Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Święto Wody, Nowogard Dorota Dybkowska-Stefek, RZGW Szczecin Plan gospodarowania wodami dla dorzecza Odry - stan zaawansowania dla zlewni bilansowych rzek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Święto Wody, Nowogard Dorota Dybkowska-Stefek, RZGW Szczecin Plan gospodarowania wodami dla dorzecza Odry - stan zaawansowania dla zlewni bilansowych rzek."— Zapis prezentacji:

1 Święto Wody, Nowogard Dorota Dybkowska-Stefek, RZGW Szczecin Plan gospodarowania wodami dla dorzecza Odry - stan zaawansowania dla zlewni bilansowych rzek Przymorza Zachodniego

2 Święto Wody, Nowogard Obszar dorzecza to obszar lądu i morza składający się jednegowieludorzeczy z jednego lub wielu sąsiadujących ze sobą dorzeczy wodami podziemnymi wraz ze związanymi z nimi wodami podziemnymi morskimi wodami wewnętrznymi i wodami przybrzeżnymi. oraz morskimi wodami wewnętrznymi i wodami przybrzeżnymi. Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną plany gospodarowania wodami mają być opracowywane dla obszarów dorzeczy.

3 Święto Wody, Nowogard Zlewnie bilansowe rzek Przymorza Zachodniego

4 Święto Wody, Nowogard 1. ogólny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza, Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza – zgodnie z art. 114 Prawa wodnego –ma zawierać: – zgodnie z art. 114 Prawa wodnego – ma zawierać:

5 Święto Wody, Nowogard Sporządzenie charakterystyki obszaru dorzecza wymagało: kategoriepodziału obszaru dorzecza na kategorie wód powierzchniowych (rzeki, jeziora, wody przejściowe i przybrzeżne) typówwyróżnienia - w ramach poszczególnych kategorii - typów wód powierzchniowych (typologia) warunków referencyjnychustalenia warunków referencyjnych dla poszczególnych typów wód jednolite części wód powierzchniowychjednolite części wód podziemnychpodziału obszaru dorzecza na jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) i jednolite części wód podziemnych (JCWPd)

6 Święto Wody, Nowogard powierzchniowe (JCWP) Jednolite części wód w obszarze Przymorza Zachodniego: podziemne (JCWPd) 4 (64 w obszarze dorzecza Odry)

7 Święto Wody, Nowogard Typologia wód powierzchniowych ustalona w 2004 r. W obszarze Przymorza Zachodniego występuje: 7 typów rzek (17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25) 9 typów jezior (1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5a, 6b)

8 Święto Wody, Nowogard W toku dalszych prac dokonano scalenia zlewni JCWP w scalone części wód powierzchniowych (SCWP), które stały się podstawowymi jednostkami dla planów gospodarowania wodami Liczba jednolitych cześci wód powierzchniowych: Rzeki - 49 Jeziora - 7 Jeziora sztuczne - 2 Liczba scalonych części wód powierzchniowych: 19 W Regionie Wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego wyznaczono 123 scalone części wód powierzchniowych, z których 68 znajduje się na obszarze Przymorza Zachodniego.

9 Święto Wody, Nowogard 1. ogólny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza, Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza – zgodnie z art. 114 Prawa wodnego –ma zawierać: – zgodnie z art. 114 Prawa wodnego – ma zawierać: 2.podsumowanie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych,

10 Święto Wody, Nowogard Grupa czynników sprawczych GOSPODARKA KOMUNALNA DO1104 Wołczenica, Dopływ spod Szumiącej DO1209 Gardominka

11 Święto Wody, Nowogard Grupa czynników sprawczych PRZEMYSŁ DO1201 Rega do Starej Regi

12 Święto Wody, Nowogard Grupa czynników sprawczych ROLNICTWO DO1612 Wieprza do Moszczenicy z Łąkawicą DO1607 Studnica DO1406 Parsęta od Gęsiej do Liśnicy DO1206 Ukleja

