Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO OCENA WCZORAJ – KONCEPCJA JUTRA Brodnica, listopad 2013 r. DIGNOZA STANU POWIATU BRODNICKIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO OCENA WCZORAJ – KONCEPCJA JUTRA Brodnica, listopad 2013 r. DIGNOZA STANU POWIATU BRODNICKIEGO."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO OCENA WCZORAJ – KONCEPCJA JUTRA Brodnica, listopad 2013 r. DIGNOZA STANU POWIATU BRODNICKIEGO

2 ETAPY PRAC NAD NOWĄ STRATEGIĄ ROZWOJU POWIATU Etap I - materiały do diagnozy stanu. Opracowanie diagnozy dla całego powiatu. Etap II – raport z warsztatów. Sesja warsztatowa Etap III – opracowanie dokumentu końcowego „Strategii Rozwoju Powiatu Brodnickiego”. Brodnica, listopad 2013 r.

3 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Brodnica, listopad 2013 r. POWIAT BRODNICKI Powierzchnia: 1040 km 2 Ludność: 78 tys. osób Gęstość zaludnienia: 75 osób/km 2 DIGNOZA STANU POWIAT BRODNICKI R A P O R T 2 0 1 3

4 Brodnica, listopad 2013 r. R A P O R T 2 0 1 3 21,7% obszaru – lasy 66,8% obszaru – użytki rolne 59,7% - grunty orne z sadami 7,1% obszaru – trwałe użytki zielone OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

5 Brodnica, listopad 2013 r. R A P O R T 2 0 1 3 Przyrodnicze i historyczno-kulturowe potencjały rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu brodnickiego: -wysokie walory krajobrazowe wynikające z urozmaiconej polodowcowej rzeźby terenu, -bogate zasoby wód powierzchniowych stanowiących bazę rozwoju turystyki i rekreacji, -dwa parki krajobrazowe: Brodnicki i Górznieńsko-Lidzbarski oraz obszary chronionego krajobrazu predysponowane do rozwoju turystyki kwalifikowanej i pobytowej, -obszary Natura 2000, w tym „Bagienna Dolina Drwęcy”, -liczne rezerwaty przyrody – baza dla badań naukowych i edukacji ekologicznej, -rzeka Drwęca: bardzo atrakcyjny szlak kajakowy oraz rezerwat przyrody środowiska wodnego i ryb,

6 Brodnica, listopad 2013 r. R A P O R T 2 0 1 3 Przyrodnicze i historyczno-kulturowe potencjały rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu brodnickiego: -położenie w obszarze funkcjonalnym „Zielone Płuca Polski”, -zasoby leśne o znaczeniu gospodarczym, ekologicznym i rekreacyjnym, -liczne różnorodne obiekty zabytkowe (architektury sakralnej, obronnej, techniki) oraz grodziska, wpisane do rejestru wojewódzkiego, - miasto Brodnica z unikalnym trójkątnym rynkiem, wieżą zamkową, kościołami i murami miejskim – centrum ruchu turystycznego powiatu,

7 LUDNOŚĆ

8 Brodnica, listopad 2013 r. LUDNOŚĆ R A P O R T 2 0 1 3

9 Brodnica, listopad 2013 r. LUDNOŚĆ R A P O R T 2 0 1 3

10 RYNEK PRACY

11 Brodnica, listopad 2013 r. RYNEK PRACY R A P O R T 2 0 1 3

12 Brodnica, listopad 2013 r. RYNEK PRACY R A P O R T 2 0 1 3

13 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

14 Brodnica, listopad 2013 r. Wodociągi 1422 km INFRASTRUKTURA R A P O R T 2 0 1 3

15 Brodnica, listopad 2013 r. INFRASTRUKTURA R A P O R T 2 0 1 3

16 Brodnica, listopad 2013 r. INFRASTRUKTURA R A P O R T 2 0 1 3

17 Brodnica, listopad 2013 r. MAPA WYKLUCZENIA CYFROWEGO - POWIAT BRODNICKI INFRASTRUKTURA R A P O R T 2 0 1 3

18 OCHRONA ZDROWIA

19 Brodnica, listopad 2013 r. OCHRONA ZDROWIA R A P O R T 2 0 1 3

20 GOSPODARKA

21 Brodnica, listopad 2013 r. GOSPODARKA R A P O R T 2 0 1 3

22 SYSTEMY TRANSPORTOWE

23 Brodnica, listopad 2013 r. DOCELOWY UKŁAD DRÓG KRAJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE TRANSPORT R A P O R T 2 0 1 3

24 Brodnica, listopad 2013 r. TRANSPORT R A P O R T 2 0 1 3

25 POJAZDY Brodnica, listopad 2013 r. KOMUNIKACJA R A P O R T 2 0 1 3

26 MODERNIZACJA I UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH 2007-2012 30 000 000 zł. Brodnica, listopad 2013 r. DROGI POWIATOWE R A P O R T 2 0 1 3

