Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPECYFIKA KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Gdańsk, 15.04.2016 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPECYFIKA KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Gdańsk, 15.04.2016 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 SPECYFIKA KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Gdańsk, 15.04.2016 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2 PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE OŚ PRIORYTETOWA 3 EDUKACJA Poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej  Alokacja: 86 330 858,82 PLN  Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych projektu  Wymagany wkład własny beneficjenta  Wymagany wkład własny beneficjenta do projektu wynosi 10% wydatków kwalifikowalnych projektu  Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN 2

3 PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE KONKURS NA PROJEKTY ZINTEGROWANE z projektami realizowanymi w ramach Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych (EFRR) ZGODNOŚĆ Z PRZEDSIĘWZIĘCIEM SPTRATEGICZNYM pn. Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy (zgodnie z Regionalnym Programem Strategicznym „Aktywni Pomorzanie”) 3

4 TYPY BENEFICJENTÓW WNIOSKODAWCA Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić wyłącznie organy prowadzące szkoły lub placówki systemu oświaty, których koncepcje zostały uwzględnione w przedsięwzięciu strategicznym pn. Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy (zgodnie z Regionalnym Programem Strategicznym „Aktywni Pomorzanie”), zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Warunek ten uznaje się za spełniony w odniesieniu do tych wniosków, które uzyskają pozytywną ocenę zgodności z zakresem ww. przedsięwzięcia strategicznego, poprzez ujęcie na zbiorczej liście pozytywnie zweryfikowanych wniosków opracowanej przez Kierownika RPS „Aktywni Pomorzanie”. W ramach niniejszego konkursu organ prowadzący składa jeden wniosek o dofinansowanie projektu. Jednocześnie organ prowadzący może występować jako partner w innym projekcie/projektach, złożonym w tym konkursie, jednakże wyłącznie w zakresie realizacji działań wspierających (bez możliwości objęcia wsparciem szkół lub placówek, dla których jest organem prowadzącym). 4

5 5 PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE Ogłoszenie konkursu – 30.03.2016 r. Rozpoczęcie naboru – 04.05.2016 r. Zakończenie naboru – 01.07.2016 r. Wysłanie wniosku w GWA– 17.06.2016 r.

6 6 PODMIOT REALIZUJĄCY PROJEKT Podmiot, powiązany z Wnioskodawcą organizacyjnie, któremu została powierzona realizacja projektu, tj. m.in. zarządzanie projektem, w tym jego rozliczanie. Podmiot wskazany w WND – sekcja B.4 oraz sekcji H – Zarządzanie projektem. Przykładowo gdy Wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego to podmiotem realizującym projekt może być jednostka organizacyjnie powiązana, nieposiadająca osobowości prawnej np. szkoła lub zespół ekonomiczno-administracyjny szkół. Wnioskodawca może wskazać tylko jedną jednostkę organizacyjną powiązaną z nim, która będzie pełniła rolę/funkcję podmiotu realizującego projekt.

7 7 PODMIOT UPOWAŻNIONY DO PONOSZENIA WYDATKÓW KTO MOŻE PONOSIĆ WYDATKI W PROJEKCIE? -Wnioskodawca, -Partner/Partnerzy, -podmiot realizujący projekt, -jednostki organizacyjne Wnioskodawcy i Partnera nieposiadające osobowości prawnej np. szkoły, które w ramach projektu wykonują zadania merytoryczne i ponoszą związane z nimi wydatki np.: na wynagrodzenia dla nauczycieli, dokonywanie zakupów itp. pod warunkiem wskazania ich we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu – sekcja H

8 8 Projekty ukierunkowane na uruchamianie/poszerzanie oferty kształcenia zawodowego i ustawicznego odpowiadającej potrzebom pracodawców/ przedsiębiorców w kluczowych branżach o największym potencjale rozwoju dla regionu, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, m.in. obejmujące tworzenie i rozwój CKZiU, w szczególności poprzez: podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, wsparcie realizacji zadań w zakresie rozszerzonej i zaktualizowanej oferty edukacyjnej, w tym poprzez prowadzenie współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, wdrażanie mechanizmów włączania pracodawców/ przedsiębiorców (w tym prowadzących działalność w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych) i środowiska akademickiego w proces kształcenia. TYP PROJEKTU

9 GRUPA DOCELOWA  uczniowie i nauczyciele ponadgimnazjalnych szkół zawodowych  instruktorzy praktycznej nauki zawodu  pracodawcy/przedsiębiorcy 9

