Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, 01 marca 2012 r. Krzysztof Majer Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, 01 marca 2012 r. Krzysztof Majer Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy."— Zapis prezentacji:

1 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, 01 marca 2012 r. Krzysztof Majer Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy GEOLOGIA INŻYNIERSKA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

2 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy GEOLOGIA INŻYNIERSKA

3 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy GEOLOGIA INŻYNIERSKA Interdyscyplinarny dział geologii poświęcony rozpoznawaniu, badaniom oraz rozwiązywaniu problemów inżyniersko – środowiskowych powstających w wyniku współoddziaływania pomiędzy podłożem gruntowym a obiektami budowlanymi. Geologia inżynierska zajmuje się również przewidywaniem zagrożeń geologicznych celem przedsięwzięcia środków zaradczych i zapobiegawczych. (według statutu IAEG z 1992 r.) Jedna z dziedzin nauk geologicznych

4 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy GEOLOGIA INŻYNIERSKA

5 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy GEOLOGIA INŻYNIERSKA

6 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY

7 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

8 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

9 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

10 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Projekty wiodące z dziedziny GEOLOGIA INŻYNIERSKA W Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym

11 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Projekty wiodące z dziedziny GEOLOGIA INŻYNIERSKA W Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym  atlasy geologiczno-inżynierskie wraz bazami danych dla wybranych aglomeracji miejskich (Warszawa, Katowice, Kraków i inne)

12 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Projekty wiodące z dziedziny GEOLOGIA INŻYNIERSKA W Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym  atlasy geologiczno-inżynierskie wraz bazami danych dla wybranych aglomeracji miejskich (Warszawa, Katowice, Kraków i inne)  wsparcie eksperckie w zarządzaniu kryzysowym, np. przy ocenie stanu wałów i stateczności zboczy po powodzi 2010 w Warszawie

13 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Projekty wiodące z dziedziny GEOLOGIA INŻYNIERSKA W Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym  atlasy geologiczno-inżynierskie wraz bazami danych dla wybranych aglomeracji miejskich (Warszawa, Katowice, Kraków i inne)  wsparcie eksperckie w zarządzaniu kryzysowym, np. przy ocenie stanu wałów i stateczności zboczy po powodzi 2010 w Warszawie  geologiczno-inżynierska ocena skarp i zboczy wykonywana na organów samorządowych i państwowych

14 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Projekty wiodące z dziedziny GEOLOGIA INŻYNIERSKA W Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym  atlasy geologiczno-inżynierskie wraz bazami danych dla wybranych aglomeracji miejskich (Warszawa, Katowice, Kraków i inne)  wsparcie eksperckie w zarządzaniu kryzysowym, np. przy ocenie stanu wałów i stateczności zboczy po powodzi 2010 w Warszawie  geologiczno-inżynierska ocena skarp i zboczy wykonywana na organów samorządowych i państwowych  kartograficzne opracowanie zagrożenia podtopieniami w postaci „Mapy podtopień”

15 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy  zgodność opracowania z zasięgiem zalanych obszarów w 2010 roku  wsparcie służb ratowniczych  w perspektywie wykonanie map podtopień dla nowych terenów PODTOPIENIA

16 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy PODTOPIENIA

17 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy PODTOPIENIA Mapa obszarów o wysokim ryzyku podtopień (PIG-PIB, 2006r.) na tle wstępnej oceny ryzyka powodziowego (IMGW-PIB, 2011/2012r.)

18 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy PODTOPIENIA Mapa obszarów o wysokim ryzyku podtopień (PIG-PIB, 2006r.) na tle wstępnej oceny ryzyka powodziowego (IMGW-PIB, 2011/2012r.)

19 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy PODTOPIENIA Mapa obszarów o wysokim ryzyku podtopień (PIG-PIB, 2006r.) na tle wstępnej oceny ryzyka powodziowego (IMGW-PIB, 2011/2012r.)

20 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy PODTOPIENIA

21 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy PODTOPIENIA

22 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy PODTOPIENIA Dzielnica Wawer - Obszar zagrożony podtopieniami Podkład topograficzny

23 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy PODTOPIENIA Dzielnica Wawer - Obszar zagrożony podtopieniami Ortofotomapa – 2008 r.

