojsko – jednostki organizacyjne podległe MON oraz dla których jest on organem założycielskim lub nadzorczym % 3.podmioty odpowiedzialne za realizację zadań wymienionych na liście indykatywnej: a) w przypadku jednostek budżetowych i innych jednostek sektora finansów publicznych, zapewniających wkład własny ze środków budżetu państwa - 100% b) w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, zapewniających wkład własny ze środków innych niż budżet państwa ( np. prywatne) - 85 % UWAGA! Pomoc publiczna nie występuje WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, Toruń11

12 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Kryteria Formalne Merytoryczne I stopnia Merytoryczne II stopnia Kryteria mają zastosowanie do projektów wybieranych w trybach: indywidualnym, konkursowym WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, Toruń12

13 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW I. Kryteria formalne 1. Wniosek złożony w terminie. 2. Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu. 3. Wniosek wypełniony jest w języku polskim. 4. Zgodność okresu realizacji z okresem programowym. 5. Kompletność wniosku. 6. Wniosek posiada komplet załączników. 7. Zgodność z POIiŚ i ze,,Szczegółowym opisem priorytetów POIiŚ”. 8. Strategiczny charakter projektu. 9. Skala oddziaływania projektu (ponadregionalna i krajowa). 10. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, Toruń13

14 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW I. Dodatkowe kryteria formalne dla działania Projekt z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi obsługujący minimalnie 150 tys. mieszkańców. 12. Zgodność z krajowymi oraz właściwym wojewódzkim planem gospodarki odpadami ( oba warunki muszą być spełnione łącznie) 13. Gotowość techniczna projektu do realizacji WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, Toruń14

15 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW II. Kryteria merytoryczne I stopnia dla działania obsługiwana liczba mieszkańców 2. masa odpadów kierowana do instalacji przetwarzania odpadów ( tys. Mg/rok) 3. metoda redukcji odpadów ulegających biodegradacji 4. odsetek przetworzonych odpadów kierowanych na składowiska odpadów wyrażony w % 5. koszt rekultywacji w stosunku do całkowitego kosztu inwestycji (%) 6. przygotowanie projektu – gotowość do realizacji inwestycji ( własność gruntów, stan prawny beneficjenta, powołanie MAO i JRP) (własność gruntów, stan prawny beneficjenta i przygotowanie instytucjonalne dowdraŜania — powołanie pełnomocnika ds. realizacji projektu oraz jednostki realizującej projekt, wartość zadań WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, Toruń15

16 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, Toruń16 1. Obsługiwana liczba mieszkańców

17 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, Toruń17 2.Masa odpadów kierowana do instalacji przetwarzania odpadów (w ciągu roku )

18 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 3. Metoda redukcji odpadów ulegających biodegradacji Opis kryteriumZasady oceny kryteriumWaga Maksymaln a punktacja Zastosowana technologia redukcji głównego strumienia odpadów. 4p. – recykling i kompostowanie, 3p. –odzysk, w tym odzysk energii w formie kogeneracji, 2 p. – mechaniczno – biologiczne przetwarzanie przed składowaniem, 1p. – przygotowanie odpadów do odzysku energii poza zakładem, 0p. – składowanie z odgazowaniem 2 8

19 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 4.Odsetek przetworzonych odpadów kierowanych na składowiska (%)

20 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 5. Koszt rekultywacji w stosunku do całkowitego kosztu inwestycji (%)

21 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 6. Przygotowanie projektu – gotowość do realizacji inwestycji

22 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Kryteria merytoryczne I stopnia działanie 2.1 Maksymalna ilość punktów 77 Projekt zostaje skierowany do dalszej oceny merytorycznej II stopnia gdy spełnia kryteria formalne oraz w ramach oceny merytorycznej I stopnia uzyskał minimum 60 % tj: 46,2 punktów

23 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Dodatkowe kryteria formalne dla działania Gotowość techniczna projektu do realizacji - ( zgodność z mpzp lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego), - „czerwony FIDIC” lub równoważny – min 40 % wartości robót posiadających pozwolenia na budowę i dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości zadań planowanych do realizacji ( wymagających pozwolenia na budowę), - „żółty FIDIC” lub równoważny – 100 % SIWZ i ogłoszenie. 12. Zgodność z Programem ochrony brzegów morskich WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, Toruń

