Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEWODNIK DLA MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY. Co musisz wiedzieć, czyli przydatne pojęcia i informację:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEWODNIK DLA MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY. Co musisz wiedzieć, czyli przydatne pojęcia i informację:"— Zapis prezentacji:

1 PRZEWODNIK DLA MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY

2 Co musisz wiedzieć, czyli przydatne pojęcia i informację:

3 Przedsiębiorca – w ujęciu prawnym podmiot prawa, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą.

4 ZUS Pełna nazwa to „Zakład Ubezpieczeń Społecznych” którą można „rozebrać” na części pierwsze i wówczas o wiele łatwiej będzie zrozumieć czym jest naprawdę ZUS.

5 „Zakład” - to państwowa jednostka organizacyjna, a więc nie "urząd" (często pracowników ZUS mylnie nazywa się urzędnikami, choć w rzeczywistości nimi nie są). Jako taka, pełni określone w prawie ważne funkcje w dziedzinie życia społecznego. Są to nie inaczej, jak funkcje ubezpieczeniowe.

6 „Ubezpieczeń” - czyli usług finansowych mających na celu zapewnienie pokrycia potrzeb finansowych, w przypadku wystąpienia zdarzeń życiowych na ściśle określonych zasadach. Usługi te to np. emerytury, renty, zasiłki chorobowe lub macierzyńskie.

7 „Społecznych” - czyli świadczonych powszechnie obywatelom. W tym przypadku ubezpieczeniom społecznym podlega się obowiązkowo. Tak mówi prawo.

8 -Istotą ubezpieczeń, i to wszelkiego rodzaju, jest to, że ze świadczeń korzysta ten, kto regularnie opłacał składkę. I to w tej właśnie kolejności. Składka wpłacana jest po to, aby w razie zajścia okoliczności przewidzianych w ubezpieczeniu, można było wypłacić świadczenie. -Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest więc państwową instytucją- ubezpieczeniową. Zajmuje się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (jak wspomniano wyżej m.in emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości ustalonej przez parlament i rząd. -Świadczenia realizowane przez ZUS można podzielić na 4 grupy: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Dlatego też składka na ubezpieczenia społeczne składa się takich właśnie 4 części: emerytalnej, rentowej, chorobowej i wypadkowej. Ponadto ZUS przyjmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne, ale nie zajmuje się ich gromadzeniem, tylko przekazuje je od razu do Narodowego Funduszu Zdrowia. Podobnie jest w przypadku składek do otwartych funduszy emerytalnych – ZUS je tylko przyjmuje, aby za chwilę przekazać do tych OFE, które każdy z nas sam sobie wybrał.

9 REGON - to nazwa zwyczajowa Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej oraz numeru identyfikacyjnego nadawanego podmiotom wpisanym do rejestru. Zgodnie z art. 43 ustawy o statystyce publicznej podmioty gospodarcze podlegające wpisowi do rejestru mają obowiązek posługiwania się zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON w kontaktach urzędowych i związanych z obrotem gospodarczym oraz podawania numeru identyfikacyjnego REGON w pieczęciach firmowych i drukach urzędowych. W szczególności numer REGON wymagany jest przy wystąpieniach o NIP w urzędach skarbowych i przy składaniu wniosków do KRS. Obowiązek wpisu do rejestru REGON reguluje art. 42 ust. 2 wyżej powołanej ustawy o statystyce publicznej.

10 Urząd skarbowy – państwowa jednostka budżetowa obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

11 Bank - jest przedsiębiorstwem, które wykonuje działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego oraz innych czynności, określonych przepisami prawa i wymienionych w statucie banku. *Nazwa pochodzi od włoskiego słowa „BANCO” czyli ławki, przy której dawniejpracowali handlarze zajmujący się przekazywaniem monet kruszcowych od jednych klientów do drugich.

12 NIP - czyli Numer Identyfikacji Podatkowej, to 10- cyfrowy ciąg liczb nadawany przez Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP).W świetle zmian wynikających z nowelizacji Ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, od stycznia 2012 r. NIP nie jest już przydzielany wszystkim podmiotom prawa. Obowiązek posiadania numeru NIP dotyczy m.in. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz zarejestrowanych podatników VATi płatników składek ubezpieczeniowych. Osoby niespełniające tych wymogów oraz innych warunków wymienionych w ustawie, zostały zwolnione z konieczności posiadania NIP, a przy rozliczeniach z urzędem skarbowym posługują się jedynie numerem PESEL.

13 Podatek od towarów i usług - (ang. – Value Added Tax (VAT) – podatek od wartości dodanej, rzadziej używany skrót: Podatek od Towarów i Usług (PTU)) – podatek pośredni, obrotowy, który z założenia ma w jak najmniejszy sposób oddziaływać na ostateczną cenę towaru i usługi podlegającej opodatkowaniu (poprzez jego „przerzucalność” na kolejne fazy obrotu).

14 Podatek PIT - jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych (z ang. PIT - Personal Income Tax - podatek od dochodów osobistych). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby fizyczne od uzyskanych dochodów, a w niektórych przypadkach od uzyskanych przychodów. Ustawodawca przewidział także możliwość opłacania tego podatku w uproszczonej (zryczałtowanej) formie wpis do ewidecnji gospodarczej przez niektórych przedsiębiorców.


Pobierz ppt "PRZEWODNIK DLA MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY. Co musisz wiedzieć, czyli przydatne pojęcia i informację:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google