Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzaminy zewnętrzne w roku szkolnym 2009/2010 1. Tematyka spotkania Terminowe zgłaszanie uczniów i szkół Zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych przed.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzaminy zewnętrzne w roku szkolnym 2009/2010 1. Tematyka spotkania Terminowe zgłaszanie uczniów i szkół Zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych przed."— Zapis prezentacji:

1 Egzaminy zewnętrzne w roku szkolnym 2009/2010 1

2 Tematyka spotkania Terminowe zgłaszanie uczniów i szkół Zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych przed dostępem osób nieuprawnionych Zapewnienie samodzielnej pracy zdających Prowadzenie dokumentacji egzaminacyjnej 2

3 3 Egzaminy zewnętrzne Egzaminy zewnętrzne: –sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej –egzamin w trzeciej klasie gimnazjum –egzamin maturalny –egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe są przeprowadzane w szkołach publicznych i szkołach niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych (Art.7 ust.3 Ustawy).

4 Procedury egzaminacyjne Egzaminy zewnętrzne w roku szkolnym 2009/2010

5 5 Egzaminy zewnętrzne Dyrektor szkoły odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów przeprowadzanych w szkole oraz realizację zadań wynikających z przepisów ich przeprowadzania (Art. 39 ust. 1 Ustawy)

6 6 Zgłoszenie szkoły Dyrektor szkoły publicznej i niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej ma obowiązek nie później niż 1 września roku szkolnego, w którym uczniowie (słuchacze) przystępują po raz pierwszy do egzaminu zewnętrznego zgłosić szkołę do bazy danych komisji okręgowej, a w każdym następnym roku aktualizować informacje o szkole oraz niezwłocznie informować o likwidacji szkoły i o odebraniu uprawnień szkoły publicznej.

7 7 Zgłoszenie szkoły Zgłoszenie szkoły do bazy danych komisji okręgowej obejmuje wypełnienie i przesłanie do OKE Formularza zgłoszenia nowej szkoły wraz z załącznikami: -Zaświadczenie o wpisie do ewidencji -Potwierdzenie nadania uprawnień szkoły publicznej -Dane dotyczące siedziby szkoły i miejsca przeprowadzania egzaminów zewnętrznych Jednolitość danych dotyczących szkół w SIO, bazie KO i OKE

8 8 Zgłoszenie uczniów (słuchaczy) Zgłaszanie uczniów (słuchaczy) na sprawdzian i egzaminy w terminie określonym przez dyrektora OKE, nie później niż: -sprawdzian i egzamin gimnazjalny - do 30 listopada danego roku szkolnego (§ 41 ust.1) -egzamin maturalny - do 15 lutego danego roku szkolnego (§ 63 ust. 8) -egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – do 10 stycznia danego roku szkolnego, a w szkołach, w których zajęcia kończą się w styczniu – do 30 września danego roku szkolnego (§ 115 ust. 5).

9 9 Zgłoszenie uczniów (słuchaczy) po terminie Obserwujemy wiele przypadków dotyczących przyjmowanie uczniów (słuchaczy) do szkół po terminie zgłoszeń na sprawdzian i egzaminy i kierowanie do OKE próśb o dodanie uczniów do listy zdających. Prośby takie wpływają do OKE nawet w dniu sprawdzianu lub egzaminu.

10 10 Zgłoszenie uczniów (słuchaczy) Dyrektor szkoły odpowiada za: -przygotowanie listy uczniów (słuchaczy) przystępujących do sprawdzianu lub egzaminu, -sprawdzenie poprawności zebranych danych -przekazanie ich w formie elektronicznej do okręgowej komisji egzaminacyjnej. Weryfikacja danych zdających przekazanych do OKE

11 11 Szkolny zespół egzaminacyjny -W skład zespołu wchodzą nauczyciele zatrudnieni w innych szkołach i placówkach -Dyrektor szkoły zawiera pisemne porozumienie z dyrektorem innej szkoły lub placówki w sprawie pozyskania nauczycieli do zespołów nadzorujących i zespołów przedmiotowych.

12 12 Zabezpieczenie materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem Dyrektor szkoły odbiera od: -zastępcy przewodniczącego -członków zespołu egzaminacyjnego oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem i ochronie danych osobowych.

13 13 Szkolenie nauczycieli Dyrektor szkoły szkoli i przygotowuje do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu członków zespołu egzaminacyjnego ze swojej szkoły oraz nauczycieli delegowanych do zespołów przedmiotowych i nadzorujących w innych szkołach. W przypadku egzaminu maturalnego zapoznaje nauczycieli spoza szkoły z wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu.