24 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy PODTOPIENIA Dzielnica Wawer - Obszar zagrożony podtopieniami Ortofotomapa – 2011 r.

25 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy ATLASY GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE Bazy danych i atlasy przydatne są do:  planowania przestrzennego (ocena przydatności terenu dla potrzeb budownictwa, ocena ryzyka)  zarządzania kryzysowego Baza danych i atlas zawierają:  profile otworów geologicznych  model budowy geologicznej  dane hydrogeologiczne  informacje o gozagrożeniach  przekroje geologiczno-inżynierskie  mapy tematyczne np.: ocena podłoża wałów i warunków hydrogeologicznych ocena podłoża wałów i warunków hydrogeologicznych ocena podatności terenów skarp i zboczy na ruchy osuwiskowe ocena podatności terenów skarp i zboczy na ruchy osuwiskowe mapa warunków budowlanych mapa warunków budowlanych mapa głębokości do zwierciadła wód gruntowych mapa głębokości do zwierciadła wód gruntowych mapa gruntów słabych mapa gruntów słabych mapa gruntów antropogenicznych mapa gruntów antropogenicznych

26 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy ATLASY GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE w skali 1:10 000

27 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy ATLASY GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE w skali 1:10 000

28 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy ATLAS GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKI OCENA WARUKÓW BUDOWLANYCH

29 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy ATLAS GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKI MAPA GRUNTÓW NA GŁĘBOKOŚCI 2m PPT

30 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy ATLAS GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKI MAPA GŁĘBOKOŚCI PIERWSZEGO ZWIERCIADŁA WÓD PODZIEMNYCH

31 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Pytania na jakie powinniśmy sobie odpowiedzieć jako podstawa do opracowania harmonogramu niezbędnych prac w przeciwdziałaniu podtopieniom 1.Jakie długofalowe działania należy podjąć w kontekście rozbudowy Wawra, w szczególności z racji usytuowania, w strefie przywiślanej stanowiącej w przeszłości naturalny zbiornik dla wód opadowych i roztopowych? (kanalizacja deszczowa i burzowa). 2.Jaki wpływ na stan wód gruntowych ma intensywna rozbudowa Wawra? ( zmniejszająca się powierzchnia czynna biologicznie, zasypywanie terenów Obszaru Krajobrazu Chronionego, zmniejszająca się powierzchnia terenów okresowo zalewanych, brak konserwacji rowów i kanałów). 3.Jakie działania należy podjąć w celu właściwego zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenach zabudowy zwartej? 4.Czy strefa przywiślana jest najbardziej zagrożoną częścią Wawra w odniesieniu do zagrożenia powodziowego i skutków jakie mogą nieść wody opadowe i roztopowe, przy braku kanalizacji, i właściwie działającej odwadniającej infrastruktury technicznej? 5.Czy powodzie i podtopienia mogą mieć wpływ na zanieczyszczenie środowiska.? 6.Czy można wykonać ocenę zagrożeń wód podziemnych oraz ocenę zagrożeń podłoża budowlanego przez czynniki naturalnymi lub powodowanymi przez człowieka? 7.Jaki jest aktualnie stan wałów przeciwpowodziowychi na czym polega ocena ich stanu technicznego? 8.Jaki jest stan chemiczny gruntów i wód oraz ich wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców? 9.Czy analiza warunków geologiczno inżynierskich i hydrogeologicznych powinna być wykonana przed wydaniem zezwolenia na budownictwo mieszkaniowe? 10.Czy bez dokumentacji geologiczno – inżynierskich ustalających geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych można otrzymać pozwolenie na budowę? 11.Na czym polega monitorowanie wałów przeciwpowodziowych przy pomocy badań geologiczno-inżynierskich oraz geofizycznych badań elektrooporowych? 12.Na czym polega wykonanie oceny wpływu czynników antropogenicznych na zasoby i jakość wód podziemnych? 13.Jakie działania należy podjąć, zgodnie z Dyrektywą Wodną, w celu właściwego zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenach zabudowy zwartej, w szczególności w strefie przywiślanej? 14.Czy właściwym jest budowa kanalizacji z odprowadzeniami, na niezabudowanym terenie stanowiącym do tej pory naturalny zbiornik zabezpieczający ( ul. Kadetów) strefę przywiślaną i jej mieszkańców przed podtopieniami?

