Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne VIII edycji programu Fundusz Kropli Beskidu Krynica-Zdrój, 23 marca 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne VIII edycji programu Fundusz Kropli Beskidu Krynica-Zdrój, 23 marca 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne VIII edycji programu Fundusz Kropli Beskidu Krynica-Zdrój, 23 marca 2012 r.

2 Plan spotkania 10:30-13:00 Zasady ubiegania się o dotację w ramach VIII edycji programu Funduszu Kropli Beskidu; Przykłady dobrych praktyk projektów realizowanych w ramach Funduszu Kropli Beskidu, podsumowanie edycji 2011 r.; Jak poprawnie napisać wniosek o dotację; Dyskusja, zakończenie.

3 Fundusz Kropli Beskidu 2012 Fundusz Kropli Beskidu został zainicjowany w 2005 roku. Środki przeznaczone na działalność w okresie 2005-2011 wyniosły łącznie 980 tysięcy złotych. W tym czasie dzięki wsparciu Funduszu zrealizowano 73 projekty. Fundusz Partnerstwa zarządza Funduszem Kropli Beskidu, natomiast decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Rada Programowa, w skład której wchodzą przedstawiciele:  Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu,  gmin Krynica Zdrój, Muszyna, Piwniczna Zdrój oraz Rytro,  Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego,

4 Fundusz Kropli Beskidu 2012  Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie,  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie,  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Oddział w Starym Sączu,  Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych,  firm systemu Coca-Cola,  Fundacji Partnerstwo dla Środowiska,  Funduszu Partnerstwa.

5 Adresaci i zasięg terytorialny programu  organizacje pozarządowe  szkoły samorządowe i społeczne, przedszkola, domy kultury  grupy nieformalne  inne instytucje i organizacje 4 gminy na terenie Beskidu Sądeckiego: Krynica Zdrój Muszyna Piwniczna Zdrój Rytro

6 REGULAMIN 2012 Dotacje I stopnia (kwoty do 5000 zł) przeznaczone na realizację praktycznych działań o charakterze edukacyjnym przyczyniających się do poprawy stanu środowiska wodnego (max. 17 punktów). Dotacje II stopnia (kwoty do 25 000 zł) przeznaczone na realizację przedsięwzięć przynoszących mierzalne efekty w postaci poprawy stanu środowiska wodnego Beskidu Sądeckiego (max. 22 punkty).

7 Terminy Termin składania wniosków upływa 13 kwietnia 2012 r. – piątek (decyduje data wpływu do biura Funduszu Partnerstwa lub na adres e- mailowy) Wymagane są dwie wersje wniosku – elektroniczna i papierowa! Dotacje I stopnia od 21 maja 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Dotacje II stopnia od 21 maja 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r.

8 Przedmiot dotacji I stopnia Praktyczne inicjatywy obywatelskie realizowane w przestrzeni publicznej, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska wodnego i ochrony jego dziedzictwa. Może to być np.: a)udostępnienie turystom miejsc ciekawych pod względem ekologicznym, związanych ze środowiskiem wodnym i z jego szeroko pojętym dziedzictwem przyrodniczo-kulturowym – młaki, źródła, potoki, wodospady, mofety itp. b)tworzenie ścieżek dydaktycznych wraz z programami dydaktycznymi dotyczącymi ochrony środowiska wodnego,

9 Przedmiot dotacji I stopnia c.d. a)poprawa naturalnych miejsc życia i rozrodu fauny i flory wodnej (np. odtwarzanie i/lub ochrona organizmów wodnych i zależnych od wody), b)spisanie i upowszechnienie historii oraz miejsc związanych z wykorzystaniem wód naturalnych (np. muzeum wody, spisanie historii miejsc związanych z dziedzictwem wodnym), c)organizacja i prowadzenie wydarzeń, konkursów, programów edukacyjnych mających na celu uwrażliwienie na konieczność poszanowania i ochrony środowiska wodnego,

10 Przedmiot dotacji I stopnia c.d. a)działania edukacyjne w zakresie oszczędzania, monitorowania zużycia i czystości wody (promowanie zachowań ograniczających zużycie wody, np. gromadzenie i wykorzystanie w gospodarstwie domowym wody deszczowej, stosowanie urządzeń oszczędzających wodę, itp.) oraz oczyszczanie konkretnych zbiorników wodnych i ich okolic (oczka wodne, strumyki, rzeki) itp.

