Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827."— Zapis prezentacji:

1 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady Tomasz Świtek Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

2 Plan 1.Ewidencja i identyfikacja podatników 2.Wybór formy opodatkowania 3.Zasady ogólne z zastosowaniem progresywnej skali podatkowej 4.Zasady ogólne z zastosowaniem jednolitej 19% stawki podatku 5.Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 6.Karta podatkowa 7.Rejestracja podatnika VAT i VAT UE 8.Kasy fiskalne ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

3 Ewidencja i identyfikacja podatników Regulacja prawna: ustawa z dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 roku Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz. U. Nr 298, poz. 1765). ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

4 Ewidencja i identyfikacja podatników Od 1 września 2011 roku weszły w życie zasadnicze zmiany dotyczące zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 29 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016) i mają na celu usprawnienie i uproszczenie systemu ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

5 Ewidencja i identyfikacja podatników Do najważniejszych zmian wprowadzonych ww. ustawą należy: 1)przyjęcie numeru PESEL za identyfikator podatkowy dla osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; 2)odstąpienie od obowiązku dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego przez podatników, o których mowa w pkt 1, i zgłoszenia aktualizacyjnego w zakresie danych, które będą uzyskiwane z rejestru PESEL; 3)uruchomienie centralnej rejestracji poprzez utworzenie Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) na bazie danych w KEP. 4)Zmiana trybu nadawania NIP. ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

6 Ewidencja i identyfikacja podatników Od 1 września 2011 roku istnieją dwa identyfikatory podatkowe: -numer PESEL – jest identyfikatorem podatkowym podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, - NIP – jest identyfikatorem podatkowym w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, tj. osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, płatnikami podatków, płatnikami składek ubezpieczeniowych i zdrowotnych. ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

7 Ewidencja i identyfikacja podatników Od 1 stycznia 2012 roku rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 roku zostały wprowadzone nowe formularze zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych: - NIP-2 - NIP-7 - ZAP-3 Załączniki do zgłoszeń NIP-7 i NIP-2: - NIP-B (informacja o rachunkach) - NIP-C (Informacja o miejscach prowadzenia dział.) Załączniki do zgłoszeń NIP-2: - NIP-2/A - NIP-D ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

8 Ewidencja i identyfikacja podatników Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w ramach wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców albo do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG-1) składają zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne. Nadanie NIP następuje przy użyciu CRP – KEP. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje potwierdzenie nadania NIP. Potwierdzenie nadania NIP jest wydawane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpływu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego. W przypadku osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą potwierdzenie nadania NIP wydaje się nie później niż następnego dnia roboczego. ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

9 Ewidencja i identyfikacja podatników Terminy dokonania zgłoszeń: Podatnicy podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego są obowiązani dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu jednym z tych podatków, z tym że osoby fizyczne są obowiązane dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego tylko w przypadku dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art,. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym. ZGŁOSZENIA IDENTYFIKCYJNEGO DOKONUJE SIĘ NIEZALEŻNIE OD ZGŁOSZENIA REJESTRACYJNEGO. ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

10 Wybór formy opodatkowania Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z opodatkowaniem osiągniętych z tego tytułu dochodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa. ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

11 Wybór formy opodatkowania Regulacja prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.). ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

12 Wybór formy opodatkowania Właściwość organu podatkowego: w przypadku opodatkowania dochodów według skali podatkowej lub wyboru opodatkowania według jednolitej 19% stawki podatku oraz ryczałtu – naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników. ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

13 Wybór formy opodatkowania Właściwość organu podatkowego – karta podatkowa: w przypadku karty podatkowej - naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej, a gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu – według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki niebędącej osobą prawną, a jeżeli nie można ustalić siedziby tej spółki – według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników. ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

