Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania założeń polityki terytorialnej 6 listopada 2014 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania założeń polityki terytorialnej 6 listopada 2014 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania założeń polityki terytorialnej 6 listopada 2014 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2 Polityka terytorialna W dniu 30 października 2013 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął Założenia polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020. W dokumencie tym określono cztery poziomy, na których będzie odbywał się proces planowania i wdrażania polityki terytorialnej naszego regionu. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

3 Założenia polityki terytorialnej w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2014-2020 Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Polityka terytorialna to różnicowanie działań wobec różnych obszarów – adekwatnie do ich roli i znaczenia w systemie osadniczym W województwie kujawsko- pomorskim polityka terytorialna będzie prowadzona na czterech poziomach - dla których będzie się odbywał proces jej planowania i wdrażania: Poziom wojewódzki – obejmuje miasta Bydgoszcz i Toruń oraz ich obszar funkcjonalny (ZIT wojewódzki). Poziom regionalny i subregionalny – obejmuje miasta Włocławek, Grudziądz i Inowrocław wraz z ich obszarami funkcjonalnymi (ZIT regionalny i subregionalny). Poziom ponadlokalny (powiatowy) – obejmuje swym zasięgiem obszar powiatu ziemskiego (Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego). Poziom lokalny – rozwój w ramach idei rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną (RLKS).

4 Idea realizacji polityki terytorialnej Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

5 Propozycja schematu systemu wdrażania polityki terytorialnej w RPO WK-P na lata 2014-2020 Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

6 Propozycja podziału alokacji środków na politykę terytorialną w ramach RPO WK-P 2014-2020 (do ostatecznego uzgodnienia z KE) Całkowita alokacja na RPO WK-P wynosi 1,9 mld euro – alokacja na politykę terytorialną wynosi ok.529 mln euro (co stanowi ok. ¼ alokacji RPO WK-P) Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Polityka Terytorialna 439 mln euro + 90 mln euro ZIT wojewódzki 166,8 mln euro RLKS 90 mln euro ZIT regionalny/ subregionalny + Obszary Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 243,8 mln euro rezerwa 28,4 mln euro

7 Polityka terytorialna w województwie kujawsko-pomorskiem Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

8 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zgodnie z Umową Partnerstwa zatwierdzoną przez KE w maju 2014 r. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne realizowane są obligatoryjnie na terenie miast wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie. Natomiast w miastach o charakterze regionalnym i subregionalnym oraz na obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne realizowane są fakultatywnie. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

9 ZIT regionalny / subregionalny Realizacja ZIT w miastach o charakterze regionalnym i subregionalnym i na obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie zależy od decyzji samorządu województwa. Decyzję o realizacji instrumentu ZIT na poziomie regionalnym/subregionalnym w naszym regionie Zarząd Województwa podjął w grudniu 2012 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

10 Podstawy wyznaczenia obszaru realizacji ZIT Obszar, na którym realizowany jest instrument ZIT uzgadniany jest wspólnie przez samorząd województwa oraz gminy zainteresowane realizacją ZIT i dokładnie określony w stosownej uchwale zarządu województwa. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

11 Obszar realizacji ZIT wojewódzkiego W dniu 8 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie.

12 ZIT wojewódzki  153, 8 mln euro – kwota podstawowa określona w Umowie Partnerstwa  166 790 732,07 euro*, w tym 85,89% EFRR i 14,11% EFS * Zwiększenie kwoty alokacji nastąpiło w związku z rozszerzeniem ZIT o Gminę Miasta Chełmża, Gminę Chełmża, Gminę Czernikowo i Gminę Nakło Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

13 Porozumienie ZIT Wojewódzkiego W dniu 8 kwietnia 2014 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Porozumienie podpisało 25 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego: Miasta Bydgoszczy, Gminy Miasta Toruń, Gminy Białe Błota, Gminy Chełmża, Gminy Czernikowo, Gminy Dąbrowa Chełmińska, Gminy Dobrcz, Gminy Koronowo, Gminy Kowalewo Pomorskie, Gminy Lubicz, Gminy Łabiszyn, Gminy Łubianka, Gminy Łysomice, Gminy Miasta Chełmża, Gminy Nakło, Gminy Nowa Wieś Wielka, Gminy Obrowo, Gminy Osielsko, Gminy Sicienko, Gminy Solec Kujawski, Gminy Szubin, Gminy Wielka Nieszawka, Gminy Zławieś Wielka, Powiatu Bydgoskiego, Powiatu Toruńskiego. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

14 Porozumienie ZIT Wojewódzkiego Przygotowanie propozycji kryteriów wyboru projektów wyłanianych w ramach ZIT podlega uzgodnieniu z IZ RPO. Związek ZIT zobowiązany jest do przedłożenia do IZ RPO projektu Strategii ZIT w celu jej zaopiniowania. Po pozytywnym zaopiniowaniu Strategii ZIT zostanie zawarte porozumienie pomiędzy IZ RPO a Związkiem ZIT w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków RPO WK-P. W skład Komitetu Sterującego Związku ZIT wchodzi przedstawiciel IZ RPO z funkcją opiniodawczo-doradczą.

