Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Samorządowa jednostka organizacyjna INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO Warsztaty subregionalne – 1 Legnicko – Głogowski Obszar Integracji Legnica 08.10.2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Samorządowa jednostka organizacyjna INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO Warsztaty subregionalne – 1 Legnicko – Głogowski Obszar Integracji Legnica 08.10.2015."— Zapis prezentacji:

1 Samorządowa jednostka organizacyjna INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO Warsztaty subregionalne – 1 Legnicko – Głogowski Obszar Integracji Legnica 08.10.2015 r.

2 www.irt.wroc.pl Cele spotkań warsztatów subregionalnych  Zdobycie wiedzy do prac nad planem;  Nawiązanie wspólnych inicjatyw;  Umożliwienie wymiany poglądów i dyskusji;  Zaproponowanie działań służących rozwiązaniu ponadlokalnych problemów przestrzennych. 2 Zakładane efekty warsztatów  Ustalenie kluczowych problemów przestrzennych;  Ułożenie problemów wg hierarchii;  Wypracowanie działań, które pozwolą na rozwiązanie ponadlokalnych problemów przestrzennych;  Materiał wejściowy do dalszych prac nad planem.

3 www.irt.wroc.pl OBSZARY INTEGRACJI: A. Wrocławski Obszar Integracji – Wrocław i otaczający go obszar, posiadający z nim silne powiązania funkcjonalne. B. Legnicko – Głogowski Obszar Integracji – obszar zagłębia miedziowego oraz jego zaplecza. C. Sudecki Obszar Integracji - południowy obszar województwa. D. Zachodni Obszar Integracji – tereny leżące przy zachodniej granicy regionu. 3 OBSZARY INTEGRACJI w SRWD 2020, PZPWD Perspektywa 2020,

4 www.irt.wroc.pl Dedykowane projekty TYTUŁ PROJEKTU: „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko- Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym” LIDER: Województwo dolnośląskie, Instytut Rozwoju Terytorialnego PARTNERZY: Miasto Legnica, Gmina Miejska Głogów, Powiat Bolesławiecki, Gmina Głogów, Jerzmanowa, Kotla, Legnickie Pole i Żukowice TERMIN: realizacji projektu: 15.11.2013 – 31.03.2015 CEL: wypracowanie zintegrowanego modelu powiązań transportowych w aglomeracji policentrycznej LGOF 4 OBSZAR Legnicko – Głogowski

5 www.irt.wroc.pl5  obszar zagłębia miedziowego oraz jego zaplecza (działalność KGHM Polska Miedź SA);  obszar silnie związany z przemysłem górniczym;  posiada cechy policentrycznej aglomeracji funkcjonalnej. Główne ośrodki miejskie, które tworzą centra rozwoju społeczno- gospodarczego.  obszar silny gospodarczo w skali Dolnego Śląska. Specyfika LGOI OBSZAR Legnicko – Głogowski

6 www.irt.wroc.pl Obszar bogaty w zasoby złóż kopalin użytecznych miedzi i pierwiastków towarzyszących, węgla brunatnego, gazu ziemnego, piasków i żwirów, Obszar bogaty w obszary cenne przyrodniczo tj.: rezerwaty przyrody, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów NATURA 2000, rzeka Odra i jej dolina - unikalne walory przyrodnicze i krajobrazowe, dolina Baryczy i jej cenne walory przyrodniczo – kulturowe, Przemkowski Park Krajobrazowy i rezerwat Stawy Przemkowskie Pomnik Historii – zespół klasztorny w Legnickim Polu. 6 OBSZAR Legnicko – Głogowski Specyfika LGOI

7 www.irt.wroc.pl7  Sieć połączeń drogowych jest gęsta, i zapewnia wystarczającą dostępność transportową,  System transportu jest wydolny. ( Obniżenie poziomu swobody ruchu może być okresowo obserwowane jedynie na niektórych odcinkach). OBSZAR Legnicko – Głogowski Specyfika LGOI

8 www.irt.wroc.pl Problemy, konflikty 8  Brak infrastruktury zintegrowanego systemu transportu tj.:  brak integracji między transportem indywidualnym a zbiorowym,  brak integracji miedzy podsystemami transportu zbiorowego,  brak połączenia kolejowego na najbardziej obciążonej ruchem relacji Legnica-Lubin- Polkowice- Głogów,  brak systemu tras i parkingów rowerowych;  PROCESY SUBURBANIZACJI:  wyludnianie się dużych miast,  wzrost ludności w gminach ościennych,  zmiana struktur użytkowania gruntów,  obszary o słabym dostępie do infrastruktury społecznej,  rosnące koszty budowy infrastruktury,  brak ładu przestrzennego w nowej zabudowie; OBSZAR Legnicko – Głogowski

9 www.irt.wroc.pl  Konflikty przestrzenne (istniejące i potencjalne) związane z wydobywaniem różnorodnych zasobów surowców mineralnych na obszarach zurbanizowanych oraz cennych przyrodniczo;  Potencjalne konflikty przestrzenne związane z występowaniem udokumentowanych złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy i brakiem decyzji dotyczących ich ewentualnej eksploatacji;  Konflikty przestrzenne związane z istniejącym i planowanym zainwestowaniem na obszarach zagrożonych powodzią;  Nieznaczne wykorzystanie zasobów odnawialnych źródeł energii i alternatywnych źródeł ciepła,  Utrzymywanie się opóźnień związanych z zagospodarowaniem odpadów i ich przetwarzaniem,  Obszary koncentracji negatywnych cech demograficznych (odpływ ludności, depopulacja, starzenie się społeczeństwa. 9 Problemy, konflikty OBSZAR Legnicko – Głogowski

10 www.irt.wroc.pl Plan warsztatów 1) Zapoznanie się ze zidentyfikowanymi ponadlokalnymi problemami przestrzennymi w czterech zaprezentowanych sferach i wyznaczenie kluczowych problemów w obszarze integracji; 2) Zlokalizowanie przestrzenne wybranych problemów; 3) Ułożenie problemów wg hierarchii ważności; 4) Wskazanie propozycji działań rozwiązujących określony problem. 10

11 www.irt.wroc.pl11 OBSZAR Legnicko – Głogowski ZADANIA - CZĘŚĆ PIERWSZA (35’) Plan warsztatów ZADANIE 1Zapoznanie się z problemami oraz dopisanie własnych propozycji problemów 15’ ZADANIE 2Wybór 3 problemów: najistotniejszego bardzo istotnego istotnego 15’ ZADANIE 3Odnotowanie wyników 5’

12 www.irt.wroc.pl12 ZADANIE 1Zapoznanie się z problemami branżowymi oraz umiejscowienie ich na mapie 20’ ZADANIE 2Ustalenie hierarchii problemów 20’ Plan warsztatów ZADANIA - CZĘŚĆ DRUGA (40’)

13 www.irt.wroc.pl13 ZADANIE 1Zaproponowanie działań, które pozwolą na rozwiązanie poszczególnych problemów 20-30’ ZADANIE 2Prezentacja wyników prac w grupach 5’ dla każdej grupy Plan warsztatów ZADANIA - CZĘŚĆ TRZECIA (40’-50’)

14 www.irt.wroc.pl Wyniki warsztatów www.irt.wroc.pl warsztaty.legnica@irt.wroc.pl Dziękuję za uwagę! 14


Pobierz ppt "Samorządowa jednostka organizacyjna INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO Warsztaty subregionalne – 1 Legnicko – Głogowski Obszar Integracji Legnica 08.10.2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google