14 Wybór formy opodatkowania Terminy do wyboru formy opodatkowania: do dnia złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w którym można dokonać wyboru formy opodatkowania (w części formularza CEIDG-1 rubryce 18), przed rozpoczęciem działalności w przypadku karty podatkowej albo do dnia uzyskania pierwszego przychodu w pozostałych przypadkach, jeżeli wyboru formy opodatkowania nie dokonaliśmy we wniosku o wpis do CEIDG, do dnia 20 stycznia roku podatkowego. ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

15 Wybór formy opodatkowania Zasady ogólne Podstawową formą opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej jest opodatkowanie na ogólnych zasadach przy zastosowaniu progresywnej skali podatkowej. Jeżeli w ustawowym terminie nie złożymy wniosku lub oświadczenia o zastosowaniu zryczałtowanych form opodatkowania albo oświadczenia o wyborze opodatkowania według jednolitej 19% stawki podatku, to musimy rozliczać się w ten sposób. ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

16 Wybór formy opodatkowania Wybierając zasady ogólne podatek dochodowy płacimy od faktycznie uzyskanego dochodu. Aby ustalić dochód, musimy od przychodu z działalności gospodarczej odjąć koszty jego uzyskania. Przychody i koszty musimy wykazywać w ewidencji, zwanej podatkową księgą przychodów i rozchodów prowadzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 roku Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.). Zaliczki płacimy miesięcznie lub kwartalnie. Po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do 30 kwietnia roku następnego składamy zeznanie PIT-36. ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

17 Wybór formy opodatkowania Skala podatkowa na 2012 rok ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi ponaddo 85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr 85 528 14 839 zł 02 gr plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku 3 091 zł

18 Wybór formy opodatkowania Zaliczki płacimy miesięcznie lub kwartalnie. Z kwartalnych zaliczek możemy skorzystać, jeżeli jesteśmy tzw. małym podatnikiem, a więc jeżeli przychody ze sprzedaży wraz z podatkiem VAT nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości 1 200 000 euro, albo jeżeli rozpoczynamy działalność gospodarczą. Według ustaw podatkowych podatnikiem rozpoczynającym działalność gospodarczą jest osoba, która w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadziła działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej oraz działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby. ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

19 Wybór formy opodatkowania Ogólne zasady z zastosowaniem jednolitej 19% stawki podatku. Podatek PIT w tej formie płaci się również od faktycznego uzyskanego dochodu. Aby ustalić dochód, musimy od przychodu z działalności gospodarczej odjąć koszty jego uzyskania. Prowadzimy podatkową księgę przychodów i rozchodów. Należny podatek według 19% stawki obliczamy niezależnie od wielkości osiągniętego dochodu, co oznacza, że zaliczkę musimy zapłacić już za pierwszy miesiąc, w którym osiągniemy dochód. Zaliczki płacimy miesięcznie lub kwartalnie. Po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do 30 kwietnia roku następnego składamy zeznanie PIT-36L. ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

20 Wybór formy opodatkowania UWAGA Jeżeli będziemy kontynuować swoją działalność w następnym roku i w bieżącym roku nasze przychody wyniosą co najmniej równowartość 1 200 000 euro, to będziemy zobowiązani do w następnym roku prowadzić księgi rachunkowe i na ich podstawie ustalać dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W 2012 roku jest to obowiązkowe wówczas, gdy przychody w 2011 roku wyniosły co najmniej 5 293 440 zł. ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

21 Wybór formy opodatkowania Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą rozliczania podatku dochodowego. Nie każdy ma prawo do ryczałtu. Ryczałtu nie można wybrać, jeżeli m.in. prowadzi się aptekę, lombard, kantor. Podatek obliczamy od przychodu, którego nie można pomniejszyć o żadne koszty jego uzyskania. Przy tej formie opodatkowania musimy prowadzić ewidencję przychodów z prowadzonej działalności. Ryczałt płacimy miesięcznie lub kwartalnie. Po zakończeniu roku podatkowego w terminie do końca stycznia musimy złożyć zeznanie PIT-28. ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

