Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MODUŁ SZKOLENIOWY CZĘŚĆ 2. WYPEŁNIANIE SRP W WERSJI PAPIEROWEJ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MODUŁ SZKOLENIOWY CZĘŚĆ 2. WYPEŁNIANIE SRP W WERSJI PAPIEROWEJ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 MODUŁ SZKOLENIOWY CZĘŚĆ 2. WYPEŁNIANIE SRP W WERSJI PAPIEROWEJ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 BADANIE W FORMIE PAPIEROWEJ: FORMA BADANIA w badaniu indywidualnym pracownik wypełnia SRP, samodzielnie przelicza wyniki zgodnie ze wzorem w podręczniku i uzyskuje wyniki, lub przesyła drogą tradycyjną lub e-mailową wypełnioną SRP do Zakładu Psychologii Pracy Instytutu Medycyny Pracy i zwrotnie drogą e-mailową otrzymuje wyniki; w badaniu grupowym pracodawca przekazuje pracownikom do wypełnienia SRP wraz z czystymi kopertami, następnie wskazana przez niego komórka w firmie zbiera w zaklejonych kopertach wypełnione SRP i dokonuje analizy wyników w oparciu o wzory w podręczniku lub przekazuje wypełnione SRP do Zakładu Psychologii Pracy IMP, który dokonuje obliczenia wyników i drogą tradycyjną lub e-mailową przesyła je pracodawcy. Na każdym etapie badanie jest anonimowe i dobrowolne.

3 Respondent powinien mieć za sobą staż pracy powyżej 1 roku zatrudnienia na obecnym stanowisku u obecnego pracodawcy. WARUNKI BADANIA Pytania w Skali Ryzyka Psychospołecznego dotyczą jednego, aktualnego miejsca pracy respondenta (miejsca w którym jest wykonywane badanie). Respondentem może być tylko osoba na stanowisku wykonawczym, respondentem nie może być osoba z obsługi administracyjnej firmy. Badanie z zastosowaniem Skali Ryzyka Psychospołecznego może przeprowadzić dla siebie indywidualnie pracownik, lub pracodawca dla grupy pracowników.

4 Dla poprawnego wypełnienia arkusza istotne jest zapoznanie się przez respondenta z pełną instrukcją badania, a także z samą skalą SRP. POPRAWNE WYPEŁNIANIE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ANKIETY PAPIEROWEJ Konieczne jest zapoznanie się z całą skalą, ponieważ w przypadku części pytań skale odpowiedzi są odmienne. W części A w każdym pytaniu zamieszczono instrukcję, w jaki sposób zaznaczyć wybraną odpowiedź, w następujący sposób: proszę wpisać drukowanymi literami następujące dane, zakreśl właściwe, proszę zaznaczyć właściwą cyfrę itp. W części B, C i D – instrukcje zaznaczania odpowiedzi są podane przed każdą grupą pytań. Jedyne dopuszczalne braki odpowiedzi dotyczą pytań: 24 i 31 dotyczących molestowania seksualnego i mobbingu.

5 Arkusze należy wypełniać długopisem lub mazakiem (ołówek jest niedopuszczalny), wpisując odpowiednie dane (cyfry i litery), lub znak graficzny w odpowiednie okienka. Znak graficzny może mieć postać X, V, O, lub / (dopuszczalne są również incydentalne stosowanie innych znaków graficznych – przy czym wskazane jest stosowanie znaków wymienionych powyżej). POPRAWNE WYPEŁNIANIE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ANKIETY PAPIEROWEJ Niezależnie od tego, która część jest wypełniana, zawsze należy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź na dane pytanie. Zaznaczenie dwóch odpowiedzi równoznaczne jest z brakiem danych.

6 W części C i D kwestionariusza należy pamiętać, że w odpowiedzi na dane pytanie trzeba: Zaznaczyć NIE, jeśli sytuacja nie występuje Jeśli sytuacja występuje, to w zależności od stopnia stresogenności należy zaznaczyć: WCALE, TROCHĘ albo BARDZO A zatem: dla każdego pytania należy zaznaczyć tylko JEDNĄ wybraną odpowiedź. X X X X POPRAWNE WYPEŁNIANIE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ANKIETY PAPIEROWEJ

7 ŹLE POPRAWNIE POPRAWNE WYPEŁNIANIE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ANKIETY PAPIEROWEJ JAK POPRAWIĆ BŁĄD? XX X XX X ŹLEPOPRAWNIE

8 Respondent koniecznie powinien upewnić się, że w ramach części D skali SRP wybrał odpowiednią ankietę (dopasowaną do branży, w której jest zatrudniony). WARUNKI BADANIA Na koniec należy złączyć poszczególne karty arkusza w odpowiedniej kolejności (według części: A, B, C i D). Ankiety muszą być oryginalne - niedopuszczalne jest przepisywanie, dopisywanie, etc.. Błąd braku spójności równoznaczny jest z brakiem danych. Istotne jest sprawdzenie spójności i wiarygodności danych zawartych w arkuszu (czyli np. tego czy wiek nie jest niższy niż staż pracy).

9 DEFINICJE WYBRANYCH POJĘĆ MOBBING to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników, MOLESTOWANIE SEKSUALNE to niechciane, nieakceptowane zachowanie o podłożu seksualnym naruszające godność osoby molestowanej lub wywołujące atmosferę zastraszenia, upokorzenia lub wrogości, DYSKRYMINACJA to nierówne traktowanie w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych; ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. POPRAWNE WYPEŁNIANIE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ANKIETY PAPIEROWEJ

10 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ…

11 FORMA BADANIA …I ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z POZOSTAŁYMI CZĘŚCIAMI MODUŁU SZKOLENIOWEGO CZĘŚĆ 1. CZYM SĄ ZAGROŻENIA PSYCHOSPOŁECZNE I JAKIE SĄ ICH SKUTKI? CZĘŚĆ 3. WYPEŁNIANIE SRP W WERSJI ON-LINE CZĘŚĆ 4. OBLICZANIE WYNIKÓW SRP I ICH INTERPRETACJA


Pobierz ppt "MODUŁ SZKOLENIOWY CZĘŚĆ 2. WYPEŁNIANIE SRP W WERSJI PAPIEROWEJ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google