Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

30 października 2012 r.. Cel nadrzędny i cele operacyjne Strategia Rozwoju Województwa Wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie lokalnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "30 października 2012 r.. Cel nadrzędny i cele operacyjne Strategia Rozwoju Województwa Wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie lokalnym."— Zapis prezentacji:

1 30 października 2012 r.

2 Cel nadrzędny i cele operacyjne Strategia Rozwoju Województwa Wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie lokalnym

3 Modernizacja województwa – dlaczego? Modernizacja – przebudowa i zasadnicze przyspieszenie: Modernizacja – przebudowa i zasadnicze przyspieszenie: - zmiana profilu społeczno-gospodarczego województwa, - wydobycie walorów dotąd słabo eksponowanych albo nie uważanych za „lokomotywy rozwoju”, - wykreowanie całkiem nowych walorów oraz wizerunku województwa.

4 Podstawą „strategii modernizacji” jest więc: zidentyfikowanie zagadnień, które będą podstawą modernizacji, nadanie im priorytetowego znaczenia (jako „lokomotywom rozwoju”) skoncentrowanie na nich aktywności promocyjnej oraz powiązanie z pozostałymi zagadnieniami kluczowymi dla rozwoju województwa.

5 DŁUGOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2030 KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030 ŚREDNIOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020 INNE STRATEGIE ROZWOJU ZINTEGROWANE STRATEGIE ROZWOJU (9) STRATEGIE ODNOSZĄCE SIĘ DO ROZWOJU REGIONÓW KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY PROGRAMY ROZWOJU KONTRAKT TERYTORIALNY UMOWA PARTNERSTWA KRAJOWE PROGRAMY OPERACYJNE KRAJOWY PROGRAM REFORM EUROPA 2020 PAKIET LEGISLACYJNY UE

6 6 Uchwała sejmiku województwa (rozpoczęcie prac nad Strategią) Zarząd Województwa (realizuje uchwałę Sejmiku) Zespół ds. opracowania strategii Zespół ds. opracowania strategii Konsultacje wewnętrzne Konsultacje z partnerami społ.-gosp. Zespoły eksperckie Konsultacje z partnerami społ.-gosp. Zespoły eksperckie Zespół ds. opracowania strategii Ocena ex ante Ocena oddziaływania na środowisko Uchwała Sejmiku przyjmująca Strategię Misja Cele działania Inteligentna specjalizacja KONCEPCJA STRATEGII ZAŁOŻENIA STRATEGII PROJEKT STRATEGII DOKUMENT STRATEGII ( jako efekt dialogu i kontaktów z partnerami społeczno gosp. ) Proces budowy Strategii Wizja rozwoju Obszary strategicznej interwencji

7 RADA PROGRAMOWA STRATEGII SAMORZĄDY 20 ZESPOŁÓW 20 ZESPOŁÓW SPOŁECZNO- EKSPERCKICH MARSZAŁEK ZESPÓŁ REDAKCYJNY REDAKTOR NACZELNY REDAKTORZY BRANOŻOWI ZESPÓŁ(GOSPODARKA) ZESPÓŁ(SPOŁECZEŃSTWO) STRATEGIASTRATEGIASTRATEGIASTRATEGIA ORGANIZACJA PRAC NAD STRATEGIĄ Zespół ds. opracowania Strategii

8 8 Główne wyzwania rozwojowe województwa kujawsko-pomorskiego podstawa planowania strategicznego w okresie 2012-2020

9 Wyspecjalizowane funkcje przemysłowe. Rolnictwo. Sieć osadnicza i struktura przestrzenna województwa jako uwarunkowanie kształtowania wysokiej jakości życia mieszkańców. Uzdrowiska. Regionalna platforma multimodalna. Obszary przywęzłowe (aktywizacja w strefie węzłów autostrady i dróg ekspresowych). Unikatowe walory przyrodnicze i kulturowe stanowiące podstawę dla rozwoju specjalistycznej oferty turystycznej. Produkcja energii odnawialnej na bazie płodów rolnych. Zapora i zbiornik na Wiśle poniżej Włocławka, Zbiornik Włocławski. Drogi wodne (aspekt turystyczny). Gaz z łupków. Potencjały endogeniczne województwa (istniejące i planowane)