11 Przedmiot dotacji II stopnia Realizacja przedsięwzięć podejmowanych w przestrzeni publicznej, bezpośrednio przyczyniających się do ochrony i poprawy stanu środowiska wodnego terenu objętego konkursem dotacyjnym FKB. Planowane działania muszą być zgodne z wymogami ochrony środowiska i Ramową Dyrektywą Wodną oraz zmierzać do poprawy stanu środowiska wodnego. Może to być np.: a)przywracanie i zwiększanie naturalnej retencji dolinowej (np. uzupełnianie i wykonanie nasadzeń gatunkami rodzimego pochodzenia zgodnymi z siedliskiem, odtwarzanie połączeń istniejącego koryta ze starorzeczami, odtwarzanie korytarzy ekologicznych w dolinie rzek),

12 Przedmiot dotacji II stopnia c.d. b)zagospodarowanie i ochrona naturalnych wypływów wód mineralnych w formie mini pijalni, innych form geologicznych, zwłaszcza będących pod ochroną prawną lub związanych z historią regionu, c)polepszanie warunków siedliskowych (np.: przebudowa dotychczasowych ubezpieczeń betonowych przeciwpowodziowych na kombinację zabudowy z elementów naturalnych; małe stawy do produkcji narybku, naturalizacja (renaturyzacja) fragmentów potoków; umieszczanie w korycie elementów stwarzających kryjówki dla ryb; odtwarzanie łach żwirowych),

13 KRYTERIA OCENY 1. wpływ proponowanych działań na zwiększenie świadomości społecznej w zakresie poszanowania środowiska wodnego oraz budowanie postaw współodpowiedzialności za jego stan; (1-3-5 pkt.) 2. budowanie partnerstwa poprzez aktywne angażowanie mieszkańców oraz instytucji lokalnych w planowanie i realizację projektu oraz działania wspólne na rzecz poszanowania zasobów wodnych jako impuls dla rozwoju zrównoważonego (1-3 pkt.) 3. zabezpieczenie trwałości projektu w latach kolejnych i kontynuacja działań (1-2 pkt.) 4. mobilizowanie dodatkowego wsparcia finansowego i/lub rzeczowego – min. wymagany wkład 20% kosztów całkowitych projektu (np. praca wolontariuszy) od władz lokalnych, organizacji pozarządowych, firm, osób indywidualnych oraz innych darczyńców. (1-3 pkt.)

14 KRYTERIA OCENY 5. wkład w promocję tradycji regionu (1-2 pkt.) 6. praktyczny charakter proponowanych działań, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska wodnego, przynosząc wymierne efekty i korzyści dla społeczności lokalnych; działania w projekcie powinny wyraźnie odnosić się do ochrony i poprawy stanu zasobów wodnych; (1-3-5 pkt.) – DOTYCZY TYLKO DOTACJI II STOPNIA Kryteria uzupełniające: 7. współpraca z innymi organizacjami z terenu gmin nie objętych FKB (1pkt.) 8. Innowacyjność projektu (1 pkt.)

15 Ważne! W ramach dotacji I i II stopnia nie będą finansowane koszty np.: grilowisk, boisk, placów zabaw oraz koszty zakupu sprzętu nieuzasadnione realizacją projektu. W przypadku II stopnia dotacji dopuszcza się możliwość sfinansowania kosztów przygotowania dokumentacji technicznej w wysokości nie większej niż 30% kwoty wnioskowanej. W przypadku projektów o charakterze technicznym/inwestycyjnym należy przedstawić dokumentację techniczną projektu, potwierdzającą możliwość podjęcia działań przedstawionych w projekcie. Brak dokumentacji świadczyć będzie o niespełnieniu warunków formalnych konkursu.

