Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 1 CZERWCA 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 1 CZERWCA 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 I POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 1 CZERWCA 2015 r.

2 Kompetencje oraz zadania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Aneta Pieczykolan Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO w UMWL. Lublin, 1 czerwca 2015 r.

3 PODSTAWY PRAWNE POWOŁANIA KM RPO art. 47 Rozporządzenia PE i Rady UE nr 1303/2013 r. z dnia z 17 grudnia 2013, art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 z dnia 21 stycznia 2015 r., Uchwała nr XXXII/565/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

4 13 członków strony rządowej 14 członków spoza administracji 15 członków strony samorządowej W skład Komitetu Monitorującego wchodzi 42 członków wraz ze swoimi stałymi zastępcami. W skład KM RPO wchodzi również 5-ciu stałych obserwatorów oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej z głosem doradczym.

5 Komitetowi przewodniczy Marszałek Województwa Lubelskiego, Funkcję Zastępcy Przewodniczącego pełni przedstawiciel Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Departament Zarządzania RPO

6 Partnerzy spoza administracji 2 przedstawicieli środowiska naukowo - akademickiego 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych: - przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska, - przedstawiciel organizacji właściwej ze względu na rodzaj działalności objętej programem, - przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji, - przedstawiciel federacji organizacji pozarządowych. 7 Przedstawicieli organizacji związkowych i pracodawców Przedstawiciel wskazanej przez IZ izby gospodarczej

7 ZADANIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO: analizowanie i zatwierdzanie metodyki i kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WL) oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów, po ówczesnym rozważeniu propozycji lub rekomendacji właściwych ciał koordynacyjnych; analizowanie i zatwierdzanie planu ewaluacji dla RPO WL, zatwierdzanie ewentualnych zmian tego planu oraz rozpatrywanie postępu jego realizacji, w tym rekomendowanie obszarów i tematów, które powinny zostać poddane ewaluacji. Dodatkowo Komitet rozpatruje ewaluacje dotyczące Programu, w tym wyniki ewaluacji, oraz ich wykorzystanie; analizowanie i zatwierdzanie rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji RPO WL; analizowanie i zatwierdzanie strategii komunikacji dla RPO WL i ewentualnych jej zmian, rozpatrywanie informacji o postępach w jej realizacji i analizie jej wyników, dokonanej przez IZ RPO, a także analizowanie i ewentualne opiniowanie informacji o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych, które mają zostać przeprowadzone w kolejnym roku; analizowanie i zatwierdzanie propozycji Instytucji Zarządzającej dotyczących zmian RPO WL;

8 przedstawianie uwag dotyczących wdrażania Programu, w tym przedsięwzięć na rzecz zmniejszania obciążenia administracyjnego dla beneficjentów i monitorowanie działań podjętych w ich następstwie; systematyczny przegląd wdrażania Programu i postępów poczynionych na drodze osiągania jego celów, w szczególności w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych wskazanych w ramach wykonania; dokonywanie okresowego przeglądu postępów realizacji celów Programu na podstawie dokumentów przedkładanych przez IZ RPO, w tym sprawozdań okresowych z realizacji RPO WL; rozpatrywanie kwestii, które mają wpływ na wykonanie Programu, w tym wniosków z przeglądu wyników; analizowanie działań mających na celu promowanie równości szans płci, równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami różnego typu; analizowanie działań mających na celu promowanie zrównoważonego rozwoju; analizowanie postępu w zakresie działań podejmowanych w celu spełnienia mających zastosowanie warunków wstępnych; analizowanie wdrażania instrumentów finansowych.

9 REALIZACJA ZADAŃ KOMITETU MOŻE POLEGAĆ W SZCZEGÓLNOŚCI NA: Udzieleniu informacji wszystkim przedstawicielom Komitetu. Przeprowadzeniu dyskusji nad daną kwestią. Zapoznawaniu się z otrzymywanymi wszelkimi informacjami od IZ RPO. Podjęciu przez Komitet decyzji w danej kwestii w szczególności polegającej na: zatwierdzeniu dokumentu, wydaniu opinii lub przedstawieniu uwag/wniosków. Powołaniu grupy roboczej zajmującej się wybranymi kwestiami będącymi przedmiotem prac KM RPO.