32 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Pytania na jakie powinniśmy sobie odpowiedzieć jako podstawa do opracowania harmonogramu niezbędnych prac w przeciwdziałaniu podtopieniom 1.Jakie długofalowe działania należy podjąć w kontekście rozbudowy Wawra, w szczególności z racji usytuowania, w strefie przywiślanej stanowiącej w przeszłości naturalny zbiornik dla wód opadowych i roztopowych? (kanalizacja deszczowa i burzowa). 2.Jaki wpływ na stan wód gruntowych ma intensywna rozbudowa Wawra? ( zmniejszająca się powierzchnia czynna biologicznie, zasypywanie terenów Obszaru Krajobrazu Chronionego, zmniejszająca się powierzchnia terenów okresowo zalewanych, brak konserwacji rowów i kanałów). 3.Jakie działania należy podjąć w celu właściwego zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenach zabudowy zwartej? 4.Czy strefa przywiślana jest najbardziej zagrożoną częścią Wawra w odniesieniu do zagrożenia powodziowego i skutków jakie mogą nieść wody opadowe i roztopowe, przy braku kanalizacji, i właściwie działającej odwadniającej infrastruktury technicznej? 5.Czy powodzie i podtopienia mogą mieć wpływ na zanieczyszczenie środowiska.? 6.Czy można wykonać ocenę zagrożeń wód podziemnych oraz ocenę zagrożeń podłoża budowlanego przez czynniki naturalnymi lub powodowanymi przez człowieka? 7.Jaki jest aktualnie stan wałów przeciwpowodziowychi na czym polega ocena ich stanu technicznego? 8.Jaki jest stan chemiczny gruntów i wód oraz ich wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców? 9.Czy analiza warunków geologiczno inżynierskich i hydrogeologicznych powinna być wykonana przed wydaniem zezwolenia na budownictwo mieszkaniowe? 10.Czy bez dokumentacji geologiczno – inżynierskich ustalających geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych można otrzymać pozwolenie na budowę? 11.Na czym polega monitorowanie wałów przeciwpowodziowych przy pomocy badań geologiczno-inżynierskich oraz geofizycznych badań elektrooporowych? 12.Na czym polega wykonanie oceny wpływu czynników antropogenicznych na zasoby i jakość wód podziemnych? 13.Jakie działania należy podjąć, zgodnie z Dyrektywą Wodną, w celu właściwego zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenach zabudowy zwartej, w szczególności w strefie przywiślanej? 14.Czy właściwym jest budowa kanalizacji z odprowadzeniami, na niezabudowanym terenie stanowiącym do tej pory naturalny zbiornik zabezpieczający ( ul. Kadetów) strefę przywiślaną i jej mieszkańców przed podtopieniami?

33 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Pytania na jakie powinniśmy sobie odpowiedzieć jako podstawa do opracowania harmonogramu niezbędnych prac w przeciwdziałaniu podtopieniom 1.Jakie długofalowe działania należy podjąć w kontekście rozbudowy Wawra, w szczególności z racji usytuowania, w strefie przywiślanej stanowiącej w przeszłości naturalny zbiornik dla wód opadowych i roztopowych?

34 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Pytania na jakie powinniśmy sobie odpowiedzieć jako podstawa do opracowania harmonogramu niezbędnych prac w przeciwdziałaniu podtopieniom 1.Jakie długofalowe działania należy podjąć w kontekście rozbudowy Wawra, w szczególności z racji usytuowania, w strefie przywiślanej stanowiącej w przeszłości naturalny zbiornik dla wód opadowych i roztopowych? Należy stworzyć PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO biorący pod uwagę (między innymi): - budowę geologiczną - warunki wodne - system melioracji

