Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020."— Zapis prezentacji:

1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

2 TWORZENIE I ROZWÓJ UKIERUNKOWANYCH BRANŻOWO CENTRÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEO I USTAWICZNEGO

3 PROPOZYCJE UTWORZENIA CKZiU LUB INNYCH PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA ZBIEŻNE Z ZADANIAMI CKZiU określonych w raporcie końcowym z badania ewaluacyjnego – Diagnoza stanu i perspektyw rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim Obszar administracyjno – usługowy 1. Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze (6/6) 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli (5/6) Obszar elektryczno – elektroniczny 1. Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze (6/6) 2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „ELEKTRYK” w Nowej Soli (5/6) Obszar mechaniczny i górniczo – hutniczy Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze (5/6)

4 PROPOZYCJE UTWORZENIA CKZiU LUB INNYCH PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA ZBIEŻNE Z ZADANIAMI CKZiU określonych w raporcie końcowym z badania ewaluacyjnego – Diagnoza stanu i perspektyw rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim Obszar turystyczno – gastronomiczny 1. Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze (5/6) 2. Zespół Szkól Kostrzyn nad Odrą (5/6) Obszar rolniczo – leśny z ochroną środowiska 1. Technikum Leśne w Starościnie (5/6) Obszar budowlany (maksymalna wartość indeksu 3/6) 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Nowej Soli, 2. Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze, 3. Zespół Szkół Budowlanych w Żarach.

5 TWORZENIE I ROZWÓJ UKIERUNKOWANYCH BRANŻOWO CENTRÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEO I USTAWICZNEGO zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014 - 2020 CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU będą tworzone w pierwszej kolejności w branżach kluczowych z punktu widzenia rozwoju gospodarki regionalnej, w branżach, w których na szeroką skalę występują problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, w branżach szybkiego wzrostu lub w tzw. inteligentnych specjalizacjach. Utworzony w ramach Projektu CKZiU lub inny zespół realizujący zadania zbieżne z zadaniami CKZiU będzie funkcjonował przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu.

6 Zakres wsparcia obejmuje: a)wyposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe wchodzących w skład CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU w sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia nauczania w zawodach z określonej branży; b) rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej świadczonej przez szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe wchodzące w skład CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU do realizacji nowych zadań; c) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe wchodzących w skład CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU.

7 IZ RPO ma możliwość sfinansowania ze środków EFS działań realizowanych przez utworzone w ramach projektu CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU, w tym m. in: a)inicjowanie współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno- gospodarczym, w tym monitorowanie potrzeb ww. podmiotów w zakresie współpracy, także w zakresie staży nauczycieli lub praktycznej nauki zawodu uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; b)prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami i uczelniami oraz ośrodkami doskonalenia nauczycieli; c)tworzenie sieci współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w danej branży w celu wymiany dobrych praktyk; d)wdrażanie i upowszechnianie nowych technologii;

8 e)opracowywanie i upowszechnianie elastycznych form kształcenia zawodowego osób dorosłych, w tym osób dorosłych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; f)tworzenie wyspecjalizowanych ośrodków egzaminacyjnych; g)organizowanie praktyk pedagogicznych dla przyszłych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz nauczycieli stażystów; h)realizacja usług doradztwa zawodowego; i)gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej o możliwościach kształcenia, szkolenia i zatrudnienia, w tym również wersji on-line, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na lokalnym/regionalnym rynku pracy; j)prowadzenie współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego.

9 Alokacja w ramach Poddziałania 8.4.1 – 41 085 188 EUR, z czego 34 922 410 EUR stanowi wkład UE, a 6 162 778 EUR stanowią krajowe środki publiczne (budżet państwa oraz wkład własny JST).

10 Alokacja w ramach Poddziałania 8.4.1 – 41 085 188 EUR, z czego 34 922 410 EUR stanowi wkład UE, a 6 162 778 EUR stanowią krajowe środki publiczne (budżet państwa oraz wkład własny JST). I.Wstępny algorytm podziału środków zakłada wyodrębnienie osobnej alokacji na uruchomienie Centrów Kształcenia Zawodowego. II.Pozostała część środków rozdysponowana zostanie na poszczególne powiaty (oraz szkoły „rządowe”) przy uwzględnieniu następujących danych:  Liczba uczniów objętych wsparciem;  Liczba uczniów skierowanych do udziału w praktykach lub stażach u przedsiębiorców;  Liczba szkół współpracujących z uczelniami wyższymi;  Liczba szkół współpracujących z przedsiębiorcami;  Liczba nauczycieli, którzy wyrazili gotowość do szkoleń;  Liczba szkół zdolnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych.