10 10 Standardy realizacji wsparcia w zakresie Poddziałania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej RPO WP 2014-2020 w ramach konkursu nr RRPM.03.03.01-IZ.00-22-001/16 Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu Wnioskodawca zobligowany jest do opracowania projektu w oparciu o zasady, warunki i elementy wymienione w Standardach. Oświadczenie wnioskodawcy o realizacji projektu zgodnie ze standardami wsparcia określonymi w regulaminie konkursu - generowane jest w aplikacji GWA. STANDARDY REALIZACJI WSPARCIA

11 11 STANDARDY REALIZACJI WSPARCIA – DIAGNOZA Podstawą zaplanowania przez organ prowadzący działań w ramach wsparcia szkół lub placówek systemu oświaty jest przeprowadzenie DIAGNOZY odnoszącej się do trzech lat szkolnych poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie i obejmującej następujące etapy: Etap I (przygotowany i przeprowadzany przez szkoły lub placówki systemu oświaty i zatwierdzany przez organ prowadzący) - analiza sytuacji każdej szkoły lub placówki systemu oświaty, służąca identyfikacji zarówno problemów, jak i potencjałów tych szkół i placówek systemu oświaty w obszarze kształcenia zawodowego; Etap II (przygotowany i przeprowadzany przez organ prowadzący) - analiza założeń polityki danego organu prowadzącego w obszarze kształcenia zawodowego; Etap III (przygotowany i przeprowadzany przez organ prowadzący) - analiza planowanego zakresu wsparcia: - ustalać hierarchię potrzeb wszystkich szkół i placówek systemu oświaty z uwzględnieniem analiz przeprowadzonych w ramach I i II etapu, - określać zakres planowanego wsparcia w poszczególnych szkołach i placówkach systemu oświaty skierowanego zarówno do uczniów, jak i do nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu wraz z uzasadnieniem wyboru.

12 STANDARDY REALIZACJI WSPARCIA - DIAGNOZA 12 Diagnoza Diagnoza nie jest finansowana ze środków RPO WP 2014-2020, stanowi jednak konieczny warunek zaplanowania działań w projektach. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu zawiera:  deklarację realizacji działań w projekcie w oparciu o wyniki przedmiotowej diagnozy,  wnioski z diagnozy, z przywołaniem danych wynikających z diagnozy oraz źródeł ich pozyskania,  konkluzje z analizy I etapu przeprowadzonej we wszystkich szkołach lub placówkach ze szczególnym uwzględnieniem tych szkół lub placówek, które zaplanowano do objęcia wsparciem w ramach projektu. We wniosku o dofinansowanie należy uzasadnić wybór OWP planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu. Diagnozę zatwierdza organ prowadzący np. w formie uchwały organu stanowiącego jst, zarządzenia organu wykonawczego jst, oświadczenia złożonego w innej formie przez osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania organu prowadzącego w czynnościach związanych z realizacją projektu. Organ prowadzący na wezwanie Instytucji Zarządzającej jest zobowiązany do udostępnienia diagnozy w formie pisemnej.

13 WSKAŹNIKI 13  Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy,  Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w Programie,  Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w Programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego. WSKAŹNIKI PRODUKTU

14 WSKAŹNIKI 14  Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu Programu,  Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS. WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO

15 WSKAŹNIKI 15  Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,  Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych,  Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. WSKAŹNIKI HORYZONTALNE

16 16 KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE Spodziewanym efektem realizacji projektów, w przypadku objęcia wsparciem nauczycieli lub instruktorów praktycznej nauki zawodu jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez nauczycieli lub instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w ramach projektu (80% członków tej grupy). Kwalifikację należy rozumieć jako określony zestaw efektów uczenia się (kompetencji), których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi standardami. Nadanie kwalifikacji następuje w wyniku walidacji i certyfikacji. kompetencji Wnioskodawca jest zobligowany do określenia, we wniosku o dofinansowanie projektu, kompetencji zawierających jasno określone warunki, które powinien spełnić uczestnik projektu, tj. wyczerpujących informacji o efektach uczenia się oraz kryteria i metody ich weryfikacji. Określenie efektów uczenia się, oznacza wskazanie co dana osoba powinna wiedzieć, co potrafić i jakie kompetencje posiadać po zakończeniu danej formy wsparcia.

17 17 KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE Fakt nabycia kompetencji zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 będzie weryfikowany w ramach następujących etapów: Zakres ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie (Sekcja C4 - grupa docelowa WND), Wzorzec ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych, (Sekcja E1 - zakres zadań WND), Ocena ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji powyższych efektów na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie (Sekcja E1 - zakres zadań WND), Porównanie ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie (Sekcja E1 - zakres zadań WND).

18 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "SPECYFIKA KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Gdańsk, 15.04.2016 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google