35 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Pytania na jakie powinniśmy sobie odpowiedzieć jako podstawa do opracowania harmonogramu niezbędnych prac w przeciwdziałaniu podtopieniom 1.Jakie długofalowe działania należy podjąć w kontekście rozbudowy Wawra, w szczególności z racji usytuowania, w strefie przywiślanej stanowiącej w przeszłości naturalny zbiornik dla wód opadowych i roztopowych? Należy stworzyć PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO biorący pod uwagę (między innymi): - budowę geologiczną - warunki wodne - system melioracji Należy wymagać DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ jako elementu projektu budowlanego

36 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Pytania na jakie powinniśmy sobie odpowiedzieć jako podstawa do opracowania harmonogramu niezbędnych prac w przeciwdziałaniu podtopieniom 1.Jakie długofalowe działania należy podjąć w kontekście rozbudowy Wawra, w szczególności z racji usytuowania, w strefie przywiślanej stanowiącej w przeszłości naturalny zbiornik dla wód opadowych i roztopowych? (kanalizacja deszczowa i burzowa). 2.Jaki wpływ na stan wód gruntowych ma intensywna rozbudowa Wawra? ( zmniejszająca się powierzchnia czynna biologicznie, zasypywanie terenów Obszaru Krajobrazu Chronionego, zmniejszająca się powierzchnia terenów okresowo zalewanych, brak konserwacji rowów i kanałów). 3.Jakie działania należy podjąć w celu właściwego zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenach zabudowy zwartej? 4.Czy strefa przywiślana jest najbardziej zagrożoną częścią Wawra w odniesieniu do zagrożenia powodziowego i skutków jakie mogą nieść wody opadowe i roztopowe, przy braku kanalizacji, i właściwie działającej odwadniającej infrastruktury technicznej? 5.Czy powodzie i podtopienia mogą mieć wpływ na zanieczyszczenie środowiska.? 6.Czy można wykonać ocenę zagrożeń wód podziemnych oraz ocenę zagrożeń podłoża budowlanego przez czynniki naturalnymi lub powodowanymi przez człowieka? 7.Jaki jest aktualnie stan wałów przeciwpowodziowychi na czym polega ocena ich stanu technicznego? 8.Jaki jest stan chemiczny gruntów i wód oraz ich wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców? 9.Czy analiza warunków geologiczno inżynierskich i hydrogeologicznych powinna być wykonana przed wydaniem zezwolenia na budownictwo mieszkaniowe? 10.Czy bez dokumentacji geologiczno – inżynierskich ustalających geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych można otrzymać pozwolenie na budowę? 11.Na czym polega monitorowanie wałów przeciwpowodziowych przy pomocy badań geologiczno-inżynierskich oraz geofizycznych badań elektrooporowych? 12.Na czym polega wykonanie oceny wpływu czynników antropogenicznych na zasoby i jakość wód podziemnych? 13.Jakie działania należy podjąć, zgodnie z Dyrektywą Wodną, w celu właściwego zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenach zabudowy zwartej, w szczególności w strefie przywiślanej? 14.Czy właściwym jest budowa kanalizacji z odprowadzeniami, na niezabudowanym terenie stanowiącym do tej pory naturalny zbiornik zabezpieczający ( ul. Kadetów) strefę przywiślaną i jej mieszkańców przed podtopieniami?

37 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Pytania na jakie powinniśmy sobie odpowiedzieć jako podstawa do opracowania harmonogramu niezbędnych prac w przeciwdziałaniu podtopieniom 4.Czy strefa przywiślana jest najbardziej zagrożoną częścią Wawra w odniesieniu do zagrożenia powodziowego i skutków jakie mogą nieść wody opadowe i roztopowe, przy braku kanalizacji, i właściwie działającej odwadniającej infrastruktury technicznej?

38 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Pytania na jakie powinniśmy sobie odpowiedzieć jako podstawa do opracowania harmonogramu niezbędnych prac w przeciwdziałaniu podtopieniom 4.Czy strefa przywiślana jest najbardziej zagrożoną częścią Wawra w odniesieniu do zagrożenia powodziowego i skutków jakie mogą nieść wody opadowe i roztopowe, przy braku kanalizacji, i właściwie działającej odwadniającej infrastruktury technicznej? PRZEGLĄDOWA MAPA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA POLSKI skala 1:300 000, 1955r.

