Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Janusz Witkowski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Gdynia, 17 - 18 marca 2016 roku Rola statystyki publicznej w społeczeństwie 1 Ogólnopolska konferencja naukowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Janusz Witkowski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Gdynia, 17 - 18 marca 2016 roku Rola statystyki publicznej w społeczeństwie 1 Ogólnopolska konferencja naukowa."— Zapis prezentacji:

1 Janusz Witkowski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Gdynia, 17 - 18 marca 2016 roku Rola statystyki publicznej w społeczeństwie 1 Ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczne wyzwania edukacji statystycznej”

2 Społeczeństwo jako złożona struktura społeczna powiązana układem stosunków społecznych w ramach zorganizowanego życia społecznego, sieci wzajemnych stosunków i powiązań społecznych. Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 2 Ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczne wyzwania edukacji statystycznej” organizowana z okazji obchodów Dnia Statystyki Polskiej 17 – 18 marca 2016 r.

3 Najważniejsze komponenty społeczeństwa istotne dla misji statystyki Zbiorowość ludzka zamieszkująca określony teren i posiadająca wiele wspólnych cech, ale dużą różnorodność właściwości strukturalnych, Instytucje publiczne świadczące różne usługi dla ludności, Podmioty gospodarcze wyznaczające strukturę gospodarczą (organizacyjną) społeczeństwa, Decydenci życia społecznego wyznaczający warunki funkcjonowania i reguły postępowania społeczeństwa, Uwarunkowania zewnętrzne funkcjonowania statystyki. 3 Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczne wyzwania edukacji statystycznej” organizowana z okazji obchodów Dnia Statystyki Polskiej 17 – 18 marca 2016 r.

4 Zmieniające się otoczenie kreuje rozwój statystyki: Przynależność do światowego i europejskiego systemu statystycznego, Rewolucja cyfrowa, która zmieniła dostępność do danych i sposobu komunikacji społecznej we współczesnym świecie (następstwem jest rewolucja w zakresie różnorodności źródeł danych i technik dostępu do nich, np. źródła administracyjne, Big Data), Globalizacja procesów gospodarczych i życia społecznego (komunikacji społecznej), Ograniczenia finansowe, które zmuszają do racjonalizacji działania w zakresie obciążenia respondentów i kosztów badań statystycznych. 4 Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczne wyzwania edukacji statystycznej” organizowana z okazji obchodów Dnia Statystyki Polskiej 17 – 18 marca 2016 r.

5 Informacyjna i edukacyjna rola statystyki wobec ludności (bezpośrednio lub za pośrednictwem mediów) Odpowiedni zakres informacji, dla kształtowania świadomości społecznej, Czytelna interpretacja i przekaz informacji o poszczególnych aspektach naszej rzeczywistości, Dostępność informacji – kanały komunikowania się, Działalność edukacyjna statystyki wobec różnych grup ludności (dzieci, młodzież, dorośli). 5 Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczne wyzwania edukacji statystycznej” organizowana z okazji obchodów Dnia Statystyki Polskiej 17 – 18 marca 2016 r.

6 Zmieniające się potrzeby społeczeństwa a funkcja informacyjna statystyki Tematyka badań z uwzględnieniem nowych zjawisk, procesów i koncepcji rozwojowych (np. statystyka środowiska naturalnego, rozwój zrównoważony, monitorowanie długu i deficytu finansów sektora publicznego, dobrobyt i jakość życia, mobilność ludności w tym dojazdy do pracy, szkół itp.), Prezentowania danych w ujęciu przestrzennym, dla potrzeb społeczności regionalnych i lokalnych, Lepszej dostępności do danych statystyki publicznej zarówno w sensie technicznym, jak i łatwości pozyskania danych tematycznych (bazy danych np. BDL, STRATEG, Demografia oraz Dziedzinowe Bazy Wiedzy), Poszerzania zakresu analiz merytorycznych uzupełniających dane statystyczne, Potrzeb edukacyjnych społeczeństwa, a dotyczących: dostępności danych statystycznych, znajomości metodologii badań (walory i ograniczenia badań), umiejętności korzystania z różnych danych statystycznych, prawidłowej interpretacji wyników badań i wskaźników statystycznych 6 Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczne wyzwania edukacji statystycznej” organizowana z okazji obchodów Dnia Statystyki Polskiej 17 – 18 marca 2016 r.

7 Stopień zaspokojenia potrzeb ludności jako przesłanka dla doskonalenia funkcjonowania instytucji publicznych Rozpoznanie potrzeb ludności w różnych dziedzinach życia, Zakres świadczonych usług przez instytucje publiczne, Ocena stopnia zaspokojenia potrzeb ludności, Rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju usług. 7 Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczne wyzwania edukacji statystycznej” organizowana z okazji obchodów Dnia Statystyki Polskiej 17 – 18 marca 2016 r.