14 14 Skład zespołu nadzorującego W skład zespołu nadzorującego przebieg sprawdzianu lub egzaminu w danej sali wchodzi co najmniej trzech nauczycieli: przewodniczący, wyznaczony przez dyrektora szkoły, oraz co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub placówce. W przypadku gdy sprawdzian lub egzamin jest przeprowadzany przy udziale nauczyciela wspomagającego, funkcję tę pełni członek zespołu nadzorującego.

15 15 Skład zespołu nadzorującego cd. W przypadku egzaminów członkami zespołu nadzorującego nie mogą być nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres danej części egzaminu gimnazjalnego, przedmiotu egzaminu maturalnego, zajęć edukacyjnych objętych etapem pisemnym egzaminu zawodowego, a w przypadku egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe również wychowawcy zdających.

16 16 Zmiana składu zespołu nadzorującego Dyrektor szkoły może w szczególnych przypadkach losowych – nawet w dniu sprawdzianu lub egzaminu – dokonać zmiany (uzupełnienia) składu zespołów nadzorujących pod warunkiem, że skład tych zespołów będzie zgodny z rozporządzeniem. Fakt ten powinien być odnotowany w powołaniu zespołów nadzorujących.

17 17 Odbiór materiałów egzaminacyjnych Odbiór materiałów egzaminacyjnych Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego pisemnie przez niego upoważniony, w obecności innego członka tego zespołu, odbiera przesyłkę z materiałami egzaminacyjnymi. Sprawdza, czy nie została ona naruszona. Bezpośrednio po odbiorze sprawdza zgodność przesyłki z zapotrzebowaniem i wykazem zawartości przesyłki. Następnie zabezpiecza materiały egzaminacyjne przed nieuprawnionym ujawnieniem.

18 18 Materiały egzaminacyjne Dyrektor szkoły przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących - wydrukowane z systemu OBIEG listy zdających egzamin w danej sali i protokoły sprawdzania - naklejki z kodami - protokoły przebiegu egzaminu - inne niezbędne w danej sali dokumenty.

19 19 Otwarcie pakietów z materiałami Dyrektor szkoły otwiera w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących i przedstawicieli zdających pakiety z materiałami egzaminacyjnymi. Przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących odpowiednią liczbę arkuszy na dany poziom lub daną część egzaminu do danej sali bezpośrednio przed egzaminem lub każdą częścią egzaminu

20 20 Nadzorowanie przebiegu egzaminu Dyrektor szkoły nadzoruje prawidłowy przebieg egzaminu we wszystkich salach egzaminacyjnych, uwzględniając możliwość interweniowania w sytuacjach szczególnych.

21 21 Rozpoczęcie egzaminu O wyznaczonej przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (z aktualnym zdjęciem), a w przypadku zdających skierowanych na egzamin maturalny do innej szkoły również świadectwo ukończenia szkoły.

22 22 Przebieg egzaminu Do sali egzaminacyjnej wolno wnosić jedynie materiały określone w: - Informacji dla ucznia (słuchacza) o przebiegu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego - komunikacie o materiałach i przyborach na egzamin maturalny - komunikacie o materiałach i przyborach na egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Nie wolno wnosić telefonów komórkowych i elektronicznych nośników informacji.

23 23 Rozpoczęcie egzaminu Sprawdzian lub odpowiednia część egzaminu rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE od rozdania zestawów egzaminacyjnych. 9.00 – sprawdzian, egzamin gimnazjalny 9.00 lub 14.00 – egzamin maturalny 12.00 – etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

24 24 Czynności organizacyjne Zdający: - zapoznają się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza - sprawdzają kompletność arkusza - kodują arkusze i karty odpowiedzi. Po czynnościach organizacyjnych przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym.

25 25 Spóźnienie na egzamin Po rozdaniu zdającym zestawów egzaminacyjnych uczniowie (słuchacze) spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, ale zdający kończy pracę z zestawem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na (planszy) tablicy.

26 26 Odtwarzanie płyt CD Bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtwarzanie płyty CD w przypadku: - trzeciej części egzaminu gimnazjalnego, - egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie podstawowym, - drugiej części egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie rozszerzonym.

27 27 Pakowanie prac zdających Po zakończeniu sprawdzianu lub egzaminu członkowie zespołu nadzorującego w obecności zdających: - przeliczają, porządkują, kompletują i pakują materiały egzaminacyjne zgodnie z instrukcją OKE.

28 28 Przekazanie dokumentacji Dyrektor szkoły odbiera od przewodniczących zespołów nadzorujących po każdym egzaminie i każdej części egzaminu: –prace egzaminacyjne (karty odpowiedzi) –niewykorzystane arkusze –protokół przebiegu egzaminu w sali oraz listy zdających.