10 Wyzwania polityki regionalnej Zbudowanie silnego obszaru metropolitalnego. Dostosowanie sfery obsługi ludności oraz przestrzeni do prognozowanych zmian demograficznych. Stworzenie regionalnego systemu transportu publicznego. Zapewnienie powszechnego dostępu do sieci informacyjnych. Stworzenie podstaw i wdrożenie polityki miejskiej. Określenie warunków lokalizacji, rozwoju i funkcjonowania energetyki odnawialnej. Wykreowanie marki województwa. Zwiększenie zatrudnienia Gospodarka wodna ( drogi wodne, zagospodarowanie terenów nadrzecznych, deficyt wody, retencja) Rozwój obszarów funkcjonalnych dużych miast

11 Wizja rozwoju Kujawsko-Pomorskie to województwo: powszechnie rozpoznawalne jako region nowoczesny nowoczesnego społeczeństwa konkurencyjnych miast prowadzące systematyczne działania na rzecz wspierania zidentyfikowanych przewag konkurencyjnych innowacyjnej gospodarki atrakcyjne dla inwestycji wysokiej jakości żywności pochodzącej z efektywnego rolnictwa sprawnego systemu regionalnego transportu publicznego zajmujące czołowe pozycje w kraju w wybranych dziedzinach rozwoju społeczno-gospodarczego

12 Misja Województwa (cel nadrzędny) to: Podniesienie poziomu konkurencyjności województwa oraz poprawa jakości życia mieszkańców w oparciu o zasadę rozwoju zrównoważonego Misja Województwa (cel nadrzędny) to: Podniesienie poziomu konkurencyjności województwa oraz poprawa jakości życia mieszkańców w oparciu o zasadę rozwoju zrównoważonego

13 2. Województwo kujawsko-pomorskie konkurencyjnym i innowacyjnym regionem Europy 1. Osiągnięcie wysokiej jakości życia mieszkańców i konkurencyjności regionu w oparciu o aktywność społeczną przy optymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów Proponowana misja:

14 Prace nad Strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 (stan na 18.09.2012r.) 1 ) Rozpoczęcie prac nad SRW – uchwała Nr XV/248/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego oraz przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu jej sporządzenia. 2) Konferencja otwierająca prace nad SRW dnia 3 kwietnia 2012 r. w Dworze Artusa w Toruniu. Przekazanie „skrzynek pomysłów” starostom powiatowym jako inicjatorom i koordynatorom działań mających na celu wypracowanie „wkładu” wspólnoty powiatowej do SRW. 3) Uruchomienie internetowej „skrzynki pomysłów” (strategia@kujawsko-pomorskie.pl), pozwalającej na bieżący i aktywny udział w tworzeniu SRW wszystkim zainteresowanym.strategia@kujawsko-pomorskie.pl

15 4) Przyjęcie dnia 30 maja 2012 r. przez Zarząd Województwa Założeń SRW 5) Wstępne zaakceptowanie przez Zarząd Województwa dnia 17 lipca 2012 r. propozycji dotyczących kierunków działań, które będą zawarte w SRW. Wypracowanie roboczego ujęcia celów strategicznych oraz strategicznych kierunków działań. 6) Zorganizowanie pracy Zespołów Tematycznych o charakterze społeczno- eksperckim. Prace nad Strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 (stan na 18.09.2012r.)

16 Zespoły Społeczno-Eksperckie Powołane: Zespół tematyczny ds. edukacji Zespół tematyczny ds. poprawy stanu zdrowia mieszkańców Zespół tematyczny ds. rozwoju społecznego (kształtowania/zmiany mentalności społeczeństwa) Zespół tematyczny ds. rozwoju gospodarczego i innowacyjności Zespół tematyczny ds. dostępności wewnętrznej i zewnętrznej Interdyscyplinarny zespół tematyczny ds. dostosowania przestrzeni województwa do potrzeb starzejącego się społeczeństwa Interdyscyplinarny zespół tematyczny ds. rozwoju obszarów wiejskich Interdyscyplinarny zespół tematyczny ds. rozwoju miast (w tym Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego) Zespół tematyczny ds. bezpieczeństwa publicznego i sytuacji kryzysowych Zespół tematyczny ds. uzdrowisk