8 Instytucjonalne i makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania (rozwoju) podmiotów gospodarczych Struktura gospodarki według sektorów, Ocena sytuacji poszczególnych segmentów gospodarki, Trendy rozwojowe, Czynniki determinujące poszczególne segmenty gospodarki, Uwarunkowania koniunkturalne rozwoju podmiotów. 8 Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczne wyzwania edukacji statystycznej” organizowana z okazji obchodów Dnia Statystyki Polskiej 17 – 18 marca 2016 r.

9 Użyteczność zasobu informacyjnego statystyki publicznej dla podmiotów Wzrost gospodarczy (głównie PKB i czynniki kreujące wzrost gospodarczy), Dynamika działalności produkcyjnej i usługowej w różnych dziedzinach aktywności, Zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz różnych dziedzin działalności produkcyjnej, Sytuacja na rynku pracy, w tym zwłaszcza bezrobocie, Poziom i dynamika wynagrodzeń, Warunki i jakość życia, w tym wykluczenie społeczne i ubóstwo, Aktualna i perspektywiczna sytuacja demograficzna i główne czynniki rozwoju ludności. 9 Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczne wyzwania edukacji statystycznej” organizowana z okazji obchodów Dnia Statystyki Polskiej 17 – 18 marca 2016 r.

10 Statystyka publiczna jako instrument kreowania rozwoju społecznego przez decydentów Diagnoza (ocena) dotychczasowych trendów rozwojowych (poszczególnych segmentów gospodarki i całości), Określenie czynników determinujących rozwój, Zdefiniowanie pożądanych kierunków rozwoju – plan Premiera Morawieckiego. 10 Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczne wyzwania edukacji statystycznej” organizowana z okazji obchodów Dnia Statystyki Polskiej 17 – 18 marca 2016 r.

11 Aktywna rola statystyki w zarządzaniu rozwojem Różne wymiary rozwoju gospodarka, infrastruktura, usługi, kapitał ludzki i społeczny jakość życia, środowisko naturalne, Czynniki rozwoju strategia, innowacyjność/przedsiębiorczość, zdolność instytucjonalna zarządzania rozwojem, wiedza i kompetencje, postęp technologiczny, kapitał rzeczowy (majątek trwały i jego struktura), kapitał finansowy (dostępność źródeł finansowania), Statystyczne wsparcie zarządzania rozwojem 11 Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczne wyzwania edukacji statystycznej” organizowana z okazji obchodów Dnia Statystyki Polskiej 17 – 18 marca 2016 r.

12 Użyteczność statystyki w procesie podejmowania decyzji Wiedza o sytuacji społecznej i gospodarczej podstawą myślenia o przyszłości, Rosnące znaczenie informacji statystycznych – zasób informacji, Ważny komponent systemu informacyjnego o społeczeństwie, Dostępność danych statystycznych, Świadomość potencjału statystycznego – stan wiedzy i gotowość korzystania z danych statystycznych. Statystyczna ocena poszczególnych aspektów sytuacji społecznej i gospodarczej, Kompleksowa diagnoza jako podstawa programowania (prognozowania) rozwoju społeczno-gospodarczego, Monitorowanie zmian i efektów podejmowanych decyzji. 12 Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczne wyzwania edukacji statystycznej” organizowana z okazji obchodów Dnia Statystyki Polskiej 17 – 18 marca 2016 r.

13 Rozwój statystyki publicznej w zakresie zasobu informacyjnego na poziomie międzynarodowym, jak i w krajowych systemach statystycznych Odpowiedni zakres badań statystyczny (rozpoznanie potrzeb użytkowników), Troska o dobrą jakość statystyki, Łatwość dostępu do danych statystycznych (sprawniejsze udostępnianie danych i lepsze komunikowanie się z odbiorcami danych), Poszukiwanie nowych źródeł danych, Doskonalenie organizacji procesu badań statystycznych. 13 Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczne wyzwania edukacji statystycznej” organizowana z okazji obchodów Dnia Statystyki Polskiej 17 – 18 marca 2016 r. To obecnie najważniejsze priorytety wszystkich systemów statystyki publicznej w służbie społeczeństwu

14 Dziękuję Państwu za uwagę 14 Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczne wyzwania edukacji statystycznej” organizowana z okazji obchodów Dnia Statystyki Polskiej 17 – 18 marca 2016 r.


Pobierz ppt "Janusz Witkowski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Gdynia, 17 - 18 marca 2016 roku Rola statystyki publicznej w społeczeństwie 1 Ogólnopolska konferencja naukowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google