39 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Pytania na jakie powinniśmy sobie odpowiedzieć jako podstawa do opracowania harmonogramu niezbędnych prac w przeciwdziałaniu podtopieniom 4.Czy strefa przywiślana jest najbardziej zagrożoną częścią Wawra w odniesieniu do zagrożenia powodziowego i skutków jakie mogą nieść wody opadowe i roztopowe, przy braku kanalizacji, i właściwie działającej odwadniającej infrastruktury technicznej? PRZEGLĄDOWA MAPA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA POLSKI skala 1:300 000, 1955r.

40 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Pytania na jakie powinniśmy sobie odpowiedzieć jako podstawa do opracowania harmonogramu niezbędnych prac w przeciwdziałaniu podtopieniom 4.Czy strefa przywiślana jest najbardziej zagrożoną częścią Wawra w odniesieniu do zagrożenia powodziowego i skutków jakie mogą nieść wody opadowe i roztopowe, przy braku kanalizacji, i właściwie działającej odwadniającej infrastruktury technicznej? SZCZEGÓŁOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI skala 1:50 000, 1980r.

41 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Pytania na jakie powinniśmy sobie odpowiedzieć jako podstawa do opracowania harmonogramu niezbędnych prac w przeciwdziałaniu podtopieniom 4.Czy strefa przywiślana jest najbardziej zagrożoną częścią Wawra w odniesieniu do zagrożenia powodziowego i skutków jakie mogą nieść wody opadowe i roztopowe, przy braku kanalizacji, i właściwie działającej odwadniającej infrastruktury technicznej? SZCZEGÓŁOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI skala 1:50 000, 1980r.

42 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Pytania na jakie powinniśmy sobie odpowiedzieć jako podstawa do opracowania harmonogramu niezbędnych prac w przeciwdziałaniu podtopieniom 4.Czy strefa przywiślana jest najbardziej zagrożoną częścią Wawra w odniesieniu do zagrożenia powodziowego i skutków jakie mogą nieść wody opadowe i roztopowe, przy braku kanalizacji, i właściwie działającej odwadniającej infrastruktury technicznej? Mapa obszarów o wysokim ryzyku podtopień (PIG-PIB, 2006r.) na tle wstępnej oceny ryzyka powodziowego (IMGW-PIB, 2011/2012r.)

43 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Pytania na jakie powinniśmy sobie odpowiedzieć jako podstawa do opracowania harmonogramu niezbędnych prac w przeciwdziałaniu podtopieniom 4.Czy strefa przywiślana jest najbardziej zagrożoną częścią Wawra w odniesieniu do zagrożenia powodziowego i skutków jakie mogą nieść wody opadowe i roztopowe, przy braku kanalizacji, i właściwie działającej odwadniającej infrastruktury technicznej? Mapa obszarów o wysokim ryzyku podtopień (PIG-PIB, 2006r.) na tle wstępnej oceny ryzyka powodziowego (IMGW-PIB, 2011/2012r.)