17 Zespoły Społeczno-Eksperckie Planowane do powołania: Zespół tematyczny ds. kultury Zespół tematyczny ds. energetyki Zespół tematyczny ds. ładu przestrzennego Zespół tematyczny ds. cyfryzacji Zespół tematyczny ds. rolnictwa Zespół tematyczny ds. szkolnictwa wyższego Zespół tematyczny ds. turystyki Zespół tematyczny ds. sportu i rekreacji Zespół tematyczny ds. systemu wartości w procesie rozwoju regionu Zespół tematyczny ds. innowacji Zespół tematyczny ds. tożsamości i marketingu terytorialnego

18 - spotkania w okręgach wyborczych - spotkania tematyczne i środowiskowe - pierwsza tura spotkań powiatowych - indywidualne spotkania z przedstawicielami 32 miast województwa - spotkanie z przedstawicielami Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Starostów oraz przedstawicielami radnych województwa, którzy wyrazili chęć bezpośredniej współpracy przy tworzeniu SRW - cykliczne spotkania z Komisjami Sejmiku Dodatkowo równolegle miały miejsce:

19 STAROSTA SAMORZĄD GMINNY PARTNERZY GOSPODARCZY SAMORZĄD GMINNY PARTNERZY SPOŁECZNI Kierunek rozwoju powiatu

20 Stworzenie spójnego systemu wdrożenia Strategii rozwoju województwa 20 SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PARTNERZY SPOŁECZNI PARTNERZY GOSPODARCZY GMINY/POZIOM LOKALNY SPÓJNY SYSTEM PROGRAMOWANIA ROZWOJU KOORDYNACJA ROZWOJU NA OBSZARZE POWIATÓW (NOWA ROLA STAROSTÓW) SUBREGIONY / OBSZARY FUNKCJONALNE

21 OPERACJONALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – JAK BĘDĄ SFORMUŁOWANE USTALENIA SRW

22 Priorytet MISJA Ce l I. II. III. Obszar działań Obszar działań Obszary strategicznej interwencji OSI

23 Niektóre c ele strategiczne: 1)Solidarność międzypokoleniowa 2)Rozwój społeczny (wykształcenie oraz zdrowie) 3)(Radykalne) ograniczenie bezrobocia 4)Rozwój gospodarki 5)Modernizacja obszarów wiejskich (aktywizacja społeczno-gospodarcza) 6)Polityka miejska 7)Silna metropolia 8)Rozwój infrastruktury o znaczeniu strategicznym 9)Tożsamość i promocja województwa Misja rozwoju województwa Obszar działań Gospodarka i społeczeństwo Obszar działań Środowisko i infrastruktura

24 CELE dotyczą kontynuacji działań naprawczych, ale ze zwróceniem szczególnej uwagi na modernizację województwa (w aspekcie społeczeństwa i przestrzeni) oraz dostosowanie do nowych wyzwań rozwoju. Zaproponowane CELE zostały zidentyfikowane na podstawie: analizy uwarunkowań analizy polityki rządu wobec regionów analizy prognoz artykułowanych aspiracji województwa

25 Sprawne zarządzanie regionem Konkurencyjna gospodarka Wysokiej jakości usługi publiczne Nowoczesne społeczeństwo Regionalna tożsamość Dostępny region Uporządkowana przestrzeń Gospodarcze wykorzystanie przestrzeni Strategiczne kierunki działań Kultura i dziedzictwo regionu Edukacja

26 Wnioski i propozycje wypracowane przez Starostwa Powiatowe oraz niektóre gminy w procesie dyskusji o Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego

27 Propozycje dotyczą obszarów tematycznych jak i konkretnych przedsięwzięć

28 Samorządy wypracowały swoje propozycje przy udziale partnerów społeczno-gospodarczych

29 Infrastruktura sportowa Obszary tematyczne oraz przedsięwzięcia wskazywane przez samorządy lokalne: Działania związane z rewitalizacją Rozwój sieci szerokopasmowej, informatyzacja i cyfryzacja Tereny inwestycyjne, strefy gospodarcze, uzbrajanie terenu Gospodarka wodna, ochrona przeciwpowodziowa, retencja

30 Obszary tematyczne oraz przedsięwzięcia wskazywane przez samorządy lokalne: Polityka społeczna, ochrona zdrowia, edukacja w tym infrastruktura oświatowa Działania na rzecz wyrównywania dysproporcji rozwojowych Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców zwłaszcza obszarów wiejskich i terenów peryferyjnych Wspieranie przedsiębiorczości, stymulowanie rozwoju gospodarczego Odnawialne źródła energii