13 Święto Wody, Nowogard Oddziaływania punktowe BUDOWLE PIĘTRZĄCE

14 Święto Wody, Nowogard Przykład IP: Gospodarstwa nie podłączone do kanalizacji Według danych GUS (spis rolny w 2002 r.) w regionie bilansowym Parsęta średnio 36,8% ludności nie korzysta z urządzeń kanalizacji sieciowej podczas gdy 97,6% korzysta z urządzeń wodociągowych. Wskazanie istotnych problemów gospodarki wodnej utrudniających osiągnięcie celów środowiskowych

15 Święto Wody, Nowogard w regionach wodnych projekty przeglądów IPObecnie identyfikowane są istotne problemy gospodarki wodnej w regionach wodnych. Do końca sierpnia mają zostać opracowane projekty przeglądów IP dla tych obszarów. dla obszarów dorzeczy projekty przeglądów IPNastępnie wskazane istotne problemy mają być zestawione dla obszarów dorzeczy, dla których mają być również opracowane projekty przeglądów IP. konsultacjom społecznymProjekty przeglądów IP będą poddane konsultacjom społecznym. Ostateczne przeglądy IPOstateczne przeglądy IP powstaną po uwzględnieniu wyników konsultacji społecznych.

16 Święto Wody, Nowogard Obecnie dobiega końca wstępne wyznaczanie SZCW i SCW. Ostateczne wyznaczenieSZCW Ostateczne wyznaczenie SZCW nastąpi po przeprowadzeniu analiz wymaganych wypracowaną dla warunków polskich metodyką. W każdej z kategorii wód powierzchniowych mogą być: silnie zmienione części wód (SZCW) sztuczne części wód (SCW)

17 DO1109 Świniec Święto Wody, Nowogard Przykład silnie zmienionej SCWP w obszarze Przymorza Zachodniego Wskażnik Wartość [%] Próg [%]i103 i2025 i38 i444100 m1 77 60 92 m2 0 15 50 m3 0 30 71 m4 0 50 0 Dwie JCWP: Dwie JCWP: Świniec od Wołczy Świniec od Wołczy do Zalewu Kamieńskiego do Zalewu Kamieńskiego

18 Święto Wody, Nowogard 1. ogólny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza, Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza – zgodnie z art. 114 Prawa wodnego –ma zawierać: – zgodnie z art. 114 Prawa wodnego – ma zawierać: 2.podsumowanie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych, 3.wykazy obszarów chronionych,

19 Święto Wody, Nowogard Obszary chronione to: obszary przeznaczone do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych obszary wrażliwe na substancje biogenne, w tym obszary wyznaczone jako strefy wrażliwe na mocy dyrektywy 91/676/EWG (tzw. Dyrektywa azotanowa) oraz obszary wyznaczone jako tereny wrażliwe na mocy dyrektywy 91/271/EWG (tzw. Dyrektywy o ściekach komunalnych) obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, w tym właściwe stanowiska w ramach programu Natura 2000, wyznaczone na mocy dyrektywy 92/43/EWG oraz dyrektywy 79/409/EWG ustanowionych na podstawie przepisów o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie Wykazy tych obszarów są obecnie weryfikowane.

20 Święto Wody, Nowogard 1. ogólny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza, Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza – zgodnie z art. 114 Prawa wodnego –ma zawierać: – zgodnie z art. 114 Prawa wodnego – ma zawierać: 2.podsumowanie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych, 3.wykazy obszarów chronionych, 4.mapę sieci monitoringu, wraz z prezentacją programów monitoringowych, 5.ustalenie celów środowiskowych,

21 CELE ŚRODOWISKOWE (warunki określa art. 4 RDW) OSIĄGNIĘCIE DOBREGO STANU WÓD – 2015 R. obszary chronione dla części wód pow.: rzeki, jeziora, wody przejściowe i przybrzeżne - dobry stan ekologi- czny i chemiczny dla sztucznych oraz silnie zmienionych części wód - dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wody powierzchniowewody podziemne dobry ilościowy i chemiczny stan wód Elementy oceny stanu ekologicznego: Podstawowe - biologiczne - Uzupełniające - fizyko-chemiczne - hydromorfologiczne Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami3 kwietnia 2007 r.