22 Wybór formy opodatkowania Wysokość stawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju działalności. Przykładowo: 20% - od przychodów z działalności w zakresie wolnych zawodów, 17% - od przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych, m.in. wynajmu samochodów osobowych, hoteli, pośrednictwa w handlu hurtowym, 8,5% - od przychodów m.in. z działalności usługowej np. z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, 5,5% - od przychodów m.in. z działalności wytwórczej i budowlanej, 3% - od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz działalności gastronomicznej. ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

23 Wybór formy opodatkowania UWAGA Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w następnym roku podatkowym przysługuje tylko tym podatnikom, którzy w bieżącym roku uzyskali przychody w wysokości nieprzekraczającej równowartości 150 000 euro. Aby w 2012 roku wybrać ryczałt, przychód osiągnięty w 2011 roku nie może przekroczyć 661 680 zł. ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

24 Wybór formy opodatkowania Karta podatkowa jest przeznaczona dla podatników prowadzących ściśle określone rodzaje działalności gospodarczej usługowej, wytwórczo-usługowej i handlowej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy dotyczące karty podatkowej szczegółowo określają też zakres i rozmiary poszczególnych rodzajów działalności oraz warunki, w jakich dana działalność powinna być prowadzona, by możliwe było opodatkowanie w tej formie. Opodatkowaniu kartą podatkową podlegają m.in. usługi zegarmistrzowskie, usługi tapicerskie czy usługi krawieckie, handel detaliczny, działalność gastronomiczna, rozrywkowa, usługi transportowe – taksówki osobowe i bagażowe do 2 t. ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

25 Wybór formy opodatkowania Aby rozliczać się w formie karty podatkowej musimy spełniać przede wszystkim następujące warunki: prowadząc działalność nie można korzystać z usług innych firm (z wyjątkiem usług specjalistycznych), a także zatrudniać osób na umowę zlecenia i umowę o dzieło, współmałżonek nie może prowadzić działalności gospodarczej w tym samym zakresie. ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

26 Wybór formy opodatkowania Jeżeli chcemy płacić podatek dochodowy w formie karty podatkowej, to do 20 stycznia roku podatkowego musimy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego wniosek o opodatkowanie w tej formie (PIT-16). Jeżeli rozpoczynamy działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składamy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności lub dołączamy do wniosku o wpis do CEIDG. Naczelnik urzędu skarbowego po rozpatrzeniu wniosku, wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku w formie karty podatkowej na dany rok lub decyzję odmowną. ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

27 Wybór formy opodatkowania Ustaloną kwotę podatku pomniejszoną o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki wpłacamy na rachunek urzędu do dnia 7 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień – do 28 grudnia roku podatkowego. Opłacając podatek dochodowy w formie karty podatkowej nie musimy składać zeznania podatkowego a zapłaconą i odliczoną kwotę składki na ubezpieczenia zdrowotne wskazujemy w rocznej deklaracji PIT-16A. Deklarację PIT-16A składamy w urzędzie skarbowym do 31 stycznia roku następnego. ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

28 Rejestracja podatnika VAT Regulacja prawna: art. 96 i 97 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) składa się we właściwym organie podatkowym przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniem tym podatkiem. Od 1 stycznia 2012 roku do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne VAT-R. ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

29 Rejestracja podatnika VAT Właściwość organu Właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług są wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustala się dla osób fizycznych – ze względu na miejsce zamieszkania, a dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – ze względu na adres siedziby. ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

30 Rejestracja podatnika VAT Podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub jako „podatnika VAT zwolnionego”. Opłata skarbowa w wysokości 170 zł. – Wpłaty tej opłaty należy dokonać na konto urzędu miasta/gminy/dzielnicy, na terenie którego mieści się siedziba właściwego urzędu skarbowego. ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

31 Rejestracja podatnika VAT Podatnicy podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym (VAT-R) o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podmiot jako podatnika VAT UE i potwierdza jego zarejestrowanie jako podatnika VAT UE Podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT UE są obowiązane do posługiwania się NIP poprzedzonym kodem PL. ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