10 W REGULAMINIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO ZOSTAŁY UJĘTE NASTĘPUJĄCE KWESTIE: Zasady finansowania KM, ekspertyz, tłumaczeń i szkoleń Zadania Komitetu i zadania Przewodniczącego Sposób podejmowania decyzji przez KM Powoływanie i funkcjonowanie Grup roboczych Obsługa pracy KM w tym organizacja Posiedzeń Zasady sporządzania i uzgadniania protokołów Skład i zasady uczestnictwa w pracach KM w tym prawa i obowiązki członków i ich zastępców

11 PODSTAWOWE PRAWA CZŁONKÓW KOMITETU Prawo głosu oraz do dyskusji, Przedstawianie stanowisk i opinii środowisk, które reprezentują, Konsultowanie się ze środowiskami, które reprezentują z zastrzeżeniem statusu procedowanych dokumentów jako nieoficjalnych do czasu podjęcia przez KM decyzji w tej sprawie, Wnioskowanie o powołanie grupy roboczej i uczestnictwa w niej, wnioskowania o zaproszenie na posiedzenie osób właściwych ze względu na rozpatrywaną kwestię, Wnioskowanie o zlecenie za pośrednictwem Sekretariatu Komitetu ekspertyz i szkoleń realizowanych na potrzeby Komitetu lub jego grup roboczych, Zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania.

12 OBOWIĄZKI CZŁONKA I ZASTĘPCY CZŁONKA: aktywne uczestniczenie w posiedzeniach Komitetu, informowanie o planowanej nieobecności na posiedzeniu i delegowanie na posiedzenie zastępcy członka Komitetu, przedstawianie opinii reprezentowanych środowisk na posiedzeniach Komitetu oraz przekazywanie ww. środowiskom informacji zwrotnej, zapoznawanie się z dokumentacją dotyczącą zagadnień omawianych na posiedzeniu Komitetu, oraz innymi przedstawionymi przez Sekretariat Komitetu dokumentami poświęconymi wdrażaniu RPO WL, proponowanie ewentualnych rozwiązań usprawniających realizację RPO WL, ujawnienie ewentualnego konfliktu interesów dotyczącego swojej osoby i wyłączenie się z podejmowania decyzji, podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach organizowanych za pośrednictwem Sekretariatu Komitetu.

13 ZASADY UCZESTNICTWA W PRACACH KM RPO Podmioty delegujące swoich przedstawicieli powinny dbać o swoją stałą reprezentację w Komitecie. Jeżeli instytucja nie jest reprezentowana na następujących po sobie posiedzeniach 2 posiedzeniach 4 posiedzeniach Może zostać poproszona o zmianę przedstawicieli IZ RPO ma prawo do skreślenia danego podmiotu z listy członków

14 ORGANIZACJA POSIEDZEŃ Posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż na rok. Komitet zbiera się z inicjatywy przewodniczącego Komitetu lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Komitetu. Terminarz przesłania informacji uczestnikom KM 15 dni roboczych przed terminem posiedzenia Informacje nt. terminu i miejsca posiedzenia 10 dni roboczych przed terminem posiedzenia Dokumenty i porządek obrad 5 dni roboczych przed terminem posiedzeniaMożliwość zgłaszania przez członków/zastępców dodatkowych punktów do porządku obrad

15 GRUPY ROBOCZE (GR) GR powoływane są w formie uchwały Komitetu na wniosek przewodniczącego lub grupy członków Komitetu liczącej co najmniej 3 osoby, GR może mieć charakter grupy stałej lub grupy ad hoc, W skład GR może wchodzić nie więcej niż 7 osób, Pracami GR kieruje koordynator, GR może w szczególności opiniować, na wniosek Przewodniczącego Komitetu, projekty uchwał Komitetu dotyczące tematycznie zakresu działania grupy, GR może przedkładać projekty uchwał w zakresie dotyczącym tematycznie zakresu działań grupy, za wyjątkiem kryteriów wyboru projektów oraz zmian RPO WL, Koordynator grupy przedkłada Komitetowi raz do roku sprawozdanie z realizacji zadań grupy.

16 SPOSÓB PODEJMOWANIA DECYZJI Decyzje KM podejmowane są w formie uchwał na posiedzeniu. Uchwała na posiedzeniu KM Głosowanie każdej uchwały kworum ½ członków KM Uchwała przyjęta, gdy uzyska zwykłą większość głosów na TAK Przyjęta uchwała zamieszczana na www IZ RPO WL

17 PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ Porządek obrad Listę imienną uczestników Treść uchwał przyjętych przez Komitet Zaprezentowane stanowiska i opinie ze wskazaniem osób je przedstawiających i podmiotów, które te osoby reprezentują oraz inne ustalenia Komitetu i Przewodniczącego Komitetu Protokół zawiera

18 PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ Terminy dotyczące protokołów z posiedzeń KM Przekazanie protokołu do uczestników KM (wersja elektroniczna) Do 21 dni roboczych od dnia posiedzenia (w szczególnych przypadkach 30 dni roboczych) Zgłaszanie przez uczestników KM uwag (brak uwag to zgoda na zatwierdzenie protokołu) Do 10 dni roboczych od dnia jego wysłania Ustosunkowanie się Sekretariatu do uwag i przesłanie do uczestników KM nowej wersji Do 14 dni roboczych od dnia, w którym mija termin na nadesłanie uwag Zgłaszanie przez uczestników KM uwag (brak uwag to zgoda na zatwierdzenie protokołu) Do 7 dni roboczych od wysłania poprawionej wersji protokołu