11 Wytyczne, wg których zostanie stworzona diagnoza podległych szkół z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego uczniów.  Ogólne informacje o Powiecie/Gminie uwzględniając kształcenie zawodowe.  Informacje ogólne (m.in.: typ placówki, kierunki kształcenia, kwalifikacje zawodowe).  Jakość kształcenia (m.in.: zdawalność egzaminów zawodowych, czy są oferowane dodatkowe zajęcia pozwalające zdobyć umiejętności praktyczne w szkole).  Kadra (m.in.: liczba uprawnień zawodowych, liczba nauczycieli uprawnionych do egzaminowania, zapotrzebowanie na dokształcenie nauczycieli, liczba dyplomowanych doradców zawodowych).  Uczniowie (m.in.: dynamika przyjęć uczniów na poszczególne kierunki z ostatnich 3 lat).  Baza dydaktyczna (m.in.: wyposażenie sal do nauki, wyposażenie sal egzaminacyjnych, liczba stanowisk egzaminacyjnych, ocena bazy dydaktycznej szkoły, zapotrzebowanie).

12 Wytyczne, wg których zostanie stworzona diagnoza podległych szkół z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego uczniów (C.D.)  Współpraca z partnerami i otoczeniem zewnętrznym (m.in.: kształcenie praktyczne, liczba podpisanych umów z przedsiębiorcami, współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli, charakter współpracy z podmiotami partnerskimi, współpraca z Uczelniami Wyższymi).  Zarządzanie placówką (m.in.: czynniki decydujące o oferowanych kierunkach kształcenia, uwzględnianie w procesie przygotowania oferty dydaktycznej sytuacji na lokalnym rynku pracy, plany dotyczące uruchamiania kierunków w przyszłości, monitoring sytuacji absolwentów, promocja szkoły, doradztwo zawodowe).  Demografia (m.in.: potencjał ludnościowy w kategorii wiekowej młodzieży ponadgimnazjalnej, prognozy demograficzne).  Rynek pracy (m.in.: poziom bezrobocia i jego dynamika, zawody nadwyżkowe i deficytowe, otoczenie biznesu).

13 OPIEKUNOWIE POSZCZEGÓLNYCH BENEFICJENTÓW: MAGDALENA MARCINIAK (m.marciniak@efs.lubuskie.pl, telefon: 68 - 45 65 434) 1.ZESPÓŁ SZKOŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KAMIENIU MAŁYM 2.ZESPÓŁ SZKOŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W BOBOWICKU 3.ZESPÓŁ SZKOŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W HENRYKOWIE 4.ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU 5.TECHNIKUM LEŚNE W STAROŚCINIE 6.POWIAT SŁUBICKI ANETA RADZIWANOWSKA – GĄSIOR (a.gasior@efs.lubuskie.pl, telefon: 68 - 45 65 434) 1.POWIAT MIĘDZYRZECKI 2.POWIAT ŚWIEBODZIŃSKI 3.POWIAT ŻARSKI 4.GMINA ZBĄSZYNEK ANGELINA WIĘCKOWSKA (a.wieckowska@efs.lubuskie.pl, telefon: 68 - 45 65 434) 1.POWIAT KROŚNIEŃSKI 2.POWIAT SULĘCIŃSKI 3.POWIAT NOWOSOLSKI 4.POWIAT ZIELONOGÓRSKI

14 OPIEKUNOWIE POSZCZEGÓLNYCH BENEFICJENTÓW: BEATA BURZYŃSKA – KIEJDA (b.burzynska@efs.lubuskie.pl, telefon: 68 - 45 65 434) 1.MIASTO ZIELONA GÓRA 2.POWIAT GORZOWSKI 3.GMINA DOBIEGNIEW 4.GMINA WITNICA 5.GMINA SKWIERZYNA BARBARA WALIGÓRA (b.waligora@efs.lubuskie.pl, telefon: 68 - 45 65 434) 1.GMINA SŁAWA 2.GMINA NOWE MIASTECZKO 3.POWIAT WSCHOWSKI 4.POWIAT STRZELECKO – DREZDENECKI 5.POWIAT ŻAGAŃSKI


Pobierz ppt "Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google