29 29 Przekazanie materiałów do OKE Dyrektor szkoły zabezpiecza materiały egzaminacyjne po zakończeniu sprawdzianu lub egzaminu, wypełnia protokół zbiorczy w serwisie OBIEG i niezwłoczne dostarcza je do punktu odbioru prac (pocztą kurierską) zgodnie z otrzymaną instrukcją OKE.

30 30 Odbiór wyników z OKE Dyrektor szkoły otrzymuje z OKE -18 czerwca 2010 r. zaświadczenia o wynikach sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego -30 czerwca 2010 r. świadectwa dojrzałości, aneksy i informacje -27 sierpnia 2010 r. – dyplomy, suplementy i informacje Dokumenty te są odbierane w punktach odbioru prac.

31 31 Odbiór wyników z OKE Dyrektor szkoły otrzymuje z OKE za pośrednictwem systemu OBIEG informacje o wynikach sprawdzianu i egzaminów Dostęp do własnych wyników mają również uczniowie, dla których należy wygenerować hasła dostępu.

32 32 Przekazanie dokumentów absolwentom Dyrektor szkoły - przekazuje absolwentom za potwierdzeniem odbioru dokumenty otrzymane z OKE - archiwizuje listy – potwierdzenia odbioru dokumentów - przechowuje nieodebrane przez absolwentów świadectwa, aneksy, dyplomy.

33 33 Termin dodatkowy Dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum zgłasza uczniów nieobecnych w protokole zbiorczym w serwisie OBIEG Dla tych uczniów organizuje w swojej szkole sprawdzian lub egzamin w terminie dodatkowym. 8 czerwca o godz. 9.00 – sprawdzian 8, 9 i 10 czerwca o godz. 9.00 – odpowiednia część egzaminu gimnazjalnego

34 34 Termin dodatkowy – egzamin maturalny Do egzaminu ustnego lub pisemnego z danego przedmiotu w terminie dodatkowym mogą przystąpić wyłącznie absolwenci, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE. Dyrektor szkoły najpóźniej w dniu następnym po terminie egzaminu przesyła do OKE udokumentowany wniosek absolwenta wraz z wydrukowanym z serwisu OBIEG wnioskiem o zgodę.

35 35 Termin dodatkowy – egzamin maturalny W przypadkach zdrowotnych „udokumentowanie wniosku” to wiarygodne zaświadczenie lekarskie, zawierające dane jednoznacznie identyfikujące: - przychodnię lekarską, - pacjenta (imię i nazwisko, numer PESEL, adres zameldowania lub zamieszkania) - lekarza. Zaświadczenie lekarskie powinno być czytelne i nie budzić wątpliwości, co do autentyczności. W przypadkach losowych niezbędne jest wiarygodne udokumentowanie, adekwatne do zdarzenia losowego, jakie miało miejsce.

36 36 Termin dodatkowy – egzamin maturalny Egzamin ustny w terminie dodatkowym jest przeprowadzany w szkole, którą ukończył zdający nie później niż do 14 czerwca 2010 roku. Egzamin pisemny z danego przedmiotu jest przeprowadzany zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Dyrektora CKE (7 – 19 czerwca 2010) w wyznaczonych miejscach. Dla egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe nie ma terminów dodatkowych.

37 37 Termin poprawkowy – egzamin maturalny Do jednego egzaminu (ustnego lub pisemnego) z przedmiotu obowiązkowego mogą przystąpić wyłącznie absolwenci, którzy: - przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych - nie uzyskali wyniku 30% tylko z jednego egzaminu obowiązkowego - nie mają unieważnionego żadnego egzaminu obowiązkowego - do 7 lipca 2010 roku złożyli oświadczenie o woli przystąpienia do niezdanego egzaminu.

38 38 Termin poprawkowy – egzamin maturalny Dyrektor szkoły najpóźniej do 10 lipca 2010 roku zgłasza absolwentów do egzaminu za pośrednictwem serwisu OBIEG. Egzaminy poprawkowe odbywają się w szkołach: - pisemne w dniu 23 VIII 2010 r. (godz. 9.00) - ustne – wg szkolnego harmonogramu w dniach od 19 do 25 sierpnia. Informacje o wynikach i świadectwa będą wydawane 13 września 2010 roku.

39 System OBIEG 39

40 40

41 41

42 42

43 Opis systemu OBIEG 43

44 Informacja telefoniczna o systemie OBIEG 12 68 32 120 12 68 32 121 44

45 45 Informacje Informacje dotyczące egzaminu można znaleźć na stronach: www.cke.edu.pl www.oke.krakow.pl Pytania można kierować na adres: oke@oke.krakow.pl

46 Dziękujemy za uwagę Krystyna Traple Lech Gawryłow 46


Pobierz ppt "Egzaminy zewnętrzne w roku szkolnym 2009/2010 1. Tematyka spotkania Terminowe zgłaszanie uczniów i szkół Zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych przed."

Podobne prezentacje


Reklamy Google