16 Ważne! Dopuszczalne jest finansowanie kosztów administracyjnych (np. przejazdy, telefony, znaczki pocztowe, artykuły biurowe, itp.) w zależności od potrzeb projektu, z wyjątkiem kosztów osobowych koordynacji. W ramach projektów beneficjenci zobowiązani są do planowania zamieszczania informacji o programie „Fundusz Kropli Beskidu” (np. tablice) wyłącznie zgodnie wytycznymi dotyczącymi znakowania wskazanymi przez Fundusz Partnerstwa w umowie.

17 Harmonogram 2012 Ogłoszenie VIII edycji FKB – 5 marca 2012 r. Szkolenie w zakresie ubiegania się o dotację- 23 marca 2012 r. Konsultacje w zakresie ubiegania się o dotacje – luty/kwiecień Termin składania wniosków o dotację – 13 kwietnia 2012 r. Ocena formalna i uzupełnienia – do 27 kwietnia 2012 r. Rozstrzygnięcie konkursu – 14-21 maja 2012 r. Realizacja projektów – od 21 maja 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r. Raportowanie i rozliczanie dotacji 8 edycji FKB - I stopnia do 31 stycznia 2013 r. - II stopnia do 31 maja 2013 r.

18 DOBRE PRAKTYKI VII edycji Fundusz Kropli Beskidu 2011 r.

19 Wnioski o dotację 2011 Łącznie wpłynęło 20 wniosków – I stopień suma wnioskowana: 37 080 zł II stopień suma wnioskowana: 290 378 zł GMINAI stopieńII stopień Krynica Zdrój 45 Muszyna 42 Piwniczna Zdrój 04 Rytro 01 SUMA 812

20 Dotacje przyznane GMINAIlość dotacji Kwota w zł Krynica Zdrój 435 900 Muszyna 538 089 Piwniczna Zdrój 245 960 Rytro 00 SUMA 11119 949

21 Projekty 2011 I stopnia

22 Wspólna rzeka – wspólna sprawa. Cel Główny: Opracowanie i zrealizowanie projektu edukacyjnego wspólnie ze szkołą słowacką z Małego Lipnika. Głównym celem było podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszych mieszkańców Żegiestowa w zakresie dbania o czystość granicznej rzeki Poprad. Nr umowy: PG 15 447 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żegiestowie

23 Wspólna rzeka – wspólna sprawa. Rezultaty: Mierzalne: Wyczyszczono potoki w Żegiestowie i Małym Lipniku (ok. 8 km); Zebrano 10 worków odpadów; Opracowano regulaminy konkursów na Święto Popradu; Zakupiono materiały badań – zestaw do badania wody, mikroskop; Wydrukowano 250 szt.ulotek Zorganizowano dwie konferencje - 100 uczestników; Zorganizowano 4 warsztaty oraz cztery wystawy, 90 uczestników; Odbyły się 3 konkursy – fotograficzny oraz 2 plastyczne.

24 Wspólna rzeka – wspólna sprawa. Niemierzalne : Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci ze szkół w Żegiestowie i Małym Lipniku Kwota dotowana: 5 000zł Budżet całkowity projektu: 6 250zł Inne źródła finansowania 1 250 zł Partnerzy: Nauczyciele i uczniowie ze szkoły w Małym Lipniku; Rada Rodziców LOP

25 Wspólna rzeka – wspólna sprawa.

26 Eko-turystyczny szlak przyrodniczy – promocja regionu. Cel Główny: Zwiększenie atrakcyjności przyrodniczej i turystycznej miejscowości, urządzenie kolejnego odcinka Eko- turystycznego szlaku pokazującego bogactwo świata roślin i zwierząt żyjących w środowisku wodnym oraz na łąkach. Nr umowy: PG 15 448 Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Czyrna

