Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu Gdańsk, 06.11.2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu Gdańsk, 06.11.2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu Gdańsk, 06.11.2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2 KONKURS NR RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 Wniosek o dofinansowanie -można składać od 23.11.2015 do 14.12.2015.

3 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu można złożyć wyłącznie w dwóch formach: papierowej - poprzez wysłanie wniosku w GWA, wygenerowanie pliku PDF wysłanego wniosku, wydruk pliku PDF oraz dostarczenie 2 egzemplarzy wraz z załącznikami do IOK, albo elektronicznej - poprzez wysłanie wniosku w GWA, wygenerowanie pliku PDF wysłanego wniosku, oraz dostarczenie do IOK wygenerowanego pliku PDF za pomocą ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP. Wersje papierową należy złożyć wpiętą w segregator o szerokości do 5 cm i w kopercie, która musi:  być opatrzona sformułowaniem „Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej VI, Działania 6.1, Poddziałania 6.1.2; „Konkurs nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15”,  zawierać pełną nazwę wnioskodawcy,  zawierać tytuł projektu,  do składanych dokumentów należy dołączyć PISMO PRZEWODNIE. Wersje papierową należy złożyć wpiętą w segregator o szerokości do 5 cm i w kopercie, która musi:  być opatrzona sformułowaniem „Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej VI, Działania 6.1, Poddziałania 6.1.2; „Konkurs nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15”,  zawierać pełną nazwę wnioskodawcy,  zawierać tytuł projektu,  do składanych dokumentów należy dołączyć PISMO PRZEWODNIE. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Formy składania wniosku

4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

5 Od A1 do A5 – uzupełniane są automatycznie A6 Powiązanie ze strategiami: Pole wymagane, uzupełniane przez Wnioskodawcę poprzez wskazanie właściwej pozycji z listy rozwijanej jednokrotnego wyboru zgodnie z obowiązującym Regulaminem konkursu. Uwaga! Najczęściej wniosek będzie zapisywany w systemie z wartością domyślną – brak powiązania. A.7. Partnerstwo publiczno-prywatne: Pole wymagane, uzupełniane przez Wnioskodawcę poprzez zaznaczenie wartości: TAK lub NIE, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.). A.8. Pomoc publiczna: Pole zablokowane do edycji przez Wnioskodawcę, uzupełniane automatycznie przez GWA, po zaznaczeniu w sekcji F.1. Szczegółowy budżet projektu kategorii wydatków w ramach poszczególnych podzadań, które objęte są regułami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis (zaznaczenie pola w kolumnie Pomoc publiczna/Pomoc de minimis). Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 A. Ogólne informacje o projekcie

6 A.9. Grupa projektów: Pole wymagane, uzupełniane przez Wnioskodawcę poprzez zaznaczenie wartości: TAK lub NIE, zgodnie z obowiązującym Regulaminem konkursu. W konkursie z Poddziałania 6.1.2 należy zaznaczyć NIE A.10. Instrumenty finansowe: Pole zablokowane do edycji przez Wnioskodawcę, domyślnie uzupełnione wartością – NIE. A.11. Zakres interwencji: Pole zablokowane do edycji przez Wnioskodawcę, domyślnie uzupełnione wartością – „Aktywne włączenie, w tym, w celu równości szans…” A.12. Forma finansowania: Pole zablokowane do edycji przez Wnioskodawcę, domyślnie uzupełnione wartością – dotacja bezzwrotna. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 A. Ogólne informacje o projekcie

7 A.13 Typ obszaru realizacji: Pole wymagane, uzupełniane przez Wnioskodawcę poprzez wskazanie właściwej pozycji z listy rozwijanej jednokrotnego wyboru. W przypadku gdy projekt będzie realizowany na obszarze całego województwa bądź na obszarach nie wpisujących się w wymienione opcje wyboru, należy zaznaczyć – Nie dotyczy. A.14. Rodzaj działalności gospodarczej: Pole wymagane, uzupełniane przez Wnioskodawcę poprzez wskazanie odpowiedniej wartości z listy rozwijanej jednokrotnego wyboru. Rodzaj działalności gospodarczej dotyczy obszaru działalności projektu. A.15. Temat uzupełniający (jeśli dotyczy): Pole zablokowane do edycji przez Wnioskodawcę, domyślnie uzupełnione wartością – Nie dotyczy. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 A. Ogólne informacje o projekcie

8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

9

10 B.1. Partnerstwo w ramach projektu: Pole zablokowane do edycji przez Wnioskodawcę, wypełnione wartością domyślną NIE w przypadku samodzielnej realizacji projektu. W przypadku gdy Wnioskodawca wybierze w sekcji B.3 projekt realizowany w partnerstwie wartość zmienia się automatycznie na TAK. B.2. Dane Wnioskodawcy: Dane identyfikacyjne i teleadresowe Wnioskodawcy Osoba do kontaktów roboczych jest to osoba posiadająca pełną wiedzę nt. składanego wniosku o dofinansowanie Forma prawna Wnioskodawcy Forma własności Wnioskodawcy Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności Wnioskodawcy wg PKD 2007 Osoba/y uprawniona/e do reprezentowania Wnioskodawcy: Wnioskodawca wprowadza imię i nazwisko oraz stanowisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy zgodnie z wpisem do rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy/upoważnieniem lub pełnomocnictwem. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 B. Podmioty zaangażowane w realizację projektu