15 Obszar realizacji ZIT regionalnego i subregionalnego W dniu 23 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia oraz obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

16 ZIT Włocławka  Gmina Miasto Włocławek,  Gmina Włocławek,  Gmina Brześć Kujawski,  Gmina Lubanie,  Gmina Fabianki,  Gmina Choceń,  Gmina Miasto Kowal,  Gmina Kowal,  Gmina Bobrowniki,  Miasto i Gmina Dobrzyń n/Wisłą. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

17 ZIT Grudziądza  Gmina Miasto Grudziądz,  Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński,  Gmina Grudziądz,  Gmina Gruta,  Gmina Rogóźno,  Gmina Dragacz. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

18 ZIT Inowrocławia  Gmina Miasto Inowrocław,  Gmina Inowrocław. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

19 Porozumienia ZIT regionalnego i subregionalnego  W dniu 9 czerwca 2014 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie wzajemnej współpracy przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Inowrocławia i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie.  W dniu 7 lipca 2014 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie wzajemnej współpracy przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie.  W dniu 4 września 2014 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie wzajemnej współpracy przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

20 Koordynacja działań w ramach ZIT Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia Marszałek Województwa jest inicjatorem działań w zakresie utworzenia obszaru ZIT Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia, a w przypadkach zagrażających realizacji zadań ZIT Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia rozstrzyga kwestie sporne. Przygotowanie propozycji kryteriów wyboru projektów wyłanianych w ramach ZIT podlega uzgodnieniu z IZ RPO. Związek ZIT zobowiązany jest do przedłożenia do IZ RPO projektu Strategii ZIT w celu jej zaopiniowania. Po pozytywnym zaopiniowaniu Strategii ZIT zostanie zawarte porozumienie pomiędzy IZ RPO a Związkiem ZIT w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków RPO WK-P. W skład Komitetów Sterujących Związków ZIT Włocławka i Grudziądza wchodzi przedstawiciel Marszałka Województwa, który pełni funkcję opiniodawczo-doradczą. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

21 Strategia ZIT Jednym z warunków uruchomienia środków na realizację ZIT jest przygotowanie Strategii ZIT. Za opracowanie Strategii ZIT odpowiada Związek ZIT. W myśl art. 7 rozporządzenia EFRR i art. 12 rozporządzenia EFS Strategia ZIT określa zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych, jakich doświadczają obszary miejskie, z uwzględnieniem potrzeby wspierania powiązań między obszarami miejskimi i wiejskimi. Strategia ZIT powinna uwzględniać wspólne strategiczne wybory uzgodnione przez jednostki wchodzące w skład Związku ZIT. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

22 Strategia ZIT i projekty ZIT Strategia ZIT powinna zawierać m.in. listę przedsięwzięć do realizacji w formule ZIT oraz listę projektów komplementarnych. Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 projekt zintegrowany to co najmniej dwa projekty powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji, których wybór do dofinansowania lub realizacja jest koordynowana przez właściwe instytucje. (art. 32 ust. 2) Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

23 Proces opiniowania Strategii ZIT Aby otrzymać dofinansowanie na realizację ZIT wymagane jest pozytywne zaopiniowanie Strategii przygotowanej przez Związek ZIT. Opinię w tym zakresie w terminie 60 dni wydają:  instytucja zarządzająca regionalnym programem operacyjnym - w zakresie możliwości finansowania projektów w ramach tego programu,  minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wykonujący zadania państwa członkowskiego – w zakresie zgodności z umową partnerstwa oraz możliwości finansowania projektów z krajowych programów operacyjnych, jeżeli Strategia ZIT to przewiduje.* * W przypadku Strategii ZIT regionalnego/subregionalnego opinia MIiR będzie dotyczyła zgodności z UP Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

24 Przyjęcie Strategii ZIT W chwili obecnej nie zakończono jeszcze negocjacji z KE w zakresie krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych. Rekomenduje się aby Strategie ZIT zostały przyjęte po zakończeniu negocjacji z KE i ostatecznym zatwierdzeniu programów operacyjnych. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

25 Współpraca z partnerami w procesie opracowania Strategii ZIT W związku z trwającymi pracami nad Strategią ZIT dnia 28 lipca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami jst wchodzącymi w skład Związku ZIT wojewódzkiego. Celem spotkania było omówienie kwestii dotyczących stanu prac nad strategią, a w szczególności w zakresie przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

26 Współpraca z partnerami w procesie opracowania Strategii ZIT Dnia 8 września br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie dotyczące realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządów tworzących partnerstwa realizujące ZIT dla Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia oraz ich obszarów funkcjonalnych. Podczas spotkania omówiono warunki realizacji instrumentu ZIT, stan prac nad strategiami ZIT oraz propozycje projektów do realizacji. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