27 Eko-turystyczny szlak przyrodniczy – promocja regionu. Rezultaty: Mierzalne: Oczyszczono część potoku na ok. 500 metrów; Urządzono kolejny, 1500 metrowy odcinek trasy szlaku Eko-turystycznego; Zamieszczono 5 tablic informacyjnych na trasie Eko-szlaku; Uzupełniono album zawierający różnorodne gatunki roślin i zwierząt; Zorganizowano turniej wiedzy w którym wzięło udział 60 dzieci; W projekcie wzięło udział ok. 100 osób; Przeprowadzono cykl zajęć z dziećmi w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym, uświadamiających dzieciom konieczność dbania o naturalne środowisko wodne i lądowe roślin i zwierząt.

28 Eko-turystyczny szlak przyrodniczy – promocja regionu. Niemierzalne : Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie wodne i lądowe; Zagrożenie płynące z niewłaściwego zachowania człowieka względem środowiska naturalnego. Kwota dotowana: 5 000zł Budżet całkowity projektu: 6 300zł Inne źródła finansowania 1 300 zł Partnerzy: Członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Czyrna; Rada Sołecka oraz Sołtys Zbigniew Leśniak; Rada Parafialna; Członkowie OSP.

29 Eko-turystyczny szlak przyrodniczy – promocja regionu.

30 Poprad – żywa rzeka Cel Główny: Utworzenie stałej wystawy edukacyjnej na temat zwierząt zamieszkujących rzekę Poprad, ich środowiska naturalnego oraz zagrożeń wskutek działalności człowieka. Nr umowy: PG 15 449 Fundacja – Rewitalizacja Uzdrowiska Żegiestów Zdrój Rezultaty: Mierzalne: Skatalogowanie najpopularniejszych, szczególnie cennych oraz zagrożonych gatunków zwierząt (ok. 30 gatunków); Wykonanie 15 szt. tablic poglądowych dla wybranych gatunków z ich opisem; Wykonanie strony internetowej z opisem rzeki; Montaż kamery internetowej pokazującej aktualny stan rzeki; Wydanie ulotki w formacie 1/3 A4 w nakładzie 5000 szt.

31 Poprad – żywa rzeka Niemierzalne: Wzrost wiedzy na temat fauny z Popradu; Promocja miejscowości i uzdrowiska Żegiestów; Propagowanie gatunków chronionych w obszarze Natura 2000; Promocja działań FKB oraz towarzystwa poprzez umieszczenie odpowiednich informacji na stronie, tablicach i w Internecie. Kwota dotowana: 2 565zł Budżet całkowity projektu: 4115zł Inne źródła finansowania 1 550zł Partnerzy: Polski Związek Wędkarski; SP w Żegiestowie

32 Restauracja ścieżki przyrzecznej ornitologicznej Łopata Polska ETAP II. Cel Główny: Całkowite odtworzenie miejsca dydaktycznego z dostępem do rzeki jako głównej atrakcji turystycznej Łopaty Polskiej w Żegiestowie oraz ośrodka edukacji społecznej w dziedzinie fauny nadrzecznej, z położeniem nacisku na zamieszkujące ten teren ptactwo wodne. Nr umowy: PG 15 450 Towarzystwo Przyjaciół Żegiestowa

33 Restauracja ścieżki przyrzecznej ornitologicznej Łopata Polska ETAP II. Rezultaty: Mierzalne : Wykonanie naturalnego zejścia terenowego o długości ok. 50 metrów; Wykonano i zamontowano tablicę informacyjną o ścieżce; Zamontowano blokadę uniemożliwiającą wjazd samochodom na ścieżkę oraz parkowanie; Uprzątnięto teren ścieżki na długości ok. 500 metrów – usunięto ok. 100 m 3 drewna i 2000 litrów śmieci.