32 Rejestracja podatnika VAT Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150 000 zł. (art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług) Zwolnienia przedmiotowe – art. 43 i art. 82 ww. ustawy. ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

33 Rejestracja podatnika VAT Podatnicy podatku od towarów i usług są obowiązani wystawiać fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencję zakupu i sprzedaży VAT. Podatnicy są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Podatnicy mogą również składać deklaracje kwartalnie, po uprzednim zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego. ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

34 Kasy fiskalne Regulacja prawna: art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. z 2008 roku Nr 212, poz. 1338 z późn. zm.), ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

35 Kasy fiskalne Regulacja prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2010 roku Nr 138, poz. 930), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie odliczeń i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2010 roku Nr 257, poz. 1733 z późn. zm.). ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

36 Kasy fiskalne Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Podatnicy mają obowiązek: zgłoszenia kasy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego, zgłoszenia kasy do przeglądu technicznego, wydruku paragonów fiskalnych z każdej sprzedaży i wydania oryginału klientowi itd. ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

37 Kasy fiskalne Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania: do dnia przekroczenia w 2012 roku kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł z działalności podatników rozpoczynających sprzedaż w tym roku, do 31 grudnia 2012 roku sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia (m.in. usługi związane z rolnictwem, sprzedaż energii elektrycznej, transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, usługi telekomunikacyjne, usługi finansowe i ubezpieczeniowe itd.), ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

38 Kasy fiskalne Zwolnienie traci moc po upływie 2 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł dla podatników działających w kolejnych latach podatkowych (np. jeżeli przekroczenie 15 kwietnia to kasa od 1 lipca). Zwolnień nie stosuje się bez względu na wysokość osiągniętych obrotów do podatników prowadzących działalność gospodarczą w zakresie m.in.: sprzedaży gazu płynnego, usług taksówkowych, dostawy sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego etc (§ 4 rozporządzenia MF w sprawie zwolnień…). ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

39 Kasy fiskalne Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej niż 700 zł. Odliczenie i zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej: pod warunkiem złożenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas i miejscach ich instalacji, pod warunkiem rozpoczęcia ewidencji w terminie, pod warunkiem posiadania dowodu zakupu, ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

40 Kasy fiskalne Zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej: Podatnicy podatku od towarów i usług rozliczają kwotę wydatkowaną na zakup kasy w deklaracji VAT dołączając fakturę i dowód zapłaty. Podatnicy zwolnieni z podatku od towarów i usług składają wniosek z podaniem numeru konta, dołączając fakturę i dowód zapłaty. Zwrot następuje w terminie 25 dni licząc od dnia złożenia wniosku. Jeżeli w okresie krótszym niż 3 lata zakończymy prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących to powstaje obowiązek zwrotu ulgi. ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

41 Informacje Masz wątpliwości podatkowe? Skorzystaj z pomocy fachowców Skąd czerpać wiedzę na temat podatków? 1.Ze stron internetowych Ministerstwa Finansów – www.mf.gov.pl, www.e-deklaracje.gov.pl, www.mf.gov.plwww.e-deklaracje.gov.pl 2.Ze strony internetowej Izby Skarbowej w Poznaniu – www.ispoznan.pl, www.ispoznan.pl 3.Ze strony internetowej Urzędu Skarbowego Poznań – Winogrady – www.uswinogrady.pl,www.uswinogrady.pl 4.Dzwoniąc do Krajowej Informacji Podatkowej: z telefonu stacjonarnego 801 055 055, Z telefonu komórkowego (22) 330 0330. ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

42 ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827 01 00 fax: +48 61 827 01 01 www.uswinogrady.pl 17.04.2012 Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym Zakończenie Dziękuję za uwagę Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady


Pobierz ppt "Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym ul. Wojciechowskiego 3/5 60-685 Poznań tel.: +48 61 827."

Podobne prezentacje


Reklamy Google