Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt proponowany do wpisania na Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt proponowany do wpisania na Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata."— Zapis prezentacji:

1 Projekt proponowany do wpisania na Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013

2

3

4

5

6  Przedmiotem projektu jest przebudowa wiaduktu drogowego o długości 80,38 mb usytuowanego nad linią kolejową w ciągu ul. Piotra i Pawła na odcinku Trzeszczyn – Jasienica.  Przebudowa obiektu polegać będzie na podwyższeniu nośności wiaduktu drogowego, poprawieniu bezpieczeństwa na wiadukcie i dojazdach zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie określonymi przepisami prawa. Zwiększenie nośności obiektu polegać będzie na rozbiórce istniejącego ustroju niosącego i budowie w jego miejsce nowego. Ponadto na wiadukcie zostanie zastosowane odpowiednie do warunków technicznych wyposażenie obiektu, tj.: bariery drogowe, balustrady, wpusty mostowe, sączki odwadniające i inne.

7 Obiekt zaprojektowano, jako konstrukcję płytową, czteroprzęsłową o rozpiętości przęseł dostosowanych do szlaków kolejowych pod obiektem. W wolnych przestrzeniach szlaków poza obrysem skrajni kolejowej zaprojektowano przebudowę istniejących filarów, a na skraju ustroju nośnego zaprojektowano nowe przyczółki. Wzdłuż ściany czołowej i skrzydełek przyczółka zaprojektowano stożki skarpowe w pochyleniu 1:1,5, stanowiące zakończenia nasypu drogowego na dojazdach do obiektu.

8 Orientacyjny koszt całkowity projektu: 8, 662 mln zł (brutto). Koszty kwalifikowane: 8, 662 mln zł. Środki własne Gminy Police: 4, 331 mln zł. Wysokość dofinansowania: 4, 331 mln zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych -

9  Instytucja odpowiedzialna za realizację projektu – Gmina Police  Miejsce realizacji: Powiat Policki, gmina Police  Przewidywana data rozpoczęcia realizacji projektu: 10-03-2012  Przewidywana data zakończenia realizacji projektu: 31 – 11 – 2012

10 Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej województwa przez poprawę dostępności komunikacyjnej do terenów przemysłowych i centrów gospodarczych. Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, ułatwienie wymiany handlowej i przepływu siły roboczej.

11  Wiadukt stanowi strategiczne połączenie komunikacyjne do terenów przemysłowych Gminy Police, obejmujących trasy komunikacyjne ZCH „POLICE” SA, spółki PORT MORSKI, terenów inwestycyjnych Parku Przemysłowego INFRAPARK POLICE oraz firm kooperujących.

12 1. Koszty przygotowawcze: Koszt przygotowania dokumentacji budowlanej i studium wykonalności. 2. Roboty rozbiórkowe. 3. Roboty budowlane. 4. Nadzór inwestorski.

13 Zgodnie z wykonaną w roku 2006 ekspertyzą techniczną wprowadzono w trybie pilnym ograniczenie prędkości na obiekcie oraz ruch wahadłowy. Stan nawierzchni jest niedostateczny i stanowi zagrożenie dla ruchu kołowego. Na obiekcie występują 4 dyletacje bitumiczne, nad podporami, silnie zdegradowane i nieszczelne.

14

15

16

17

18  Wiadukt stanowi ogólnodostępną, publiczną infrastrukturą drogową na trasie Trzeszczyn - Jasienica – Trzebież. Stanowi alternatywny przebieg komunikacyjny do trasy prowadzącej przez miejskie tereny zabudowane Starego Miasta, drogą wojewódzką 114.  Infrastruktura drogowa jest ogólnodostępna na równych i niedyskryminujących zasadach = nie jest spełnione kryterium selektywności.

19 Inwestor: Gmina Police Przebieg procesu inwestycyjnego: Wydział Techniczno – Inwestycyjny UM. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, rozliczenie, sprawozdawczość i promocja: Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych UM. Utrzymanie rezultatów projektu: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej UM.

20 Trwałość projektu gwarantowana jest przez zabezpieczenie środków finansowych na utrzymanie i bieżącą konserwację obiektu w budżecie Gminy Police. Realizacja i utrzymanie inwestycji należy do zadań własnych gminy przez klasyfikację wiaduktu, jako drogi gminnej. Gmina Police dysponuje zasobami kadrowymi oraz technicznymi dla sprawnej realizacji inwestycji i jej utrzymania.

21  1. Ekspertyza wiaduktu w ciągu ulicy Piotra i Pawła w Policach - grudzień 2006  2.Projekt wykonawczy: Dokumentacja projektowa na remont kapitalny, przebudowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Piotra i Pawła w Policach. Biuro Projektowe X-Most Konrad Uchniewski 71-747 Szczecin ul. Krucza 18a/3 - maj 2008  3.Pozwolenie na budowę - Decyzja nr 389/2008, wydana przez Starostę Polickiego. 21 października 2008 r.  4. Decyzja środowiskowa - Decyzja Burmistrza Polic - 26 czerwiec 2008

22 1. Prace przygotowawcze: 2008 - 2011 2.Roboty rozbiórkowe: 10-03-2012 - 10-04-2012 3. Roboty budowlane: 10-04-2012 - 30-09-2012 4.Nadzór inwestorski: 10-03-2012 - 30-09-2012 5. Promocja projektu: 10-03-2012 - 30-10-2012 6. Rzeczowa realizacja projektu: 10-03-2012 - 30-11-2012 7. Zakończenie finansowe realizacji projektu 30-11-2012

23


Pobierz ppt "Projekt proponowany do wpisania na Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata."

Podobne prezentacje


Reklamy Google