34 Restauracja ścieżki przyrzecznej ornitologicznej Łopata Polska ETAP II. Niemierzalne: Wzrost i promocja ogólnej wiedzy przyrodniczej osób zwiedzających Żegiestów; Likwidacja procederu wrzucania odpadków do rzeki; Promocja miejscowości i uzdrowiska Żegiestów; Propagowanie gatunków chronionych w obszarze Natura 2000 Kwota dotowana: 4 515zł Budżet całkowity projektu: 17 730zł Inne źródła finansowania 13 215zł Partnerzy: Dom Wczasowy Zosia; Dom Wczasowy Rydz; UMiG Muszyna; Mieszkańcy Żegiestowa.

35 Restauracja ścieżki przyrzecznej ornitologicznej Łopata Polska ETAP II.

36 Woda mineralna – dar natury. Cel Główny: Edukacja ekologiczna grupy 15 uczniów z klas I-III gimnazjum, obejmująca opanowanie praktycznej wiedzy na temat historii odkrycia i eksploatacji wód mineralnych miejscowości Muszyna. Nr umowy: PG 15451 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynie

37 Woda mineralna – dar natury. Rezultaty: Mierzalne: Oczyszczenie okolic 5 ujęć wodnych wód mineralnych; Zakupiono materiały potrzebne do analizy stanu wód; Zorganizowano 2-godzinne spotkanie z lekarzem balneologiem; Przeprowadzono 5-godzinne warsztaty – analiza stanu chemicznego wody mineralnej; Przeprowadzenie konkursu wewnątrzszkolnego o tematyce ekologicznej; Opracowanie i powieszenie tablic informujących o zorganizowanym projekcie.

38 Woda mineralna – dar natury. Niemierzalne: Upowszechnienie edukacji ekologicznej poprzez zaangażowanie grupy uczniów w cykl warsztatów; Tworzenie warunków równych szans edukacji ekologicznej; Podniesienie jakości oferty edukacji ekologicznej. Kwota dotowana: 3 500zł Budżet całkowity projektu: 4 375zł Inne źródła finansowania 875zł Partnerzy: Rada Rodziców; Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

39 Woda mineralna – dar natury.

40 Poznajemy nasze bogactwo. Cel Główny: Celem głównym było zebranie informacji na temat pierwszych opisów i wykorzystania wód mineralnych, ich znaczenia dla miejscowej ludności oraz wierzeń, przysłów i legend z nimi związanych. Opublikowanie zebranego materiału w postaci prezentacji multimedialnej oraz broszury. Promowanie spożywania naturalnych wód mineralnych. Nr umowy: PG 15452 Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej Publiczne Gimnazjum w Krynicy Zdroju

41 Poznajemy nasze bogactwo. Rezultaty: Mierzalne: W programie wzięło udział ponad 100 osób; Przygotowano oraz wydrukowano 100 szt. broszur; Uczniowie wykonali stałą ekspozycję przedstawiającą rodzaje wód Tylicza; Przeprowadzono konkursy fotograficzny oraz plastyczny; Wycieczka uczniów do zakładu Coca-Cola w celu zapoznania się z technologią produkcji wody mineralnej; Wycieczka po okolicy szlakiem tylickich źródeł; Wycieczka do Szczawnicy; Wydrukowano 40 szt. plakatów na których opisano 4 źródła wody mineralnej

42 Poznajemy nasze bogactwo. Niemierzalne: Poszerzenie wiedzy na temat miejscowości; Poznanie walorów zdrowotnych i działania różnych wód mineralnych; Kształtowanie poczucia patriotyzmu lokalnego; Promowanie zdrowego trybu życia. Kwota dotowana: 3 500zł Budżet całkowity projektu: 5 000zł Inne źródła finansowania 1 500zł Partnerzy: Rodzice; Nauczyciele; Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tylicza.

