Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 OBOWIĄZKI I PRAWA PRACOWNIKA ORAZ PRACODAWCY Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z CZASU PRACY Konieczność przestrzegania obowiązującego w firmie czasu pracy i niezwłocznego powiadamiania pracodawcy o przyczynie ewentualnej nieobecności. Potwierdzenie obecności w firmie zgodnie z obowiązującymi zasadami. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z PRAW PRACODAWCY Pracownik powinien przestrzegać regulaminu pracy. Pracownik nie powinien przekazywać osobom z zewnątrz informacji o przedsiębiorstwie, procesie produkcji lub świadczenia usług oraz pracownikach, a także nie prowadzić działań określonych mianem konkurencji wobec pracodawcy Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW BHP I PRZECIWPOZAROWYCH Pracownik powinien znać przepisy BHP i brać udział w szkoleniach i egzaminach dotyczących tych przepisów. Pracownik powinien wykonywać pracę zgodnie z przepisami BHP (dbać o porządek w miejscu pracy, stan maszyn oraz stosować odpowiednią odzież, obuwie itd.). Pracownik ma obowiązek wykonywać okresowe badania lekarskie. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE PRAWA PRACOWNIKA Prawo do terminowego otrzymywania wynagrodzenia. Prawo do wypoczynku. Prawo do płatnego urlopu. Prawo do bezpiecznych warunków pracy. Prawo do świadczeń socjalnych. Prawo do korzystania z systemu zabezpieczeń społecznych.

7 OBOWIĄZKI PRACODAWCY Terminowe wypłacanie wynagrodzenia w pełnej wysokości. Poszanowanie godności i dóbr osobistych pracownika. Jednakowe traktowanie pracowników bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania, przynależność związkową. Stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracy pracowników. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OBOWIĄZKI PRACODAWCY Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy przy wykorzystaniu udoskonaleń i kwalifikacji pracowników. Ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę wydanie świadectwa pracy zawierającego informacje dotyczące okresu zatrudnienia, rodzaju wykorzystywanej pracy oraz zajmowanego stanowiska.

9 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UPRAWNIENIA PRACODAWCY Zatrudnianie pracowników. Zbieranie danych osobowych zatrudnionych pracowników, które dotyczą: daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Zwalnianie pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Ustalanie warunków pracy i płacy. Przyznawanie nagród i wyróżnień pracownikom.

10 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UPRAWNIENIA PRACODAWCY Stosowanie kar: upomnienia, nagany, kar finansowych. Dochodzenie od pracownika wyrównania szkód powstałych w wyniku złamania zakazu wykonywania pracy na rzecz firm konkurencyjnych. Dochodzenie od pracownika wyrównania szkód powstałych na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków (np. jeżeli pracownik zniszczył narzędzia pracy).

11 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZAS PRACY Czasem pracy jest czas w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.

12 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego URLOPY Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwalnego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu wynosi: 20 dni jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat 26 dni jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

13 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZATRUDNIENIE NIEPEŁNOSPRAWNYC Zatrudnienie osób niepełnosprawnych wymaga od pracodawcy dostosowania stanowiska pracy w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Pracodawca zatrudniając osobę niepełnosprawną zyskuje oddanego pracownika z ogromną motywacją do pracy Zatrudnienie osób niepełnosprawnych wymaga od pracodawcy dostosowania stanowiska pracy w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Pracodawca zatrudniając osobę niepełnosprawną zyskuje oddanego pracownika z ogromną motywacją do pracy.


Pobierz ppt "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google