31 Obszary tematyczne oraz przedsięwzięcia wskazywane przez samorządy lokalne: Turystyka, promocja regionu Poprawa stanu usług publicznych Rozwój sektora rolno-spożywczego Działania na rzecz poprawy aktywności społecznej, zaangażowanie mieszkańców w sprawy rozwoju Rozwój nowoczesnego społeczeństwa

32 Obszary tematyczne oraz przedsięwzięcia wskazywane przez samorządy lokalne: Rozwój infrastruktury społecznej Podniesienie poziomu kapitału ludzkiego Rozwój współpracy nauki i gospodarki Drogi wodne, transport wodny Integracja transportowo-komunikacyjna regionu, port lotniczy w Bydgoszczy

33 Racjonalne zagospodarowanie przestrzeni Obszary tematyczne oraz przedsięwzięcia wskazywane przez samorządy lokalne: Budowa, przebudowa i remonty dróg lokalnych i wojewódzkich Rozwój funkcji uzdrowiskowych Rozwój obszarów funkcjonalnych Wzmacnianie roli i funkcji ośrodków regionalnych i subregionalnych

34 Wzmocnienie funkcji metropolitalnych w oparciu o rozwój sieci drogowej oraz nowoczesny transport publiczny w BTOM Obszary tematyczne oraz przedsięwzięcia wskazywane przez samorząd Torunia Przyjazna, funkcjonalna przestrzeń dla lokowania nowych, innowacyjnych inwestycji na terenie BTOM Ochrona dziedzictwa kulturowego wraz z adaptacją do innowacyjnych funkcji społeczno-gospodarczych, oraz rozwój funkcji turystycznych regionu Budowa nowoczesnego i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez tworzenie lokalnych partnerstw, wspieranie sektora ekonomii społecznej oraz rozwój form i narzędzi współpracy na obszarze BTOM

35 Zidentyfikowane problemy oraz kierunki działań zaproponowane w ramach Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego Poprawa funkcjonowania systemu transportowego. Sprawny system będzie miał wpływ na rozwój gospodarczy Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz poprawę jego konkurencyjności. Między innymi wskazano na zadania w zakresie : - podniesienia standardu dróg i ulic do wymogów technicznych odpowiednich dla założonych klas technicznych dróg, - wyprowadzenia ruchu tranzytowego z Bydgoszczy i miast Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego, - wprowadzenia ruchu towarowego na drogi wodne, - podwyższenia jakości podróżowania transportem publicznym, - usprawnienia zarządzania drogami i ruchem drogowym, - zwiększenia dostępności komunikacyjnej obszarów intensywnej działalności gospodarczej, - rozwój Portu Lotniczego w Bydgoszczy.

36 Podjęcie działań w zakresie gospodarki i rynku pracy ze zwróceniem szczególnej uwagi na wzmacnianie potencjału innowacyjnego a także tworzenie warunków do rozwijania współpracy pomiędzy gospodarka i nauką

37 Rozwój edukacji tak aby zapewnić wszechstronny rozwój dzieciom i młodzieży oraz przygotować je do aktywnego działania na rzecz dynamicznego rozwoju społecznego gospodarczego regionu.

38 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej oraz efektywności energetycznej i ochrony powietrza

39 Aktualnie przygotowujemy się do drugiej tury spotkań powiatowych, podczas których Samorządy Powiatowe zaprezentują swoje propozycje do SRW.

40 Ramowa agenda spotkań powiatowych 1. Zdefiniowanie problemów rozwoju powiatu (syntetyczna analiza sytuacji społeczno- gospodarczej) 2. Przedstawienie propozycji kierunków rozwoju powiatu. 3. Dyskusja problemowa. 4. Propozycje powiatu do Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego oraz propozycje projektów kluczowych. 5. Prezentacja stanu prac nad Regionalną Strategią Innowacji – wstęp do konsultacji

41 Planowane są spotkania z mediami lokalnymi jako forma informacji i promocji prac nad Strategią

42 Kolejne kroki Analiza zebranego materiału Przygotowanie Projektu Strategii Przedstawienie Projektu Strategii Zarządowi Województwa Przekazanie Projektu Strategii do konsultacji społecznych

43 Departament Planowania Regionalnego Wydział Planowania Strategicznego strategia@kujawsko-pomorskie.pl


Pobierz ppt "30 października 2012 r.. Cel nadrzędny i cele operacyjne Strategia Rozwoju Województwa Wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie lokalnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google