43 Poznajemy nasze bogactwo.

44 Woda przynosi życie, życie potrzebuje wody. Cel Główny: Celem głównych projektu było przybliżenie uczniom, rodzicom, i społeczności lokalnej problemów środowiska przyrodniczego dotyczącego wody, pogłębienie wiedzy o zagadnieniach związanych ze źródłami zanieczyszczeń wód, wpojenie silnego związku ze środowiskiem, pobudzenie społeczności do działań proekologicznych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko. Nr umowy: PG 15 453 Szkoła Podstawowa w Muszynce

45 Woda przynosi życie, życie potrzebuje wody. Rezultaty: Mierzalne: Zorganizowano rajd ekologiczny brzegiem potoku Muszynki; Przeprowadzono 2 spotkania szkoleniowe dla mieszkańców; Warsztaty ekologiczno-edukacyjne dla uczniów i przedszkolaków; 2 wycieczki ekologiczno- edukacyjne; Dwa konkursy – fotograficzny i plastyczny; Happening promujący działania w zakresie ochrony wody, prezentacja multimedialna dotycząca potoku Muszynka;

46 Woda przynosi życie, życie potrzebuje wody. Niemierzalne: Poprawienie świadomości ekologicznej uczniów oraz osób ze środowiska lokalnego; Poprawa naturalnego miejsca życia i rozrodu fauny i flory wodnej; Działania edukacyjne i modernizacyjne w zakresie oszczędzania i monitorowania zużycia wody w budynku szkoły; Kształtowanie postaw proekologicznych. Kwota dotowana: 2 460zł Budżet całkowity projektu: 4 497zł Inne źródła finansowania 2 037zł Partnerzy: Pracownicy szkoły; Rada Rodziców; Rozlewnia wody Coca-Cola w Tyliczu; Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju.

47 Woda przynosi życie, życie potrzebuje wody.

48 Projekty 2011 II stopnia

49 Zagospodarowanie mofety dwutlenku węgla w Tyliczu Cel Główny: Głównym celem projektu było bezpieczne udostępnienie mofety dwutlenku węgla. Wykonanie oznakowanego dojścia do mofety oraz platformy widokowej stwarza możliwość bezpiecznego podziwiania wyjątkowej atrakcji. Nr umowy: PG 15454 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tylicza

50 Zagospodarowanie mofety dwutlenku węgla w Tyliczu Rezultaty: Mierzalne: Zabezpieczenie i udostępnienie 11 wodnych kręgów; Wykonano i zamontowano 8 tablic informacyjnych; Wybudowano altanę oraz ustawiono 2 ławki; Utwardzono i oznakowano ścieżkę o długości ok. 150 m; Opublikowano 4 artykuły w prasie; Uczniowie z tylickich szkół wzięli udział w warsztatach; Wykonano i wydrukowano 500 ulotek opisujących mofetę.

51 Zagospodarowanie mofety dwutlenku węgla w Tyliczu Niemierzalne: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Tylicza; Promocja wód mineralnych Tylicza oraz elementów przyrody nieożywionej; Poprawa estetyki otoczenia mofety oraz źródła wody mineralnej; Podniesienie świadomości i wiedzy ekologicznej uczniów; Uwrażliwienie młodzieży na konieczność dbania o środowisko naturalne. Kwota dotowana: 24 940zł Budżet całkowity projektu: 42 543zł Inne źródła finansowania 17 603zł Partnerzy: SCES Tylicz; Urząd Miejski w Krynicy Zdroju; Firma dla Zdrowia; Agroturystyka u Grzegorza; Pokoje Gościnne Azalia.