27 Stan prac nad Strategiami ZIT  ZIT wojewódzki – opracowano wstępny projekt strategii, który był poddany konsultacjom społecznym (30.05.2014 r.–13.06.2014 r.)  ZIT regionalny i subregionalny – przystąpiono do prac nad strategiami Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

28 Zasięg terytorialny Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego W dniu 2 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie wyznaczenia zasięgu terytorialnego Obszarów Rozwoju Społeczno- Gospodarczego, stanowiących integralną część polityki terytorialnej województwa kujawsko- pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotowa uchwała stanowi podstawę dla rozpoczęcia procedury podpisywania porozumień pomiędzy jst na trzecim poziomie polityki terytorialnej, tj. na poziomie powiatowym. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

29 Porozumienia na rzecz rozwoju Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Podpisano wszystkie 17 planowanych porozumień: powiat mogileński (14.07.2014 r.), powiat wąbrzeski (25.07.2014 r.), powiat golubsko-dobrzyński (06.08.2014 r.) powiat świecki (22.08.2014 r.), powiat rypiński (27.08.2014 r.), powiat brodnicki (28.08.2014 r.), powiat chełmiński (28.08.2014 r.), powiat włocławski (28.08.2014 r.), powiat sępoleński (03.09.2014 r.), powiat aleksandrowski (12.09.2014 r.), powiat nakielski (16.09.2014 r.), powiat radziejowski (22.09.2014 r.), powiat lipnowski (02.10.2014 r.), powiat grudziądzki (09.10.2014 r.), powiat inowrocławski (10.10.2014 r.), powiat tucholski (15.10.2014 r.), powiat żniński (20.10.2014 r.). Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

30 Koordynacja działań w ramach Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarzczego Marszałek Województwa Wraz ze Starostą Powiatowym jest inicjatorem działań w zakresie utworzenia Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Kryteria wyboru projektów uzgadniane są w porozumieniu z Marszałkiem Województwa, któremu następnie przedkładana jest do zaopiniowania Strategia wraz z listą rankingową projektów W przypadkach zagrażających realizacji zadań Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Marszałek Województwa rozstrzyga kwestie sporne. W skład Komitetów Sterujących Obszarów Rozwoju Społeczno- Gospodarczego wchodzi przedstawiciel Marszałka Województwa, który pełni funkcję opiniodawczo-doradczą. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

31 Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Podpisanie porozumienia umożliwia rozpoczęcie prac nad Strategią Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz daje podstawę do uruchomienia wsparcia eksperckiego ze strony Urzędu Marszałkowskiego dla przygotowania przedmiotowego dokumentu. Docelowo przewiduje się, iż jeden ekspert będzie przypisany trzem powiatom sąsiadującym ze sobą (łącznie 6 ekspertów). W chwili obecnej zakończono szacowanie rynku na usługi eksperckie – planowany termin uruchomienia procedur zapytań ofertowych to listopad 2014 r. W dniu 17 września 2014 r. Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego przyjął Zasady przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania 2014-2020. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

32 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) jest oprócz ZIT jednym z instrumentów wspierających rozwój terytorialny w perspektywie finansowej 2014-2020. Celem RLKS jest wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju. Trwają prace nad Ustawą o realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność, a także nad rozporządzeniem dotyczącym RLKS. IZ RPO rozpoczęła prace związane z przygotowaniem niezbędnych wytycznych w zakresie wdrażania RLKS w ramach RPO WK-P. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

33 Typy terytoriów, na których RLKS może być zastosowane  EFRROW na obszarach wiejskich (tj. z wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 tys.),  EFS i EFRR (w RPO WK-P): EFRR na obszarach wiejskich oraz w miastach do 20 tys. mieszkańców, EFS na obszarze całego regionu. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

34 Instrumenty RLKS w RPO WK-P 1. Oś priorytetowa 7 (finansowana w ramach EFRR) – 39 768 991,21 euro - typy przedsięwzięć: rewitalizacja na obszarach miejscowości wiejskich (odnowa społeczno-gospodarcza wsi); przedsięwzięcia rozwojowe realizowane przez mikro i małe przedsiębiorstwa (biznesy charakterystyczne dla danego obszaru); tworzenie i rozwój małych inkubatorów przedsiębiorczości dla przedsiębiorstw z branży nierolniczej. 2. Oś priorytetowa 11 (finansowana w ramach EFS) – 49 854 560,39 euro - typy przedsięwzięć: budowa i rozwój lokalnego partnerstwa publiczno- społecznego na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych; wspieranie przedsiębiorczości, zatrudnienia i mobilności pracowników; inicjatywy w zakresie solidarności między pokoleniowej, służącej podejmowaniu aktywności i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu; inicjatywy na rzecz młodych mieszkańców służące podejmowaniu przez nich aktywności i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu; rozwój rodzinnych i środowiskowych form wsparcia dla rodzin; profesjonalizacja usług na rzecz osób ubogich i wykluczonych społecznie. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

35 Idea realizacji ORSG i RLKS Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

36 Dziękuję za uwagę Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Pobierz ppt "Stan wdrażania założeń polityki terytorialnej 6 listopada 2014 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google