19 SEKRETARIAT KOMITETU Przygotowuje projekty Regulaminu Komitetu, Zawiadamia o miejscu i terminie posiedzeń, Koordynuje przygotowanie oraz dostarczenie drogą elektroniczną materiałów i projektów dokumentów (w tym uchwał) członkom KM, Sporządza protokoły z posiedzeń, Gromadzi dokumentację związaną z posiedzeniami Komitetu, Przygotowuje i obsługuje posiedzenia Komitetu/GR, Zleca wykonanie tłumaczeń, ekspertyz, szkoleń, Sporządza raz w roku sprawozdanie dot. finansowania funkcjonowania KM, Zamieszcza informacje o Komitecie na stronie IZ RPO.

20 ZASADY FINANSOWANIA KOMITETU Koszty Organizacji posiedzeń Komitetu Organizacji posiedzeń grup roboczych Ekspertyz realizowanych na potrzeby Komitetu lub jego grup roboczych, zlecanych za pośrednictwem Sekretariatu Komitetu, o realizacji których zdecydował Komitet Tłumaczeń zlecanych za pośrednictwem Sekretariatu Komitetu na potrzeby Komitetu Opracowania materiałów związanych z funkcjonowaniem Komitetu lub jego grup roboczych Funkcjonowania Sekretariatu Komitetu

21 ZASADY FINANSOWANIA KOMITETU Koszty W przypadku członków lub ich zastępców mających miejsce zamieszkania poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie Komitetu lub grupy roboczej Refundacja kosztów przejazdu na posiedzenie Komitetu lub jego grupy roboczej Refundacja kosztów zakwaterowania dla członków Komitetu lub stałych zastępców członków Komitetu, przy czym do uzyskania zwrotu kosztów niezbędne jest złożenie prawidłowo wypełnionego formularza stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, wraz z wymaganymi załącznikami Szkoleń organizowanych za pośrednictwem Sekretariatu Komitetu, o realizacji których zadecydował Komitet

22 UWAGI DO PROJEKTU REGULAMINU Lp Instytucja zgłaszająca uwagę Treść uwagiStanowisko IZ 1.Komisja Europejska Obecna wersja artykułu 2.16 wymaga doprecyzowania zgodnie z literą Rozporządzenia Ogólnego tak by jednoznacznie określić rolę Komisji jako doradcy (a nie obserwatora). Rekomendujemy następujący zapis: Zgodnie z art. 48 Rozporządzenia Ogólnego, Komisja uczestniczy w pracach komitetu monitorującego pełniąc rolę doradczą. Komisja wypełnia tę role zgodnie w szczególności z artykułami 48, 49 oraz 110 Rozporządzenia Ogólnego, według których Komisja odnosi się do tematów związanych z wdrożeniem Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych oraz z pracami komitetu monitorującego. Zapis §2 pkt. 16 projektu Regulaminu KM RPO, mówi o tym, że przedstawiciele Komisji Europejskiej pełnią w Komitecie funkcję doradczą. Wskazanie na to, że przysługują im takie same prawa jak obserwatorom nie jest tożsamym ze zrównaniem ich funkcji z funkcją obserwatora, a jedynie wskazaniem zgodnie z Rozdziałem 4 pkt. 13 Wytycznych MIR w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 z dnia 21 stycznia 2015 r., że przedstawicielom KE przysługuje prawo do uczestnictwa w obradach KM, prawo zabierania głosu i wyrażenia opinii w każdej ze spraw będących przedmiotem obrad oraz, że nie przysługuje im prawo do głosowania. Jednakże IZ przychyla się do propozycji KE polegającej na doszczegółowieniu zapisu. 2.Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych Zgodnie z Horyzontalnymi wytycznymi w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju koszty odnoszące się do członków KM i zastępców członków KM obejmuję co najmniej: a) refundację kosztów przejazdu na posiedzenia KM lub jego grupy roboczej środkami transportu publicznego, jeżeli obrady odbywają się poza miejscem zamieszkania. IZ może dopuścić także refundowanie kosztów przejazdu innymi środkami niż wyżej wymienione; b)refundację kosztów zakwaterowania dla członków KM lub zastępców członków KM zamieszkałych poza miejscem obrad KM lub grupy roboczej KM, w przypadku gdy zakwaterowanie nie jest zapewnione. W związku z powyższym, wynikający z projektu Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zapis, z którego wynika, że powyższe koszty refundowane będą jedynie w 85% ze środków Pomocy Technicznej RPO WL, a pozostałe 15% członkowie KM bądź ich stali zastępcy będą pokrywać we własnym zakresie jest niezgodny z powyższymi Wytycznymi. Instytucja Zarządzająca przychyla się propozycji zmiany zapisu polegającego na refundacji w 100 % kosztów dojazdu oraz kosztów noclegu.

23 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "I POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 1 CZERWCA 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google