22 Święto Wody, Nowogard Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych Konsorcjum: IMGW PIGIOŚ Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych wykonywana jest przez Konsorcjum: IMGW, PIG, IOŚ. Dla potrzeb tej oceny niezbędne są: analiza presji antropogenicznychpogłębiona analiza presji antropogenicznych na wody powierzchniowe i podziemne celów środowiskowychustalenie celów środowiskowych dla scalonych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych wodną prognoza rozwojuprognoza rozwoju do 2009 r. i do roku 2015 r. w zakresie czynników sprawczych mających wpływ na gospodarkę wodną

23 Święto Wody, Nowogard Ocena stanu wód powierzchniowych Przymorza Zachodniego W obszarze Przymorza Zachodniego czynnikiem sprawczym powodującym największą presję jest gospodarka komunalna. Jedynie w 9 spośród 68 SCWP za czynnik ten uznano rolnictwo.

24 Święto Wody, Nowogard 1. ogólny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza, Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza – zgodnie z art. 114 Prawa wodnego –ma zawierać: – zgodnie z art. 114 Prawa wodnego – ma zawierać: 2.podsumowanie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych, 3.wykazy obszarów chronionych, 4.mapę sieci monitoringu, wraz z prezentacją programów monitoringowych, 5.ustalenie celów środowiskowych, 6.podsumowanie działań zawartych w programie wodno- środowiskowym kraju, z uwzględnieniem sposobów osiągania celów środowiskowych, 7.podsumowanie wyników analizy ekonomicznej związanej z korzystaniem z wód,

25 Święto Wody, Nowogard Stopień zwrotu kosztów usług wodnych (wyniki analizy z 2004 r.) Obecnie zakres prowadzonych prac obejmuje: zwrotu kosztów za usługi wodneweryfikację analizy zwrotu kosztów za usługi wodne kosztów środowiskowych i zasobowychszacowanie kosztów środowiskowych i zasobowych

26 Święto Wody, Nowogard Analiza zwrotu kosztów usług wodnych 2007 r. ANKIETA umieszczona umieszczona na stronie na stronie www.rzgw.szczecin.pl\ankieta www.rzgw.szczecin.pl\ankieta skierowana do gmin ioperatorówwodno-ściekowych

27 Święto Wody, Nowogard 11.informację o sposobach i procedurach pozyskiwania informacji i dokumentacji źródłowej wykorzystanej do sporządzenia planu oraz informacji o spodziewanych wynikach realizacji planu. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza ma zawierać także: 8.wykaz innych szczegółowych programów i planów gospodarowania dla obszaru dorzecza dotyczących zlewni, sektorów gospodarki, problemów lub typów wód, wraz z omówieniem zawartości tych programów i planów 9.podsumowanie działań zastosowanych w celu informowania społeczeństwa i konsultacji publicznych, opis wyników i dokonanych na tej podstawie zmian w planie 10.wykaz organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza

28 Święto Wody, Nowogard Plany gospodarowania wodami stanowić będą podstawę podejmowania decyzji mających wpływ zarówno na stan zasobów wodnych oraz na zasady gospodarowania nimi w przyszłości, jak i na warunki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Zawarte w nich zestawienia niezbędnych działań zapewnią osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód. Prezentację przygotował: Dział ds. Planowania i Analiz Gospodarki Wodnej


Pobierz ppt "Święto Wody, Nowogard Dorota Dybkowska-Stefek, RZGW Szczecin Plan gospodarowania wodami dla dorzecza Odry - stan zaawansowania dla zlewni bilansowych rzek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google