11 B.3 Projekt realizowany w partnerstwie: pole wymagane, należy zaznaczyć TAK lub NIE B.4. Podmiot realizujący projekt: W przypadku, gdy Wnioskodawca zaznaczy NIE – pola dotyczące podmiotu realizującego projekt w sekcji B.3. pozostają nieaktywne. Natomiast w przypadku, gdy Wnioskodawca zaznaczy TAK – GWA automatycznie uaktywnia tabele w sekcji B.3. Dane dotyczące podmiotu realizującego projekt należy uzupełnić analogicznie do danych wprowadzonych dla Wnioskodawcy w sekcji B.2. Pole wymagane w przypadku gdy realizacja projektu zostanie powierzona innemu podmiotowi niż Wnioskodawca. Przykładowo gdy Wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa to podmiotem realizującym projekt może być jednostka organizacyjna powiązana, nie posiadająca osobowości prawnej (np. CIS, KIS itp.). Podmiot realizujący projekt działa w imieniu, na rzecz i ze wskazania Wnioskodawcy na podstawie upoważnienia, pełnomocnictwa lub innego równoważnego dokumentu. Pole wymagane w przypadku gdy realizacja projektu zostanie powierzona innemu podmiotowi niż Wnioskodawca. Przykładowo gdy Wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa to podmiotem realizującym projekt może być jednostka organizacyjna powiązana, nie posiadająca osobowości prawnej (np. CIS, KIS itp.). Podmiot realizujący projekt działa w imieniu, na rzecz i ze wskazania Wnioskodawcy na podstawie upoważnienia, pełnomocnictwa lub innego równoważnego dokumentu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 B. Podmioty zaangażowane w realizację projektu

12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

13 C.1. Cel szczegółowy RPO WP 2014-2020: Pole zablokowane do edycji przez Wnioskodawcę. C.2. Tytuł Projektu: Pole tekstowe – możliwość wprowadzenia max. do 1000 znaków. C.3. Typ projektu: Pole tekstowe uzupełniane przez Wnioskodawcę poprzez wskazanie właściwej pozycji z listy rozwijanej. Możliwe jest wskazanie więcej niż jednego typu projektu zgodnej z SzOOP RPO WP 2014-2020 C.4. Grupa docelowa: Pole tekstowe uzupełniane przez Wnioskodawcę poprzez wskazanie właściwej pozycji z listy rozwijanej. Możliwe jest wskazanie więcej niż jednej grupy docelowej zgodnej z SzOOP RPO WP 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 C. Główne informacje o zakresie merytorycznym projektu

14 C.5. Obszar realizacji projektu: Obszar zgodny z faktyczną realizacją projektu C.6. Okres realizacji projektu: do 31.10.2018 r. C.7. Krótki opis projektu: Pole tekstowe (możliwość wprowadzenia max. do 2000 znaków). Wnioskodawca zobligowany jest do umieszczenia najważniejszych informacji dotyczących przedmiotowego projektu na temat grupy docelowej, celu projektu, zidentyfikowanych działań i trwałości/efektów projektu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 C. Główne informacje o zakresie merytorycznym projektu

15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

16 Charakterystyka grupy docelowej: cechy osób np. płeć, wykształcenie, status na rynku pracy itp.; krótki opis osób posiadających daną cechę (300 znaków), lub wskazanie podgrup w ramach danej kategorii; problem związany z daną cechą grupy docelowej, ma być sformułowany w sposób jasny, zrozumiały, precyzyjny, który pozwoli zdefiniować zakres zadań; opis problemu, musi być powiązany z wybrana grupa docelową oraz uzasadniać jej udział w projekcie; źródła wiedzy i dane dotyczące problemu tj. statystyki, wyniki badań, analiz I konsultacji. Przytoczone źródła muszą być uzyskane w okresie ostatnich 3 lat, w stosunku do roku w którym składany jest wniosek. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 D. Grupa docelowa projektu

17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

18 Projekt rozliczany kwotami ryczałtowymi: Należy obligatoryjnie zaznaczyć TAK w przypadku projektów, których wartość środków publicznych nie przekracza w PLN równowartości 100 000 EUR. W przypadku projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi należy wskazać do każdego zadania wskaźnik potwierdzający wykonanie zadania. (pkt. E.2) Projekt rozliczany kwotami ryczałtowymi: Należy obligatoryjnie zaznaczyć TAK w przypadku projektów, których wartość środków publicznych nie przekracza w PLN równowartości 100 000 EUR. W przypadku projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi należy wskazać do każdego zadania wskaźnik potwierdzający wykonanie zadania. (pkt. E.2) E.1 Jako zadanie nie mogą być wskazane pojedyncze czynności np. catering, zakup komputera Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 E. Zakres rzeczowy projektu Przykład: Zadanie: Realizacja kursów językowych Podzadanie: Kurs języka Angielskiego Podzadanie: Kurs języka niemieckiego