24 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Kryteria merytoryczne I stopnia dla działania Projekty z zakresu przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych: Projekty z zakresu rekultywacji terenów. ( punktowane: przyczyna, powierzchnia, stopień zagrożenia, forma rekultywacji, gotowość) Maksymalna ilość punktów 65, minimum kwalifikujące 39pkt Przyczyna degradacji środowiska:4 p. surowce chemiczne lub zdegradowane tereny powojskowe, 3 p. surowce energetyczne, 2 p. surowce metaliczne, 1 p. surowce skalne i inne, 0 p. pozostałe. Powierzchnia zrekultywowanego terenu: a) składowiska odpadów – 4p. za 61 ha i więcej 0p. do 5 ha WFOŚiGW w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, Toruń

25 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Kryteria merytoryczne I stopnia dla działania 2.2. b) inne – 4 p. za 300 ha i więcej 0 p. do 15 ha. Stopień zagrożenia: 2 p. - bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia, 1 p. - brak bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia. Przywrócenie wartości przyrodniczej: dla następujących działań ochronnych; - wprowadzenie,uzyskanie w wyniku naturalnej sukcesji lub utrzymanie trwałej pokrywy roślinnej, - ochrona i/lub reintrodukcja gatunków roślin, - ochrona i/lub reintrodukcja zwierząt, - rewitalizacja gleby. 4 p. - kompleksowe projekty obejmujące wszystkie typy działań ochronnych 1 p. - projekty obejmujące1 z wymienionych typów działań ochronnych 0 p. - inne nie przyrodnicze formy wykorzystania zrekultywowanego terenu

26 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Kryteria merytoryczne I stopnia dla działania Projekty z zakresu osuwisk, ( punktowane: powierzchnia, charakter szkodliwości, gotowość) Maksymalna ilość punktów:53, minimum kwalifikujące 32 pkt. Powierzchnia osuwiska: 4 p. - za m2 i więcej 0 p. - do 100 m2. Charakter szkodliwości osuwisk dla środowiska: 4 p. - gwałtowne, stwarzające zagrożenie katastrofą ekologiczną, 3 p. - ciągłe, stabilne, szkodliwe oddziaływanie na wszystkie elementy środowiska, 2 p. - stabilne, działające na niektóre elementy środowiska 1 p. - zagrożenie potencjalne, 0 p. - brak zagrożenia. Gotowość realizacyjna: jak dla innych działań.

27 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Kryteria merytoryczne I stopnia dla działania Projekty z zakresu ochrony brzegów morskich. ( punktowane: trwałość, gotowość) Maksymalna ilość punktów:33, minimum kwalifikujące 20 pkt. Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna: 4 p. - powyżej 10 lat 0 p. - poniżej 5 lat Gotowość realizacyjna : jak dla innych działań.

28 Unia Europejska Fundusz Spójności KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Kryteria merytoryczne II stopnia Kompletność dokumentacji aplikacyjnej: wniosku i załączników. Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej Spójność informacji zawartych we wniosku, załącznikach do wniosku. Poprawność identyfikacji i przypisania wydatków projektu z punktu widzenia ich kwalifikowalności Gotowość techniczna projektu do realizacji na poziomie wymaganym dla danego priorytetu / działania PO IiŚ Gotowość organizacyjno-instytucjonalna projektu w obszarze zawierania umów. Trwałość projektu Wykonalność finansowa Efektywność energetyczna proponowanych rozwiązań technicznych lub brak wpływu na efektywność energetyczną projektu Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska Dodatkowe kryteria merytoryczne II stopnia - brak

29 Unia Europejska Fundusz Spójności DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Mieczysław Andrzej Misiak WFOŚiGW W TORUNIU Dział Funduszy Europejskich tel tel tel


Pobierz ppt "Unia Europejska Fundusz Spójności Unia Europejska Fundusz Spójności Kryteria wyboru przedsięwzięć Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko II oś."

Podobne prezentacje


Reklamy Google