44 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Pytania na jakie powinniśmy sobie odpowiedzieć jako podstawa do opracowania harmonogramu niezbędnych prac w przeciwdziałaniu podtopieniom 1.Jakie długofalowe działania należy podjąć w kontekście rozbudowy Wawra, w szczególności z racji usytuowania, w strefie przywiślanej stanowiącej w przeszłości naturalny zbiornik dla wód opadowych i roztopowych? (kanalizacja deszczowa i burzowa). 2.Jaki wpływ na stan wód gruntowych ma intensywna rozbudowa Wawra? ( zmniejszająca się powierzchnia czynna biologicznie, zasypywanie terenów Obszaru Krajobrazu Chronionego, zmniejszająca się powierzchnia terenów okresowo zalewanych, brak konserwacji rowów i kanałów). 3.Jakie działania należy podjąć w celu właściwego zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenach zabudowy zwartej? 4.Czy strefa przywiślana jest najbardziej zagrożoną częścią Wawra w odniesieniu do zagrożenia powodziowego i skutków jakie mogą nieść wody opadowe i roztopowe, przy braku kanalizacji, i właściwie działającej odwadniającej infrastruktury technicznej? 5.Czy powodzie i podtopienia mogą mieć wpływ na zanieczyszczenie środowiska.? 6.Czy można wykonać ocenę zagrożeń wód podziemnych oraz ocenę zagrożeń podłoża budowlanego przez czynniki naturalnymi lub powodowanymi przez człowieka? 7.Jaki jest aktualnie stan wałów przeciwpowodziowychi na czym polega ocena ich stanu technicznego? 8.Jaki jest stan chemiczny gruntów i wód oraz ich wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców? 9.Czy analiza warunków geologiczno inżynierskich i hydrogeologicznych powinna być wykonana przed wydaniem zezwolenia na budownictwo mieszkaniowe? 10.Czy bez dokumentacji geologiczno – inżynierskich ustalających geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych można otrzymać pozwolenie na budowę? 11.Na czym polega monitorowanie wałów przeciwpowodziowych przy pomocy badań geologiczno-inżynierskich oraz geofizycznych badań elektrooporowych? 12.Na czym polega wykonanie oceny wpływu czynników antropogenicznych na zasoby i jakość wód podziemnych? 13.Jakie działania należy podjąć, zgodnie z Dyrektywą Wodną, w celu właściwego zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenach zabudowy zwartej, w szczególności w strefie przywiślanej? 14.Czy właściwym jest budowa kanalizacji z odprowadzeniami, na niezabudowanym terenie stanowiącym do tej pory naturalny zbiornik zabezpieczający ( ul. Kadetów) strefę przywiślaną i jej mieszkańców przed podtopieniami?

45 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Pytania na jakie powinniśmy sobie odpowiedzieć jako podstawa do opracowania harmonogramu niezbędnych prac w przeciwdziałaniu podtopieniom 6.Czy można wykonać ocenę zagrożeń wód podziemnych oraz ocenę zagrożeń podłoża budowlanego czynnikami naturalnymi lub powodowanymi przez człowieka? 9.Czy analiza warunków geologiczno inżynierskich i hydrogeologicznych powinna być wykonana przed wydaniem zezwolenia na budownictwo mieszkaniowe? 10.Czy bez dokumentacji geologiczno – inżynierskich ustalających geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych można otrzymać pozwolenie na budowę?

46 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Pytania na jakie powinniśmy sobie odpowiedzieć jako podstawa do opracowania harmonogramu niezbędnych prac w przeciwdziałaniu podtopieniom 6.Czy można wykonać ocenę zagrożeń wód podziemnych oraz ocenę zagrożeń podłoża budowlanego czynnikami naturalnymi lub powodowanymi przez człowieka? 9.Czy analiza warunków geologiczno inżynierskich i hydrogeologicznych powinna być wykonana przed wydaniem zezwolenia na budownictwo mieszkaniowe? 10.Czy bez dokumentacji geologiczno – inżynierskich ustalających geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych można otrzymać pozwolenie na budowę?

47 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Pytania na jakie powinniśmy sobie odpowiedzieć jako podstawa do opracowania harmonogramu niezbędnych prac w przeciwdziałaniu podtopieniom 6.Czy można wykonać ocenę zagrożeń wód podziemnych oraz ocenę zagrożeń podłoża budowlanego czynnikami naturalnymi lub powodowanymi przez człowieka? 9.Czy analiza warunków geologiczno inżynierskich i hydrogeologicznych powinna być wykonana przed wydaniem zezwolenia na budownictwo mieszkaniowe? 10.Czy bez dokumentacji geologiczno – inżynierskich ustalających geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych można otrzymać pozwolenie na budowę? Ocena zagrożeń to OCENA RYZYKA

48 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Pytania na jakie powinniśmy sobie odpowiedzieć jako podstawa do opracowania harmonogramu niezbędnych prac w przeciwdziałaniu podtopieniom 6.Czy można wykonać ocenę zagrożeń wód podziemnych oraz ocenę zagrożeń podłoża budowlanego czynnikami naturalnymi lub powodowanymi przez człowieka? 9.Czy analiza warunków geologiczno inżynierskich i hydrogeologicznych powinna być wykonana przed wydaniem zezwolenia na budownictwo mieszkaniowe? 10.Czy bez dokumentacji geologiczno – inżynierskich ustalających geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych można otrzymać pozwolenie na budowę?