19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

20 Należy wybrać z listy rozwijanej obligatoryjne wskaźniki produktu oraz rezultatu bezpośredniego. Wnioskodawca ma możliwość określenia dodatkowo własnych wskaźników projektowych. Należy wskazać wartość bazową i docelową: Wartość bazowa powinna odzwierciedlać doświadczenie wnioskodawcy w zakresie dotychczas realizowanych podobnych przedsięwzięć. Może wynosić „0” w przypadku braku takiego doświadczenia. Wartość docelowa odnosi się do projektu opisanego we wniosku. Należy pamiętać, że wartość bazowa wskaźnika nie jest uwzględniana w jego wartości docelowej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 E. Zakres rzeczowy projektu

21 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

22

23 G. Doświadczenie i potencjał wnioskodawcy i partnerów Maksymalnie należy wykazać 3 projekty/przedsięwzięcia bez względu na źródło finansowania. Doświadczenie związane z realizacja projektów w ramach POKL od 2007r. Doświadczenie związane z realizacja projektów z innych źródeł, z ostatnich 3 lat. Konieczne jest, aby w przywołanych przez Wnioskodawcę projektach/przedsięwzięciach znalazło się podobieństwo w trzech albo co najmniej dwóch obszarach w stosunku do obecnego projektu Maksymalnie należy wykazać 3 projekty/przedsięwzięcia bez względu na źródło finansowania. Doświadczenie związane z realizacja projektów w ramach POKL od 2007r. Doświadczenie związane z realizacja projektów z innych źródeł, z ostatnich 3 lat. Konieczne jest, aby w przywołanych przez Wnioskodawcę projektach/przedsięwzięciach znalazło się podobieństwo w trzech albo co najmniej dwóch obszarach w stosunku do obecnego projektu

24 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

25 Należy określić nazwy, rolę i zakres zadań dla poszczególnych stanowisk personelu zarządzającego projektem. Jeśli w chwili złożenia wniosku nie wiadomo kto będzie zaangażowany w jego realizację należy podać opis wymagań które musze spełniać kandydaci do pełnienia wskazanych w projekcie funkcji. Przy opisie doświadczenia kadry zaangażowanej w realizacje projektu wnioskodawca nie może posługiwać się ogólnymi stwierdzeniami np. wnioskodawca zapewni wysoko wykwalifikowany personel. Powinien natomiast zawrzeć konkretne i miarodajne informacje na temat jej doświadczenia i kwalifikacji np. koordynator projektu, 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami EFS, odpowiadał za realizacje 4 projektów w POKL w tematyce Integracja Należy określić nazwy, rolę i zakres zadań dla poszczególnych stanowisk personelu zarządzającego projektem. Jeśli w chwili złożenia wniosku nie wiadomo kto będzie zaangażowany w jego realizację należy podać opis wymagań które musze spełniać kandydaci do pełnienia wskazanych w projekcie funkcji. Przy opisie doświadczenia kadry zaangażowanej w realizacje projektu wnioskodawca nie może posługiwać się ogólnymi stwierdzeniami np. wnioskodawca zapewni wysoko wykwalifikowany personel. Powinien natomiast zawrzeć konkretne i miarodajne informacje na temat jej doświadczenia i kwalifikacji np. koordynator projektu, 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami EFS, odpowiadał za realizacje 4 projektów w POKL w tematyce Integracja Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 H. Zarządzanie projektem

26 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

27 Oświadczenie VAT Wnioskodawcy i Partnera/ów podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy wskazaną w punkcie B.2. wniosku. W przypadku realizacji projektu w partnerstwie powyższe oświadczenie składa każdy z partnerów, który w ramach ponoszonych przez niego wydatków w projekcie w całości lub części będzie kwalifikował podatek VAT. Oświadczenie partnera podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania partnera Oświadczenie dodatkowe do wniosku związane ze specyfikacją konkursu/wezwania tj. oświadczenie wnioskodawcy o realizacji projektu zgodnie ze standardami wsparcia określonymi w regulaminie konkursu, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy wskazaną w punkcie B.2. wniosku. Oświadczenie VAT Wnioskodawcy i Partnera/ów podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy wskazaną w punkcie B.2. wniosku. W przypadku realizacji projektu w partnerstwie powyższe oświadczenie składa każdy z partnerów, który w ramach ponoszonych przez niego wydatków w projekcie w całości lub części będzie kwalifikował podatek VAT. Oświadczenie partnera podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania partnera Oświadczenie dodatkowe do wniosku związane ze specyfikacją konkursu/wezwania tj. oświadczenie wnioskodawcy o realizacji projektu zgodnie ze standardami wsparcia określonymi w regulaminie konkursu, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy wskazaną w punkcie B.2. wniosku. J. Załączniki do wniosku

28 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu Gdańsk, 06.11.2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google