52 Zagospodarowanie mofety dwutlenku węgla w Tyliczu

53

54

55 Każda woda to dar natury. Cel Główny: Głównym celem projektu była edukacja ekologiczna mieszkańców i uczniów z terenu Piwnicznej- Zdroju w zakresie ochrony zasobów wodnych, usunięcie zanieczyszczeń, utworzenie stanowiska do obserwacji roślin i zwierząt wodnych, ujmowanie i gromadzenie wody słodkiej. Nr umowy: PG 15455 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ziemi Piwniczańskiej w Piwnicznej Zdroju

56 Każda woda to dar natury. Rezultaty: Mierzalne: Odremontowano 2 ujęcia słodkiej wody (Góra Kicarz, os. Śmigowskie); Wykonano remont zbiornika wody słodkiej (os. Śmigowskie); Zebrano ok. 8m 3 odpadów stałych; Oczyszczono ok. 400m 2 terenu młaki; Przygotowano stanowisko do pobierania wody; Wykonano tablicę informacyjną umieszczoną na Górze Kicarz; Zorganizowano rajd szkolny - udział 250 uczniów oraz konkurs plastyczny - udział 200 uczniów; Zorganizowano wystawę prac konkursowych, którą obejrzało ok. 300 osób; Opracowano artykuły do gazety „Znad Popradu”.

57 Każda woda to dar natury. Niemierzalne: Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców i uczniów Kwota dotowana: 22 960zł Budżet całkowity projektu: 33 410zł Inne źródła finansowania 10 450zł Partnerzy: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju; SKKT nr 55 „Świstaki”; 4NDH „Żar” przy SP nr 1; Popradzki Park Krajobrazowy; Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój; Rada Sołecka osiedla Zawodzie; Mieszkańcy osiedla Śmigowskie; Parafia w Piwnicznej-Zdroju; Zakład Butelkowania Naturalnej Wody Mineralnej Piwniczanka.

58 Każda woda to dar natury.

59

60 „U źródeł Św. Kingi” – kontynuacja zadania. Cel Główny: Celem projektu było uświadomienie lokalnej społeczności oraz turystów jakim dobrem jest naturalne środowisko, stworzenie dalszej części ścieżek w celu ochrony miejscowej flory i fauny, zapoznanie turystów z żywotem Św. Kingi, poprawa czystości potoku Głęboczanka oraz prezentacja pieśni góralskich w wykonaniu Grupy Śpiewaczej Kobiet z Młodowa. Nr umowy: PG 15 456 Stowarzyszenie Młodów-Głębokie

61 „U źródeł Św. Kingi” – kontynuacja zadania. Rezultaty: Mierzalne: Wytyczono 250 m ścieżek oraz wysypano je grysem; Utworzono oczko wodne; Posadzono 50 szt. roślin, m. in. sosny, jesiony, jałowce, jeżyny, itp.; Umieszczono 8 drewnianych siedzisk i 2 drewniane stoły; Wykonano 13 szt. tabliczek z opisem cudów św. Kingi; Postawiono 5 tabliczek edukacyjnych oraz 1 z logo Funduszu; Opublikowano 3 artykuły w gazecie lokalnej oraz 1 na stronie internetowej.

62 „U źródeł Św. Kingi” – kontynuacja zadania. Niemierzalne: Stała poprawa wizualna i funkcjonalna terenu przy źródłach; Uświadomienie społeczności lokalnej jakim dobrem jest naturalne środowisko; Ochrona zasobów wodnych. Kwota dotowana: 23 000zł Budżet całkowity projektu: 36 200zł Inne źródła finansowania 13 200zł Partnerzy: Strażacy OSP Głębokie; Kopalnia „Zrąb”; Firma „Jomi”; Pracownicy interwencyjni MZGKiM z Piwnicznej; Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A. w Nowym Sączu.

63 „U źródeł Św. Kingi” – kontynuacja zadania.

64 Rewitalizacja „Motefy im. Profesora Henryka Świdzińskiego” w Złockiem k/Muszyny. Cel Główny: Przybliżenie mieszkańcom i turystom niezwykłych zjawisk przyrody jakim jest mofeta oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej Muszyny. Nr umowy: PG 15 457 Stowarzyszenie „Klucz Muszyński”

65 Rewitalizacja „Motefy im. Profesora Henryka Świdzińskiego” w Złockiem k/Muszyny. Rezultaty: Mierzalne: Demontaż oraz zamontowanie nowych tablic informacyjnych – 4 sztuki; Zamontowano kierunkowskaz do mofety; Utworzono schody na dno potoku, pomost z obręczami oraz ogrodzenie mofety; Oczyszczono „Bulgotkę” oraz wykonano zadaszenie; Rewitalizowano Dychawkę; Opracowano i wydrukowano folder w ilości 5 000 sztuk na temat pomnika przyrody nieożywionej Mofeta.