49 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Pytania na jakie powinniśmy sobie odpowiedzieć jako podstawa do opracowania harmonogramu niezbędnych prac w przeciwdziałaniu podtopieniom 6.Czy można wykonać ocenę zagrożeń wód podziemnych oraz ocenę zagrożeń podłoża budowlanego czynnikami naturalnymi lub powodowanymi przez człowieka? 9.Czy analiza warunków geologiczno inżynierskich i hydrogeologicznych powinna być wykonana przed wydaniem zezwolenia na budownictwo mieszkaniowe? 10.Czy bez dokumentacji geologiczno – inżynierskich ustalających geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych można otrzymać pozwolenie na budowę? Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 Prawo Geologiczne i GórniczeArt. 91 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 Prawo Geologiczne i Górnicze Art. 91 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej.

50 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Pytania na jakie powinniśmy sobie odpowiedzieć jako podstawa do opracowania harmonogramu niezbędnych prac w przeciwdziałaniu podtopieniom 6.Czy można wykonać ocenę zagrożeń wód podziemnych oraz ocenę zagrożeń podłoża budowlanego czynnikami naturalnymi lub powodowanymi przez człowieka? 9.Czy analiza warunków geologiczno inżynierskich i hydrogeologicznych powinna być wykonana przed wydaniem zezwolenia na budownictwo mieszkaniowe? 10.Czy bez dokumentacji geologiczno – inżynierskich ustalających geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych można otrzymać pozwolenie na budowę? Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 Prawo Geologiczne i GórniczeArt. 91 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 Prawo Geologiczne i Górnicze Art. 91 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane, Art. 34,ust. 3, p. 4 Projekt budowlany powinien zawierać w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

51 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Pytania na jakie powinniśmy sobie odpowiedzieć jako podstawa do opracowania harmonogramu niezbędnych prac w przeciwdziałaniu podtopieniom 6.Czy można wykonać ocenę zagrożeń wód podziemnych oraz ocenę zagrożeń podłoża budowlanego czynnikami naturalnymi lub powodowanymi przez człowieka? 9.Czy analiza warunków geologiczno inżynierskich i hydrogeologicznych powinna być wykonana przed wydaniem zezwolenia na budownictwo mieszkaniowe? 10.Czy bez dokumentacji geologiczno – inżynierskich ustalających geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych można otrzymać pozwolenie na budowę? Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 Prawo Geologiczne i GórniczeArt. 91 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 Prawo Geologiczne i Górnicze Art. 91 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane, Art. 34,ust. 3, p. 4 Projekt budowlany powinien zawierać w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 24 września 1998 r. - NOWELIZACJA w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. na podstawie art. 34 ust. 6 p. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

52 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Pytania na jakie powinniśmy sobie odpowiedzieć jako podstawa do opracowania harmonogramu niezbędnych prac w przeciwdziałaniu podtopieniom 6.Czy można wykonać ocenę zagrożeń wód podziemnych oraz ocenę zagrożeń podłoża budowlanego czynnikami naturalnymi lub powodowanymi przez człowieka? 9.Czy analiza warunków geologiczno inżynierskich i hydrogeologicznych powinna być wykonana przed wydaniem zezwolenia na budownictwo mieszkaniowe? 10.Czy bez dokumentacji geologiczno – inżynierskich ustalających geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych można otrzymać pozwolenie na budowę? trzeciej kategorii geotechnicznej § 8.2. Dla obiektów budowlanych wymagających wykonania robót geologicznych, zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii, poza dokumentacją geotechniczną należy wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską dokumentację geologiczno-inżynierską, opracowaną zgodnie z odrębnymi przepisami. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 Prawo Geologiczne i GórniczeArt. 91 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 Prawo Geologiczne i Górnicze Art. 91 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane, Art. 34,ust. 3, p. 4 Projekt budowlany powinien zawierać w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 24 września 1998 r. - NOWELIZACJA w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. na podstawie art. 34 ust. 6 p. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

53 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, 01 marca 2012 r. Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy GEOLOGIA INŻYNIERSKA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, 01 marca 2012 r. Krzysztof Majer Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google