27 EDUKACJA

28 Sieć publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie brodnickim (2011/2012) I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Pomorskich w Brodnicy III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Brodnicy (prowadzona przez Miasto Brodnica) Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży i dla dorosłych), Technikum, i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim Technikum, Technikum Uzupełniające i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Liceum Profilowane w Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych Szkoły dla Dorosłych (LO, Szkoła Policealna, Technikum Uzupełniające, ZSZ, Uzupełniające LO) w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Uwaga: Kursywą oznaczono szkoły wygasające z mocy ustawy. Brodnica, listopad 2013 r. EDUKACJA R A P O R T 2 0 1 3

29 Inne publiczne szkoły i placówki, których prowadzenie należy do zadań własnych powiatu Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum Specjalne w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy Centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego oraz Internat w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brodnicy Szkoły ponadgimnazjalne niepubliczne Dla młodzieży: Liceum Ogólnokształcące SPSK w Górznie Dla dorosłych: 12 szkół niepublicznych Placówki niepubliczne: Bursa Caritas w Brodnicy i Internat w Górznie 4 placówki kształcenia ustawicznego w Brodnicy Brodnica, listopad 2013 r. EDUKACJA R A P O R T 2 0 1 3

30 Wybrane dane dotyczące edukacji w powiecie brodnickim Wydatki budżetu na oświatę w procentach 2009 2010 2011 33,6% 37,8% 39,8% Struktura wyborów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w 2011 roku (odsetek uczniów w klasie I) Typ szkoły LOLP ZSZ T Powiat brodnicki45,6030,823,5 Województwo kuj. – pom. 36,81,626,135,4 Typ szkoły LOLP ZSZ T Powiat brodnicki38,12,632,926,3 Województwo kuj. – pom. 41,82,723,531,8 Struktura absolwentów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w 2011 roku (w procentach) EDUKACJA R A P O R T 2 0 1 3

31 DOBRA EDUKACJA – NOWOCZESNE SZKOŁY ROZWÓJ OŚWIATY Brodnica, listopad 2013 r. OŚWIATA R A P O R T 2 0 1 3

32 BUDŻET POWIATU

33 Brodnica, listopad 2013 r. BUDŻET POWIATU R A P O R T 2 0 1 3

34 Brodnica, listopad 2013 r. BUDŻET POWIATU R A P O R T 2 0 1 3

35 PROJEKTY – DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UE POWIAT W UNII Okres programowania 2007 – 2013 POWIAT BRODNICKI – GMINY POWIATU 265 projektów na łączną kwotę 149.042.580 zł. Brodnica, listopad 2013 r. FUNDUSZE UNIJNE R A P O R T 2 0 1 3 POWIAT BRODNICKI 26 482 180 zł. – projekty 19 269 059 zł. - UE

36 PRZYSZŁA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

37 WNIOSKI I REKOMENDACJE Podmioty sektora prywatnego decydują o obrazie gospodarki powiatu brodnickiego. Niepokojącym jest fakt sukcesywnego zmniejszania się w latach 2003-2012 liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym przy jednoczesnym wzroście liczby ludności w wieku poprodukcyjnym. Malejąca grupa osób w wieku przedprodukcyjnym będzie musiała w przyszłości ponosić duże obciążenia dla utrzymania zwiększającej się znacznie liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Brak dróg szybkiego ruchu w powiecie brodnickim powoduje spadek atrakcyjności terenu w skali kraju (zwłaszcza w aspekcie gospodarczym ), ale również rzutuje na wzrost kosztów transportu drogowego. Najbardziej zagrożoną wykluczeniem cyfrowym grupą są mieszkańcy terenów wiejskich. Powodem tej sytuacji jest także niższe wykształcenie tej grupy ludności, co powoduje, że wykazują mniejszą motywację do korzystania z internetu. Analiza zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych w okresie 2003-2012 wskazuje na stabilną politykę rozwojową powiatu. Brodnica, listopad 2013 r. Na terenie gminy znajdują się liczne formy prawnej ochrony przyrody i krajobrazu, które mogą stwarzać pewne ograniczenia dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Obszarem o największej aktywności gospodarczej powiatu jest miasto Brodnica, które stanowi dla powiatu zarówno duży rynek pracy jak i zbytu. Gminy należące do powiatu brodnickiego niewątpliwie są pod silnym wpływem Brodnicy. Generalnie jest to układ dla gmin korzystny. Wysokie walory przyrodnicze i kulturowe stwarzają możliwości rozwoju różnych form turystyki i rekreacji.

38 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ MIROSŁAW GĘBSKI Brodnica, listopad 2013 r. DIAGNOZA STANU POWIATU BRODNICKIEGO


Pobierz ppt "STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO OCENA WCZORAJ – KONCEPCJA JUTRA Brodnica, listopad 2013 r. DIGNOZA STANU POWIATU BRODNICKIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google