66 Rewitalizacja „Motefy im. Profesora Henryka Świdzińskiego” w Złockiem k/Muszyny. Niemierzalne: Przybliżenie turystom oraz lokalnej społeczności mofety oraz znajdujących się w pobliżu wypływy wód mineralnych typu szczaw; Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Muszyny oraz jej okolic. Kwota dotowana: 22 509zł Budżet całkowity projektu: 28 137zł Inne źródła finansowania 5 628zł Partnerzy: Pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Oddział w Starym Sączu.

67 Rewitalizacja „Motefy im. Profesora Henryka Świdzińskiego” w Złockiem k/Muszyny.

68

69 Wniosek dotacyjny

70 Problem:  Konkretny;  dotyczący ludzi (odbiorcy pośredni i bezpośredni);  opisany z perspektywy tych, których on dotyczy, nie samej organizacji;  przedstawiony szczegółowo, podparty statystyką;  projekt jest odpowiedzią na ten problem;  Argumentowany logicznie i emocjonalnie.

71 Wniosek dotacyjny Cel:  Bezpośrednie odwrócenie problemu;  Precyzyjnie określony;  Rozbity na mniejsze cele szczegółowe;  Możliwy do osiągnięcia w założonym terminie;  Mierzalny ilościowo;  Mierzalny jakościowo;  Realistyczny;  Aktualny.

72 Wniosek dotacyjny Działania:  Wszystkie przyczyniają się do realizacji celu;  Przedstawione szczegółowo (co, kto, gdzie, kiedy);  Są dobrze dobrane względem postawionych: -c elów; -umiejętności i zasobów – np. osób, wyposażenia; - możliwości i oczekiwań odbiorców projektu. To bardzo ważna część wniosku! Te same działania należy przedstawić w harmonogramie!

73 Wniosek dotacyjny Rezultaty:  Pozwalają porównać sytuację przed i po.  Ilościowe – można je łatwo zmierzyć np. liczba osób zaangażowanych w projekt, ilość narybku, ilość posadzonych drzew…  Jakościowe – ukazują pozytywną zmianę, są odbiciem celu, np. bardziej czysta woda w osłoniętym źródle…  Długoterminowe – po zakończeniu projektu nadal pozostała po nim jakaś wartość. To bardzo ważna część wniosku! Te same rezultaty przedstawione w harmonogramie

74 Wniosek dotacyjny

75 Promocja projektu – to szansa na:  Pozyskanie nowych partnerów,  Pozyskanie nowych sponsorów,  Poinformowanie społeczeństwa o działaniach organizacji i rezultatach projektu.

76 Wniosek dotacyjny

77

78 Wniosek dotacyjny - harmonogram

79 Wniosek dotacyjny - budżet  Powinien zawierać wyłącznie koszty działań przewidzianych planem  Należy podać sposób kalkulacji każdej pozycji budżetu  Warto, aby wskazać inne źródła finansowania (w tym praca wolontariuszy i darowizny rzeczowe)  Unikanie błędów rachunkowych!

80 Wniosek dotacyjny - budżet

81 Termin składania wniosków upływa 13 kwietnia 2012 r. – piątek Fundusz Partnerstwa Ul. Karmelicka 60/3 31-128 Kraków Tel./fax 12 341 49 23 fundusz@ffp.org.pl www.ffp.org.plwww.ffp.org.pl www.fkb.org.plwww.fkb.org.pl

82 PYTANIA / DYSKUSJA

83 Dziękujemy za uwagę Powodzenia!


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne VIII edycji programu Fundusz Kropli Beskidu Krynica-Zdrój, 23 marca 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google